Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 30.01.02, kl. 17:00-19:45
<< møtekalender
<< | >>

              

SAKLISTE:

001/02

INTERN KLAGEORDNING - REVIDERING

saksutredning vedtak

002/02

OPPNEVNING AV BARNEPRESENTANT

saksutredning vedtak

003/02

ELDREPOLITISK PROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG PERIODEN 2001-2003

saksutredning vedtak

004/02

KOMMUNENS PLANSYSTEM

saksutredning vedtak

005/02

KOLLEKTIVTRAFIKKPLAN FOR AKSEN STEINKJER - STJØRDAL (TRONDHEIM) - HØRING

saksutredning vedtak

006/02

LEVANGER OG SKOGN STASJON - NORDLANDSBANEN - LEVANGER KOMMUNE

saksutredning vedtak

007/02

REGULERINGSPLAN STEINBRUDD VALAN

saksutredning vedtak

008/02

REGULERINGSPLAN HOTTRAN STEINBRUDD

saksutredning vedtak

009/02

NYTT DELEGASJONSREGLEMENT

saksutredning vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 53 av 53 .

Representant Møtte Merknad

THRANING, ODD-EILIV B

DNA

Ordfører

x    
Heieraas, Hans SP Varaordfører x   

AUNE, NILS ÅGE

DNA

Medlem

x   

SUNDAL, WENCHE WESTRUM

DNA

Medlem

- forfall

ØFSTI, EDVARD

DNA

Medlem

x   

BULLEN, KJELL

DNA

Medlem

x   

STRØMSNES, INGE ARNLJOT

DNA

Medlem

x   

ELMI, RUGIA MOHAMED

DNA

Medlem

x   

SKJETNEMARK, EINAR

DNA

Medlem

x   

NORDGÅRD, CHRISTINE

DNA

Medlem

x   

RAD, SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

x   
SIRUM, TORBJØRN

DNA

Medlem

x   
BØRRESEN, PEDER BERNHARD

DNA

Medlem

x   
GRANÅS, ASLE

DNA

Medlem

x   

LORENTSEN, LEIF KETIL

DNA

Medlem

x   
VOLDSETH, STEINAR JONNY

DNA

Medlem

- forfall

HENRIKSEN, MARIT SVARVA

DNA

Medlem

x   

NØST, TRUDE MARIAN

SP

Medlem

- forfall

STAVRUM, MARTIN

SP

Medlem

x   

SKJESOL, GURI JOHANNE

SP

Medlem

x   

SOLEM, ARNE

SP

Medlem

- forfall

HYNNE, HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x   

SVENDGÅRD, STEINAR

SP

Medlem

x   

DIESET, HELGE

SP

Medlem

x   

STJERN, IVAR

SP

Medlem

x   

MATBERG, SIGBJØRN

SP

Medlem

x   

MYHR, GUNNAR LAURITS

H

Medlem

x   

HAUGBERG, GERD

H

Medlem

x   

GILSTAD, SIGVARD KRISTIAN

H

Medlem

x   

HAARSTAD, IVAR

H

Medlem

x   

SUNDAL, EYSTEIN

H

Medlem

x   

HUSTAD, TROND

H

Medlem

x   

ERTZAAS, TURID

H

Medlem

x   

VANG, KJELL JOHANSEN

SV

Medlem

x   

FOLKVORD, ASBJØRN

SV

Medlem

x   

SVENDSEN, GERD MARIT

SV

Medlem

x   

HAMMER, MARTHE

SV

Medlem

- forfall 

SÆTERHAUG, TROND MARTIN

SV

Medlem

x   

TRØITE, JOSTEIN

SV

Medlem

x   

BYE, AINA

SV

Medlem

x   

RONGLAN, GUDNY

KRF

Medlem

x   

MIKALSEN, STEINAR

KRF

Medlem

x -  

GRENNE, OLAV JOHANNES

KRF

Medlem

x   

SANDSTAD, SIGVAR

KRF

Medlem

x   

HUSBY, JOHANNES

KRF

Medlem

- forfall

SOLVANG, KARSTEIN L H

KRF

Medlem

- forfall

MUSUM, SVEIN ERIK

FRP

Medlem

x   

SOLBAKKEN, TONI KRISTIN

FRP

Medlem

- forfall 

HAGEN, EIVIND

FRP

Medlem

x   

MEINHARDT, BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

x   

MYHR, ODDMUND

V

Medlem

x   

HAUGAN, JARLE

V

Medlem

x   

WIBE, TORHILD

V

Medlem

-  forfall
NESGÅRD, GUNNHILD M Ø DNA Varamedlem 1 x (Sundal)
SANDNESMO, ERLING DNA Varamedlem 4 x (Voldseth)
