Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 12.12.01, kl. 17:00-21:00
<< møtekalender
<< | >>

              

SAKLISTE:

063/01

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

saksutredning vedtak

064/01

JUSTERING AV HANDLINGSPROGRAM I TEMATISK KOMMUNEDELPLAN, ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

saksutredning vedtak

065/01

REGULERINGSPLAN KOLSUM STEINBRUDD

saksutredning vedtak

066/01

REGULERINGSPLAN ÅSEN STASJON

saksutredning vedtak

067/01

REGULERINGSPLAN SJØGATA 21, KJØPESENTER

saksutredning vedtak

068/01

ÅSEN HELSETUN - SPRINKLERANLEGG

saksutredning vedtak

069/01

SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR SPILLEMIDLER - FLERBRUKSHALL PÅ RØSTAD

saksutredning vedtak

070/01

LEVANGER FRITIDSPARK AS - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI: OVERFØRING AV GAMMELT LÅN - OPPTAK AV NYTT LÅN

saksutredning vedtak

071/01

AVGIFTSGRUNNLAGET FOR FEIING 2002

saksutredning vedtak

072/01

AVGIFTSGRUNNLAGET FOR VANN OG KLOAKK

saksutredning vedtak

073/01

BUDSJETT 2002

saksutredning vedtak


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 53 av 53

Representant Møtte Merknad

THRANING, ODD-EILIV B

DNA

Ordfører

x    
Heieraas, Hans SP Varaordfører x   

AUNE, NILS ÅGE

DNA

Medlem

x   

SUNDAL, WENCHE WESTRUM

DNA

Medlem

x   

ØFSTI, EDVARD

DNA

Medlem

x   

BULLEN, KJELL

DNA

Medlem

x   

STRØMSNES, INGE ARNLJOT

DNA

Medlem

x   

HJELDE, HARRIET RAGNA

DNA

Medlem

x   

ELMI, RUGIA MOHAMED

DNA

Medlem

x   

SKJETNEMARK, EINAR

DNA

Medlem

x   

NORDGÅRD, CHRISTINE

DNA

Medlem

x   

RAD, SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

x   
SIRUM, TORBJØRN

DNA

Medlem

x   
BØRRESEN, PEDER BERNHARD

DNA

Medlem

x   
GRANÅS, ASLE

DNA

Medlem

x   

LORENTSEN, LEIF KETIL

DNA

Medlem

x   
VOLDSETH, STEINAR JONNY

DNA

Medlem

- forfall

NØST, TRUDE MARIAN

SP

Medlem

x   

STAVRUM, MARTIN

SP

Medlem

x   

SKJESOL, GURI JOHANNE

SP

Medlem

x   

SOLEM, ARNE

SP

Medlem

x   

HYNNE, HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x   

SVENDGÅRD, STEINAR

SP

Medlem

x   

DIESET, HELGE

SP

Medlem

x   

STJERN, IVAR

SP

Medlem

x   

MATBERG, SIGBJØRN

SP

Medlem

x   

MYHR, GUNNAR LAURITS

H

Medlem

x   

HAUGBERG, GERD

H

Medlem

x   

GILSTAD, SIGVARD KRISTIAN

H

Medlem

x   

HAARSTAD, IVAR

H

Medlem

x   

SUNDAL, EYSTEIN

H

Medlem

x   

HUSTAD, TROND

H

Medlem

x   

ERTZAAS, TURID

H

Medlem

- forfall

VANG, KJELL JOHANSEN

SV

Medlem

- forfall

FOLKVORD, ASBJØRN

SV

Medlem

x   

SVENDSEN, GERD MARIT

SV

Medlem

x   

HAMMER, MARTHE

SV

Medlem

x   

SÆTERHAUG, TROND MARTIN

SV

Medlem

x   

TRØITE, JOSTEIN

SV

Medlem

x   

BYE, AINA

SV

Medlem

x   

RONGLAN, GUDNY

KRF

Medlem

x   

MIKALSEN, STEINAR

KRF

Medlem

x -  

GRENNE, OLAV JOHANNES

KRF

Medlem

x   

SANDSTAD, SIGVAR

KRF

Medlem

x   

HUSBY, JOHANNES

KRF

Medlem

x   

SOLVANG, KARSTEIN L H

KRF

Medlem

x   

MUSUM, SVEIN ERIK

FRP

Medlem

x   

SOLBAKKEN, TONI KRISTIN

FRP

Medlem

x   

HAGEN, EIVIND

