Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 27.09.00, kl. 17:00 - 20:30
<< møtekalender
<< | >>

              

SAKLISTE:

061/00

AREALPLAN 2000 - 2011 OG KOMMUNEDELPLAN LEVANGER SENTRUM 2000 - 2011  | saksordfører: Sigvard Gilstad

saksutredning vedtak

062/00

OPPNEVNING AV BARNEREPRESENTANT

saksutredning vedtak

063/00

MARKEDSPLASSEN LEVANGER AS - NY HENVENDELSE OM KJØP AV AKSJER

saksutredning vedtak

064/00

REGULERINGSPLAN GULLGRUVA, GNR. 246, BNR. 2, ÅSENFJORD
saksordfører:
Olav Grenne

saksutredning vedtak

065/00

FALSTADFANGERS GAVE - ENDRING AV VEDTEKTER FOR LEGATET

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 53 av 53
Følgende representanter/vararepresentanter var tilstede:

Representant Merknad

THRANING, ODD-EILIV B

DNA

Ordfører

   
Heieraas, Hans SP Varaordfører   

SUNDAL, WENCHE WESTRUM

DNA

Medlem

  

ØFSTI, EDVARD

DNA

Medlem

  

AUNE, NILS ÅGE

DNA

Medlem

  

BULLEN, KJELL

DNA

Medlem

  

STRØMSNES, INGE ARNLJOT

DNA

Medlem

  

HJELDE, HARRIET RAGNA

DNA

Medlem

  

ELMI, RUGIA MOHAMED

DNA

Medlem

  

GRANÅS, MARIUS

DNA

Medlem

  

SKJETNEMARK, EINAR

DNA

Medlem

  

NORDGÅRD, CHRISTINE

DNA

Medlem

  

RAD, SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

  
SIRUM, TORBJØRN

DNA

Medlem

1Inhabil sak 61/00
GRANÅS, ASLE

DNA

Medlem

 

NØST, TRUDE MARIAN

SP

Medlem

  

STAVRUM, MARTIN

SP

Medlem

  

SKJESOL, GURI JOHANNE

SP

Medlem

  

SOLEM, ARNE

SP

Medlem

  

HYNNE, HILDE HAUGAN

SP

Medlem

  

SVENDGÅRD, STEINAR

SP

Medlem

   

DIESET, HELGE

SP

Medlem

  

STJERN, IVAR

SP

Medlem

  

MATBERG, SIGBJØRN

SP

Medlem

  

MYHR, GUNNAR LAURITS

H

Medlem

  

GILSTAD, SIGVARD KRISTIAN

H

Medlem

  

HAARSTAD, IVAR

H

Medlem

   

SUNDAL, EYSTEIN

H

Medlem

  

HUSTAD, TROND

H

Medlem

   

ERTZAAS, TURID

H

Medlem

  

INGVALDSEN, SIGURD JAN

SV

Medlem

  

SVENDSEN, GERD MARIT

SV

Medlem

  

VANG, KJELL JOHANSEN

SV

Medlem

   

SÆTERHAUG, TROND MARTIN

SV

Medlem

  

TRØITE, JOSTEIN

SV

Medlem

  

BYE, AINA

SV

Medlem

  

MIKALSEN, STEINAR

KRF

Medlem

   

RONGLAN, GUDNY

KRF

Medlem

  

GRENNE, OLAV JOHANNES

KRF

Medlem

  

SANDSTAD, SIGVAR

KRF

Medlem

  

HUSBY, JOHANNES

KRF

Medlem

   

MUSUM, SVEIN ERIK

FRP

Medlem

  

SOLBAKKEN, TONI KRISTIN

FRP

Medlem

  

HAGEN, EIVIND

FRP

Medlem

  

HAUGAN, JARLE

V

Medlem

  

WIBE, TORHILD

V

Medlem

   

MYHR, ODDMUND

V

Medlem

  
VOLDSETH, STEINAR JONNY DNA Varamedlem 3  
KÅLEN, JOSTEIN DNA Varamedlem 9

 

WALSETH, PETTER INGVALD DNA Varamedlem 10

1sak 61/00 + 62-65/00

JOHANSEN, INGE FRP Varamedlem 1  
HAUGOM, VEBJØRN H Varamedlem 1  
KARLSEN, JANN KRF Varamedlem 3  
ROSTAD, MAJA ELISE SV Varamedlem 3  

Ellers møtte:
Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Diverse merknader:

Wenche Frogn Sellæg var tilstede og holdt foredrag med tema: Sykeheimsdrift i dag og framover – faglige utfordringer.