BRENNE, KNUT JOSTEIN SP Varamedlem 1 x (Nøst)
RINGSTAD, BRIT ELIN SP Varamedlem 2 x (Solem)
SKÅRDAL, VIGDIS SV Varamedlem 1 x (Hammer)
KARLSEN, JANN KRF Varamedlem 2 x (Solvang)
GUSTAD, BENTE-MARIT KRF Varamedlem 5 x (Husby)
ØYEN, SOLGUNN FRP Varamedlem 2 x (Solbakken)
HEGGDAL, GERD TALSNES V Varamedlem 1 x (Wibe)

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås ^

Spørsmål:

Etter behandling av de ordinære saker ble det stilt spørsmål fra repr. Jostein Trøite (SV):

”Det er nå etablert resultatenheter i skolen, men det er ennå ikke etablert styringsorganer der foreldra er sikra reell innflytelse ved de nye resultatenhetene.

Vil ordføreren arbeide for at foreldrene sikres reell innflytelse før viktige avgjørelser om strukturen innen resultatenhetene blir tatt.”

Ordføreren besvarte spørsmålet.

**************

Protokollen gjennomgått og godkjent av protokollnemnda 30.01.02.  ^

 

 

 

001/02: INTERN KLAGEORDNING - REVIDERING

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Det foretas slik endring når det gjelder kommunal klagebehandling :

1. Dersom ikke annet fremgår av særlov, vil eventuelle klager på enkeltvedtak fattet i

   medhold av kommuneloven, jfr. forvaltningslovens § 28, andre ledd, første punktum,

   og som er fattet av politiske utvalg og komiteer, avgjøres av kommunestyret.

2. Dersom ikke annet fremgår av særlov, vil eventuelle klager på enkeltvedtak fattet i

   medhold av kommuneloven, jfr. forvaltningslovens § 28, andre ledd, første punktum,

   og som er fattet administrativt på bakgrunn av delegert myndighet, avgjøres av

   klagenemda.

3. Eventuelle klager på enkeltvedtak fattet av kommunestyret behandles av departementet,

   jfr. forvaltningslovens § 28, andre ledd, andre punktum.

4. For øvrig gjelder premissene i forbindelse med kommunal klagebehandling

   fastsatt av Levanger kommunestyre i sak nr. 97/93 av den 28.01.93.

30.01.2002 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

KOM-001/02 Vedtak:

Det foretas slik endring når det gjelder kommunal klagebehandling :  

1.   Dersom ikke annet fremgår av særlov, vil eventuelle klager på enkeltvedtak fattet i medhold av kommuneloven, jfr. forvaltningslovens § 28, andre ledd, første punktum, og som er fattet av politiske utvalg og komiteer, avgjøres av kommunestyret.

2.   Dersom ikke annet fremgår av særlov, vil eventuelle klager på enkeltvedtak fattet i medhold av kommuneloven, jfr. forvaltningslovens § 28, andre ledd, første punktum, og som er fattet administrativt på bakgrunn av delegert myndighet, avgjøres av klagenemda.

3.   Eventuelle klager på enkeltvedtak fattet av kommunestyret behandles av departementet, jfr. forvaltningslovens § 28, andre ledd, andre punktum.

4.   For øvrig gjelder premissene i forbindelse med kommunal klagebehandling fastsatt av Levanger kommunestyre i sak nr. 97/93 av den 28.01.93.  ^

 

 

002/02: OPPNEVNING AV BARNEPRESENTANT

FOR-004/02 Innstilling:

1.      Kommunestyret stadfester valget av barnehageansvarlig Hartvik Eliasson som barnerepresentant for resten av inneværende valgperiode.

