Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 02.02.00
<< møtekalender
<<
| >>

SAKLISTE: (UO foran saksnummer angir unntatt offentlighet)

1/2000 FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅD I LEVANGER KOMMUNE - saksutredning

2/2000 OPPNEVNING AV BARNEREPRESENTANT - NY INSTRUKS - saksutredning

3/2000 LEVANGER FAMILIEBARNEHAGE - FORSLAG TIL OMORGANISERING BARNEHAGEN - saksutredning

4/2000 ENDRING AV KOMMUNAL FORSKRIFT FOR: FERDSEL MED *MOTORFARTØY (*BÅT MED MOTOR) - saksutredning

5/2000 TILSYNSRAPPORT FOR BRANNVESENET I LEVANGER KOMMUNE - saksutredning

6/2000 TEMATISK KOMMUNEDELPLAN - ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV. 2. GANGS BEHANDLING, RULLERING 1999 - saksutredning

7/2000 BOLIGUTREDNING 1999 - saksutredning

8/2000 SØKNAD OM REGULERING AV VEGAVGIFT FOR TORSBUSTADVEGEN - saksutredning

9/2000 LEVANGER KOMMUNESKOGER - SØKNAD OM TILLEGGSJORD FRA GUNNAR MOE - saksutredning

10/2000 SIGURD INGVALDSEN - SØKNAD OM FRITAK FRA VERVET SOM VARAORDFØRER - saksutredning

11/2000 EVENTUELT VALG AV NY VARAORDFØRER - saksutredning

* INTERPELLASJON

Følgende medlemmer var tilstede:

Parti

Fornavn

Etternavn

Type

DNA

SIRI MARIE ØVRUM

NESGÅRD

Medlem

DNA

WENCHE WESTRUM

SUNDAL

Medlem

DNA

EDVARD

ØFSTI

Medlem

DNA

KJELL

BULLEN

Medlem

DNA

MARGUN OLINE

JONASSEN

Medlem

DNA

INGE ARNLJOT

STRØMSNES

Medlem

DNA

HARRIET RAGNA

HJELDE

Medlem

DNA

ODD-EILIV B

THRANING

Medlem

DNA

RUGIA MOHAMED

ELMI

Medlem

DNA

EINAR

SKJETNEMARK

Medlem

DNA

CHRISTINE

NORDGÅRD

Medlem

DNA

TORE RONÆS

ROLLAND

Medlem

DNA

SAADAT ARMAN

RAD

Medlem

DNA

TORBJØRN

SIRUM

Varam.

DNA

PEDER BERNHARD

BØRRESEN

Varam.

DNA

ASLE

GRANÅS

Varam.

FRP

SVEIN ERIK

MUSUM

Medlem

FRP

TONI KRISTIN

SOLBAKKEN

Medlem

FRP

EIVIND

HAGEN

Medlem

FRP

BIRGER KONRAD

MEINHARDT

Medlem

H

GERD

HAUGBERG

Medlem

H

GUNNAR LAURITS

MYHR

Medlem

H

SIGVARD KRISTIAN

GILSTAD

Medlem

H

IVAR

HAARSTAD

Medlem

H

EYSTEIN

SUNDAL

Medlem

H

TROND

HUSTAD

Medlem

H

TURID

ERTZAAS

Medlem

KRF

GUDNY

RONGLAN

Medlem

KRF

BRITT TØNNE

HAUGAN

Medlem

KRF

OLAV JOHANNES

GRENNE

Medlem

KRF

SIGVAR

SANDSTAD

Medlem

KRF

JOHANNES

HUSBY

Medlem

KRF

KARSTEIN

SOLVANG

Varam.

SV

SIGURD JAN

INGVALDSEN

Medlem

SV

GERD MARIT

SVENDSEN

Medlem

SV

MARTHE

HAMMER

Medlem

SV

TROND MARTIN

SÆTERHAUG

Medlem

SV

JOSTEIN

TRØITE

Medlem

SV

AINA

BYE

Medlem

SV

ASBJØRN

FOLKVORD

Varam.

