Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 28.03.01, kl. 19:00-22:10
<< møtekalender
<< | >>

              

SAKLISTE:

013/01

OLAI OLSENS VEG - FORPROSJEKT

saksutredning vedtak

014/01

NESHEIM SKOLE- GODKJENNING AV FORPROSJEKT OG FORSLAG TIL FINANSIERING

saksutredning vedtak

015/01

RAPPORT OM KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2000

saksutredning vedtak

016/01

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LEVANGER KOMMUNE

saksutredning vedtak

017/01

NORSKE SKOG - FRITAK FRA SØKNADSPLIKT ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS §86 B

saksutredning vedtak

018/01

OMORGANISERING AV BIBLIOTEKTILBUDET / SAMORDNING OG OPPGRADERING AV SKOLEBIBLIOTEKENE

saksutredning vedtak

019/01

ORGANISERING AV SVØMMEUNDERVISNINGEN I KOMMUNEN

saksutredning vedtak

020/01

FORSLAG TIL NY DRIFTSAVTALE MELLOM LEVANGER KOMMUNE OG PRIVATE BARNEHAGER

saksutredning vedtak

021/01

SKOLEKONSERTTILBUDET I LEVANGER KOMMUNE

saksutredning vedtak

022/01

KOMMUNEBLOMSTER I TRØNDELAGSFYLKENE

saksutredning vedtak

023/01

REGIONSAMARBEIDET FROSTATING - NYE VEDTEKTER

saksutredning vedtak

024/01

BEVILGNING AV ETABLERINGSLÅN FOR VIDERE TILDELING

saksutredning vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 51 av 53

Oppmøte:

Representant Møter

THRANING, ODD-EILIV B

DNA

Ordfører

x
Heieraas, Hans SP Varaordfører x

SUNDAL, WENCHE WESTRUM

DNA

Medlem

x

ØFSTI, EDVARD

DNA

Medlem

x

AUNE, NILS ÅGE

DNA

Medlem

x

BULLEN, KJELL

DNA

Medlem

x

STRØMSNES, INGE ARNLJOT

DNA

Medlem

x

HJELDE, HARRIET RAGNA

DNA

Medlem

x

ELMI, RUGIA MOHAMED

DNA

Medlem

x

GRANÅS, MARIUS

DNA

Medlem

-

SKJETNEMARK, EINAR

DNA

Medlem

x

NORDGÅRD, CHRISTINE

DNA

Medlem

x

RAD, SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

x
SIRUM, TORBJØRN

DNA

Medlem

x
BØRRESEN, PEDER BERNHARD

DNA

Medlem

x
GRANÅS, ASLE

DNA

Medlem

x

LORENTSEN, LEIF KETIL

DNA

Medlem

x

NØST, TRUDE MARIAN

SP

Medlem

x

STAVRUM, MARTIN

SP

Medlem

x

SKJESOL, GURI JOHANNE

SP

Medlem

x

SOLEM, ARNE

SP

Medlem

-

HYNNE, HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x

SVENDGÅRD, STEINAR

SP

Medlem

-

DIESET, HELGE

SP

Medlem

x

STJERN, IVAR

SP

Medlem

x

MATBERG, SIGBJØRN

SP

Medlem

x

HAUGBERG, GERD

H

Medlem

x

MYHR, GUNNAR LAURITS

H

Medlem

-

GILSTAD, SIGVARD KRISTIAN

H

Medlem

-

HAARSTAD, IVAR

H

Medlem

x

SUNDAL, EYSTEIN

H

Medlem

-

HUSTAD, TROND

H

Medlem

x

ERTZAAS, TURID

H

Medlem

x

INGVALDSEN, SIGURD JAN

SV

Medlem

x

SVENDSEN, GERD MARIT

SV

Medlem

-

VANG, KJELL JOHANSEN

SV

Medlem

x

HAMMER, MARTHE

SV

Medlem

x

SÆTERHAUG, TROND MARTIN

SV

Medlem

x

TRØITE, JOSTEIN

SV

Medlem

x

BYE, AINA

SV

Medlem

x

MIKALSEN, STEINAR

KRF

Medlem

-

RONGLAN, GUDNY

KRF

Medlem

-

GRENNE, OLAV JOHANNES

KRF

Medlem

x

SANDSTAD, SIGVAR

KRF

Medlem

x

HUSBY, JOHANNES

KRF

Medlem

x

SOLVANG, KARSTEIN L H

KRF

Medlem

-

MUSUM, SVEIN ERIK

FRP

Medlem

-

SOLBAKKEN, TONI KRISTIN

FRP

Medlem

-

HAGEN, EIVIND

FRP

Medlem

x

MEINHARDT, BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

-

HAUGAN, JARLE

V

Medlem

x

WIBE, TORHILD

V

Medlem

x

MYHR, ODDMUND

V

Medlem

-
VOLDSETH, STEINAR JONNY DNA Varamedlem 1 x
BRENNE, KNUT JOSTEIN SP Varamedlem 1 x
HAUGOM, VEBJØRN H Varamedlem 1 x
HJELMSTAD, KJELL H Varamedlem 4 x
STØRE, OLAV H Varamedlem 6 x
LØVÅS, GUNNAR MORTEN SV Varamedlem 5 x
KARLSEN, JANN KRF Varamedlem 2 x
LØVRØD, HANS MORTEN KRF Varamedlem 3 x
GUSTAD, BENTE-MARIT KRF Varamedlem 5 x
ØYEN, SOLGUNN FRP Varamedlem 2 x
GRØNENG, TORE FRP Varamedlem 3 x
HARALDSEN, ANNIKKEN KJÆR V Varamedlem 2 x

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås

Orienteringer:

Rådmannen orienterte om statsus for planlegging av ny sykeheim og omsorgsboliger på Breidablikk.

Protokollen gjennomgått og godkjent av protokollnemnda 28. mars 2001.

 

 

013/01: OLAI OLSENS VEG - FORPROSJEKT

FOR-015/01 Innstilling:

 1. Det framlagte forprosjekt for Olai Olsens veg med en kostnadsramme på kr. 2.600.000 godkjennes.
 2. Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet 2001:

6620 Olai Olsens veg kr. 150.000

6630 Olai Olsens veg kr. 1.850.000

6630 Sanering Skogn sentrum kr. 300.000

6772 Kom. Veger, rehab/asfalt kr. 300.000

28.03.2001 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-013/01 Vedtak:

 1. Det framlagte forprosjekt for Olai Olsens veg med en kostnadsramme på kr. 2.600.000 godkjennes.
 2. Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet 2001:

6620 Olai Olsens veg kr. 150.000

6630 Olai Olsens veg kr. 1.850.000

6630 Sanering Skogn sentrum kr. 300.000

          6772 Kom. Veger, rehab/asfalt kr. 300.000 ^

 

 

014/01: NESHEIM SKOLE- GODKJENNING AV FORPROSJEKT OG FORSLAG TIL FINANSIERING.

FOR-017/01 Innstilling:

 1. Det fremlagte forprosjekt til utbygging av Nesheim skole godkjennes. Det tas forbehold om justering av prosjektet dersom behandling av skolepolitisk handlingsplan fører til endring i behov.
 2. Plan – og byggenemnda gis fullmakt til å innhente anbud på de prosjekterte arbeider.
 3. I tillegg til årets budsjettmidler på 5 mill kroner godkjennes følgende finansiering :

kr. 969.000,- overføres fra gjenstående midler fra byggeregnskap for skolebygg: jfr.k-sak 53/2000

" 150.000,- overføres fra tilfluktsromsfondet for offentlige plasser ved Halsan skole

" 50.000,- som andel vedlikeholdskostnader for nytt tak på 76-bygget

" 331.000,- fra salg av bygninger

28.03.2001 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-014/01 Vedtak:

 1. Det fremlagte forprosjekt til utbygging av Nesheim skole godkjennes. Det tas forbehold om justering av prosjektet dersom behandling av skolepolitisk handlingsplan fører til endring i behov.
 2. Plan – og byggenemnda gis fullmakt til å innhente anbud på de prosjekterte arbeider.
 3. I tillegg til årets budsjettmidler på 5 mill kroner godkjennes følgende finansiering :

kr. 969.000,- overføres fra gjenstående midler fra byggeregnskap for skolebygg: jfr.k-sak 53/2000