2.      Rådmannen får fullmakt til å endre instruksen og arbeidsavtalen som ble vedtatt i 2000 slik at den stemmer over ens med dagens organisering.

30.01.2002 Kommunestyret

Forslag i møte:

Repr. Asbjørn Folkvord (SV) fremmet følgende endringsforslag:

Kommunestyret oppnevner Hartvik Eliasson som barnerepresentant for resten av inneværende valgperiode.

Avstemning:

Folkvords forslag enstemmig vedtatt.

Formannskapets forslag med vedtatt endring enstemmig vedtatt.

KOM-002/02 Vedtak:

1.      Kommunestyret oppnevner Hartvik Eliasson som barnerepresentant for resten av inneværende valgperiode.

2.      Rådmannen får fullmakt til å endre instruksen og arbeidsavtalen som ble vedtatt i 2000 slik at den stemmer over ens med dagens organisering. ^

 

 

003/02: ELDREPOLITISK PROGRAM FOR NORD-TRØNDELAG PERIODEN 2001-2003

DK-003/02 Innstilling:

Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag perioden 2001 – 2003 tas til orientering. Levanger kommune vil legge til grunn programmets intensjoner og prioriteringer i sin eldrepolitikk.

På side 10 om transportønsker tilføyes i første kulepunkt: Honnørpris på buss, tog fly og båt må opprettholdes. Osv.

30.01.2002 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-003/02 Vedtak:

Eldrepolitisk program for Nord-Trøndelag perioden 2001 – 2003 tas til orientering. Levanger kommune vil legge til grunn programmets intensjoner og prioriteringer i sin eldrepolitikk.

På side 10 om transportønsker tilføyes i første kulepunkt: Honnørpris på buss, tog fly og båt må opprettholdes. Osv. ^


   

004/02: KOMMUNENS PLANSYSTEM

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Forslag til nytt plansystem vedtas.

30.01.2002 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-004/02 Vedtak:

Forslag til nytt plansystem vedtas. ^


   

005/02: KOLLEKTIVTRAFIKKPLAN FOR AKSEN STEINKJER - STJØRDAL (TRONDHEIM) - HØRING

PUK-016/02 Innstilling:

Levanger kommune slutter seg til hovedtrekkene i det utsendte høringsutkastet til kollektivtransportplan (2002 – 2007) for aksen Steinkjer – Stjørdal ( Trondheim).

Følgende presiseres :

1. For å bedre trafikksikkerhet og miljøvennlig transport prioriteres tiltak for å bedre standarden på E-6 (Tunnel Forbufjellet?)

2. Stasjonene Levanger, Skogn og Åsen prioriteres som knutepunkt.

3. Tiltak for å redusere reisetiden på aksen Steinkjer – Trondheim  med tog prioriteres. For eksempel må Gjevikåsen tunnel realiseres.

4. Togtilbud og busstilbud må utfylle hverandre.

5. Planforslaget må i sterkere grad følge opp sentrale signal om økt satsing på kollektivtrafikken.

30.01.2002 Kommunestyret

Merknader i møte:

”Forbufjellet” skal være Forbordfjellet.

”Gjevikåsen” skal være Gjevingåsen.  

Forslag i møte:

Repr. Svein Erik Musum (FRP) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt pkt. 6:

Ferdigstillelse av den ferdigprosjekterte E6 strekningen Haugskott Rinnleiret prioriteres.

Repr. Ivar Stjern (SP) fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 5:

Timetogene krysser på Ronglan stasjon. Det bør legges til rette for at passasjerene kan gå av og på når togene likevel stopper der.

Repr. Vigdis Skårdal (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Levanger kommune slutter seg til hovedtrekkene i det utsendte høringsutkastet til kollektivtransportplan (2002 – 2007) for aksen Steinkjer – Stjørdal ( Trondheim).

Følgende presiseres :

1. Det er viktig å prioritere tiltak som vil gi mer miljøvennlig transport.

2. Stasjonene Levanger, Skogn og Åsen prioriteres som knutepunkt.

3. Tiltak for å redusere reisetiden på aksen Steinkjer – Trondheim  med tog prioriteres. For eksempel må Gjevingåsen tunnel realiseres.

