Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 21.06.00
<< møtekalender
<< | >>

SAKLISTE: (UO foran saksnummer angir unntatt offentlighet)

39/2000 TERTIALREGNSKAP 1. TERTIAL 2000 - saksutredning

40/2000 UTBYGGING AV SKOGN HELSETUN - FORSLAG TIL ROMPLAN - saksutredning

41/2000 BUDSJETTET FOR 2000 - FORDELING AV ELEVER MELLOM HEGLE OG LEVANGER SKOLER - saksutredning

42/2000 NESHEIM SKOLE- FORPROSJEKT FOR VENTILASJONSANLEGG - saksutredning

43/2000 EIENDOMSSKATT - AVTALE MED INDUSTRIKRAFT MIDT-NORGE AS - saksutredning

44/2000 PRINSIPP FOR SALG AV KOMMUNESKOG - saksutredning

45/2000 BYGGEREGNSKAP FOR FLERE SKOLEPROSJEKT I PERIODEN 1992-1999 - saksutredning

46/2000 KOMMUNESTYRETS BEHANDLING AV SKATTEREGNSKAPET - saksutredning

47/2000 STRATEGI FOR FORNYINGSARBEIDET I LEVANGER KOMMUNE - saksutredning

48/2000 MUSIKK- OG KULTURSKOLEN - VEDTEKTENE - saksutredning

49/2000 HANDLINGSPLAN FOR STYRKING AV ELDREOMSORGEN 2000-2003 - saksutredning

50/2000 HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK HELSEVERN 2000-2003 - saksutredning

51/2000 SAMMENSLÅINGSAVTALE MELLOM NORD-TRØNDELAG VASKERI BA OG INNHERRED PRODUKTER AS - saksutredning

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 53 av 53.
Følgende medlemmer/varamedlemmer var tilstede:

Parti

Fornavn

Etternavn

Type

DNA

NILS ÅGE

AUNE

Medlem

DNA

KJELL

BULLEN

Medlem

DNA

RUGIA MOHAMED

ELMI

Medlem

DNA

MARIUS

GRANÅS

Medlem

DNA

HARRIET RAGNA

HJELDE

Medlem

DNA

SAADAT ARMAN

RAD

Medlem

DNA

TORE RONÆS

ROLLAND

Medlem

DNA

EINAR

SKJETNEMARK

Medlem

DNA

INGE ARNLJOT

STRØMSNES

Medlem

DNA

WENCHE WESTRUM

SUNDAL

Medlem

DNA

ODD-EILIV B

THRANING

Medlem

DNA

EDVARD

ØFSTI

Medlem

DNA

PEDER BERNHARD

BØRRESEN

Varam.

DNA

ASLE

GRANÅS

Varam.

DNA

MARIT SVARVA

HENRIKSEN

Varam.

DNA

LEIF KETIL

LORENTSEN

Varam.

FRP

EIVIND

HAGEN

Medlem

FRP

BIRGER KONRAD

MEINHARDT

Medlem

FRP

TORE

GRØNENG

Varam.

FRP

INGE

JOHANSEN

Varam.

H

SIGVARD KRISTIAN

GILSTAD

Medlem

H

TROND

HUSTAD

Medlem

H

IVAR

HAARSTAD

Medlem

H

GUNNAR LAURITS

MYHR

Medlem

H

EYSTEIN

SUNDAL

Medlem

H

VEBJØRN

HAUGOM

Varam.

H

JOHANNES

KIBSGAARD

Varam.

KRF

OLAV JOHANNES

GRENNE

Medlem

KRF

JOHANNES

HUSBY

Medlem

KRF

STEINAR

MIKALSEN

Medlem

KRF

GUDNY

RONGLAN

Medlem

KRF

SIGVAR

SANDSTAD

Medlem

KRF

KARSTEIN L H

SOLVANG

Varam.

