Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 30.08.00
<< møtekalender
<< | >>

             

Spørsmål til ordføreren

SAKLISTE: (UO foran saksnummer angir unntatt offentlighet)

52/2000

MUSIKK- OG KULTURSKOLEN - VEDTEKTENE

saksutredning vedtak
53/2000 

BYGGEREGNSKAP FOR FLERE SKOLEPROSJEKT I PERIODEN 1992-1999.

saksutredning vedtak
54/2000

KOMMUNESTYRETS BEHANDLING AV SKATTEREGNSKAPET

saksutredning vedtak
55/2000

PRINSIPP FOR SALG AV KOMMUNESKOG

saksutredning vedtak
56/2000

REGULERINGSPLAN FOR UTBYGGING AV INNHERRED SYKEHUS, UTBYGGINGSOMRÅDE III OG IV.

saksutredning vedtak
57/2000

REGULERINGSPLAN FÅRA, GNR. 228, BNR. 1, LEVANGER KOMMUNE

saksutredning vedtak
58/2000

REGULERINGSPLAN - SLIPP FOR SMÅBÅTER PÅ LEVANGER HAVN -PERSØY LIFTUTLEIE AS

saksutredning vedtak
59/2000

NESHEIM SKOLE - UTVIDELSE AV KOSTNADSRAMMA FOR NYE VENTILASJONSANLEGG

saksutredning vedtak
60/2000

EKSPROPRIASJON AV RETT TIL Å LEGGE OG HA LIGGENDE NYE KOMMUNALE LEDNINGER OVER EIENDOMMEN GJEITINGSVOLD GNR. 276, BNR. 1 I LEVANGER, EIER BJØRN ARILD ERIKSEN

saksutredning vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 52 av 53.
Følgende repr./vararepr. var tilstede:

Representant Merknad

THRANING, ODD-EILIV B

DNA

Ordfører

 
Heieraas, Hans SP Varaordfører   

UTVIK, JONAS NORDENBORG

DNA

Medlem

 

AUNE, NILS ÅGE

DNA

Medlem

 

BULLEN, KJELL

DNA

Medlem

 

STRØMSNES, INGE ARNLJOT

DNA

Medlem

 

HJELDE, HARRIET RAGNA

DNA

Medlem

 

ELMI, RUGIA MOHAMED

DNA

Medlem

 

GRANÅS, MARIUS

DNA

Medlem

 

SKJETNEMARK, EINAR

DNA

Medlem

 

NORDGÅRD, CHRISTINE

DNA

Medlem

 

RAD, SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

 

STAVRUM, MARTIN

SP

Medlem

 

SKJESOL, GURI JOHANNE

SP

Medlem

 

SOLEM, ARNE

SP

Medlem

 

HYNNE, HILDE HAUGAN

SP

Medlem

 

DIESET, HELGE

SP

Medlem

  

STJERN, IVAR

SP

Medlem

 

MATBERG, SIGBJØRN

SP

Medlem

 

HAUGBERG, GERD

H

Medlem

 

MYHR, GUNNAR LAURITS

H

Medlem

  

GILSTAD, SIGVARD KRISTIAN

H

Medlem

 

HAARSTAD, IVAR

H

Medlem

*sak 56/00

SUNDAL, EYSTEIN

H

Medlem

 

HUSTAD, TROND

H

Medlem

*sak 56/00

ERTZAAS, TURID

H

Medlem

 

INGVALDSEN, SIGURD JAN

SV

Medlem

 

SVENDSEN, GERD MARIT

SV

Medlem

 

HAMMER, MARTHE

SV

Medlem

 

SÆTERHAUG, TROND MARTIN

SV

Medlem

 

TRØITE, JOSTEIN

SV

Medlem

 

BYE, AINA

SV

Medlem

 

RONGLAN, GUDNY

KRF

Medlem

 

GRENNE, OLAV JOHANNES

KRF

Medlem

 

SANDSTAD, SIGVAR

KRF

Medlem

 

MUSUM, SVEIN ERIK

FRP

Medlem

 

SOLBAKKEN, TONI KRISTIN

FRP

Medlem

 

HAGEN, EIVIND

FRP

Medlem

 

HAUGAN, JARLE

V

Medlem

  

MYHR, ODDMUND

V

Medlem

  
SIRUM, TORBJØRN DNA Varamedlem 1  
BØRRESEN, PEDER BERNHARD DNA Varamedlem 2  
GRANÅS, ASLE DNA Varamedlem 3  
LORENTSEN, LEIF KETIL DNA Varamedlem 4  
GRØNENG, TORE FRP Varamedlem 3  
HAUGOM, VEBJØRN H Varamedlem 1 *sak 56/00
DREIER, KNUT JOHAN H Varamedlem 3 *sak 56/00
SOLVANG, KARSTEIN L H KRF Varamedlem 1  
KARLSEN, JANN KRF Varamedlem 3  
GUSTAD, BENTE-MARIT KRF Varamedlem 6  
BRENNE, KNUT JOSTEIN SP Varamedlem 1  
HAUGBOTN, OSVALD SP Varamedlem 11  
FOLKVORD, ASBJØRN SV Varamedlem 1   
MYHR, JOSTEIN V Varamedlem 5  