4. Tiltak for å bedre standarden på E6 må prioriteres.

5. Togtilbud og busstilbud må utfylle hverandre.

6. Planforslaget må i sterkere grad følge opp sentrale signal om økt satsing på        kollektivtrafikken.

Avstemning:

Skårdals forslag vedtatt med 27 mot 26 stemmer som ble avgitt for komiteens forslag.

Musums forslag avvist med 39 mot 14 stemmer.

Stjerns forslag enstemmig vedtatt.

KOM-005/02 Vedtak:

Levanger kommune slutter seg til hovedtrekkene i det utsendte høringsutkastet til kollektivtransportplan (2002 – 2007) for aksen Steinkjer – Stjørdal (Trondheim).

Følgende presiseres :  

1. Det er viktig å prioritere tiltak som vil gi mer miljøvennlig transport.

2. Stasjonene Levanger, Skogn og Åsen prioriteres som knutepunkt. 

3. Tiltak for å redusere reisetiden på aksen Steinkjer – Trondheim  med tog prioriteres. For eksempel må Gjevingåsen tunnel realiseres.

4. Tiltak for å bedre standarden på E6 må prioriteres.

5. Togtilbud og busstilbud må utfylle hverandre.

6. Planforslaget må i sterkere grad følge opp sentrale signal om økt satsing på kollektivtrafikken. Timetogene krysser på Ronglan stasjon. Det bør legges til rette for at passasjerene kan gå av og på når togene likevel stopper der. ^

 

 

006/02: LEVANGER OG SKOGN STASJON - NORDLANDSBANEN - LEVANGER KOMMUNE

PUK-014/02 Innstilling:

Med nedenfor anførte merknader slutter Levanger kommunestyre seg til Riksantikvarens fredningsforslag for Levanger og Skogn jernbanestasjon.

30.01.2002 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-006/02 Vedtak:

Med nedenfor anførte merknader slutter Levanger kommunestyre seg til Riksantikvarens fredningsforslag for Levanger og Skogn jernbanestasjon. ^


 

007/02: REGULERINGSPLAN STEINBRUDD VALAN

PUK-007/02 Innstilling:

Følgende revisjoner gjøres med plandokumentene:

Reguleringsbestemmelser:

·        Revideres i tråd med uttalelsen fra Statens Vegvesen.

·        Revideres i tråd med uttalelsene fra Fylkesmannen.

·        Revideres i tråd med kommentarene til uttalelsen fra Bergvesnet.

·        Revideres i tråd med uttalelsene fra leder av landbruksavdelingen.

Reguleringskartet:

·        Revideres i tråd med uttalelsen fra Statens Vegvesen.

·        Revideres i tråd med kommentarene til uttalelsen fra Bergvesnet.

Godkjent driftsplan skal foreligge før drift startes.

Revidert forslag til reguleringsplan for Valan steinbrudd, med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas.

Jordlovens §12 skal gjelde for hele planområdet.

Med hjemmel i skogbrukslovens §50, jfr. §1 etableres et fond for arrondering og landskapsreparasjon/ utbedring etter avsluttet masseuttak. Dette fondet skal bestå av tilførte midler under driftsperioden, og det skal avsettes kr.1,- pr. m3 utkjørt masse. Dette sikres gjennom privatrettslig avtale.

30.01.2002 Kommunestyret

Forslag i møte:

Repr. Einar Skjetnemark (DNA) fremmet følgende endringsforslag – siste avsnitt:

Med hjemmel i skogbrukslovens §50, jfr. §1 etableres et fond for arrondering og landskapsreparasjon/ utbedring etter avsluttet masseuttak. Dette fondet skal bestå av tilførte midler under driftsperioden. Dette sikres gjennom privatrettslig avtale.

Avstemning:

Skjetnemarks forslag vedtatt med 41 mot 12 stemmer.

Komiteens innstilling med vedtatt endring enstemmig vedtatt.

