Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 29.11.00, kl. 17:00-21:00
<< møtekalender
<< | >>

              

SAKLISTE:

066/00

SYKEHJEMSUTBYGGING I SENTRUM

saksutredning vedtak

067/00

INNFØRING AV ALMINNELIG EIENDOMSSKATT FRA 01.01.2001 I LEVANGER KOMMUNE

saksutredning vedtak

068/00

TERTIALREGNSKAP 2. TERTIAL 2000

saksutredning vedtak

069/00

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ÅR 2001

saksutredning vedtak

070/00

STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2001 - FASTSETTING AV VALGDAG

saksutredning vedtak

071/00

OPPGAVEFORDELINGEN MELLOM STAT, REGION OG KOMMUNE - UTTALELSE

saksutredning vedtak

072/00

SKOGN HELSETUN - TILBYGG - 032-202, SKOGN

saksutredning vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 53 av 53.
Følgende medlemmer/varamedlemmer var tilstede:

THRANING, ODD-EILIV B

DNA

Ordfører

Heieraas, Hans SP Varaordfører

SUNDAL, WENCHE WESTRUM

DNA

Medlem

ØFSTI, EDVARD

DNA

Medlem

AUNE, NILS ÅGE

DNA

Medlem

BULLEN, KJELL

DNA

Medlem

HJELDE, HARRIET RAGNA

DNA

Medlem

ELMI, RUGIA MOHAMED

DNA

Medlem

GRANÅS, MARIUS

DNA

Medlem

SKJETNEMARK, EINAR

DNA

Medlem

SIRUM, TORBJØRN

DNA

Medlem

BØRRESEN, PEDER BERNHARD

DNA

Medlem

GRANÅS, ASLE

DNA

Medlem

NØST, TRUDE MARIAN

SP

Medlem

STAVRUM, MARTIN

SP

Medlem

SKJESOL, GURI JOHANNE

SP

Medlem

SOLEM, ARNE

SP

Medlem

HYNNE, HILDE HAUGAN

SP

Medlem

SVENDGÅRD, STEINAR

SP

Medlem

DIESET, HELGE

SP

Medlem

STJERN, IVAR

SP

Medlem

MATBERG, SIGBJØRN

SP

Medlem

HAUGBERG, GERD

H

Medlem

MYHR, GUNNAR LAURITS

H

Medlem

GILSTAD, SIGVARD KRISTIAN

H

Medlem

HAARSTAD, IVAR

H

Medlem

SUNDAL, EYSTEIN

H

Medlem

HUSTAD, TROND

H

Medlem

ERTZAAS, TURID

H

Medlem

SVENDSEN, GERD MARIT

SV

Medlem

VANG, KJELL JOHANSEN

SV

Medlem

HAMMER, MARTHE

SV

Medlem

SÆTERHAUG, TROND MARTIN

SV

Medlem

TRØITE, JOSTEIN

SV

Medlem

BYE, AINA

SV

Medlem

RONGLAN, GUDNY

KRF

Medlem

GRENNE, OLAV JOHANNES

KRF

Medlem

SANDSTAD, SIGVAR

KRF

Medlem

HUSBY, JOHANNES

KRF

Medlem

SOLVANG, KARSTEIN L H

KRF

Medlem

MUSUM, SVEIN ERIK

FRP

Medlem

SOLBAKKEN, TONI KRISTIN

FRP

Medlem

MEINHARDT, BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

HAUGAN, JARLE

V

Medlem

WIBE, TORHILD

V

Medlem

MYHR, ODDMUND

V

Medlem

LORENTSEN, LEIF KETIL DNA Varamedlem 1
HENRIKSEN, MARIT SVARVA DNA Varamedlem 4
SANDNESMO, ERLING DNA Varamedlem 8
KÅLEN, JOSTEIN DNA Varamedlem 9
FOLKVORD, ASBJØRN SV Varamedlem 1
KARLSEN, JANN KRF Varamedlem 2
JOHANSEN, INGE FRP Varamedlem 1

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Merknader:

Før behandling av de ordinære saker ble det stilt spørsmål fra repr. Asbjørn Folkvord (SV):

 1. Er det i forbindelse med at fleire eksterne leigetakarar har flytta ut av Rådhuset, og at talet på heilstillingar i kommunen er gått ned, aktuelt å ta inn nye leitakarar og dermed redusere kommunal husleie.
 2. Vil ordføraren ta initiativ til ein bruksplan f Rådhuset som kan vis korleis kommunen ka redusere sine husleieutgifter.