" 150.000,- overføres fra tilfluktsromsfondet for offentlige plasser ved Halsan skole

" 50.000,- som andel vedlikeholdskostnader for nytt tak på 76-bygget

          " 331.000,- fra salg av bygninger ^

 

 

015/01: RAPPORT OM KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2000

FOR-018/01 Innstilling:

Kommunestyret tar rapport om kontrollutvalgets virksomhet for 2000 til orientering.

28.03.2001 Kommunestyret

Forslag i møte:

Repr. Kjell Vang (SV) fremmet på vegne av SV følgende tilleggsforslag:

 1. Den omtalte rapporten om økonomisk sosialhjelp legges fram for kommunestyret som egen sak.
 2. Rapporten om hvordan kommunen ivaretar sine eierinteresser i virksomheter som er sjølstendige rettssubjekter, legges fram for kommunestyret som egen sak etter behandling i kontrollutvalget.

Avstemning:

Formannskapets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vangs tilleggsforslag pkt. 1 enstemmig vedtatt.

Vangs tilleggsforslag pkt. 2 enstemmig vedtatt.

KOM-015/01 Vedtak:

Kommunestyret tar rapport om kontrollutvalgets virksomhet for 2000 til orientering.

Den omtalte rapporten om økonomisk sosialhjelp legges fram for kommunestyret som egen sak.

Rapporten om hvordan kommunen ivaretar sine eierinteresser i virksomheter som er sjølstendige rettssubjekter, legges fram for kommunestyret som egen sak etter behandling i kontrollutvalget. ^

 

 

016/01: STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR LEVANGER KOMMUNE

NÆRS-007/01 Innstilling:

Kommunestyret vedtar det fremlagte utkast til Strategisk Næringsplan – Horisont 2010, men ønsker å få inn et eget punkt om reiseliv / turisme i mål og strategier.

Næringsstyret gies fullmakt til å justere strategier og tiltak / handlinger på grunnlag av de høringsuttalelser som er kommet til planen.

28.03.2001 Kommunestyret

Forslag i møte:

Repr. Jostein Trøite (SV) fremmet på vegne av SV følgende tilleggsforslag:

Næringsstyret må vektlegge sterkere strategier ved en eventuell utsettelse/ikke utbygging av gasskraftverk.

Repr. Jostein Trøite (SV) fremmet på vegne av SV følgende endringsforslag:

Strategier, pkt. 1:

Ved å legge til rette for, og positivt utnytte de muligheter og ringvirkninger en industriutbygging og et forurensningsfritt kraftvarmeverk på Fiborgtangen gir.

Avstemning:

Trøites endringsforslag avvist med 39 mot 12 stemmer.

Trøites tilleggsforslag enstemmig vedtatt oversendt næringsstyret.

Næringsstyrets innstilling enstemmig vedtatt.

KOM-016/01 Vedtak:

Kommunestyret vedtar det fremlagte utkast til Strategisk Næringsplan – Horisont 2010, men ønsker å få inn et eget punkt om reiseliv / turisme i mål og strategier.

Næringsstyret gies fullmakt til å justere strategier og tiltak / handlinger på grunnlag av de høringsuttalelser som er kommet til planen.

Forslag som oversendes Næringsstyret:

Næringsstyret må vektlegge sterkere strategier ved en eventuell utsettelse/ikke utbygging av gasskraftverk. ^

 

 

017/01: NORSKE SKOG - FRITAK FRA SØKNADSPLIKT ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS §86 B

TKO-021/01 Innstilling:

Levanger kommune anbefaler at Norske Skog Skogn gis fritak fra søknadsplikt etter Plan- og bygningslovens § 86 b for det areal som ligger innenfor reguleringsplanens avgrensninger.