FRP

Medlem

x   

MEINHARDT, BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

x   

MYHR, ODDMUND

V

Medlem

x   

HAUGAN, JARLE

V

Medlem

- forfall

WIBE, TORHILD

V

Medlem

x   
HENRIKSEN, MARIT SVARVA DNA Varamedlem 1 x (Voldseth)
HJELMSTAD, KJELL H Varamedlem 4 x (Ertzaas)
SKÅRDAL, VIGDIS SV Varamedlem 1 x (Vang)
BULL, OTTO V Varamedlem 4 x (Haugan)

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås ^

 

 

 

063/01: VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

UVK-047/01 Innstilling:

Forslag til nye vedtekter punkt 1-12, vedtas for kommunale fritidsordninger i Levanger kommune, og gjøres gjeldende fra 01.08.02.

Pkt. 5 Opptakskriterier endres slik: Skolefritidsordningen er et tilbud til barn før og etter skoletid i 1. – 4. klasse, og for barn med særskilte behov fra 1. – 7. klasse. Alle som søker innen fastsatt frist skal gis et tilbud i SFO dersom det etableres et tilbud ved enheten. 

12.12.2001 Kommunestyret

Forslag i møte:

Repr. Svein Erik Musum (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag – vedtektenes pkt. 1::

Levanger kommune kan eventuelt konkurranseutsette driften av kommunens skolefritidsordning.  

Repr. Steinar Mikalsen (KRF) fremmet følgende forslag:

Vedtektenes punkt 2 strykes.

Repr. Gerd Marit Svendsen (SV) fremmet følgende endringsforslag – nytt pkt. 2:

Kommunen har ikke plikt til å opprette eller opprettholde tilbud med færre enn 10 brukere.

Avstemning:

Komiteens forslag vedr. vedtektenes pkt. 1 vedtatt med 43 mot 10 stemmer som ble avgitt for Musums forslag.

Mikalsens forslag avvist med 44 mot 9 stemmer.

Komiteens forslag vedr. vedtektenes pkt. 2 vedtatt med 36 mot 17 stemmer som ble avgitt for Svendsens forslag.

Komiteens forslag forøvrig ble deretter enstemmig vedtatt.

KOM-063/01 Vedtak:

Forslag til nye vedtekter punkt 1-12, vedtas for kommunale fritidsordninger i Levanger kommune, og gjøres gjeldende fra 01.08.02.  

Pkt. 5 Opptakskriterier endres slik: Skolefritidsordningen er et tilbud til barn før og etter skoletid i 1. – 4. klasse, og for barn med særskilte behov fra 1. – 7. klasse. Alle som søker innen fastsatt frist skal gis et tilbud i SFO dersom det etableres et tilbud ved enheten.   ^


 

 

064/01: JUSTERING AV HANDLINGSPROGRAM I TEMATISK KOMMUNEDELPLAN, ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

KML-054/01 Innstilling:

Forslag til prioritert handlingsprogram for Tematisk kommunedelplan, anlegg og områder for idrett og friluftsliv 2001 til 2003: Tabell

12.12.2001 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-064/01 Vedtak:

Forslag til prioritert handlingsprogram for Tematisk kommunedelplan, anlegg og områder for idrett og friluftsliv 2001 til 2003: Tabell ^

 

 

 

 

065/01: REGULERINGSPLAN KOLSUM STEINBRUDD

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Følgende revisjoner gjøres med plandokumentene:

Reguleringsbestemmelsene: 

1.  Revideres i tråd med kravet fra Kommunal- og familieavdelingen hos fylkesmannen.

Reguleringskartet:

Påføring av ekvidistanse og høydeangivelse av koter.