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Protokollen gjennomgått og godkjent av protokollnemnda 29.11.00. ^

 

 

066/00: SYKEHJEMSUTBYGGING I SENTRUM

HSK-037/00 Innstilling:

Punkt 1: Det bygges 65 heldøgnsplasser.

Punkt 2: Plassene fordeler seg med 26 sykeheimsplasser og 39 omsorgsboliger bygd som bofellesskap med mulighet for heldøgns pleie- og omsorg.

Punkt 3: Breidablikktunet ombygges/ renoveres til å dekke punkt 1 og 2 i vedtaket.

Punkt 4: Sykehjemsplassene skal i hovedsak dekke medisinsk helsefaglige korttidsfunksjoner.

Punkt 5: Kompensasjonstilskuddet for omsorgsboligene skal benyttes til nye årsverk.

Punkt 6: Eventuelt omgjøring av andre sykeheimsplasser i kommunen, vurderes når en har vunnet erfaring med omleggingen i sentrumsområdet.

Punkt 7: Det foretas en utredning av plass til dagtilbudet i forbindelse med bygging av en ny sykeheim i sentrum. Det må tas sikte på å dekke behovet for hele Nesset-Frol distrikt.

29.11.2000 Kommunestyret

Forslag i møte:

Repr. Arne Solem (SP) fremmet følgende forslag:

Saken utsttes og tas opp i ekstraordinært kommunestyremøte i første halvdel av januar –01.

Følgende må utredes:

a) Restverdi Breidablikk.

b) Hvor mange kvm. pr. seng skal vi ha.

c) Infrastrukturkostnader begge alternativer.

d) Er Staupslia 35 til salgs.

Repr. Guri Skjesol (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Prosjektgruppen for fornying av pleie- og omsorgstjeneste 2000. Deres enstemmige anbefaling med de 9 punktene legges til grunn for det videre arbeidet med handlingsplanen.

Repr. Harriet Hjelde (DNA) fremmet følgende endringsforslag, pkt. 3:

Sykehjemmet og omsorgsboligene bygges på Nordli.

Avstemning:

Solems forslag avvist med 43 mot 10 stemmer.

Komiteens forslag pkt. 3 vedtatt med 31 mot 22 stemmer som ble avgitt for Hjeldes forslag.

Skjesols oversendelsesforslag oversendt uten realitetsbehandling.

Komiteens forslag pkt. 1, 2, 4, 5, 6 og 7 enstemmig vedtatt.

KOM-066/00 Vedtak:

Punkt 1: Det bygges 65 heldøgnsplasser.

Punkt 2: Plassene fordeler seg med 26 sykeheimsplasser og 39 omsorgsboliger bygd som bofellesskap med mulighet for heldøgns pleie- og omsorg.

Punkt 3: Breidablikktunet ombygges/ renoveres til å dekke punkt 1 og 2 i vedtaket.

Punkt 4: Sykehjemsplassene skal i hovedsak dekke medisinsk helsefaglige korttidsfunksjoner.

Punkt 5: Kompensasjonstilskuddet for omsorgsboligene skal benyttes til nye årsverk.

Punkt 6: Eventuelt omgjøring av andre sykeheimsplasser i kommunen, vurderes når en har vunnet erfaring med omleggingen i sentrumsområdet.

Punkt 7: Det foretas en utredning av plass til dagtilbudet i forbindelse med bygging av en ny sykeheim i sentrum. Det må tas sikte på å dekke behovet for hele Nesset-Frol distrikt.