SP

TRUDE MARIAN

NØST

Medlem

SP

HANS EDVARD

HEIERAAS

Medlem

SP

GURI JOHANNE

SKJESOL

Medlem

SP

ARNE

SOLEM

Medlem

SP

HILDE HAUGAN

HYNNE

Medlem

SP

STEINAR

SVENDGÅRD

Medlem

SP

HELGE

DIESET

Medlem

SP

IVAR

STJERN

Medlem

SP

SIGBJØRN

MATBERG

Medlem

SP

KNUT JOSTEIN

BRENNE

Varam.

V

JARLE

HAUGAN

Medlem

V

TORHILD

WIBE

Medlem

V

ODDMUND

MYHR

Medlem

Ellers møtte:

RÅDMANN STENE OG SEKR. KEISERÅS

DIVERSE MERKNADER:

INTERPELLASJON:

Etter behandling av kommunestyrets saker ble det fremmet interpellasjon fra repr. Musum (FRP) vedr. lokalisering av Statens Lotteritilsyn.

Repr. Musum fremmet i den forbindelse følgende forslag:

Kommunestyret ber om at ordføreren sammen med rådmannen tar kontakt med de aktuelle myndigheter for at Levanger kommune blir en seriøs utfordrer til å få lokalisert Statens Lotteritilsyn til Levanger.

Ordføreren besvarte interpellasjonen.

VEDTAK:

Musums forslag enstemmig vedtatt.

 

SPØRSMÅL:

Repr. Solem (SP) fremmet spørsmål vedrørende rekrutteringsstopp og stillingsbank.

Ordføreren besvarte spørsmålet.

 

 

 

SAK NR: 1/2000

FORSLAG TIL VEDTEKTER FOR UNGDOMSRÅD I LEVANGER KOMMUNE

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

Forslag til vedtekter for kommunalt ungdomsråd i Levanger kommune vedtas med følgende tillegg i vedtektenes pgr. 2a: Ungdomsrådet kan nedsette eget arbeidsutvalg og/eller andre utvalg etter behov.

Forslag i møte:

Repr. Sæterhaug (SV) fremmet følgende forslag til endring i vedtektene:

Pkt. 2a): Stryk setning:

Ungdomsrådet kan nedsette eget arbeidsutvalg og/eller andre utvalg etter behov. (inngår i punkt 2e)

Punkt 2b): Bytte setning:

Det første året vil 2 av disse 5 repr. og en vararepresentant, velges ut fra arbeidsgruppa fra 1999.

Med:

Det første året, fram til ungdomssamlinga hausten 2000, vil 5 av disse 5 representantene med vara velges ut fra arbeidsgruppa fra 1999.

Punkt 3g):

Dei to siste punkta blir slått saman og endra til:

Representanter fra ungdomspartier, ungdomsorganisasjoner og andre med godkjennelse av ungdomsrådets leder på forhånd.

Repr. Sundal (H) fremmet følgende forslag til endring i vedtektenes pgr. 1d:

Følgende går ut:

I typiske ungdomssaker bør ungdomsrådet være representert på kommunestyremøter med tale og forslagsrett.

Repr. Rolland (DNA) fremmet følgende forslg til endring i vedtektenes pgr. 1d:

I typiske ungdomssaker bør ungdomsrådet være representert på kommunestyremøter med talerett.

Repr. Trøite (SV) fremmet følgende forslag til tillegg i vedtektenes pgr. 1d:

.....med tale og forslagsrett. Dette som en prøveordning i 2 år.

Avstemning:

Sundals endringsforslag vedtatt med 34 mot 19 stemmer.

Sæterhaugs forslag vedr. pkt. 2a avvist med 44 mot 9 stemmer.

Sæterhaugs forslag vedr. pkt. 2b vedtatt med 48 mot 5 stemmer.

Sæterhaugs forslag vedr. pkt. 3g enstemmig vedtatt.

Formannskapets forslag med endringer enstemmig vedtatt.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

Forslag til vedtekter for kommunalt ungdomsråd i Levanger kommune vedtas med følgende endringer i vedtektene:

Tillegg i vedtektenes pgr. 2a): Ungdomsrådet kan nedsette eget arbeidsutvalg og/eller andre utvalg etter behov.