* inhabilitet sak 56/00

Ellers møtte:

Rådmann Stene og formannskapssekr. Keiserås

Diverse merknader:

Før behandling av de ordinære saker ble det stilt følgende spørsmål til ordføreren fra repr. Marthe Hammer (SV):

Hva kan og kommer kommunen til å gjøre for å bedre bosituasjonen for unge og folk i etableringsfasen som har lyst til å investere i egen bolig/leilighet? Vil ordføreren ta initiativ til en bedring av dagens boligsituasjon i Levanger?

Ordføreren besvarte spørsmålet.

 

 

SAK NR: 52/2000

MUSIKK- OG KULTURSKOLEN - VEDTEKTENE

UNDERVISNINGSKOMITEENS INNSTILLING:

Følgende endringer gjøres i vedtektene (jfr sakens vedlegg nr. 7):

§ 1.1 siste setning &Undervisningskomiteen er styre for skolen"

§1.2 Skolen har et samarbeidsutvalg som velges for 4 år av gangen. Samarbeidsutvalgets sammensetning:

Personlige varamedlemmer velges for alle representanter.

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv med leder og nestleder. Musikk- og kulturskolens rektor er leder for skolen og er sekretær for samarbeidsutvalget med rett til å tale og komme med forslag.

§ 3.1 SAMARBEIDSUTVALG
Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, og skal ivareta Musikk- og kulturskolens interesser og fremme aktuelle saker for komiteene.

Som undervisningskomiteens representant til styringsgruppa for Musikk- og Kulturskolen velges Jostein Trøite med Britt Tønne Haugan som vararepresentant.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

Følgende endringer gjøres i vedtektene (jfr sakens vedlegg nr. 7):

§ 1.1 siste setning &Undervisningskomiteen er styre for skolen"

§1.2 Skolen har et samarbeidsutvalg som velges for 4 år av gangen. Samarbeidsutvalgets sammensetning:

Personlige varamedlemmer velges for alle representanter.

Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv med leder og nestleder. Musikk- og kulturskolens rektor er leder for skolen og er sekretær for samarbeidsutvalget med rett til å tale og komme med forslag.

§ 3.1 SAMARBEIDSUTVALG
Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, og skal ivareta Musikk- og kulturskolens interesser og fremme aktuelle saker for komiteene.

Som undervisningskomiteens representant til styringsgruppa for Musikk- og Kulturskolen velges Jostein Trøite med Britt Tønne Haugan som vararepresentant. ^

 

 

SAK NR: 53/2000

BYGGEREGNSKAP FOR FLERE SKOLEPROSJEKT I PERIODEN 1992-1999.

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

 1. Byggeregnskapet for skoleutbygginger i perioden 1992 –1999 godkjennes.
 2. Resterende midler kr. 3.155.165,- overføres til et nytt prosjektnummer under ansvarsområde 6405. Regnskap for disponeringen av disse midlene oppsettes ved årets slutt.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

 1. Byggeregnskapet for skoleutbygginger i perioden 1992 –1999 godkjennes.
 2. Resterende midler kr. 3.155.165,- overføres til et nytt prosjektnummer under ansvarsområde 6405. Regnskap for disponeringen av disse midlene oppsettes ved årets slutt. ^

 

 

 

SAK NR: 54/2000

BEHANDLING AV SKATTEREGNSKAPET KOMMUNESTYRETS BEHANDLING AV SKATTEREGNSKAPET

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

 1. Skatteregnskapet for 1. halvår , og skatteoppkreverens redegjørelse, legges frem for formannskapet til orientering.
 2. Ved fremleggelse av 2. halvårs skatteregnskap undergis begge halvårsregnskapene fullstendig behandling i kommunestyret sammen med skatteoppkreverens årsberetning og kontrollkomiteens innstilling.
 3. Denne behandlingsmåte gjøres gjeldende fra og med skatteregnskapet for 2000.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

 1. Skatteregnskapet for 1. halvår , og skatteoppkreverens redegjørelse, legges frem for formannskapet til orientering.
 2. Ved fremleggelse av 2. halvårs skatteregnskap undergis begge halvårsregnskapene fullstendig behandling i kommunestyret sammen med skatteoppkreverens årsberetning og kontrollkomiteens innstilling.
 3. Denne behandlingsmåte gjøres gjeldende fra og med skatteregnskapet for 2000. ^

 

 

SAK NR: 55/2000

PRINSIPP FOR SALG AV KOMMUNESKOG

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

 1. Det kan rent unntaksvis selges parseller av kommuneskogene til bruk som grenser inntil skogen. Avgjørelsen om salg tas av kommunestyret. Vilkåra er :
 1. Drifta legges opp slik at får optimal avkastning av skogen.