OVERSENDELSESFORSLAG:
Prosjektgruppen for fornying av pleie- og omsorgstjeneste 2000. Deres enstemmige anbefaling med de 9 punktene legges til grunn for det videre arbeidet med handlingsplanen. ^

 

 

067/00: INNFØRING AV ALMINNELIG EIENDOMSSKATT FRA 01.01.2001 I LEVANGER KOMMUNE

FOR-212/00 Innstilling:

  1. Med hjemmel i lov om eigedomsskatt av 6.juni 1975 nr. 29 §§ 2 og 3 vedtar Levanger kommunestyre å innføre alminnelig eiendomsskatt i kommunen fra og med skatteåret 2001.
  2. Levanger kommunestyre vedtar å utskrive eiendomsskatt i medhold av eiendomsskatelovens §3 innenfor følgende nærmere avgrensede områder i kommunen: Følger nordlig grense reguleringsplan Gjemble Nedre til nordre og vestre grense reguleringsplan Gjemble Øvre og følger denne til fylkesveg 123 til Gjemleskorsen. Følger fylkesveg 119 til gnr. 15 bnr. 4. Følger nordlig grense gnr. 15. bnr 4. og nord og vestlige grense gnr. 16. Bnr. 5. til fylkesveg 119. Følger fylkesveg 119 til Gilstad Sagbruk og følger privat veg i vestlig retning til fjorden. Følger fjorden til vestre og søndre reguleringsgrense reguleringsplan for Norske Skog til jernbanesidesporet. Følger jernbanesidesporet til hovedjernbanesporet. Derfra følges søndre grense gnr. 37. Bnr. 25. til fylkesveg 111. Følger fylkesveg 111 sørover til fylkesveg 118. Følger fylkesveg 118 til nord- østre grense gnr. 38 bnr. 3 til gnr 31. Bnr 2. og følger dennes nordlige grense til riksveg 754. Følger riksveg 754 til fylkesveg 119 og følger denne til gnr. 23 bnr. 20 og følger dennes sørlige og østlige grense til jernbanen. Følger jernbanen til reguleringsplan E6- Nossum Eidsbotten del II. Områdene innenfor reguleringsplan E6-Nossum Eidsbotten nedre del av Momarka del I og II, Momarka I og II og Høgberget I, II og III. Derfra følges riksveg E6 til fylkesveg 128 og følger denne nordover til gnr. 279 bnr 15, gnr 279 bnr 25, gnr 279 bnr 26. Følger vegen derfra til reguleringsplan industriområdet Heir og omfatter dette. Følger østre/ søndre grense gnr. 273 bnr 18 og følger østre grense gnr 273 bnr 1 til gnr 271 bnr 3. Derfra i rett linje nordover til riksveg 774. Følger riksveg 774 til gårdsveg gnr 272 bnr 1. Følger gårdsvegen til fylkesveg 134. Følger denne østover til grense gnr 271 bnr. 1 og følger grense nordover til Trondheimsfjorden.

   I tillegg kommer området innenfor reguleringsplan Mule.

   Området for utskriving av eiendomsskatt er vist på kart, datert 15.11.2000.

  3. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer.
  4. Med hjemmel i kommunelovens § 61 pkt. 2 vedtar Levanger kommunestyre at myndigheten til å treffe avgjørelser i medhold av § 28 i eiendomsskatteloven legges til skatteutvalget, med ankemulighet til formannskapet.
  5. Utkast til skattetakstvedtekter datert 14.11.2000 som følger vedlagt i saken vedtas.
  6. Punkt 9 i vedtak i K.sak 91/1999 oppheves.

29.11.2000 Kommunestyret

Forslag i møte:

Repr. Gunnar Myhr (H) fremmet følgende endringsforslag, pkt. 1 og 6:

1. Det innføres ikke alminnelig eiendomsskatt i Levanger i økonomiplanperioden.

6. Punkt 9 i vedtak i K.sak 91/1999, som har denne ordlyden:

"Eiendomsskatten fastsettes til kr. 2,- av hver kr. 1.000,-. Næringslivet må ha forutsigbare og gode rammebetingelser. Dette er særlig viktig for å sikre framtidige investeringer i Levanger. Skattesatsen for verker og bruk skal derfor ikke i fremtiden heves ut over 2 promille og takstverdien må holdes på et moderat nivå."

oppheves ikke.