Kommunen vil anmode Kommunal- og regionaldepartementet om å stille følgende vilkår for fritaket:

 1. I en avstand på 100 m fra E6 og fv. 61 kreves det at bedriften utarbeider bebyggelsesplan før bygge- eller anleggsarbeider settes i gang. Avstanden regnes fra eiendomsgrense mot veg.
 2. I en avstand på 50 m på hver side av reg. Spesialområde Hotranelva kreves det at bedriften utarbeider bebyggelsesplan før bygge- eller anleggsarbeider settes i gang.

28.03.2001 Kommunestyret

Repr. Helge Dieset fratrådte, pga. inhabilitet, under behandling av denne sak.

Forslag i møte:

Repr. Sigurd Ingvaldsen (SV) fremmet på vegne av SV følgende endringsforslag, 1. avsnitt:

Levanger kommune anbefaler at Norske Skog Skogn gis fritak fra søknadsplikt etter Plan- og bygningsloven pgr. 86b for eksisterende produksjon og ny PM4 innenfor reguleringsplanens avgrensninger.

Avstemning:

Første avsnitt i komiteens forslag vedtatt med 44 mot 6 stemmer som ble avgitt for Ingvaldsens forslag.

Komiteens øvrige forslag enstemmig vedtatt.

KOM-017/01 Vedtak:

Levanger kommune anbefaler at Norske Skog Skogn gis fritak fra søknadsplikt etter Plan- og bygningslovens § 86 b for det areal som ligger innenfor reguleringsplanens avgrensninger.

Kommunen vil anmode Kommunal- og regionaldepartementet om å stille følgende vilkår for fritaket:

 1. I en avstand på 100 m fra E6 og fv. 61 kreves det at bedriften utarbeider bebyggelsesplan før bygge- eller anleggsarbeider settes i gang. Avstanden regnes fra eiendomsgrense mot veg.
 2. I en avstand på 50 m på hver side av reg. Spesialområde Hotranelva kreves det at bedriften utarbeider bebyggelsesplan før bygge- eller anleggsarbeider settes i gang. ^

 

 

018/01: OMORGANISERING AV BIBLIOTEKTILBUDET / SAMORDNING OG OPPGRADERING AV SKOLEBIBLIOTEKENE

KML-007/01 Innstilling:

28.03.2001 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-018/01 Vedtak:

 

 

019/01: ORGANISERING AV SVØMMEUNDERVISNINGEN I KOMMUNEN

UVK-009/01 Innstilling:

 1. Levanger kommune forhandler med Berg-senteret AS/ Badeland med sikte på å kunne dekke grunnskolens behov for svømmeopplæring i Nye Badeland, dvs både det nye 25m - bassenget og det nåværende anlegget.
 2. Konklusjonene i uttalelsen fra rektorkollegiet og kommentarene i saksutredning blir tatt med i det videre arbeid.
 3. Formannskapet får fullmakt til å godkjenne endelig avtale.
 4. Driften av Lysaker svømmehall opprettholdes til erfaringer med all svømmeundervisning ved Badeland er gjort. Det vil si at det ikke tas stilling til endringer ved Lysaker svømmehall før tidligst ett år etter at svømmingen er flyttet til Badeland. Skulle resultatet bli at kommunen ikke vil drive Lysaker svømmehall videre, må muligheten for at andre kan overta driften av Lysaker svømmehall vurderes.
 5. Grunnlaget for forhandlingene med Badeland er at de årlige utgiftene blir i samsvar med opplysningene i saksgrunnlaget, nemlig 600 – 700.000 kroner pr. år.

28.03.2001 Kommunestyret

Forslag i møte:

Repr. Edvard Øfsti (DNA) fremmet følgende forslag:

 1. Levanger kommune viderefører avtalen i nåværende form med AS Badeland
 2. Levanger kommune søker en løsning på Røstad om ny svømmehall i samarbeid med HINT/Statsbygg.

Repr. Martin Stavrum (SP) fremmet forslag fra KML-komiteen, endringsforslag pkt. 3:

Kommunestyret godkjenner endelig avtale.

Avstemning:

Undervisningskomiteens forslag vedtatt med 35 mot 16 stemmer som ble avgitt for Øfstis forslag.