Godkjent driftsplan skal foreligge før drift startes.

Revidert forslag til reguleringsplan for Kolsum steinbrudd,  med tilhørende reviderte reguleringsbestemmelser, vedtas.

* Jordlovens § 12 skal gjelde for hele planområdet.

* Med hjemmel i skogbrukslovens § 50, jf. § 1, etableres et bundet fond for arrondering  og landskapsreparasjon/ utbedring.

12.12.2001 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-065/01 Vedtak:

Følgende revisjoner gjøres med plandokumentene:

Reguleringsbestemmelsene: 

1.  Revideres i tråd med kravet fra Kommunal- og familieavdelingen hos fylkesmannen.

Reguleringskartet:

Påføring av ekvidistanse og høydeangivelse av koter.

Godkjent driftsplan skal foreligge før drift startes.  

Revidert forslag til reguleringsplan for Kolsum steinbrudd,  med tilhørende reviderte reguleringsbestemmelser, vedtas.

* Jordlovens § 12 skal gjelde for hele planområdet.

* Med hjemmel i skogbrukslovens § 50, jf. § 1, etableres et bundet fond for arrondering  og landskapsreparasjon/ utbedring. ^


 

 

066/01: REGULERINGSPLAN ÅSEN STASJON

TKO-088/01 Innstilling:

Reguleringsplan for Åsen stasjon, med tilhørende reguleringsbestemmelser, vedtas.

Bestemmelsenes § 3. 1c får flg. ordlyd:

"Boliger kan etableres over 1. etasje."

12.12.2001 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-066/01 Vedtak:

Reguleringsplan for Åsen stasjon, med tilhørende reguleringsbestemmelser, vedtas.

Bestemmelsenes § 3. 1c får flg. ordlyd:

"Boliger kan etableres over 1. etasje." ^


 

 

067/01: REGULERINGSPLAN SJØGATA 21, KJØPESENTER  

TKO-094/01 Innstilling:

Følgende gjelder i tillegg til vedtaket om reguleringsplan for Sjøgata 21, kjøpesenter:

”For at Nord- Trøndelag Fylkeskommune skal kunne godkjenne vedtak om reguleringsplan for Sjøgata 21, vedtas følgende:  

I god tid før anleggsarbeidene starter, skal forholdet til automatisk freda kulturminner avklares. Dette gjøres gjennom arkeologiske forundersøkelser. Ved eventuell påvist konflikt mellom tiltaket og automatisk freda kulturminner, må det søkes om dispensasjon fra fredningsbestemmelsene i Lov om kulturminner, §§ 3, 4. Slik søknad sendes Riksantikvaren gjennom Fylkeskommunen.”

12.12.2001 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-067/01 Vedtak:

Følgende gjelder i tillegg til vedtaket om reguleringsplan for Sjøgata 21, kjøpesenter:

”For at Nord- Trøndelag Fylkeskommune skal kunne godkjenne vedtak om reguleringsplan for Sjøgata 21, vedtas følgende:  

I god tid før anleggsarbeidene starter, skal forholdet til automatisk freda kulturminner avklares. Dette gjøres gjennom arkeologiske forundersøkelser. Ved eventuell påvist konflikt mellom tiltaket og automatisk freda kulturminner, må det søkes om dispensasjon fra fredningsbestemmelsene i Lov om kulturminner, §§ 3, 4. Slik søknad sendes Riksantikvaren gjennom Fylkeskommunen.” ^


 

 

068/01: ÅSEN HELSETUN - SPRINKLERANLEGG  

FOR-136/01 Innstilling:

Ledige investeringsmidler på til sammen kr. 582000,- etter utbedringsarbeidene ved Lysaker svømmehall overføres til investeringskontoer for h.h.vbrannsikring av bygg og   enøktiltak i bygg med :

kr. 500.000,- til prosjektnummer 10099

kr-   82.000,- til prosjektnummer 10084

12.12.2001 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-068/01 Vedtak:

Ledige investeringsmidler på til sammen kr. 582000,- etter utbedringsarbeidene ved Lysaker svømmehall overføres til investeringskontoer for h.h.vbrannsikring av bygg og   enøktiltak i bygg med :

kr. 500.000,- til prosjektnummer 10099

kr-   82.000,- til prosjektnummer 10084 ^


 

 

069/01: SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR SPILLEMIDLER - FLERBRUKSHALL PÅ RØSTAD  

FOR-142/01 Innstilling:

Levanger kommune er villig til å stille nødvendig garanti for mottatte spillemidler slik det kreves i ”Forskrifter og bestemmelser om tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og friluftsliv – 2001”

12.12.2001 Kommunestyret

Inhabilitet:

Repr. Arne Solem (SP) fratrådte, pga. inhabilitet, under behandling av denne sak.

Forslag i møte:

Repr. Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag:

Saken utsettes. Administrasjonen tar kontakt med Statsbygg om eventuell bruk av forkjøpsrett, og om eventuell drift vil sikre at tippemidler ikke må betales tilbake.

Avstemning:

Trøites forslag avvist med 43 mot 9 stemmer.

Formannskapets forslag vedtatt med 43 mot 9 stemmer.

KOM-069/01 Vedtak:

Levanger kommune er villig til å stille nødvendig garanti for mottatte spillemidler slik det kreves i ”Forskrifter og bestemmelser om tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og friluftsliv – 2001” ^


   

070/01: LEVANGER FRITIDSPARK AS - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI: OVERFØRING AV GAMMELT LÅN - OPPTAK AV NYTT LÅN

FOR-135/01 Innstilling:

Levanger kommune stiller garanti i form av simpel kausjon for låneopptak på inntil 1,3 mill i Sparebank 1 Midt-Norge.

Lånet brukes til å innfri tidligere lån i Fokus bank på 1.060, samt låneopptak på 250.000 i forbindelse med ferdigstillelse av kunstgressbanen.

Garantien gjelder i maksimalt 20 år.

12.12.2001 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-070/01 Vedtak:

Levanger kommune stiller garanti i form av simpel kausjon for låneopptak på inntil 1,3 mill i Sparebank 1 Midt-Norge.

Lånet brukes til å innfri tidligere lån i Fokus bank på 1.060, samt låneopptak på 250.000 i forbindelse med ferdigstillelse av kunstgressbanen.

Garantien gjelder i maksimalt 20 år. ^


   

071/01: AVGIFTSGRUNNLAGET FOR FEIING 2002

FOR-141/01 Innstilling:

De vedlagte beregninger for avgiftsgrunnlaget for 2002 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av feieravgiftens størrelse for 2002 med følgende endring:

Garasjeanlegg reduseres med kr. 600.000,-. Feieravgiften heves med 7% fra 2001 til 2002.

12.12.2001 Kommunestyret

Utdelt i møte:

Notat fra rådmannen vedr. feier-, vann- og kloakkavgift 2002.

Forslag i møte:

Repr. Svein Erik Musum (FRP) fremmet følgende forslag:

Feiervesenet blir pålagt å redusere driftskostnadene innen etaten med 10% slik at avgiften beholdes som i dag.

Repr. Svein Erik Musum (FRP) fremmet på vegne av FRP, H, V og KRF følgende tilleggsforslag:

Administrasjonen får i oppdrag å utrede konkurranseutsettelse av feietjenesten med virkning fra 01.01.03.

Avstemning:

Formannskapets forslag vedtatt med 42 mot 11 stemmer som ble avgitt for Musums forslag.