Repr. Gerd Haugberg (H) fremmet følgende forslag:

Eiendomsskatten regnes ut etter 40% av verditakst (omsetningsverdien) på eiendommen.

Repr. Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag:

Saken utsettes men behandles før behandlinga av budsjett 2001. Det utarbeides et alternativt kart som i større grad følger gårds- og bruksnr. i stedet for langs veger. Det vurderes også å utvide området for eiendomsbeskatning Mule – Levanger – Skogn.

Repr. Jostein Trøite (SV) fremmet følgende endringsforslag – pkt. 5:

Utkast til skattetakstvedtekter datert 14.11.2000 som følger vedlagt i saken vedtas med følgende endring: I pgr. 6 strykes:

"Når det gjelder nyinvesteringer i verker og bruk, jfr. eiendomsskatteloven pgr. 4, skal skattetaksten, de 10 første år anlegget er i drift, settes til 25% av anskaffelseskostnad."

Avstemning:

Trøites utsettelsesforslag avvist med 32 mot 18 stemmer.

Formannskapets forslag til pkt. 1 vedtatt med 31 mot 19 stemmer som ble avgitt for Myhrs forslag.

Formannskapets forslag pkt. 2, 3, 4 og 5 vedtatt med 36 mot 14 stemmer.

Formannskapets forslag pkt. 6 vedtatt med 31 mot 19 stemmer som ble avgitt for Myhrs forslag.

Haugbergs forslag avvist med 33 mot 17 stemmer.

Trøites forslag vedr. endring av pkt. 5 avvist med 43 mot 7 stemmer.

KOM-067/00 Vedtak:

  1. Med hjemmel i lov om eigedomsskatt av 6.juni 1975 nr. 29 §§ 2 og 3 vedtar Levanger kommunestyre å innføre alminnelig eiendomsskatt i kommunen fra og med skatteåret 2001.
  2. Levanger kommunestyre vedtar å utskrive eiendomsskatt i medhold av eiendomsskatelovens §3 innenfor følgende nærmere avgrensede områder i kommunen: Følger nordlig grense reguleringsplan Gjemble Nedre til nordre og vestre grense reguleringsplan Gjemble Øvre og følger denne til fylkesveg 123 til Gjemleskorsen. Følger fylkesveg 119 til gnr. 15 bnr. 4. Følger nordlig grense gnr. 15. bnr 4. og nord og vestlige grense gnr. 16. Bnr. 5. til fylkesveg 119. Følger fylkesveg 119 til Gilstad Sagbruk og følger privat veg i vestlig retning til fjorden. Følger fjorden til vestre og søndre reguleringsgrense reguleringsplan for Norske Skog til jernbanesidesporet. Følger jernbanesidesporet til hovedjernbanesporet. Derfra følges søndre grense gnr. 37. Bnr. 25. til fylkesveg 111. Følger fylkesveg 111 sørover til fylkesveg 118. Følger fylkesveg 118 til nord- østre grense gnr. 38 bnr. 3 til gnr 31. Bnr 2. og følger dennes nordlige grense til riksveg 754. Følger riksveg 754 til fylkesveg 119 og følger denne til gnr. 23 bnr. 20 og følger dennes sørlige og østlige grense til jernbanen. Følger jernbanen til reguleringsplan E6- Nossum Eidsbotten del II. Områdene innenfor reguleringsplan E6-Nossum Eidsbotten nedre del av Momarka del I og II, Momarka I og II og Høgberget I, II og III. Derfra følges riksveg E6 til fylkesveg 128 og følger denne nordover til gnr. 279 bnr 15, gnr 279 bnr 25, gnr 279 bnr 26. Følger vegen derfra til reguleringsplan industriområdet Heir og omfatter dette. Følger østre/ søndre grense gnr. 273 bnr 18 og følger østre grense gnr 273 bnr 1 til gnr 271 bnr 3. Derfra i rett linje nordover til riksveg 774. Følger riksveg 774 til gårdsveg gnr 272 bnr 1. Følger gårdsvegen til fylkesveg 134. Følger denne østover til grense gnr 271 bnr. 1 og følger grense nordover til Trondheimsfjorden.