Følgende strykes i vedtektenes pgr. 1d):

I typiske ungdomssaker bør ungdomsrådet være representert på kommunestyremøter med tale og forslagsrett.

Punkt 2b): Bytte setning:

Det første året vil 2 av disse 5 repr. og en vararepresentant, velges ut fra arbeidsgruppa fra 1999.

Med:

Det første året, fram til ungdomssamlinga hausten 2000, vil 5 av disse 5 representantene med vara velges ut fra arbeidsgruppa fra 1999.

Punkt 3g):

Dei to siste punkta blir slått saman og endra til:

Representanter fra ungdomspartier, ungdomsorganisasjoner og andre med godkjennelse av ungdomsrådets leder på forhånd.

 

 

 

SAK NR: 2/2000

OPPNEVNING AV BARNEREPRESENTANT - NY INSTRUKS

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

  1. Kommunestyret stadfester valget av Jostein Hulbækdal som barnerepresentant for inneværende valgperiode.
  2. Vedlagte instruks og arbeidsavtale godkjennes.

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Pkt. 1 i formannskapets forslag utsettes.

Avstemning:

Ordførerens forslag pkt. 1 enstemmig vedtatt.

Formannskapets forslag pkt. 2 enstemmig vedtatt.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

  1. Vedlagte instruks og arbeidsavtale godkjennes.

 

 

SAK NR: 3/2000

LEVANGER FAMILIEBARNEHAGE - FORSLAG TIL OMORGANISERING BARNEHAGEN.

UNDERVISNINGSKOMITEENS INNSTILLING:

Levanger familiebarnehage legges ned i sin nåværende form fra 01.08.00. Dersom det er mulig å opprette en barnehage i Momarka grendehus med kommunal andel tilsvarende andre kommunale barnehager opprettes dette. Barnehagen legges administrativt under Momarka barnehage. I samsvar med reglement har barn ved Levanger familiebarnehage fortrinnsrett i andre barnehager fra høsten 2000. Innsparte midler brukes til å styrke t-timetallet.

******

Innspill fra foreldre til barn i Levanger familiebarnehage er utsendt til kommunestyrerepresentantene sammen med saken.

Forslag i møte:

Repr. Ertzaas (H) fremmet følgende forslag:

Levanger familiebarnehage omorganiseres med virkning fra 01.08.00, slik at driftsutgifter reduseres på årsbasis med kr. 308.000,-.

Repr. Trøite (SV) fremmet følgende forslag:

Levanger familiebarnehage omorganiseres med virkning fra 01.08.2000 slik at driftsutgiftene reduseres med kr. 428.000 i samsvar med rådmannens innstilling til Undervisningskomiteens sak 3/2000 og innspill til kommunestyrets behandling sak 3/2000.

Avstemning:

Undervisningskomiteens forslag enstemmig avvist.

Ertzaas forslag vedtatt med 44 mot 9 stemmer som ble avgitt for Trøites forslag.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

Levanger familiebarnehage omorganiseres med virkning fra 01.08.00, slik at driftsutgifter reduseres på årsbasis med kr. 308.000,-.

 

 

SAK NR: 4/2000

ENDRING AV KOMMUNAL FORSKRIFT FOR: FERDSEL MED *MOTORFARTØY (*BÅT MED MOTOR)

KULTUR, MILJØ- OG LANDBRUKSKOMITE'S INNSTILLING:

Med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag vedtar Levanger kommunestyre med virkning fra 1.3.2000, rådmannens forslag til endring av samme forskrift vedtatt av Levanger kommunestyre 27.9.1991.

Forslag i møte:

Repr. Musum (FRP) fremmet følgende endringsforslag:

1. punkt a):

Motorfartøy med elektrisk motor kan fritt benyttes på alle vann i Levanger kommune.

Nytt punkt 1.b):

Parkeringsbevis for funksjonshemmede gjelder som dispensasjon for bruk av forbrenningsmotr med inntil 5 HK (3,7 kW) i vann nevnt under punkt 1.

1. punkt c):

Miljøvernsjef eller ordfører eller den ordfører bemyndiger kan di dispensasjon til at.