Musums tilleggsforslag avvist med 31 mot 22 stemmer.

KOM-071/01 Vedtak:

De vedlagte beregninger for avgiftsgrunnlaget for 2002 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av feieravgiftens størrelse for 2002 med følgende endring:

Garasjeanlegg reduseres med kr. 600.000,-. Feieravgiften heves med 7% fra 2001 til 2002. ^


 

 

072/01: AVGIFTSGRUNNLAGET FOR VANN OG KLOAKK

FOR-140/01 Innstilling:

De vedlagte beregninger for vann og kloakk for årene 2001 – 2003 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftenes størrelse i 2002.  

FOR-140/01 Vedtak:

Rådmannen får i oppdrag å finne alternative løsninger for reduksjon av avgiftsnivået, for eksempel i samarbeid med Fylkesmannen.

12.12.2001 Kommunestyret

Utdelt i møte:

Notat fra rådmannen vedr. feier-, vann- og kloakkavgift 2002.

Forslag i møte:

Repr. Svein Erik Musum (FRP) fremmet på vegne av FRP, H, V og KRF følgende forslag:

Saken utsettes til administrasjonen har fått ryddet opp i alle misforståelser angående statstøtten. Avgiftene beholdes inntil videre som den er i dag, uten den budsjetterte økningen.

Ordføreren fremmet følgende forslag:

  1. Avgifts-/regnskapsperioden for vann avsluttes 31.12.2000.
  2. Opparbeidet overskudd tilbakebetales i 2001. Forventet underskudd ut over dette beløp inngår i ny avgifts-/regnskapsperiode.
  3. Ny avgifts-/regnskapsperiode avsluttes 31.12.2004.

Repr. Vigdis Skårdal (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Kommunestyret ber administrasjonen legge fram en sak om vannavgift. Det vurderes overgang til fast abonnement og betaling etter målt forbruk.

Avstemning:

Musums utsettelsesforslag avvist med 37 mot 16 stemmer.

Formannskapets innstilling vedtatt med 49 mot 4 stemmer.

Ordførerens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Skårdals oversendelsesforslag enstemmig oversendt administrasjonen.

KOM-072/01 Vedtak:

De vedlagte beregninger for vann og kloakk for årene 2001 – 2003 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftenes størrelse i 2002.  

  1. Avgifts-/regnskapsperioden for vann avsluttes 31.12.2000.
  2. Opparbeidet overskudd tilbakebetales i 2001. Forventet underskudd ut over dette beløp inngår i ny avgifts-/regnskapsperiode.
  3. Ny avgifts-/regnskapsperiode avsluttes 31.12.2004.

OVERSENDELSESFORSLAG:

Kommunestyret ber administrasjonen legge fram en sak om vannavgift. Det vurderes overgang til fast abonnement og betaling etter målt forbruk. ^

 

 

073/01: BUDSJETT 2002

FOR-139/01 Innstilling:

Foreløpig forslag til budsjett 2002 med tillegg av rådmannens notat av 25.11.2001 vedtas.

Forslaget til budsjett – 2002 innebærer:

1.      Det settes av 8% av skatteinntektene i margin.

2.      Eiendomsskattesatsen for 2002 fastsettes til 0,4% generelt, og tilsvarende for verker og bruk.

3.      Det vedtas økonomi- og finansreglement for 2002 i samsvar med vedlegg.

4.      Det vedtas nye priser og betalingssatser for 2002 slik det fremgår av budsjetthefte med senere korreksjoner/tillegg.

5.      Garantiramme for lån i 2002, jfr. lov om sosial omsorg pgr. 3 og pgr. 12, settes til kr. 1.200.000,-.

6.      Låneopptak til finansiering av investeringer i 2002 inkl. selvfinansierende investeringer settes til 84,050 mill. kr. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid, eller følge Husbankens lånevilkår for formidlingslån. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

7.      Levanger kommune inngår avtale med hovedbankforbindelsen om en kassekreditt på 60 mill. kroner.

8.      Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de nye KOSTRA-forskriftene. Tilsvarende fullmakt for tilpasning til de nye forskriftene.