Etter behandling av de ordinære saker ble det stilt følgende spørsmål til ordføreren:

Repr. Edvard Øfsti (DNA):
Skal kommunen vurdere å ta opp noe av låneporteføljen i en fremmed, men stabil valuta.

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Repr. Jostein Trøite (SV) stilte spørsmål vedr. kveldens "innsamlingsaksjon" (demenssaken i fylket) blant kommunestyrets medlemmer.

Ordføreren besvarte spørsmålet.

 

061/00: AREALPLAN 2000 - 2011 OG KOMMUNEDELPLAN LEVANGER SENTRUM 2000 - 2011

TKO-059/00 Innstilling:

1. Kommuneplanens arealdel, revidert 01.06.2000, godkjennes med endringer nevnt nedenfor.

Planens bestemmelser skal praktiseres liberalt.

Ved revisjon av planen legges det vekt på følgende:

Dispensasjon for spredt boligbygging i sone A kan tillates dersom forholdene ligger til rette for vei, vann og avløp og det foreligger særlige grunner.

Setningen:

"Videre gjelder: Det er ikke tillatt å legge inn vann i ny eller eksisterende fritidsbebyggelse i kommunen." strykes

I avsnittet:

"Fritidsbebyggelsen skal tilpasses i kulturlandskapet. Videre skal den ikke ligge på dyrka mark, dyrkbar mark eller på skogsareal med middels eller bedre bonitet."
strykes siste setning (i kursiv).

2. Kommunedelplan Levanger sentrum, revidert 01.06.2000, godkjennes med endringer nevnt nedenfor.

Ved fortetting i områder med reguleringsplan og i eldre byggeområder uten reguleringsplan gjelder følgende hovedregler:

Ved revisjon av planen legges det vekt på følgende:

Det bør legges til rette for badestrand v/Eidsbotn campingplass

27.09.2000 Kommunestyret

Forslag i møte:

Repr. Sigvard Gilstad (H) fremmet følgende tilleggsforslag, kommuneplanens arealdel:

Fritidsbebyggelse:

Følgende 2 setninger strykes:

"Største tillatte bruksareal pr. tomt eller tomtefeste er 80 kvm. I dette arealet inngår også uthus/anneks."

Repr. Sigvard Gilstad (H) fremmet følgende forslag til endring av innstillingen, kommunedelplan Levanger sentrum:

Ved fortetting i områder med reguleringsplan og i eldre byggeområder uten reguleringsplan gjelder følgende hovedregler:

d) Minste areal for boligtomt (netto tomt) som kan godkjennes fradelt, er 600 m2. endres til: som kan godkjennes delt er 1000 m2.

Repr. Ivar Stjern (SP) fremmet følgende endringsforslag til innstillingen:

Setningen nederst i pkt. 1 om fritidsbebyggelse

1) Setningen: "Det er ikke tillatt å legge inn vann i ny eller eksisterende fritidsbebyggelse i kommunen" endres til:

Det er tillatt å legge inn vann i ny eller eksisterende fritidsbebyggelse under forutsetning av at godkjent avløp er ordnet.

2) Setningen: "Videre skal den ikke ligge på dyrka mark, dyrkbar mark eller på skogsareal med middels eller bedre bonitet" endres til:

Videre skal den ikke ligge på dyrka mark, eller med mindre spesiell forhold taler for det, på dyrkbar mark eller på skogsareal med middels eller bedre bonitet.

Samme endring foreslås også for tekstdel i arealplanen om spredt bebyggelse i likelydende setning.