Forslag i møte:

Repr. Gunnar L. Myhr (H) fremmet følgende forslag:

Nytt 1. avsnitt pkt. 1:

Det kan selges parseller av kommuneskogene til bruk som grenser inntil skogen. Vilkåra er :

Nytt pkt. 2:

Den del av kommuneskogene som ikke blir solgt i henhold til pkt. 1 selges til høystbydende over kr. 6 mill. De enkelte parsellene selges hver for seg.

Repr. Hans Heieraas (SP) fremmet følgende tilleggsforslag

Gunnar Moe får kjøpe 100 da skogsmark/utmark fra Levanger kommuneskoger. Styret for kommuneskogene får fullmakt til å utmåle arealet.

Avstemning:

Formannskapets forslag pkt. 1 vedtatt med 37 mot 15 stemmer som ble avgitt for Myhrs forslag.

Formannskapets forslag pkt. 2 enstemmig vedtatt.

Heieraas sitt forslag enstemmig vedtatt.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

 1. Det kan rent unntaksvis selges parseller av kommuneskogene til bruk som grenser inntil skogen. Avgjørelsen om salg tas av kommunestyret. Vilkåra er :
 1. Drifta legges opp slik at får optimal avkastning av skogen.
 2. Gunnar Moe får kjøpe 100 da skogsmark/utmark fra Levanger kommuneskoger. Styret for kommuneskogene får fullmakt til å utmåle arealet. ^

 

 

SAK NR: 56/2000

REGULERINGSPLAN FOR UTBYGGING AV INNHERRED SYKEHUS, UTBYGGINGSOMRÅDE III OG IV.

TEKNISK KOMITE'S INNSTILLING:

Revidert forslag til reguleringsplan for Innherred Sykehus, etappe III og IV, med tilhørende reviderte reguleringsbestemmelser, godkjennes.

Tiltakshaver oppfordres til å legge tilrette for vannbåret oppvarming basert på fornybare energikilder.

For område 44 gis det tilslutning til alternativ 2.

Det må sikres tilfredsstillende trafikkforhold i Hiorts gt. før utbygging av område 44 starter.

For å sikre best mulig trafikkforhold, bør Bakkegata ferdigstilles ned til Halsanvegen i henhold til reguleringsplan, før utbygging etter illustrasjonsplan II, A 0211.

Det skal utarbeides plan for gang-/ sykkeltrafikken innenfor sykehusområdet.

Planen skal utarbeides parallelt med bebyggelsesplan for område 44, og inngå som del av utbyggingen.

******

Repr. Ivar Haarstad (H), Trond Hustad (H) og Sigurd Ingvaldsen (SV) fratrådte pga. inhabilitet under behandling av denne sak.

Vararepr. Vebjørn Haugom (H) og Knut Johan Dreier (H) tiltrådte møtet under behandling av denne sak.

Forslag i møte:

Repr. Asbjørn Folkvord (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Den foreslåtte forlengelse av Bakkegt. markerer grensa mellom sjukehuset og bykjernen, og området nord/nordøst for denne denne gata tas ut av reguleringsplanen. Parkeringsproblemene søkes løst i samarbeid mellom sjukehus og kommune ved toplanløysing i område 46/49 eventuelt på andre områder nær sjukehuset.

Avstemning:

Teknisk komites innstilling enstemmig vedtatt.

Folkvords tilleggsforslag avvist med 43 mot 8 stemmer.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

Revidert forslag til reguleringsplan for Innherred Sykehus, etappe III og IV, med tilhørende reviderte reguleringsbestemmelser, godkjennes.

Tiltakshaver oppfordres til å legge tilrette for vannbåret oppvarming basert på fornybare energikilder.

For område 44 gis det tilslutning til alternativ 2.

Det må sikres tilfredsstillende trafikkforhold i Hiorts gt. før utbygging av område 44 starter.

For å sikre best mulig trafikkforhold, bør Bakkegata ferdigstilles ned til Halsanvegen i henhold til reguleringsplan, før utbygging etter illustrasjonsplan II, A 0211.

Det skal utarbeides plan for gang-/ sykkeltrafikken innenfor sykehusområdet.