   I tillegg kommer området innenfor reguleringsplan Mule.

   Området for utskriving av eiendomsskatt er vist på kart, datert 15.11.2000.

  3. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer.
  4. Med hjemmel i kommunelovens § 61 pkt. 2 vedtar Levanger kommunestyre at myndigheten til å treffe avgjørelser i medhold av § 28 i eiendomsskatteloven legges til skatteutvalget, med ankemulighet til formannskapet.
  5. Utkast til skattetakstvedtekter datert 14.11.2000 som følger vedlagt i saken vedtas.
  6. Punkt 9 i vedtak i K.sak 91/1999 oppheves.

PROTOKOLLTILFØRSEL:

SV krever legalitetskontroll av vedtak i sak 67/00, Skattetakstvedtekter pgr. 6.

Asbjørn Folkvord, Jostein Trøite, Aina Bye, Gerd Marit Svendsen, Marthe Hammer, Kjell J. Vang, Trond Martin Sæterhaug. ^

 

 

068/00: TERTIALREGNSKAP 2. TERTIAL 2000

FOR-192/00 Innstilling:

 1. Regnskapsrapport pr. 2. tertial 2000 tas til orientering.
 2. Alle etater og fellesavdelinger har et samlet ansvar for å holde kommunens årsbudsjett. Alle med budsjettansvar pålegges fortsatt streng budsjettdisiplin. All innkjøp av varer og tjenester vurderes svært kritisk.
 3. Kun kritiske og helt nødvendige investeringer iverksettes

29.11.2000 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-068/00 Vedtak:

 1. Regnskapsrapport pr. 2. tertial 2000 tas til orientering.
 2. Alle etater og fellesavdelinger har et samlet ansvar for å holde kommunens årsbudsjett. Alle med budsjettansvar pålegges fortsatt streng budsjettdisiplin. All innkjøp av varer og tjenester vurderes svært kritisk.
 3. Kun kritiske og helt nødvendige investeringer iverksettes. ^

 

 

069/00: BOSETTING AV FLYKTNINGER I ÅR 2001

FOR-210/00 Innstilling:

 1. Levanger kommune stiller seg positiv til å bosette inntil 50 flyktninger i løpet av 2001.
 2. Levanger kommune ønsker å gjøre et flerårig vedtak om bosetting for å skape kontinuitet og fleksibilitet i arbeidet med å bosette flyktninger. Levanger kommune stiller seg positiv til å ta imot mellom 30 til 50 flyktninger i året de tre neste årene 2002, og 2003 og 2004. Det ønskes gjennomført slik at det kan bosettes mellom 140 og 200 flyktninger de fire neste årene med fleksible kvoter for hvert enkelt år.

29.11.2000 Kommunestyret

Forslag i møte:

Repr. Birger Meinhardt (FRP) fremmet følgende forslag:

Mottak av flere flyktninger i 2001 utsettes, til de vi allerede har er kommet skikkelig inn i lokalmiljøet i Levanger.

Avstemning:

Formannskapets innstilling vedtatt med 43 mot 6 stemmer som ble avgitt for Meinhardts forslag.

KOM-069/00 Vedtak:

 1. Levanger kommune stiller seg positiv til å bosette inntil 50 flyktninger i løpet av 2001.
 2. Levanger kommune ønsker å gjøre et flerårig vedtak om bosetting for å skape kontinuitet og fleksibilitet i arbeidet med å bosette flyktninger. Levanger kommune stiller seg positiv til å ta imot mellom 30 til 50 flyktninger i året de tre neste årene 2002, og 2003 og 2004. Det ønskes gjennomført slik at det kan bosettes mellom 140 og 200 flyktninger de fire neste årene med fleksible kvoter for hvert enkelt år. ^

 

 

070/00: STORTINGSVALGET OG SAMETINGSVALGET 2001 - FASTSETTING AV VALGDAG

FOR-204/00 Innstilling:

Ved stortingsvalget og sametingsvalget for 2001 gjennomføres 1-dags valg i Levanger kommune.