Stavrums forslag vedtatt med 33 mot 18 stemmer.

KOM-019/01 Vedtak:

 1. Levanger kommune forhandler med Berg-senteret AS/ Badeland med sikte på å kunne dekke grunnskolens behov for svømmeopplæring i Nye Badeland, dvs både det nye 25m - bassenget og det nåværende anlegget.
 2. Konklusjonene i uttalelsen fra rektorkollegiet og kommentarene i saksutredning blir tatt med i det videre arbeid.
 3. Kommunestyret får fullmakt til å godkjenne endelig avtale.
 4. Driften av Lysaker svømmehall opprettholdes til erfaringer med all svømmeundervisning ved Badeland er gjort. Det vil si at det ikke tas stilling til endringer ved Lysaker svømmehall før tidligst ett år etter at svømmingen er flyttet til Badeland. Skulle resultatet bli at kommunen ikke vil drive Lysaker svømmehall videre, må muligheten for at andre kan overta driften av Lysaker svømmehall vurderes.
 5. Grunnlaget for forhandlingene med Badeland er at de årlige utgiftene blir i samsvar med opplysningene i saksgrunnlaget, nemlig 600 – 700.000 kroner pr. år. ^

 

 

020/01: FORSLAG TIL NY DRIFTSAVTALE MELLOM LEVANGER KOMMUNE OG PRIVATE BARNEHAGER

UVK-013/01 Innstilling:

1. Forslag til avtale mellom private barnehager og Levanger kommune:

 1. Levanger kommune gir tilskudd til drift av barnehagen ut fra godkjent budsjett.
 2. Det blir avholdt årlige budsjettmøter mellom barnehagene og kommunen hvor gjensidige forpliktelser blir avklart. Budsjettforslaget skal være Undervisningsetaten i hende senest 15.september hvert år.

 3. Levanger kommune har rett til :
 1. Tilskudd mellom barnehagene fordeles to ganger i året i februar og september.
 2. Det er antall barn og barnas oppholdstid som danner grunnlaget for tilskuddsberegningen.

  Tilskudd til private barnehager vil følge konsumprisindeksen.

 3. Avtalen har en gjensidig oppsigelsesfrist på 6 måneder med virkning fra 01.august 2001.
 4. Endringer i sentrale bestemmelser(Lov om barnehager kan medføre revisjon av avtalen.)

2. Barnehagene Bruse , Casa Musica , Hegle og Gjemble vil med virkning fra 01.08.01 få tilbud om avtale på lik linje med de 6 barnehagene som i dag har driftsavtale med kommunen.

I fordeling av tilskudd for høsten 2001 må en som en overgangsordning ta hensyn til de 6 barnehagene som i dag har avtale.

3. Det vil ikke bli inngått avtaler med flere barnehager dersom ikke etterspørselen etter barnehageplasser endres vesentlig.

28.03.2001 Kommunestyret

Forslag i møte:

Repr. Torhild Wibe (V) fremmet følgende forsslag:

Saken utsettes til kommunestyrets møte den 18. april 2001.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-020/01 Vedtak:

Saken utsettes til kommunestyrets møte den 18. april 2001. ^

 

 

021/01: SKOLEKONSERTTILBUDET I LEVANGER KOMMUNE

KML-009/01 Innstilling:

 1. Levanger kommune gjeninnfører og formaliserer samarbeidet med Rikskonsertene fra og med skoleåret 2001/2002.
 2. For høsten 2001 anvendes følgende finansiering (justert for 20% merkostnad):

Helse og sosialetaten kr. 20.000,-

Kultur, miljø og landbruk kr. 10.000,-

Totalt kr. 30,000,-

Det tas forbehold om positivt svar fra Rikskonsertene på innsendt søknad av 14.02.01.

28.03.2001 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-021/01 Vedtak:

 1. Levanger kommune gjeninnfører og formaliserer samarbeidet med Rikskonsertene fra og med skoleåret 2001/2002.
 2. For høsten 2001 anvendes følgende finansiering (justert for 20% merkostnad):

Helse og sosialetaten kr. 20.000,-

Kultur, miljø og landbruk kr. 10.000,-

Totalt kr. 30,000,-

Det tas forbehold om positivt svar fra Rikskonsertene på innsendt søknad av 14.02.01. ^

 

 

022/01: KOMMUNEBLOMSTER I TRØNDELAGSFYLKENE

KML-017/01 Innstilling:

Levanger Kommune velger Linnea som kommuneblomst.