Planen skal utarbeides parallelt med bebyggelsesplan for område 44, og inngå som del av utbyggingen. ^

 

 

SAK NR: 57/2000

REGULERINGSPLAN FÅRA, GNR. 228, BNR. 1, LEVANGER KOMMUNE

TEKNISK KOMITE'S INNSTILLING:

Reguleringsplan Fåra, gnr. 228, bnr. 1 vedtas idet det vises til Fylkesmannens tvil i saken. Vi mener at omsøkte reguleringsplan ikke er til skade for fuglelivet. Den er heller ikke etter vårt syn veldig eksponert i landskapet.

Innkommende uttalelser følger saken videre.

Forslag i møte:

Repr. Aina Bye (SV) fremmet følgende forslag:

Fylkesmannens anbefaling tas til etterretning og den videre behandling av saken avslås.

Repr. Svein Erik Musum (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Største tillatte bebygd areal 80 m2 eks. veranda.. På hver tomt kan oppføres 1 uthus/anneks inntil 20 m2

Avstemning:

Teknisk komites innstilling vedtatt med 42 mot 10 stemmer som ble avgitt for Bye sitt forslag.

Musums tilleggsforslag avvist med 40 mot 12 stemmer.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:  | stadfestet av Miljødepartementet

Reguleringsplan Fåra, gnr. 228, bnr. 1 vedtas idet det vises til Fylkesmannens tvil i saken. Vi mener at omsøkte reguleringsplan ikke er til skade for fuglelivet. Den er heller ikke etter vårt syn veldig eksponert i landskapet.

Innkommende uttalelser følger saken videre. ^

 

 

SAK NR: 58/2000

REGULERINGSPLAN - SLIPP FOR SMÅBÅTER PÅ LEVANGER HAVN - PERSØY LIFTUTLEIE AS

TEKNISK KOMITE'S INNSTILLING:

Planforslaget justeres i henhold til saksfremlegget.

Forslaget til reguleringsplan for slipp for småbåter på Levanger havn med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

Planforslaget justeres i henhold til saksfremlegget.

Forslaget til reguleringsplan for slipp for småbåter på Levanger havn med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas. ^

 

 

SAK NR: 59/2000

NESHEIM SKOLE - UTVIDELSE AV KOSTNADSRAMMA FOR NYE VENTILASJONSANLEGG

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

1. På grunn av vedtatt plan for inneklimatiltak ved Nesheim skole, merkostnader for vedtatt utbygging samt betydelige tilleggskostnader ved å utføre arbeider i gammelskolen et annet år, innstiller rådmannen på at det tilleggsbevilges kr. 1.040.000,-.

2. Merkostnadene dekkes av tilgodebeløp for skoleutbygginger i perioden 1992-2000.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

1. På grunn av vedtatt plan for inneklimatiltak ved Nesheim skole, merkostnader for vedtatt utbygging samt betydelige tilleggskostnader ved å utføre arbeider i gammelskolen et annet år, innstiller rådmannen på at det tilleggsbevilges kr. 1.040.000,-.

2. Merkostnadene dekkes av tilgodebeløp for skoleutbygginger i perioden 1992-2000. ^

 

 

SAK NR: 60/2000

EKSPROPRIASJON AV RETT TIL Å LEGGE OG HA LIGGENDE NYE KOMMUNALE LEDNINGER OVER EIENDOMMEN GJEITINGSVOLD GNR. 276, BNR. 1 I LEVANGER, EIER BJØRN ARILD ERIKSEN

TEKNISK KOMITE'S INNSTILLING:

 1. Med hjemmel i oreigningslovens § 2, ledd nr. 47 søker Levanger kommune om tillatelse til å ekspropriere rett til å legge og ha liggende kommunale ledninger over eiendommen Gjeitingsvold gnr. 276, bnr. 1 i Levanger i henhold til ledningstrase vist på tegn. nr.1, datert 97.10.27, utarbeidet av NT Consult.
 2. Med hjemmel i oreigningslovens § 25 søker Levanger kommune om tillatelse til å iverksette legging av de kommunale ledningene før det foreligger rettskraftig skjønn til fastsetting av eventuelle erstatning for inngrepet.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

 1. Med hjemmel i oreigningslovens § 2, ledd nr. 47 søker Levanger kommune om tillatelse til å ekspropriere rett til å legge og ha liggende kommunale ledninger over eiendommen Gjeitingsvold gnr. 276, bnr. 1 i Levanger i henhold til ledningstrase vist på tegn. nr.1, datert 97.10.27, utarbeidet av NT Consult.
 2. Med hjemmel i oreigningslovens § 25 søker Levanger kommune om tillatelse til å iverksette legging av de kommunale ledningene før det foreligger rettskraftig skjønn til fastsetting av eventuelle erstatning for inngrepet. ^

<< | >>

Til toppen