Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 03.05.00
<< møtekalender
<< | >>

SAKLISTE: (UO foran saksnummer angir unntatt offentlighet)

32/2000 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 1999 - saksutredning

33/2000 REGULERINGSPLAN FOR BAKKEN GNR. 275, BNR. 4 OG 516, LEVANGER - saksutredning

34/2000 REGULERINGSPLAN FOR NORSKE SKOG SKOGN - saksutredning

35/2000 REVIDERTE SANITÆRREGLEMENT, ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER, DATERT 07.12.99. - saksutredning

36/2000 PARKERINGSANLEGG. JERNBANEGT. 4 - 10. - saksutredning

37/2000 INTERKOMMUNALT AKRIV TRØNDELAG - SELSKAPSAVTALE - saksutredning

38/2000 LEVANGER OG VERDAL INTERKOMMUNALE HAVNEVESEN - GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK TIL BYGGING AV DYPVANNSKAI - saksutredning

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 53 av 53.
Følgende medlemmer var tilstede:

Parti

Fornavn

Etternavn

Type

DNA

JONAS NORDENBORG

UTVIK

Medlem

DNA

SIRI MARIE ØVRUM

NESGÅRD

Medlem

DNA

WENCHE WESTRUM

SUNDAL

Medlem

DNA

EDVARD

ØFSTI

Medlem

DNA

NILS ÅGE

AUNE

Medlem

DNA

KJELL

BULLEN

Medlem

DNA

INGE ARNLJOT

STRØMSNES

Medlem

DNA

HARRIET RAGNA

HJELDE

Medlem

DNA

ODD-EILIV B

THRANING

Medlem

DNA

RUGIA MOHAMED

ELMI

Medlem

DNA

EINAR

SKJETNEMARK

Medlem

DNA

CHRISTINE

NORDGÅRD

Medlem

DNA

TORE RONÆS

ROLLAND

Medlem

DNA

SAADAT ARMAN

RAD

Medlem

DNA

ASLE

GRANÅS

Varam.

DNA

LEIF KETIL

LORENTSEN

Varam.

FRP

SVEIN ERIK

MUSUM

Medlem

FRP

TONI KRISTIN

SOLBAKKEN

Medlem

FRP

EIVIND

HAGEN

Medlem

FRP

BIRGER KONRAD

MEINHARDT

Medlem

H

GERD

HAUGBERG

Medlem

H

GUNNAR LAURITS

MYHR

Medlem

H

IVAR

HAARSTAD

Medlem

H

EYSTEIN

SUNDAL

Medlem

H

TROND

HUSTAD

Medlem

H

TURID

ERTZAAS

Medlem

H

VEBJØRN

HAUGOM

Varam.

KRF

STEINAR

MIKALSEN

Medlem

KRF

GUDNY

RONGLAN

Medlem

KRF

BRITT TØNNE

HAUGAN

Medlem

KRF

OLAV JOHANNES

GRENNE

Medlem

KRF

SIGVAR

SANDSTAD

Medlem

KRF

JOHANNES

HUSBY

Medlem

SV

SIGURD JAN

INGVALDSEN

Medlem

SV

GERD MARIT

SVENDSEN

Medlem

SV

KJELL JOHANSEN

VANG

Medlem

SV

MARTHE

HAMMER

Medlem

SV

TROND MARTIN

SÆTERHAUG

Medlem

SV

JOSTEIN

TRØITE

Medlem

SV

AINA

BYE

Medlem

SP

TRUDE MARIAN

NØST

Medlem

SP

MARTIN

STAVRUM

Medlem

SP

HANS EDVARD

HEIERAAS

Medlem

SP

GURI JOHANNE

SKJESOL

Medlem

SP

ARNE

SOLEM

Medlem

SP

HILDE HAUGAN

HYNNE

Medlem

SP

STEINAR

SVENDGÅRD

Medlem

SP

HELGE

DIESET

Medlem

SP

IVAR

STJERN

Medlem

SP

SIGBJØRN

MATBERG

Medlem

V

TORHILD

WIBE

Medlem

V

ODDMUND

MYHR

Medlem

V

JOSTEIN

MYHR

Varam.

Ellers møtte:

Rådmann Stene og formannskapssekr. Keiserås

Diverse merknader:

I møte 12.04.2000, sak nr. 31/2000, ble det under avstemningen over forslaget fra repr. Sæterhaug (SV) telt feil. 
Kommunestyret velger å ta forslaget opp til ny avstemning.