KOM-007/02 Vedtak:

Følgende revisjoner gjøres med plandokumentene:

Reguleringsbestemmelser:

  • Revideres i tråd med uttalelsen fra Statens Vegvesen.

  • Revideres i tråd med uttalelsene fra Fylkesmannen.

  • Revideres i tråd med kommentarene til uttalelsen fra Bergvesnet.

  • Revideres i tråd med uttalelsene fra leder av landbruksavdelingen.

Reguleringskartet:

  • Revideres i tråd med uttalelsen fra Statens Vegvesen.

  • Revideres i tråd med kommentarene til uttalelsen fra Bergvesnet.

Godkjent driftsplan skal foreligge før drift startes.

Revidert forslag til reguleringsplan for Valan steinbrudd, med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas.

Jordlovens §12 skal gjelde for hele planområdet.

Med hjemmel i skogbrukslovens §50, jfr. §1 etableres et fond for arrondering og landskapsreparasjon/ utbedring etter avsluttet masseuttak. Dette fondet skal bestå av tilførte midler under driftsperioden. Dette sikres gjennom privatrettslig avtale. ^

 

 

008/02: REGULERINGSPLAN HOTTRAN STEINBRUDD

PUK-006/02 Innstilling:

Følgende revisjoner gjøres med plandokumentene:

Reguleringsbestemmelser:

Revideres i tråd med uttalelser fra Statens Vegvesen.

Revideres i tråd med uttalelser fra Fylkesmannen (Kommunal- og Familieavdelingen).

Revideres i tråd med kommentarene til uttalelsene fra Bergvesnet.

Reguleringskartet:

Reguleringskartet revideres i tråd med uttalelsen fra NTE.

Godkjent driftsplan skal foreligge før drift startes.

Revidert forslag til reguleringsplan for Hottran steinbrudd, med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas.

Jordlovens §12 skal gjelde for hele planområdet.

Med hjemmel i  jordlovens §9, jfr.§1 og skogbrukslovens §50, jfr.§1 etableres et fond for arrondering og landskapsreparasjon/utbedring etter avsluttet masseuttak. Dette fondet skal bestå av tilførte midler under driftsperioden, og det skal avsettes kr.1,- pr. m3 u6tkjørt masse. Dette sikres gjennom privatrettslig avtale.

30.01.2002 Kommunestyret

Forslag i møte:

Repr. Einar Skjetnemark (DNA) fremmet følgende endringsforslag – siste avsnitt:

Med hjemmel i  jordlovens §9, jfr.§1 og skogbrukslovens §50, jfr.§1 etableres et fond for arrondering og landskapsreparasjon/utbedring etter avsluttet masseuttak. Dette fondet skal bestå av tilførte midler under driftsperioden. Dette sikres gjennom privatrettslig avtale.

Avstemning:

Skjetnemarks forslag vedtatt med 44 mot 9 stemmer.

Komiteens innstilling med vedtatt endring enstemmig vedtatt.

KOM-008/02 Vedtak:

Følgende revisjoner gjøres med plandokumentene. 

Reguleringsbestemmelser:

Revideres i tråd med uttalelser fra Statens Vegvesen.

Revideres i tråd med uttalelser fra Fylkesmannen (Kommunal- og Familieavdelingen).

Revideres i tråd med kommentarene til uttalelsene fra Bergvesnet.  

Reguleringskartet:

Reguleringskartet revideres i tråd med uttalelsen fra NTE.

Godkjent driftsplan skal foreligge før drift startes.

Revidert forslag til reguleringsplan for Hottran steinbrudd, med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas.

Jordlovens §12 skal gjelde for hele planområdet.

Med hjemmel i jordlovens §9, jfr.§1 og skogbrukslovens §50, jfr.§1 etableres et fond for arrondering og landskapsreparasjon/utbedring etter avsluttet masseuttak. Dette fondet skal bestå av tilførte midler under driftsperioden. Dette sikres gjennom privatrettslig avtale. ^

 

 

009/02: NYTT DELEGASJONSREGLEMENT

FOR-005/02 INNSTILLING:

1.      Delegasjonsreglementet for Levanger kommune, siste gang revidert av arbeidsgruppa        med nedenstående endringer/tillegg, vedtas.  