SP

HANS

HEIERAAS

Medlem

SP

HILDE HAUGAN

HYNNE

Medlem

SP

SIGBJØRN

MATBERG

Medlem

SP

GURI JOHANNE

SKJESOL

Medlem

SP

ARNE

SOLEM

Medlem

SP

MARTIN

STAVRUM

Medlem

SP

IVAR

STJERN

Medlem

SP

STEINAR

SVENDGÅRD

Medlem

SP

KNUT JOSTEIN

BRENNE

Varam.

SP

ASBJØRN

STRØM

Varam.

SV

AINA

BYE

Medlem

SV

SIGURD JAN

INGVALDSEN

Medlem

SV

TROND MARTIN

SÆTERHAUG

Medlem

SV

JOSTEIN

TRØITE

Medlem

SV

KJELL JOHANSEN

VANG

Medlem

SV

ASBJØRN

FOLKVORD

Varam.

SV

MAJA ELISE

ROSTAD

Varam.

V

JARLE

HAUGAN

Medlem

V

ODDMUND

MYHR

Medlem

V

TORHILD

WIBE

Medlem

Ellers møtte:

Rådmann Stene og formannskapssekretær Keiserås

Diverse merknader:

Det ble avholdt Generalforsamling i Utleiebygg AS.

Tone Jørstad orienterte om Falstadsenteret.

Repr. Sæterhaug (SV) fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 39/2000.

Repr. Folkvord (SV) og repr. Øfsti (DNA) fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 43/2000.

Sakene 49/2000 og 50/2000 ble behandlet før sak 44/2000.

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Saken 44, 45, 46 og 48 utsettes til neste kommunestyremøte.

Forslaget vedtatt med 46 mot 4 stemmer.

Repr. Hjelde (DNA) fikk deretter permisjon og forlot møtet.

 

 

SAK NR: 39/2000

TERTIALREGNSKAP 1. TERTIAL 2000

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

 1. Regnskapsrapport pr. 1. tertial 2000 tas til orientering.
 2. Alle etater og fellesavdelinger har et samlet ansvar for å holde kommunens årsbudsjett. Alle med budsjettansvar pålegges streng budsjettdisiplin. All innkjøp av varer og tjenester vurderes svært kritisk.
 3. Overskridelser som følge av lønnsoppgjøret dekkes innenfor de vedtatte rammer for hver etat. Ansettelses-stoppen håndheves strengest mulig. Det åpnes for oppsigelser der dette anses nødvendig.
 4. Forventet kostnadsøkning vedrørende delingsressurser i undervisning mv. dekkes opp innen undervisningsetatens ramme, eventuelt må budsjettert reduksjon delingstimer m.v. i forståelse med utdanningsdirektøren, utjevnes på flere år.
 5. De vedtatte rammene innen undervisning. med bl.a beregnet effekt av samordning av skolene i sentrum forutsettes oppnådd i tråd med kommunestyrets vedtak 12.04.2000.
 6. Det negative avviket på grunn av renteøkning/svikt i eiendomsskatt må i størst mulig grad kompenseres ved at det innføres investeringsstopp. Kun kritiske og helt nødvendige investeringer iverksettes.
 7. Kommunens akkumulerte underskudd er allerede så høyt at det vil påvirke fremtidig virksomhet betydelig. Derfor er det tvingende nødvendig å forhindre at akkumulert underskudd øker. Ved betydelige positive eller negative budsjettavvik, etableres praksis for etatsvise korrigeringer av kommende års budsjettramme.

Framlagt i møtet:

Brev dat. 20.06.00 fra NKF, NHS, NSF, KFO, NIF, FO, NITO, NL, Lærerforb. og NETF.

Inhabilitet:

Repr. Hjelde (DNA) fratrådte pga. inhabilitet under behandling av denne sak.

Forslag i møte:

Repr. Myhr (H) fremmet følgende endringsforslag:

Siste setning i pkt. 3 strykes og erstattes med følgende:

Det iverksettes oppsigelser der dette anses nødvendig for å holde budsjettet.