Forslaget:

FENKA

a)

Vedtak i kommunestyret 22.10.98, sak nr.: 92/98 om planene for ombygging, restaurering og omorganisering av Kirkegata 66, Fenka, til en kostnadsramme beregna til over 2 mill. (merk. tas ut av investeringsbudsjettet) til et nytt flerbrukshus annuleres med unntak av ordlyd i punkt e).

b)

I stedet for en omfattende ombygging bes for eksempel Levanger Ungdomsråd i samarbeid med KLM-etaten og frivillige lag og foreninger i sentrumsområdet, (ev. foreldre, lokale ressurspersonar og lokalt næringsliv) om mulig å arrangere en dugnad på huset, i den hensikt å gjenåpne Fenka som et allaktivitetshus for frivillige lag, foreninger og uorganisert ungdom noen faste kvelder i uka i løpet av sensommeren 2000.

c)

Sett bort fra utgifter på teknisk drift av huset (som likevel løper i form av vann, kloakk og strøm), er det en forutsetning at aktørene (Ungdomsrådet, KLM-etaten, frivillige lag og foreninger eller andre ressursgrupper/personer) sørger for et oppegående husråd med minst 1 møtende repr. fra kommuneadministrasjonen som balanserer inntekt-utgift i 0 eller + i budsjettperioden 2000.

d)

Før en eventuell åpning skal det foreligge en planutredning for kommunestyret, hvor ovennevnte punkt er tilfredsstilt, og ved utgangen av året skal en ny evalueringsrapport foreligge.

e)

Dersom ingen påtar seg prosjektet, eller det ikke kan realiseres, innen år 2001, så videreføres kommunestyrets vedtak i sak 92/98 som planlagt.

Avstemning: Forslaget vedtatt med 39 mot 14 stemmer.

Repr. Olav Grenne (KRF) fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 36/2000.

 

 

SAK NR: 32/2000

LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 1999

LEVANGER KONTROLLUTVALGS INNSTILLING:

 1. Levanger kommunes årsregnskap for 1999 fastsettes med et regnskapsmessig underskudd på kr. 4 956 655.
 2. Rådmannens årsrapport for 1999 tas til orientering.

****

Rådmannen og økonomisjefen orienterte.

Revisjonssjef Melgård gjennomgikk revisjonsberetningen.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

 1. Levanger kommunes årsregnskap for 1999 fastsettes med et regnskapsmessig underskudd på kr. 4 956 655.
 2. Rådmannens årsrapport for 1999 tas til orientering.

 

 

 

SAK NR: 33/2000

REGULERINGSPLAN FOR BAKKEN GNR. 275, BNR. 4 OG 516, LEVANGER

TEKNISK KOMITE'S INNSTILLING:

Planforslaget justeres i henhold til forslagene i saksframlegget.

Forslag til reguleringsplan for Bakken, gnr. 275, bnr. 4 og 516, Levanger, med tilhørende bestemmelser, godkjennes.

Tiltakshaver anmodes om å legge til rette for vannbåret oppvarming basert på fornybare energikilder.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

Planforslaget justeres i henhold til forslagene i saksframlegget.

Forslag til reguleringsplan for Bakken, gnr. 275, bnr. 4 og 516, Levanger, med tilhørende bestemmelser, godkjennes.

Tiltakshaver anmodes om å legge til rette for vannbåret oppvarming basert på fornybare energikilder.

 

 

 

SAK NR: 34/2000

REGULERINGSPLAN FOR NORSKE SKOG SKOGN

TEKNISK KOMITE'S INNSTILLING:

Forslag til reguleringsplan for Norske Skog, Skogn med tilhørende reguleringsbestemmelser, sist revidert 24.03.2000, godkjennes.

Det forutsettes at trafikksikkerheten ved innkjøring til industriområdet blir vurdert og tatt vare på.

*****

Repr. Dieset (SP) fratrådte, pga. inhabilitet, under behandling av denne sak.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

Forslag til reguleringsplan for Norske Skog, Skogn med tilhørende reguleringsbestemmelser, sist revidert 24.03.2000, godkjennes.

Det forutsettes at trafikksikkerheten ved innkjøring til industriområdet blir vurdert og tatt vare på.

 

 

 

SAK NR: 35/2000

REVIDERTE SANITÆRREGLEMENT, ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER, DATERT 07.12.99.

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

Forslag til revidert sanitærreglement, administrative bestemmelser, datert 07.12.99 godkjennes.

Sanitærreglement, tekniske bestemmelser vedtas i samsvar med "Normalreglement for sanitæranlegg, tekniske bestemmelser" 4 utgave, fra Kommunens Sentralforbund.

Rådmannen gis myndighet til å håndheve reglementene,

Reglementene trer i kraft fra dato for vedtak i kommunestyret.

Fra samme dato oppheves sanitærreglement for Levanger kommune vedtatt 27/6-94.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

Forslag til revidert sanitærreglement, administrative bestemmelser, datert 07.12.99 godkjennes.

Sanitærreglement, tekniske bestemmelser vedtas i samsvar med "Normalreglement for sanitæranlegg, tekniske bestemmelser" 4 utgave, fra Kommunens Sentralforbund.

Rådmannen gis myndighet til å håndheve reglementene,

Reglementene trer i kraft fra dato for vedtak i kommunestyret.

Fra samme dato oppheves sanitærreglement for Levanger kommune vedtatt 27/6-94.