29.11.2000 Kommunestyret

Forslag i møte:

Repr. Trond M. Sæterhaug, SV, fremja følgjande forslag:

Ved stortingsvalet og sametingsvalet for 2001 blir det gjennomført 2-dagars val i Levanger kommune.

Avstemning:

Formannskapets forslag vedtat med 43 mot 6 stemmer som ble avgitt for Sæterhaugs forslag.

KOM-070/00 Vedtak:

Ved stortingsvalget og sametingsvalget for 2001 gjennomføres 1-dags valg i Levanger kommune. ^

 

 

071/00: OPPGAVEFORDELINGEN MELLOM STAT, REGION OG KOMMUNE - UTTALELSE

FOR-198/00 Innstilling:

1. Fremtidig eierforhold av sykehusene

Dette er et vanskelig tema som det ikke er lett å ha en klar oppfatning om. Dersom eierskap og drift av sykehusene blir overført til staten, vil dette medføre reduserte arbeids – og ansvarsområder for fylkeskommunen. Dette vil da gjøre det nødvendig å se på fylkeskommunens organisering.

2. Fylkeskommunens fremtidige rolle

Fylkeskommunens fremtidige organisering må sees i forhold til hvem som skal ha det totale ansvaret for sykehusdriften. En endring av dagens eierforhold vil medføre behov for å se på fylkeskommunens geografiske struktur og ansvarsområder. Større regionale enheter innen enkelte fagområder kan være et alternativ. Opprettholdes sykehusenes eierstruktur og driftsform som i dag, bør en likevel se på fylkeskommunens organisering.

3. Fylkesmannsembetet

Prinsippet med politisk styrt forvaltning bør gjennomføres for alle fagområder på regionalt og lokalt nivå. De fagområdene som i dag er underlagt statlig forvaltning hos fylkesmannen, bør omorganiseres slik at de blir underlagt politisk styring, herunder nevnes særskilt areal- natur- og miljøforvaltning.

Fylkesmannens rolle reduseres til kontroll og serviceorgan.

4. Kommunalt nivå

Kommunene er den viktigste produsenten av offentlige tjenester til befolkningen. I denne forbindelse er lokalt selvstyre, deltakelse, og rammene for tjenesteproduksjonen viktig. Ved endringer av oppgavefordelingen som vil berøre det kommunale nivået, bør det legges vekt på følgende:

Dersom flere oppgaver overføres til kommunalt nivå må dette sikres med tilstrekkelig finansiering fra staten.

Gjennomføre reformer som styrker lokaldemokratiet.

Statlig styring av kommunesektoren må reduseres betraktelig

Ansvaret for fellesinnkreving av skatter og avgifter beholdes av kommunene

Det kan være grunnlag for å se på kommunenes geografiske struktur ut fra bosetting, kommunikasjoner i videste forstand, næringsliv, kommunenes muligheter for å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft samt muligheter for effektivisering og rasjonalisering av tjenesteproduksjonen.

29.11.2000 Kommunestyret

Forslag i møte:

Repr. Svein Erik Musum (FRP) fremmet følgende forslag til høringsuttalelse:

 1. Kommunestyret i Levanger kommune viser til utvalgets medlem Leschbrandt, som mener at en forvaltningsorganisering basert på to forvaltningsnivåer er den løsningen som bør velges. Kommunestyret er enige med dette medlem og mener en slik organisering vil styrke lokaldemokratiet, øke effektiviteten og kvaliteten på offentlige tjenester, samt gi en enklere og totalt sett mer oversiktlig forvaltning.
 2. Ved en nedleggelse av fylkeskommunen, vil kommunestyret i Levanger kommune påpeke at nåværende fylkeskommunale oppgaver må fordeles på andre aktører. En slik fordeling bør gjennomføres etter hovedprinsippene i punkt 3-16.
 3. Kommunestyret i Levanger kommune vil påpeke at ved en omfordeling av fylkeskommunens oppgaver og nedleggelse av fylkeskommunens politiske organer vil behovet for sentraladministrasjon falle bort. Dette vil gi betydelige kostnadsbesparelser, landet sett under ett.
 4. Kommunestyret i Levanger kommune mener at en naturlig konsekvens av stadig økende andel innsatsstyrt finansiering i helsesektoren, bør de offentlig eide sykehusene og helseinstitusjonene fristilles i selvstendige stiftelser/resultatenheter, som leverer sine tjenester i fri konkurranse med hverandre og private aktører. Inntil slik fristilling kan finne sted bør staten overta eieransvaret for de fylkeskommunalt eide sykehusene og helseinstitusjonene. Ordningen med innsatsstyrt finansiering videreutvikles slik at stykkprisprinsippet fullt ut blir gjort gjeldende.
 5. Kommunestyret i Levanger kommune er kjent med at fylkeskommunen organiserer i dag en rekke andrelinjetjenester innen barnevernet, først og fremst gjennom drift av ulike typer barnevernsinstitusjoner. Ansvart for familievern overføres i sin helhet staten. Fylkeskommunale institusjoner innen rusomsorg kan overføres staten på lik linje med barnevernsinstitusjonene.
 6. Kommunestyret i Levanger kommune mener at transporttjenesten for funksjonshemmede overføres i sin helhet til kommunene.
 7. Fylkeskommunen har i dag ansvaret for de videregående skolene. Disse kan etter kommunestyrets syn skilles ut som selveiende stiftelser med egne driftsstyrer eller overføres til primærkommunene. Dersom primærkommunene overtar eierskapet kan dette også her organiseres gjennom interkommunale foretak i mindre tett befolkede områder. Uansett valg av modell vil den videregående skole være best tjent med innføring av et stykkprissystem, der staten finansierer den enkelte elevs utdanning gjennom et direkte enhetstilskudd til den skole hvor eleven går.
 8. Statens vegvesen har i dag veikontor i alle fylker. Ved nedleggelse av fylkeskommunen er det naturlig at staten gjennom veikontorene overtar ansvaret for fylkesveiene. Mindre veier av mer lokal karakter kan også i enkelte tilfeller overføres til primærkommunene. Standard og bruksfrekvens for den enkelte veistrekning bør avgjøre plasseringen, enten til staten eller primærkommunene.
 9. Kollektiv trafikk som hittil har sortert under fylkeskommunen, herunder buss-, båt- og fergetrafikk, organiseres gjennom anbudsprinsippet for å opprettholde tilbud og kvalitet i tjenesten. Statlig myndighet får ansvar for håndtering av konsesjoner og anbudsforhandlinger. Negativt anbud tas i bruk for å sikre tilbud i grisgrendte strøk, dersom dette er politisk ønskelig. Dagens fylkeskommunalt eide buss- båt- og fergeselskaper avhendes til private interesser. Alternativt kan eierskapet overføres til primærkommunene i det aktuelle geografiske område som en overgangsordning. Ansvaret for konsesjoner innen drosjenæringen overføres til statlig myndighet.
 10. Kommunestyret i Levanger kommune vil påpeke at i den grad større kulturinstitusjoner skal ha økonomisk støtte fra det offentlige kan dette organiseres gjennom direkte statlige tilskudd. Kulturinstitusjoner som i dag sorterer under fylkeskommunen er i stor grad allerede organisert som selvstendige stiftelser/enheter. Fylkeskommunalt eide institusjoner omgjøres til selveiende stiftelser.
 11. Kommunestyret i Levanger kommune mener at fylkeskommunens direkte engasjement i næringssektoren gjennom egne tilskuddsordninger og lignende avvikles. Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) organiseres etter Steine-utvalgets innstilling fra 1995, med egne regionale avdelingskontor.
 12. Med bakgrunn i tanken om regionenes Europa har debatten om fylkeskommunens rolle som regional aktør i næringspolitikken igjen blusset opp. Profilering av regionen og dens næringsliv overfor andre regioner og markeder, særlig innen EU, blir fremholdt som viktig. Denne funksjonen kan løses gjennom et nært samarbeid mellom næringslivet og primærkommunene i regionen. Det kan for eksempel etableres samarbeidsorgan der representanter for næringslivet og ordførerne i primærkommunene møtes.