9.      Den ramme som vedtas som overføring til Den norske Kirke i Levanger, legges til grunn for endelig forslag til kirkens økonomiplan/budsjett, som fremlegges til orientering så snart som mulig. Kommunestyret godkjenner Kirkelig Fellesråds andel av foreslåtte investeringer i økonomiplanperioden, slik det fremgår av tabell i kommunens budsjett.

10.   Omleggingen av Nesheimvegen tas opp i budsjettsammenheng når det foreligger kostnadsberegninger for omleggingen. Det haster med denne saken.

12.12.2001 Kommunestyret

Utdelt i møte:

Brev fra Norsk Lærerlag Levanger avd. FØ, journalført 07.12.01.  

Forslag i møte:

Ordførerens fremmet følgende forslag:

Familiebarnehagedelen under Momarka Barnehage opprettholder sin drift innenfor de vedtatte økonomiske rammer. Rådmannen får fullmakt til å vurdere videre drift etter at opptaket for barnehageåret 2002/2003 er foretatt.

Repr. Gunnar L. Myhr (H) fremmet følgende verbalforslag – oversendes rådmannen:

Intensjonsplan for fjerning av eiendomsskatten:

I arbeidet med  budsjett og økonomiplan fremover, legges følgende nedtrappingsplan for einendomsskatten til grunn:

Alminnelig eiendomsskatt:                                 2003 – 0,1%

                                                                                 2004 – 0,1%

                                                                                 2005 – 0,1%

                                                                                 2006 – 0,1%

Eiendomsskatt på verker og bruk:                    2007 – 0,2%

                                                                                2008 – 0,2%

Nedtrappingsplan vurderes på nytt dersom selskapsskatten tilbakeføres kommunene, for om mulig en raskere nedtrapping.

Repr. Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag:

Nytt pkt. 11:

Til fordeling ansv.gr. 210-290 (delingstimer) + 500.000,-.

Dekning:

Ansv.gr. 610-680 (Teknisk) – 150.000,-

Boligforvaltning (Finanskostnader) – 150.000,-

Effekt interkommunalt samarbeid           200.000,-

Nytt pkt. 12:

Ansv.gr. 1380 (Priv. Barnehager Kosekroken) + 100.000,-

Dekning:

Ansv.gr. 610-680 (Teknisk) – 50.000,-

Boligforvaltn. (Finanskostnader) – 50.000,-

Nytt pkt. 13:

Ansv.gr. 3800 (Pers. assistanse, omsorgslønn, St.Eystein) + 200.000,-

Dekning:

Ansv.gr. 610-680 (Teknisk) – 150.000,-

Boligforvaltn. (Finanskostnader) – 50.000,-

Repr. Svein Erik Musum (FRP) fremmet følgende verbalforslag:

1.      Administrasjonen får i oppdrag å utrede om det kan være lønnsomt å  ansette flere på gulvplanet innen pleie- og omsorg.

2.      Administrasjonen får i oppdrag å utrede virkningen av å konkurranseutsette innkreving av skatter og avgifter, driften av vei, vann og kloakk og driften av renhold i alle kommunale bygninger.

3.      Administrasjonen får i oppdrag å innhente anbud fra forskjellige forsikringsselskaper for deretter å vurdere mulig skifte av pensjonsordning.

4.      Levanger kommune sier opp sin avtale med bedriftshelsetjenesten den del som ikke er lovpålagt.

Repr. Marthe Hammer (SV) fremmet følgende forslag:

Nytt pkt.:

Vedtak som er fattet av ungdomsrådet i 2001 blir belastet årets regnskap (2001). Ungdomsrådets bevilgning på 30.000 i budsjett 2002 blir derfor i tillegg til vedtak av ungdomsrådet i 2001, og som av ulike grunner ikke blir betalt ut i 2001 og derfor blir betalt ut i 2002.