2.      Økonomireglementet revideres i h.h.t. de endringer som framgår av delegasjonsreglementet.

DELEGASJON TIL RÅDMANN – NYTT PUNKT

SERVERINGSLOVEN AV 13. JUNI 1997, NR. 55.

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i type saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Se også delegasjon til formannskapet.

DELEGASJON TIL DRIFTSKOMITÉEN – NYTT PUNKT

LOV OM BRANNVERN M.V. AV 05.06.1987, NR. 26.

Komitéen tillegges all myndighet etter loven så langt loven tillater.

KAP VII PKT. 1 OG 2

flyttes til Plan- og utviklingskomiteen (kap V), og får flg. ordlyd (endringer understreket):

1.      Friluftsloven av 28.06.1957 nr. 16:

Komiteen tillegges all myndighet etter friluftsloven så langt loven tillater. Det vises for øvrig til delegasjon til rådmannen.

2.      Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.1977 nr. 82

Komiteen tillegges all myndighet etter loven så langt loven tillater.

Det vises forøvrig til delegasjon til rådmannen

Pkt. 13 og 15 i kap. XI delegasjon til rådmannen endres tilsvarende.

KAP. XI DELEGASJON TIL RÅDMANNEN PKT. D.6. FÅR FLG. TILFØYELSE:

Prisen som benyttes må ikke overstige den pris som til enhver tid er fastsatt av formannskapet, eller det alminnelige prisnivå i kommunen.

30.01.2002 Kommunestyret

Forslag i møte:

Repr. Kjell Vang (SV) fremmet følgende endringsforslag:

1) Kap XI delegasjon til rådmannen pkt. B.1. får flg. ordlyd (tilføyelse understreket):

I medhold av kommuneloven § 23.4 delegeres det til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller type av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Dersom det kan være tvil om vedtak er av prinsipiell betydning, eller dersom saka kan være politisk kontroversiell, har rådmannen plikt til å gå tilbake til det politiske organ som er tillagt avgjørelsesmyndigheten.

2) Kap. XI delegasjon til rådmannen pkt. C. 18. c tas ut

    (Delegasjon til rådmannen av myndighet til å legge ut planer til offentlig ettersyn på     vegne av det faste utvalg for plansaker.)

Repr. Eystein Sundal (H) fremmet følgende endringsforslag:

Siste setning i formannskapets innstilling strykes.

Avstemning:

Vangs forslag pkt. 1 avvist med 36 mot 17 stemmer.

Vangs forslag pkt. 2 avvist med 34 mot 19 stemmer.

Sundals forslag vedtatt med 38 mot 15 stemmer.

Formannskapets innstilling med vedtatt endring enstemmig vedtatt.

KOM-009/02 Vedtak:

1.      Delegasjonsreglementet for Levanger kommune, siste gang revidert av arbeidsgruppa med nedenstående endringer/tillegg, vedtas.  

2.      Økonomireglementet revideres i h.h.t. de endringer som framgår av delegasjonsreglementet.

DELEGASJON TIL RÅDMANN – NYTT PUNKT

SERVERINGSLOVEN AV 13. JUNI 1997, NR. 55.

Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i type saker som ikke er av prinsipiell betydning.

Se også delegasjon til formannskapet.

DELEGASJON TIL DRIFTSKOMITÉEN – NYTT PUNKT

LOV OM BRANNVERN M.V. AV 05.06.1987, NR. 26.

Komitéen tillegges all myndighet etter loven så langt loven tillater.

KAP VII PKT. 1 OG 2

flyttes til Plan- og utviklingskomiteen (kap V), og får flg. ordlyd (endringer understreket):

               1. Friluftsloven av 28.06.1957 nr. 16:

Komiteen tillegges all myndighet etter friluftsloven så langt loven tillater. Det vises for øvrig til delegasjon til rådmannen.

2. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.1977 nr. 82

Komiteen tillegges all myndighet etter loven så langt loven tillater.

Det vises forøvrig til delegasjon til rådmannen

Pkt. 13 og 15 i kap. XI delegasjon til rådmannen endres tilsvarende. ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^