Repr. Myhr (H) fremmet følgende tilleggsforslag:

08. Ungdomstrinnet på Ytterøy nedlegges fra høsten 2000.

09. Markabygda skole legges ned fra høsten 2000 og elevene overføres Lysaker.

10. Tuv skole legges ned fra høsten 2000, elevene overføres til Ekne og Lysaker.

11. Antall omsorgsdistrikt reduseres til to, Skogn/Åsen og Sentrum/Ytterøy

Repr. Sæterhaug (SV) fremmet følgende tilleggsforslag, nytt pkt. 2b:

Alle politikarar har eit samla ansvar for å halda kommunens årsbudsjett. Som eit bidrag frå politikarane, blir all politisk møtegodtgjering i budsjettperioden redusert med 50% med verknad frå 21.06.00 til neste behandling av godtgjøringsreglementet (gjeld ikkje reisedekking, tapt arbeidsfortjeneste og ordførarlønn)

Repr. Strømsnes (DNA) fremmet følgende endringsforslag:

Siste setning i pkt. 3: "Det åpnes for oppsigelser der dette anses nødvendig" strykes.

Repr. Vang (SV) fremmet følgende endringsforslag:

Siste setning i pkt. 3 strykes og erstattes med følgende:

Vurderinger av evt. behov for oppsigelser skal legges fram for politisk behandling i særskilt sak.

Repr. Trøite (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag til undervisningskomiteen:

Kommunestyret støtter at det blir ei forsøksordning med rammetilskudd til skoler.

Avstemning:

Formannskapets forslag pkt. 1 enstemmig vedtatt.

Formannskapets forslag pkt. 2 enstemmig vedtatt.

Sæterhaugs tilleggsforslag avvist med 44 mot 8 stemmer.

Strømsnes endringsforslag avvist med 42 mot 10 stemmer.

Myhrs tilleggsforslag avvist avvist med 41 mot 11 stemmer.

Formannskapets forslag pkt. 3 vedtatt med med 43 mot 9 stemmer som ble avgitt for Vangs endringsforslag.

Formannskapets forslag pkt. 4 enstemmig vedtatt.

Formannskapets forslag pkt. 5 enstemmig vedtatt.

Formannskapets forslag pkt. 6 enstemmig vedtatt.

Formannskapets forslag pkt. 7 enstemmig vedtatt.

Myhrs tilleggsforslag pkt. 8 avvist med 43 mot 9 stemmer.

Myhrs tilleggsforslag pkt. 9 avvist med 45 mot 7 stemmer.

Myhrs tilleggsforslag tilleggsforslag pkt. 10 avvist med 45 mot 7 stemmer.

Myhr tilleggsforslag pkt. 11 avvist med 39 mot 13 stemmer.

Trøites oversendelsesforlag enstemmig vedtatt oversendt undervisningskomiteen.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

 1. Regnskapsrapport pr. 1. tertial 2000 tas til orientering.
 2. Alle etater og fellesavdelinger har et samlet ansvar for å holde kommunens årsbudsjett. Alle med budsjettansvar pålegges streng budsjettdisiplin. All innkjøp av varer og tjenester vurderes svært kritisk.
 3. Overskridelser som følge av lønnsoppgjøret dekkes innenfor de vedtatte rammer for hver etat. Ansettelses-stoppen håndheves strengest mulig. Det åpnes for oppsigelser der dette anses nødvendig.
 4. Forventet kostnadsøkning vedrørende delingsressurser i undervisning mv. dekkes opp innen undervisningsetatens ramme, eventuelt må budsjettert reduksjon delingstimer m.v. i forståelse med utdanningsdirektøren, utjevnes på flere år.
 5. De vedtatte rammene innen undervisning. med bl.a beregnet effekt av samordning av skolene i sentrum forutsettes oppnådd i tråd med kommunestyrets vedtak 12.04.2000.
 6. Det negative avviket på grunn av renteøkning/svikt i eiendomsskatt må i størst mulig grad kompenseres ved at det innføres investeringsstopp. Kun kritiske og helt nødvendige investeringer iverksettes.
 7. Kommunens akkumulerte underskudd er allerede så høyt at det vil påvirke fremtidig virksomhet betydelig. Derfor er det tvingende nødvendig å forhindre at akkumulert underskudd øker. Ved betydelige positive eller negative budsjettavvik, etableres praksis for etatsvise korrigeringer av kommende års budsjettramme

OVERSENDELSESFORSLAG – UNDERVISNINGSKOMITEEN:

Kommunestyret støtter at det blir ei forsøksordning med rammetilskudd til skoler.