Repr. Guri Skjesol (SP) fremmet følgende forslag:

Innsparingen på ansvarsområde 3140 ”Helsesekretær 0,15 årsverk” legges fram som egen sak, i komite drift, slik at konsekvensen av innsparingen ikke medfører nedlegging av legekontoret på Ytterøy.

Repr. Gerd Haugberg (H) fremmet følgende forslag:

Jordmor i kommunehelsetjenesten er en lovpålagt oppgave. Jordmorstillingen økes fra ¾ til 1/1 stilling i første halvdel av 2002. Merkostnaden med å øke stillingen dekkes inn under resultatenheten Ansvarsgruppe 310. Forebygging.

Repr. Helge Dieset (SP) fremmet følgende verbalforslag:

Følgende brev sendes til stortingsrepresentantene fra Nord-Trøndelag fra Kommunestyret i Levanger:

RETNINGSSKIFTE I POLITIKKEN

Kommunestyret i Levanger er bekymret for den manglende distriktsprofilen i deler av statsbudsjettet. Videre har regjeringen gitt signaler om ytterligere sentraliseringspolitikk. Avdemokratisering av statlige forvaltningsbedrifter er en del av den politiske dreiningen som vi nå er vitne til. Alt dette får svært uheldige konsekvenser for Levanger kommune, Nord-Trøndelag fylke og andre distriktskommuner/-fylker. Det blir vanskelig å opprettholde verdiskaping og et godt offentlig servicetilbud i distriktene dersom denne utviklingen skal fortsette.

Kommunestyret oppfordrer våre 6 stortingsrepresentanter fra Nord-Trøndelag til å fremme samarbeid og løsninger i Stortinget som snur denne utviklingen til beste for distrikts-Norge.

Avstemning:

Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Trøites forslag til nytt pkt. 11 avvist med 46 mot 7 stemmer.

Trøites forslag til nytt pkt. 12 avvist med 46 mot 7 stemmer.

Trøites forslag til nytt pkt. 13 avvist med 46 mot 7 stemmer.

Musums forslag pkt. 1 avvist med 35 mot 18 stemmer.

Musums forslag pkt. 2 avvist med 40 mot 13 stemmer.

Musums forslag pkt. 3 vedtatt med 28 mot 25 stemmer.

Musums forslag pkt. 4 avvist med 39 mot 14 stemmer.

Hammers forslag enstemmig vedtatt.

Haugbergs forslag enstemmig vedtatt.

Myhrs forslag vedtatt oversendt rådmannen med 42 mot 11 stemmer.

Skjesols forslag vedtatt oversendt Komité drift med 46 mot 7 stemmer.

Diesets forslag vedtatt oversendt stortingsrepresentantene fra Nord-Trøndelag med 31 mot 22 stemmer.

Formannskapets innstilling med vedtatte endringer og tillegg ble deretter enstemmig vedtatt.

KOM-073/01 Vedtak:

Foreløpig forslag til budsjett 2002 med tillegg av rådmannens notat av 25.11.2001 vedtas.  

Forslaget til budsjett – 2002 innebærer:

1.      Det settes av 8% av skatteinntektene i margin.

2.      Eiendomsskattesatsen for 2002 fastsettes til 0,4% generelt, og tilsvarende for verker og bruk.

3.      Det vedtas økonomi- og finansreglement for 2002 i samsvar med vedlegg.

4.      Det vedtas nye priser og betalingssatser for 2002 slik det fremgår av budsjetthefte med senere korreksjoner/tillegg.

5.      Garantiramme for lån i 2002, jfr. lov om sosial omsorg pgr. 3 og pgr. 12, settes til kr. 1.200.000,-.

6.      Låneopptak til finansiering av investeringer i 2002 inkl. selvfinansierende investeringer settes til 84,050 mill. kr. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid, eller følge Husbankens lånevilkår for formidlingslån. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

7.      Levanger kommune inngår avtale med hovedbankforbindelsen om en kassekreditt på 60 mill. kroner.

8.      Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de nye KOSTRA-forskriftene. Tilsvarende fullmakt for tilpasning til de nye forskriftene.