Repr. Jarle Haugan (V) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Det er ønskelig at planene for å få etablert et boligfelt inne ved Mule blir tatt fram igjen. Nærmere bestemt er Skånesområdet aktuelt.

Videre er det behov for å få planlagt et større boligfelt vest for sentrum. Tårndalshøgda og Rennanmarka er i den forbindelse et interessant og spennende område for framtidig boligbygging i grenseområdene Levanger Sentrum og Skogn.

Repr. Sigurd Ingvaldsen (SV) fremmet følgende endringsforslag:

1) "Planens bestemmelser skal praktiseres liberalt" – strykes.

2) "Område for fritidsbebyggelse på eiendommen Fåra, behandlet i kommunestyret den 30.08.00 som sak 57/2000, legges inn på planen dersom vedtaket blir godkjent av departementet" – strykes.

3) "Hyttefelt ved sjøen eiendommen Fåra, gnr. 228, bnr. 1 søkes innarbeidet" – strykes.

4) "På eiendommen Haugan, gnr. 160 bnr. 2, legges det til rette for fritidsbebyggelse som omsøkt" – strykes.

5) Opprettholde teksten i planen:

"Det er ikke tillatt å legge inn vann i ny eller eksisterende fritidsbebyggelse i kommunen."

6) Opprettholde teksten i planen:

"Fritidsbebyggelse skal tilpasses kulturlandskapet. Videre skal den ikke ligge på dyrka mark, dyrkbar mark eller på skogsareal med middels eller bedre bonitet."

7) "Det bør legges til rette for badestrand v/Eidsbotn campingplass" – strykes.

Avstemning:

Ingvaldsens forslag pkt. 1 avvist med 40 mot 12 stemmer.

Ingvaldsens forslag pkt. 2 avvist med 45 mot 7 stemmer.

Ingvaldsens forslag pkt. 3 avvist med 45 mot 7 stemmer.

Ingvaldsens forslag pkt. 4 avvist med 45 mot 7 stemmer.

Komiteens forslag pkt. 1, 4. strekpunkt enstemmig vedtatt.

Komiteens forslag avsnitt vedr. dispensasjon for spredt boligbygging enstemmig vedtatt.

Ingvaldsens forslag pkt. 5 avvist med 46 mot 6 stemmer.

Stjerns forslag pkt. 1. vedtatt med 41 mot 11 stemmer som ble avgitt for komiteens innstilling.

Ingvaldsens forslag pkt. 6 avvist med 40 mot 12 stemmer.

Stjerns forslag pkt. 2 vedtatt med 40 mot 12 stemmer.

Gilstads tilleggsforslag avvist med 35 mot 17 stemmer.

Gilstads endringsforslag vedtatt med 43 mot 9 stemmer.

Ingvaldsens forslag pkt. 7 avvist med 45 mot 7 stemmer.

Haugans oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt administrasjonen.

Komiteens innstilling med vedtatte endringer enstemmig vedtatt.

KOM-061/00 Vedtak:

1. Kommuneplanens arealdel, revidert 01.06.2000, godkjennes med endringer nevnt nedenfor.

Planens bestemmelser skal praktiseres liberalt.

Ved revisjon av planen legges det vekt på følgende:

Dispensasjon for spredt boligbygging i sone A kan tillates dersom forholdene ligger til rette for vei, vann og avløp og det foreligger særlige grunner.

Setningen: "Videre skal den ikke ligge på dyrka mark, dyrkbar mark eller på skogsareal med middels eller bedre bonitet" endres til:

Videre skal den ikke ligge på dyrka mark, eller med mindre spesiell forhold taler for det, på dyrkbar mark eller på skogsareal med middels eller bedre bonitet.

Samme endring foreslås også for tekstdel i arealplanen om spredt bebyggelse i likelydende setning.

Setningen: "Det er ikke tillatt å legge inn vann i ny eller eksisterende fritidsbebyggelse i kommunen" endres til:

Det er tillatt å legge inn vann i ny eller eksisterende fritidsbebyggelse under forutsetning av at godkjent avløp er ordnet.