 

 

SAK NR: 40/2000

UTBYGGING AV SKOGN HELSETUN - FORSLAG TIL ROMPLAN

HELSE- OG SOSIALKOMITE’S INNSTILLING:

 1. Det foretas en full utbygging ved Skogn helsetun
 2. 1.etg: 10 sykehjemsplasser

  U.etg: Ny helsestasjon. Det legges til rette for omgjøring/utvidelse av nåværende legesenter.

 3. Utbyggingen skal skje innenfor en kostnadsramme totalt på 17 mill. kroner.
 4. Saken oversendes plan og byggenemnda for iverksetting.

Forslag i møte:

Repr. O. Myhr (V) fremmet følgende forslag:

Saken utsettes og vurderes på nytt ved budsjettbehandlingen for år 2001.

Repr. Haarstad (H) fremmet følgende forslag:

Endring av setning vedr. U.etg: Ny helsestasjon......:

Anvendelse av underetasjen vurderes på nytt.

Nytt pkt. 4:

Før underetasjen eventuelt innredes til legesenter, må forpliktende avtale/kontrakt være inngått.

Avstemning:

O. Myhrs forslag avvist med 45 mot 7 stemmer.

Komiteens forslag pkt. 1 vedr. 1. etg. enstemmig vedtatt.

Komiteens forslag pkt. 1 vedr. U.etg. vedtatt med 36 mot 16 stemmer som ble avgitt for Haarstads forslag.

Komiteens forslag pkt. 2 enstemmig vedtatt.

Komiteens forslag pkt. 3 enstemmig vedtatt.

Haarstad tilleggsforslag, nytt pkt 4, enstemmig vedtatt.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

 1. Det foretas en full utbygging ved Skogn helsetun
 1. Utbyggingen skal skje innenfor en kostnadsramme totalt på 17 mill. kroner.
 2. Saken oversendes plan og byggenemnda for iverksetting
 3. Før underetasjen eventuelt innredes til legesenter, må forpliktende avtale/kontrakt være inngått.

 

 

SAK NR: 41/2000

BUDSJETTET FOR 2000 - FORDELING AV ELEVER MELLOM HEGLE OG LEVANGER SKOLER

Rådmannens forslag til vedtak:

Ved Hegle og Levanger skoler innføre en trinnprofilert skolemodell fra høsten 2000 der 1-4 klasse går ved Hegle og 5.-7 klasse går ved Levanger skole.

Forslag i møte:

Repr. Øfsti (DNA) fremmet følgende fellesforslag fra DNA, SP og V:

1. Levanger skole og Hegle skole skal fortsatt være 1-7 skoler.

2. Kommunestyret godkjenner innsparinga på 3 klasser for skoleåret 2000-2001

3. Kommunestyret forutsetter at senere opptak samordnes med tanke på at klassetallet reduseres.

4. Kommunestyret ber om at det utarbeides en skolepolitisk handlingsplan om innhold og pedagogiske forhold i skolen, som en del av/bidrag til den eksterne gjennomgangen av kommunens administrasjon og forvaltning. Formannskapet oppnevner utvalget og bestemmer antall medlemmer.

Avstemning:

Øfstis fellesforslag vedtatt med 45 mot 7 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

1. Levanger skole og Hegle skole skal fortsatt være 1-7 skoler.

2. Kommunestyret godkjenner innsparinga på 3 klasser for skoleåret 2000-2001

3. Kommunestyret forutsetter at senere opptak samordnes med tanke på at klassetallet reduseres.

4. Kommunestyret ber om at det utarbeides en skolepolitisk handlingsplan om innhold og pedagogiske forhold i skolen, som en del av/bidrag til den eksterne gjennomgangen av kommunens administrasjon og forvaltning. Formannskapet oppnevner utvalget og bestemmer antall medlemmer.