 

 

 

SAK NR: 36/2000

PARKERINGSANLEGG. JERNBANEGT. 4 - 10.

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

 1. Levanger kommune kan på grunn av sin økonomiske stilling ikke delta i aksjekapitalutvidelsen.
 2. Det forutsettes at de nye parkeringsplassene og det nye anlegget integreres og at alle parkeringsinntektene tilfaller det nye parkeringsselskapet.
 3. Levanger kommune kan ta på seg driften av anlegget mot fast godtgjøring. Det forutsettes bruk av bommer og betalingautomater.
 4. For å lette finansieringen av parkeringsanlegget med 127 plasser kan selskapet tilby virksomheter å kjøpe reserverte plasser til produksjonspris, ca. kr.109.000,- pr. plass.

****

Repr. Skjesol (SP) og Aune (DNA) fratrådte, pga. inhabilitet, under behandling av denne sak. Richard Reinsborg (DNA) tiltrådte møtet under behandling av denne sak.

Forslag i møte:

Repr. Heieraas (SP) fremmet følgende endringsforslag:

Punkt 1. Som rådmannens forslag til innstilling

Punkt 2. Som rådmannens forslag til innstilling

Punkt 3. Som rådmannens forslag til innstilling

Punkt 4. Som rådmannens forslag til innstilling

Punkt 5. Levanger kommune tar ansvar for, sammen med Verdal samvirkelag å vurdere driftsformen på anlegget.

Punkt 6. Som rådmannens forslag til innstilling

Repr. Musum (FRP) fremmet følgende utsettelsesforslag:

Saken utsettes og administrasjonen utarbeider sakspapirer som forklarer på en bedre måte prisstigningen på parkeringskjelleren og boligdelen kontra prisreduksjonen på forretningsdelen.

Avstemning:

Musums forslag avvist med 37 mot 15 stemmer.

Heieraas sitt forslag vedtatt med 45 mot 7 stemmer som ble avgitt for formannskapets forslag.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

1. Under henvisning til intensjonsavtale vedtatt av Levanger kommunestyre den 29.04.1999 i sak nr.23/1999 utvides aksjekapitalen fra kr.300.000,- til kr.3.300.000,- i forbindelse med planlagt forretningsbygg i Jernbanegt. 4-10 kostnadsberegnet til kr. 42.795.000,-med øvrige aktører Verdal Samvirkelag og Levanger Boligbyggelag AL.

2. Aksjeutvidelsen fordeles mellom Levanger kommune og Verdal Samvirkelag som opprinnelig forutsatt slik at kommunens andel av aksjeutvidelsen vil utgjøre kr.1.000.000,-.

3. Aksjeutvidelse kommunal andel stor kr.1.000.000,- finansieres ved konvertering av tomteverdi, samt bruk av parkeringsfond.

4. Det forutsettes at de nye parkeringsplassene og det nye anlegget integreres og at alle parkeringsinntektene tilfaller det nye parkeringsselskapet.

5. Levanger kommune tar ansvar for, sammen med Verdal samvirkelag å vurdere driftsformen på anlegget.

6. For å lette finansieringen av parkeringsanlegget med 127 plasser kan selskapet tilby virksomheter å kjøpe reserverte plasser til produksjonspris, ca. kr.109.000,- pr. plass.

 

 

SAK NR: 37/2000

INTERKOMMUNALT AKRIV TRØNDELAG - SELSKAPSAVTALE

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

 1. Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS godkjennes
 2. Ordføreren får fullmakt til å peke ut representant til selskapets representantskap.

Forslag i møte:

Repr. Meinhardt (FRP) fremmet følgende utsettelsesforslag:

Saken utsettes til Levanger kommune har fått skikkelig skikk på sitt eget arkiv, eller at arkivansvarlig får frie hender til å oppruste arkivet slik det skal være iflg. loven.

Avstemning:

Meinhardts utsettelsesforslag avvist med 48 mot 4 stemmer.

Formannskapets innstilling vedtatt med 51 mot 1 stemme.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

 1. Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS godkjennes
 2. Ordføreren får fullmakt til å peke ut representant til selskapets representantskap.

 

 

SAK NR: 38/2000

LEVANGER OG VERDAL INTERKOMMUNALE HAVNEVESEN - GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK TIL BYGGING AV DYPVANNSKAI

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

Levanger og Verdal Interkommunale Havneråd gis godkjenning av låneopptak på inntil kr. 10.000.000,- til bygging av dypvannskai. Videre gis godkjenning for opptak av byggelån innenfor kaianleggets totale utbyggingskostnad på kr. 80.000.000-, med forbehold om finansiering går i orden.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

Levanger og Verdal Interkommunale Havneråd gis godkjenning av låneopptak på inntil kr. 10.000.000,- til bygging av dypvannskai. Videre gis godkjenning for opptak av byggelån innenfor kaianleggets totale utbyggingskostnad på kr. 80.000.000-, med forbehold om finansiering går i orden.

<< | >>

Til toppen