2. Kommunedelplan Levanger sentrum, revidert 01.06.2000, godkjennes med endringer nevnt nedenfor.

Ved fortetting i områder med reguleringsplan og i eldre byggeområder uten reguleringsplan gjelder følgende hovedregler:

Ved revisjon av planen legges det vekt på følgende:

Det bør legges til rette for badestrand v/Eidsbotn campingplass

OVERSENDELSESFORSLAG:

Det er ønskelig at planene for å få etablert et boligfelt inne ved Mule blir tatt fram igjen. Nærmere bestemt er Skånesområdet aktuelt.

Videre er det behov for å få planlagt et større boligfelt vest for sentrum. Tårndalshøgda og Rennanmarka er i den forbindelse et interessant og spennende område for framtidig boligbygging i grenseområdene Levanger Sentrum og Skogn. ^

 

 

062/00: OPPNEVNING AV BARNEREPRESENTANT

FOR-180/00 INNSTILLING:

Kommunestyret stadfester valget av Rune Møst som barnerepresentant.

27.09.2000 Kommunestyret

Forslag i møte:

Repr. Trond M. Sæterhaug (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

.. og ungdomsrådets kontaktperson.

Avstemning:

Formannskapets innstilling med Sæterhaugs forslag enstemmig vedtatt.

KOM-062/00 Vedtak:

Kommunestyret stadfester valget av Rune Møst som barnerepresentant og ungdomsrådets kontaktperson. ^

 

 

063/00: MARKEDSPLASSEN LEVANGER AS - NY HENVENDELSE OM KJØP AV AKSJER

FOR-181/00 INNSTILLING:

  1. Levanger kommune overtar Utleiebygg as sine aksjer i Markedsplassen Levanger as.
  2. Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettendringer slik det framgår av denne saken.

27.09.2000 Kommunestyret

Forslag i møte:

Repr. Svein Musum (FRP) fremmet følgende forslag:

Levanger kommune overtar ikke Utleiebygg as sine aksjer i Markedsplassen Levanger as.

Avstemning:

Formannskapets innstilling vedtatt med 42 mot 10 stemmer.

KOM-063/00 Vedtak:

  1. Levanger kommune overtar Utleiebygg as sine aksjer i Markedsplassen Levanger as.
  2. Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettendringer slik det framgår av denne saken. ^

 

 

064/00: REGULERINGSPLAN GULLGRUVA, GNR. 246, BNR. 2, ÅSENFJORD

TKO-064/00 Innstilling:

Forslag til reguleringsplan for Gullgruva, gnr. 246, bnr. 2, Levanger, datert 23.01.2000, med tilhørende reguleringsbestemmelser, godkjennes.

Disse revisjonene gjøres ved planen:

Størrelsen på naustområdene reduseres, særlig område N 2.

For naustene angis maksimal høyde i meter.

27.09.2000 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-064/00 Vedtak:

Forslag til reguleringsplan for Gullgruva, gnr. 246, bnr. 2, Levanger, datert 23.01.2000, med tilhørende reguleringsbestemmelser, godkjennes.

Disse revisjonene gjøres ved planen:

Størrelsen på naustområdene reduseres, særlig område N 2.

For naustene angis maksimal høyde i meter. ^

 

 

065/00: FALSTADFANGERS GAVE - ENDRING AV VEDTEKTER FOR LEGATET

FOR-174/00 Innstilling:

Legatet beholdes slik det er i dag.

27.09.2000 Kommunestyret

Forslag i møte:

Repr. Martin Stavrum (SP) fremmet følgende forslag:

Levanger kommune vedtar vedtekter for legatet Falstadfangers gave slik som forslaget foreligger.

Avstemning:

Ved prøvevotering fikk Stavrums forslag 39 stemmer, og formannskapets forslag 13 stemmer.

Ved endelig avstemning ble Stavrums forslag vedtatt med 46 mot 6 stemmer.

KOM-065/00 Vedtak:

Levanger kommune vedtar vedtekter for legatet Falstadfangers gave slik som forslaget foreligger. ^

<< møtekalender
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^