 

 

SAK NR: 42/2000

NESHEIM SKOLE- FORPROSJEKT FOR VENTILASJONSANLEGG

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

Forprosjekt for ventilasjonsanlegg med nødvendig oppgradering av teknisk anlegg ved Nesheim skole gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr. 4.100.000.

Forslag i møte:

Repr. Heieraas (SP) fremmet følgende forslag:

Forprosjekt for ventilasjonsanlegg med nødvendig oppgradering av tekniske anlegg ved Nesheim skole gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr. 3.000.000,-.

Montering av anlegget i gammelskolen utsettes.

Repr. Ingvaldsen (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Pga. kommunens svake økonomiske likviditet kan rådmannen (administrasjonen) om nødvendig setja i gang mindre omfattande tiltak i første omgang og gjennomføra prosjektet etappevis. Saka leggjast fram for teknisk komite på det første møtet etter sommarferien med ein rapport om arbeidet så langt og innstilling for arbeidet vidare ved Nesheim skole.

Avstemning:

Heieraas sitt forslag vedtatt med 40 mot 12 stemmer som ble avgitt for formannskapets forslag.

Ingvaldsen sitt forslag avvist med 44 mot 8 stemmer.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

Forprosjekt for ventilasjonsanlegg med nødvendig oppgradering av tekniske anlegg ved Nesheim skole gjennomføres innenfor en kostnadsramme på kr. 3.000.000,-.

Montering av anlegget i gammelskolen utsettes.

 

 

SAK NR: 43/2000

EIENDOMSSKATT - AVTALE MED INDUSTRIKRAFT MIDT-NORGE AS

Rådmannens forslag til vedtak:

Utkast til avtale mellom Levanger kommune og Industrikraft Midt-Norge datert 03.05.2000 godkjennes med den endring at "bokført verdi" erstattes med "anskaffelseskost" i 5. avsnitt i punkt 2.

Forslag i møte:

Repr. Ingvaldsen (SV) fremmet følgende forslag:

Det inngås ingen særavtale mellom Industrikraft Midt-Norge og Levanger kommune om eiendomsskatt.

Avstemning:

Ingvaldsens forslag avvist med 45 mot 7 stemmer.

Rådmannens forslag vedtatt med 44 mot 8 stemmer.

Formannskapets forslag 2. avsnitt avvist med 34 mot 18 stemmer.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

Utkast til avtale mellom Levanger kommune og Industrikraft Midt-Norge datert 03.05.2000 godkjennes med den endring at "bokført verdi" erstattes med "anskaffelseskost" i 5. avsnitt i punkt 2.

PROTOKOLLTILFØRSEL:

SV vil be om legalitetskontroll av vedtaket om at ei bedrift skal favoriseres når det gjelder eiendomsskatt.

Jostein Trøite, Sigurd Ingvaldsen, Aina By, Maja Rostad, Kjell Vang

 

 

SAK NR: 44/2000

PRINSIPP FOR SALG AV KOMMUNESKOG

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

 1. Det kan rent unntaksvis selges parseller av kommuneskogene til bruk som grenser inntil skogen. Avgjørelsen om salg tas av kommunestyret. Vilkåra er :
 1. Drifta legges opp slik at får optimal avkastning av skogen.

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Saken utsettes.

Avstemning:

Ordførerens forslag vedtatt med 46 mot 4 stemmer.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

Saken utsettes.

 

 

SAK NR: 45/2000

BYGGEREGNSKAP FOR FLERE SKOLEPROSJEKT I PERIODEN 1992-1999.

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

 1. Byggeregnskapet for skoleutbygginger i perioden 1992 –1999 godkjennes.
 2. Resterende midler kr. 3.155.165,- overføres til et nytt prosjektnummer under ansvarsområde 6405. Regnskap for disponeringen av disse midlene oppsettes ved årets slutt.

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Saken utsettes.

Avstemning:

Ordførerens forslag vedtatt med 46 mot 4 stemmer.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

Saken utsettes.