Motorfartøy med forbrenningmotor med maksimal mtorstørrelse 5 HK (3,7k W) kan nyttes til transport i forbindelse med. Frakting av materiale, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse. Tilsyn med hytte/fritidsbolig etter eiers oppdrag. Frakting av personer i ervervsmessig øyemed. I de vann som er nevnt i punkt 1.

1. punkt e):

Dertil egnet forbrennignsmotor til bruk på transportflåte i forbindelse med landbruk på Hammerøya.

(Dette medfører at kapittel 2 utgår i sin helhet.)

3. Dispensasjon

All annen bruk av motorfartøy enn det som denne forskriften omfatter, skal behandles som dispensasjonssøknad etter mtorferdselsloven pgr. 6, av komite for kultur, miljø og landbruk. Denne myndighet kan delegeres til kommunal tjenestemann.

Avstemning:

Musums forslag punkt 1a avvist med 41 mot 11 stemmer.

Musums forslag punkt 1b avvist med 26 mot 26 stemmer. Ordførerens dobbeltstemme avgjorde.

Musums forslag punkt 1c avvist med 41 mot 11 stemmer.

Musums forslag punkt 1e avvist med 41 mot 11 stemmer.

Musums forslag punkt 3 avvist med 42 mot 10 stemmer.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

Med hjemmel i lov av 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag vedtar Levanger kommunestyre med virkning fra 1.3.2000, rådmannens forslag til endring av samme forskrift vedtatt av Levanger kommunestyre 27.9.1991.

 

 

SAK NR: 5/2000

TILSYNSRAPPORT FOR BRANNVESENET I LEVANGER KOMMUNE.

TEKNISK KOMITE'S INNSTILLING:

Tilsynsrapport fra Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern datert 30. september 1999 vedrørende brannvesenet i Levanger kommune tas til etterretning.

Oppfølging av registrerte to avvik etterkommes ved at vakant stilling ved forebyggende avdeling blir besatt pr. 1. juli 2000 og at det søkes om kursplass for brannsjefen ved Norges Brannskole for å tilfredsstille forskriftens krav om kompetanse i forebyggende brannvern.

Forslag i møte:

Repr. Meinhardt (FRP) fremmet følgende forslag:

Saken utsettes og sendes kontrollutvalget til uttalelse.

Ledig stilling ved forebyggende avd. tilsettes omgående, og ikke vente til 01.07.00 som nevnt i saksutredningen. Dette er en alt for alvorlig sak til å utsettes. Folks liv og helse står på spill, samt store verdier. Det søkes omgående om kursplass for brannsjefen ved Norges brannskole

Repr. Dieset fremmet følgende oversendelsesforslag til formannskapet:

Det tas kontakt med nabokommunene Frosta og Verdal for å drøfte samarbeid om forebyggende tiltak, brannsyn, opplæring osv. Et samarbeid må ha kostnadsbesparelser som målsetting.

Avstemning:

Diesets forslag enstemmig vedtatt oversendt formannskapet.

Meinhardts utsettelsesforslag avvist med 48 mot 4 stemmer.

Komiteens forslag vedtatt med 48 mot 4 stemmer som ble avgitt for Meinhardts forslag punkt 2.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

Tilsynsrapport fra Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern datert 30. september 1999 vedrørende brannvesenet i Levanger kommune tas til etterretning.

Oppfølging av registrerte to avvik etterkommes ved at vakant stilling ved forebyggende avdeling blir besatt pr. 1. juli 2000 og at det søkes om kursplass for brannsjefen ved Norges Brannskole for å tilfredsstille forskriftens krav om kompetanse i forebyggende brannvern.

 

OVERSENDELSESFORSLAG TIL FORMANNSKAPET:

Det tas kontakt med nabokommunene Frosta og Verdal for å drøfte samarbeid om forebyggende tiltak, brannsyn, opplæring osv. Et samarbeid må ha kostnadsbesparelser som målsetting.

 

 

SAK NR: 6/2000

TEMATISK KOMMUNEDELPLAN - ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV. 2. GANGS BEHANDLING, RULLERING 1999.