 13. Når staten overtar ansvaret for en rekke oppgaver fra fylkeskommunene, vil det være naturlig at fylkesmannsembetet får overført noen av disse oppgavene, for eksempel innen håndtering av konsesjoner og anbud i kollektivtrafikken. Fylkesmannen vil for øvrig fortsatt ha hovedfokus på de tilsyns- og kontrollfunksjoner som han i dag har overfor primærkommunene. Skjønnsmessige vurderinger skal kun overprøves av et høyere folkevalgt organ.
 14. Kommunestyret i Levanger kommune mener at fylkeslandbruksstyret nedlegges, og at styrets funksjoner etter plan- og bygningsloven overføres til kommunene.
 15. Fylkeslandbruksstyrets gjenværende oppgaver etter bl.a. jordloven, odelsloven, skogbruksloven, og konsesjonsloven bør ivaretas av fylkesmannen som kontroll og tilsynsorgan.

 16. Kommunestyret i Levanger kommune mener staten bør overta ansvaret for kontroll og tilsyn med kulturminner.
 17. Kommunestyret i Levanger kommune mener at den regionale planlegging er overflødig. Kommunenes behov dekkes av kommuneplanene. Det er uakseptabelt å overføre myndighet innen planarbeid og arealforvaltning fra kommunene til et folkevalgt regionalt nivå.
 18. Kommunestyret i Levanger kommune mener at en organisering med kun to forvaltningsnivåer ikke nødvendigvis i seg selv medfører et behov for å slå sammen kommuner, men at det utvilsomt vil stimulere til en .økning i interkommunalt samarbeid.

Repr. Kjell J. Vang (SV) fremmet følgende forslag:

 1. Levanger kommunestyre slutter seg i hovedsak til uttalelsen fra Fylkestinget i Nord-Trøndelag, sak 33/2000.
 2. Forvaltninga av våre felles natur- og miljøressurser gjelder lokale, regionale og globale forhold. Det er derfor viktig at denne forvaltninga ivaretas av organ som enver å foreta vurderinger ut fra et heilhetlig og overordna persperktiv.
 3. Som punkt 4 i formannskapets innstilling.

Repr. Jarle Haugan fremmet følgende forslag:

Saken utsettes.

Repr. Marit S. Henriksen fremmet følgende forslag:

Saken avvises.

Avstemning:

Henriksens forslag vedtatt med 47 mot 2 stemmer.

KOM-071/00 Vedtak:

Saken avvises. ^

 

 

072/00: SKOGN HELSETUN - TILBYGG - 032-202, SKOGN

FOR-196/00 Innstilling:

 1. Det foreliggende forprosjekt for utbygging av 10-11 sykehjemsplasser, større lokaler til ansatte i pleie- og omsorgsdistriktet, samt ny helsestasjon godkjennes. Plan – og byggenemnda gies fullmakt til å videreføre prosjektet med detaljprosjektering, samt utlyse anbudskonkurranse på byggearbeidene.
 2. Administrasjonen skal sørge for utleie av dagens lokaler til helsestasjon før bygging av nye helsestasjonslokaler iverksettes.

29.11.2000 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-072/00 Vedtak:

 1. Det foreliggende forprosjekt for utbygging av 10-11 sykehjemsplasser, større lokaler til ansatte i pleie- og omsorgsdistriktet, samt ny helsestasjon godkjennes. Plan – og byggenemnda gies fullmakt til å videreføre prosjektet med detaljprosjektering, samt utlyse anbudskonkurranse på byggearbeidene.
 2. Administrasjonen skal sørge for utleie av dagens lokaler til helsestasjon før bygging av nye helsestasjonslokaler iverksettes. ^

<< møtekalender
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^