28.03.2001 Kommunestyret

Forslag i møte:

Repr. Olav Grenne (KRF) fremmet følgende forslag:

Levanger Kommune velger Hestehov som kommuneblomst.

Repr. Trond Martin Sæterhaug (SV) fremmet følgende endringsforslag til repr. Grennes forslag:

"Hestehov" blir endret til "Leirkaill"

Avstemning:

Komiteens forslag vedtatt med 36 mot 14 stemmer.

KOM-022/01 Vedtak:

Levanger Kommune velger Linnea som kommuneblomst. ^

 

 

023/01: REGIONSAMARBEIDET FROSTATING - NYE VEDTEKTER

FOR-024/01 Innstilling:

Vedtekter for Regionsamarbeidet Frostating godkjennes.

28.03.2001 Kommunestyret

Forslag i møte:

Repr. Kjell Vang (SV) fremmet følgende endringsforslag:

Pkt. 6 i vedtektene:

Det skal ikke være noe fast sekretariat, men arrangerende kommune står som teknisk arrangør.

Pkt. 7 i vedtektene:

Den enkelte kommune dekker egne nødvendige utgifter ved deltaking i Frostating. Arrangerende kommune dekker møtekostnader, inklusive bespisning. Øvrige utgifter, for eksempel til prosjekter og utredninger, søkes primært finansiert gjennom distriktspolitiske virkemidler og statlige/fylkeskommunale midler, evt. ved søknad til medlemskommunene. Reknskap og årsrapport sendes kommunestyra til orientering.

Avstemning:

Vangs forslag pkt. 6 i vedtektene avvist med 43 mot 7 stemmer.

Vangs forslag pkt. 7 i vedtekene avvist med 43 mot 7 stemmer.

Formannskapets forslag til vedtak vedtatt med 43 mot 7 stemmer.

KOM-023/01 Vedtak:

Vedtekter for Regionsamarbeidet Frostating godkjennes. ^

 

 

024/01: BEVILGNING AV ETABLERINGSLÅN FOR VIDERE TILDELING

FOR-026/01 Innstilling:

 1. Levanger kommune tar opp Etableringslån for videre tildeling for år 2001 i Husbanken med et beløp stort kr. 5.000.000,-
 2. Lånet tas opp som et serielån med løpetid på 18 år, og med nominell flytende rente, p.t. 7%
 3. Lånet skal betjenes i h.h.t. rente og avdragsvilkårene til Husbanken etter vedtak i Departement eller Stortinget.
 4. Det foretas budsj.reguleringer i Levanger kommunes budsjett 2001 som vist i vedlegg 2

28.03.2001 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende oversendelsesforslag:

Kommunestyret ber administrasjonen undersøke nærmere de nye forskriftene fra Husbanken med sikte på å legge forholdene til rette for billigere boliger for ungdom.

Avstemning:

Formannskapets forslag enstemmig vedtatt.

Ordførerens forslag oversendt administrasjonen uten realitetsvotering.

KOM-024/01 Vedtak:

 1. Levanger kommune tar opp Etableringslån for videre tildeling for år 2001 i Husbanken med et beløp stort kr. 5.000.000,-
 2. Lånet tas opp som et serielån med løpetid på 18 år, og med nominell flytende rente, p.t. 7%
 3. Lånet skal betjenes i h.h.t. rente og avdragsvilkårene til Husbanken etter vedtak i Departement eller Stortinget.
 4. Det foretas budsj.reguleringer i Levanger kommunes budsjett 2001 som vist i vedlegg 2

Oversendelsesforslag:

Kommunestyret ber administrasjonen undersøke nærmere de nye forskriftene fra Husbanken med sikte på å legge forholdene til rette for billigere boliger for ungdom. ^
<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^