KULTUR, MILJØ- OG LANDBRUKSKOMITE'S INNSTILLING:

Det vedlagte forslag til Tematisk kommunedelplan – anlegg og områder for idrett og friluftsliv vedtas.

Komiteen vil spesielt peke på betydningen av at det blir utarbeidet en skjødsels- og bruksplan for Staupshaugen. Tiltak på grunnlag av planen bør tas med ved senere rullering.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

Det vedlagte forslag til Tematisk kommunedelplan – anlegg og områder for idrett og friluftsliv vedtas.

Komiteen vil spesielt peke på betydningen av at det blir utarbeidet en skjødsels- og bruksplan for Staupshaugen. Tiltak på grunnlag av planen bør tas med ved senere rullering.

 

 

SAK NR: 7/2000

BOLIGUTREDNING 1999

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

  1. Kommunale boliger beholdes i kommunal eie. Salg av inntil 10% av leilighetene (sak 104/98) oppheves. Salg kan gjennomføres i henhold til endrede behov for boliger, og må sees opp mot økning i familigjenforeninger blant flyktninger.
  2. Husleiene økes gradvis i de nærmeste årene.
  3. Stiftelsen UBL og Levanger kommune samles i første omgang om en lik måte å drive boligutleie på. Dette gjelder spesielt leievilkår som oppsigelsestid, depositum og kommunale garantier.

Forslag i møte:

Repr. Heieraas (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Det engasjeres ekstern revisor til å gjennomgå alle utgifter og inntekter vedrørende den kommunale boligdriften. Kommunestyret kommer tilbake til eventuelt salg av boliger når rapport fra revisor foreligger.

Repr. Skjesol (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag til teknisk komite:

Når en ser på kontoplan boliger, Ansvarsområde 6410 – 6411 – 6412, viser sluttsummen ei positiv overføring. Men det viser ingen plan over bruken av overskuddet. Det er ønskelig at det ved første budsjettrevisjon blir framlagt en slik plan.

Repr. Haarstad (H) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:

Stiftelsen UBL oppløses, jamfør lov om stiftelser. Forvaltningen av boligene overføres kommunen v/teknisk etat.

Avstemning:

Formannskapets innstilling pkt. 1 og 2 enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling pkt. 3 vedtatt med 33 mot 19 stemmer.

Heieraas sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Skjesols forslag vedtatt med 43 mot 9 stemmer oversendt.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

  1. Kommunale boliger beholdes i kommunal eie. Salg av inntil 10% av leilighetene (sak 104/98) oppheves. Salg kan gjennomføres i henhold til endrede behov for boliger, og må sees opp mot økning i familigjenforeninger blant flyktninger.
  2. Husleiene økes gradvis i de nærmeste årene.
  3. Stiftelsen UBL og Levanger kommune samles i første omgang om en lik måte å drive boligutleie på. Dette gjelder spesielt leievilkår som oppsigelsestid, depositum og kommunale garantier.
  4. Det engasjeres ekstern revisor til å gjennomgå alle utgifter og inntekter vedrørende den kommunale boligdriften. Kommunestyret kommer tilbake til eventuelt salg av boliger når rapport fra revisor foreligger.

OVERSENDELSESFORSLAG TIL TEKNISK KOMITE:

Når en ser på kontoplan boliger, Ansvarsområde 6410 – 6411 – 6412, viser sluttsummen ei positiv overføring. Men det viser ingen plan over bruken av overskuddet. Det er ønskelig at det ved første budsjettrevisjon blir framlagt en slik plan.

 

 

SAK NR: 8/2000

SØKNAD OM REGULERING AV VEGAVGIFT FOR TORSBUSTADVEGEN.

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

Levanger kommune samtykker i at vegavgifta på Torsbustadvegen fra skihytta mot Dalaelva forhøyes til følgende satser:

Personbil pr. tur kr. 20,-.

Årskort kr. 100,- (uforandret)

*******

Repr. Heieraas fratrådte under behandling av denne sak.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

Levanger kommune samtykker i at vegavgifta på Torsbustadvegen fra skihytta mot Dalaelva forhøyes til følgende satser:

Personbil pr. tur kr. 20,-.