 

 

SAK NR: 46/2000

BEHANDLING AV SKATTEREGNSKAPET KOMMUNESTYRETS BEHANDLING AV SKATTEREGNSKAPET

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

 1. Skatteregnskapet for 1. halvår , og skatteoppkreverens redegjørelse, legges frem for formannskapet til orientering.
 2. Ved fremleggelse av 2. halvårs skatteregnskap undergis begge halvårsregnskapene fullstendig behandling i kommunestyret sammen med skatteoppkreverens årsberetning og kontrollkomiteens innstilling.
 3. Denne behandlingsmåte gjøres gjeldende fra og med skatteregnskapet for 2000.

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Saken utsettes.

Avstemning:

Ordførerens forslag vedtatt med 46 mot 4 stemmer.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

Saken utsettes.

 

 

SAK NR: 47/2000

STRATEGI FOR FORNYINGSARBEIDET I LEVANGER KOMMUNE

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

1. Kommunestyret slutter seg til de foreslåtte Hovedmål og delmål samt strategier for gjennomføring av fornyingsprosjektet i Levanger.
2. Strategi for fornyingsarbeidet i Levanger kommune organiseres i en prosjektgruppe organisert på følgende måte:

3. Innsamlet materiale fra tidligere arbeidsgrupper brukes som underlag for konsulentens mandat.

4. Prosjektgruppa engasjerer prosjektleder/koordinator.

Forslag i møte:

Repr. Vang (SV) fremmet følgende alternative forslag til formannskapets innstilling:

1. Det engasjeres ekstern konsulenthjelp for å undersøke/foreslå endringer i forhold til:

a) strukturforhold i kommunen

b) bruk av ressurser i forhold til behov og tilgjengelig økonomi.

2. Det forutsettes nært samarbeid mellom ekstern konsulenthjelp, rådmannen, formannskapet, tillitsvalgte og de enkelte virksomhetene i organisasjonen.

3. Materiale fra tidligere OU-prosess brukes som underlag for arbeidet.

Repr. Aune (DNA) fremmet følgende forslag til nytt punkt 5:

Politisk styringsgruppe (Formannskapet) suppleres med komitelederne.

Avstemning:

Formannskapets innstilling vedtatt med 41 mot 7 stemmer som ble avgitt for Vangs forslag.

Aunes forslag vedtatt med 43 mot 5 stemmer.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

1. Kommunestyret slutter seg til de foreslåtte Hovedmål og delmål samt strategier for gjennomføring av fornyingsprosjektet i Levanger.
2. Strategi for fornyingsarbeidet i Levanger kommune organiseres i en prosjektgruppe organisert på følgende måte:

3. Innsamlet materiale fra tidligere arbeidsgrupper brukes som underlag for konsulentens mandat.

4. Prosjektgruppa engasjerer prosjektleder/koordinator.

5. Politisk styringsgruppe (Formannskapet) suppleres med komitelederne.

 

 

SAK NR: 48/2000

MUSIKK- OG KULTURSKOLEN - VEDTEKTENE

UNDERVISNINGSKOMITEENS INNSTILLING:

Følgende endringer gjøres i vedtektene (jfr sakens vedlegg nr. 7):

§ 1.1 siste setning &Undervisningskomiteen er styre for skolen"

§1.2 Skolen har et samarbeidsutvalg som velges for 4 år av gangen. Samarbeidsutvalgets sammensetning:

Personlige varamedlemmer velges for alle representanter.

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv med leder og nestleder. Musikk- og kulturskolens rektor er leder for skolen og er sekretær for samarbeidsutvalget med rett til å tale og komme med forslag.

§ 3.1 SAMARBEIDSUTVALG
Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, og skal ivareta Musikk- og kulturskolens interesser og fremme aktuelle saker for komiteene.

Som undervisningskomiteens representant til styringsgruppa for Musikk- og Kulturskolen velges Jostein Trøite med Britt Tønne Haugan som vararepresentant.

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Saken utsettes.

Avstemning:

Ordførerens forslag vedtatt med 46 mot 4 stemmer.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

Saken utsettes.