9.      Den ramme som vedtas som overføring til Den norske Kirke i Levanger, legges til grunn for endelig forslag til kirkens økonomiplan/budsjett, som fremlegges til orientering så snart som mulig. Kommunestyret godkjenner Kirkelig Fellesråds andel av foreslåtte investeringer i økonomiplanperioden, slik det fremgår av tabell i kommunens budsjett.

10.   Omleggingen av Nesheimvegen tas opp i budsjettsammenheng når det foreligger kostnadsberegninger for omleggingen. Det haster med denne saken.

11.   Familiebarnehagedelen under Momarka Barnehage opprettholder sin drift innenfor de vedtatte økonomiske rammer. Rådmannen får fullmakt til å vurdere videre drift etter at opptaket for barnehageåret 2002/2003 er foretatt.

12.   Vedtak som er fattet av ungdomsrådet i 2001 blir belastet årets regnskap (2001). Ungdomsrådets bevilgning på 30.000 i budsjett 2002 blir derfor i tillegg til vedtak av ungdomsrådet i 2001, og som av ulike grunner ikke blir betalt ut i 2001 og derfor blir betalt ut i 2002.

13.   Jordmor i kommunehelsetjenesten er en lovpålagt oppgave. Jordmorstillingen økes fra ¾ til 1/1 stilling i første halvdel av 2002. Merkostnaden med å øke stillingen dekkes inn under resultatenheten Ansvarsgruppe 310. Forebygging.

14.   Administrasjonen får i oppdrag å innhente anbud fra forskjellige forsikringsselskaper for deretter å vurdere mulig skifte av pensjonsordning.

OVERSENDELSESFORSLAG:

Intensjonsplan for fjerning av eiendomsskatten:

I arbeidet med  budsjett og økonomiplan fremover, legges følgende nedtrappingsplan for einendomsskatten til grunn:

Alminnelig eiendomsskatt:                                  2003 – 0,1%

                                                                                2004 – 0,1%

                                                                                2005 – 0,1%

                                                                                2006 – 0,1%

Eiendomsskatt på verker og bruk:                        2007 – 0,2%

                                                                                 2008 – 0,2%

Nedtrappingsplan vurderes på nytt dersom selskapsskatten tilbakeføres kommunene, for om mulig en raskere nedtrapping.

OVERSENDELSESFORSLAG:

Innsparingen på ansvarsområde 3140 ”Helsesekretær 0,15 årsverk” legges fram som egen sak, i komite drift, slik at konsekvensen av innsparingen ikke medfører nedlegging av legekontoret på Ytterøy.

FØLGENDE BREV SENDES TIL STORTINGSREPRESENTANTENE FRA NORD-TRØNDELAG FRA KOMMUNESTYRET I LEVANGER:

RETNINGSSKIFTE I POLITIKKEN

Kommunestyret i Levanger er bekymret for den manglende distriktsprofilen i deler av statsbudsjettet. Videre har regjeringen gitt signaler om ytterligere sentraliseringspolitikk. Avdemokratisering av statlige forvaltningsbedrifter er en del av den politiske dreiningen som vi nå er vitne til. Alt dette får svært uheldige konsekvenser for Levanger kommune, Nord-Trøndelag fylke og andre distriktskommuner/-fylker. Det blir vanskelig å opprettholde verdiskaping og et godt offentlig servicetilbud i distriktene dersom denne utviklingen skal fortsette.

Kommunestyret oppfordrer våre 6 stortingsrepresentanter fra Nord-Trøndelag til å fremme samarbeid og løsninger i Stortinget som snur denne utviklingen til beste for distrikts-Norge. ^

<< møtekalender
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^