Årskort kr. 100,- (uforandret)

 

 

SAK NR: 9/2000

LEVANGER KOMMUNESKOGER- SØKNAD OM TILLEGGSJORD FRA GUNNAR MOE

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

Gunnar Moe får kjøpe 100 da skogsmark/utmark fra Levanger kommuneskoger. Styret for kommuneskogene får fullmakt til å utmåle arealet.

Forslag i møte:

Repr. Myhr (H) fremmet følgende forslag:

Søknaden fra Gunnar Moe om kjøp av 200 da av Levanger kommuneskoger imøtekommes.

Fellesforslag fra repr. Haugan (V) og repr. Svendsen (SV):

Saken utsettes. Det legges fram en sak om prinsipper omkring salg av kommuneskog med rådmannens vurdering og tilråing i saken.

Avstemning:

Haugans og Svendsens forslag vedtatt med 33 mot 16 stemmer.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

Saken utsettes. Det legges fram en sak om prinsipper omkring salg av kommuneskog med rådmannens vurdering og tilråing i saken.

 

 

SAK NR: 10/2000

SIGURD INGVALDSEN - SØKNAD OM FRITAK FRA VERVET SOM VARAORDFØRER

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

Sigurd Ingvaldsen gis fritak fra vervet som varaordfører i Levanger kommune resten av inneværende valgperiode.

*******

Ingvaldsen fratrådte under behandling av denne sak.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

Sigurd Ingvaldsen gis fritak fra vervet som varaordfører i Levanger kommune resten av inneværende valgperiode.

 

 

 

SAK NR: 11/2000

VALG AV NY VARAORDFØRER

Rådmannens forslag til vedtak:

Som varaordfører for resten av inneværende valgperiode velges:

Forslag i møte:

Repr. Stjern (SP) fremmet på vegne av SV, DNA og SV følgende forslag:

Som varaordfører for resten av inneværende valgperiode velges: Hans Heieraas.

Repr. Sundal (H) fremmet følgende forslag:

Som varaordfører for resten av inneværende valgperiode velges: Gunnar L. Myhr.

Avstemning:

Hans Heieraas fikk 30 stemmer.

Gunnar L. Myhr fikk 19 stemmer.

Hans Heieraas er dermed valgt.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

Som varaordfører for resten av inneværende valgperiode velges: Hans Heieraas.

 

* INTERPELLASJON

Interpellant: Fremskrittspartiets gruppeleder Svein Erik Musum

Stortinget vedtok før jul som et utfall av behandlingen av lotteriloven å opprette et helt nytt direktorat (Statens lotteritilsyn). Dette organet skal forvalte private lotterier og ha kontroll med statlig spill som tipping og lotto. Det er imidlertid regjeringen som skal vedta den endelige etablering og plassering av dette direktoratet. Foreløpig kjenner vi ikke det fullstendige innhold av et slikt direktorat, men det vi vet med sikkerhet er at dette ikke skal lokaliseres i forbindelse med justisdepartementet. Det skal heller ikke ligge i nærheten av Norsk Tipping på Hamar. Foreløpig er det et anslag som tilsier ca. 35 ansatte i dette direktoratet, de fleste av disse jurister. Da er det kanskje naturlig at man lokaliserer dette i et "juristmiljø". Med høgskolen på Røstad, Norske Skog, Innherred Sykehus, Sorenskriverembete for Stjør og Verdal Herredsrett og så videre, samt nær beliggenhet til Trondheim og Værnes flyplass, bør det vel ikke være problemer å finne argumenter og produsere en "skryteliste" fra Levanger kommunes side. Tar vi samtidig med den negative utvikling Innherred har hatt, og de utfordringer vi ser på arbeidsmarkedet i kjølvannet av dette, bør vel Levanger/Verdal kunne bli et aktuelt lokaliseringsalternativ for det nye lotteritilsynet. Hva mener ordføreren om dette?

Fremskrittspartiet vil i denne forbindelse fremme følgende forslag:

Kommunestyret ber om at ordføreren sammen med rådmannen tar kontakt med de aktuelle myndigheter for at Levanger kommune blir en seriøs utfordrer til å få lokalisert Statens Lotteritilsyn til Levanger.

<< | >>

Til toppen