 

 

SAK NR: 49/2000

HANDLINGSPLAN FOR STYRKING AV ELDREOMSORGEN 2000-2003

HELSE- OG SOSIALKOMITE’S INNSTILLING:

Handlingsplan for styrking av eldreomsorgen 2000-2003 vedtas med følgende endring:

Følgende 2 setninger under konklusjonen (kap 5) – 1. avsnitt tas ut av planen:

"Dvs. opprettholdelse av dagens antall (65) og opprettholde sykeheimsdrift på Ytterøya som dag, eller legge ned sykeheimsdriften på Ytterøya og knytte den til ny sykeheim. Legges sykeheimsdriften på Ytterøy ned (7 plasser), skal det fortsatt være mulig å få heldøgnstjenester i omsorgsboliger der ute."

Forslag i møte:

Repr. Hjelde (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag:

Handlingsplan for styrking av eldreomsorgen 2000-2003 vedtas, med følgende tillegg:

Kommunestyret ser med uro på forslaget om nedleggelse av sykeheimsdriften på Ytterøy, slik det fremgår av konklusjonen i handlingsplanen.

Dette begrunnes med:

 1. Ytterøys spesielle beliggenhet.
 2. Tap av 15 kvinnearbeidsplasser – dersom hovedmålet skal være en 50/50-fordeling mellom omsorgs- og institusjonsbaserte tjenester.
 3. Problemer med å beholde/rekruttere personell med kompetanse.
 4. Manglende gjennomgang og avklaring m.h.t. distriktsmodellen. Utvalget som skulle arbeide med dette er ikke i gang, slik at et bredt spekter av konsekvenser ikke er vurdert.

Avstemning:

Komiteens forslag enstemmig vedtatt.

Hjeldes forslag avvist med 32 mot 18 stemmer.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

Handlingsplan for styrking av eldreomsorgen 2000-2003 vedtas med følgende endring:

Følgende 2 setninger under konklusjonen (kap 5) – 1. avsnitt tas ut av planen:

"Dvs. opprettholdelse av dagens antall (65) og opprettholde sykeheimsdrift på Ytterøya som dag, eller legge ned sykeheimsdriften på Ytterøya og knytte den til ny sykeheim. Legges sykeheimsdriften på Ytterøy ned (7 plasser), skal det fortsatt være mulig å få heldøgnstjenester i omsorgsboliger der ute."

 

 

SAK NR: 50/2000

HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK HELSEVERN 2000-2003

HELSE- OG SOSIALKOMITE’S INNSTILLING:

Handlingsplan for psykisk helsevern vedtas.

Forslag i møte:

Repr. Meinhardt (FRP) fremmet følgende forslag:

Saken utsettes til handlingsplanen er gjennomgått av samtlige partier.

Avstemning:

Meinhardts forslag avvist med 44 mot 6 stemmer.

Komiteens forslag enstemmig vedtatt.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

Handlingsplan for psykisk helsevern vedtas.

 

 

SAK NR: 51/2000

SAMMENSLÅINGSAVTALE MELLOM NORD-TRØNDELAG VASKERI BA OG INNHERRED PRODUKTER AS.

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

1. Intensjonsavtale av den 18.05.2000 mellom Nord-Trøndelag Vaskeri BA og Innherred Produkter AS om sammenslåing av de to selskaper godkjennes.

2. Selskapets generalforsamling gis ved utgangen av inneværende år myndighet til å godkjenne den endelige avtale basert på intensjonsavtale av den 18.05.2000.

Inhabilitet:

Repr. M. Granås (DNA) fratrådte, pga. inhabilitet, under behandling av denne sak.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

1. Intensjonsavtale av den 18.05.2000 mellom Nord-Trøndelag Vaskeri BA og Innherred Produkter AS om sammenslåing av de to selskaper godkjennes.

2. Selskapets generalforsamling gis ved utgangen av inneværende år myndighet til å godkjenne den endelige avtale basert på intensjonsavtale av den 18.05.2000.

<< | >>

Til toppen