Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 16.10.02, kl. 17:00-19:45, galssgården
<< møtekalender
<< | >>

       DIN mening i sakene

SAKLISTE:

046/02

ORGANISERING AV BYGDEBOKARBEIDET

saksutredning vedtak

047/02

REGULERINGSPLAN SAGTUN: FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING

saksutredning

vedtak

048/02

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

saksutredning vedtak

049/02

BUDSJETT 2002 FOR BOLIGFORVALTNINGEN KF

saksutredning

vedtak

050/02

UTVIKLING AV ET CITTASLOW-PROSJEKT  I LEVANGER OG CITTASLOW-BEVEGELSE I NORDEN

saksutredning vedtak

051/02

NYTT DELEGASJONSREGLEMENT - REVIDERING

saksutredning

vedtak

052/02

PROSJEKT OM DEMOKRATISK STYRING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNE-MODELL

saksutredning vedtak

053/02

ØKONOMIPLAN 2003 - 2006

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 53 av 53.
Oppmøte:

Representant Møtte Merknad

THRANING, ODD-EILIV B

DNA

Ordfører

x    
Heieraas, Hans SP Varaordfører x   

AUNE, NILS ÅGE

DNA

Medlem

x   

SUNDAL, WENCHE WESTRUM

DNA

Medlem

- forfall

ØFSTI, EDVARD

DNA

Medlem

x   

BULLEN, KJELL

DNA

Medlem

x   

STRØMSNES, INGE ARNLJOT

DNA

Medlem

x   

ELMI, RUQIA MOHAMED

DNA

Medlem

x   

SKJETNEMARK, EINAR

DNA

Medlem

- forfall

NORDGÅRD, CHRISTINE

DNA

Medlem

x   

RAD, SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

x   
SIRUM, TORBJØRN

DNA

Medlem

- forfall
BØRRESEN, PEDER BERNHARD

DNA

Medlem

x   
GRANÅS, ASLE

DNA

Medlem

x   

LORENTSEN, LEIF KETIL

DNA

Medlem

x   
VOLDSETH, STEINAR JONNY

DNA

Medlem

x   

HENRIKSEN, MARIT SVARVA

DNA

Medlem

x   

STAVRUM, MARTIN

SP

Medlem

x   

SKJESOL, GURI JOHANNE

SP

Medlem

x   

SOLEM, ARNE

SP

Medlem

- forfall

HYNNE, HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x   

SVENDGÅRD, STEINAR

SP

Medlem

x   

DIESET, HELGE

SP

Medlem

- forfall

STJERN, IVAR

SP

Medlem

x   

MATBERG, SIGBJØRN

SP

Medlem

x   

BRENNE, KNUT JOSTEIN

SP

Medlem

x   

MYHR, GUNNAR LAURITS

H

Medlem

x   

HAUGBERG, GERD

H

Medlem

x   

GILSTAD, SIGVARD KRISTIAN

H

Medlem

x   

HAARSTAD, IVAR

H

Medlem

- forfall

SUNDAL, EYSTEIN

H

Medlem

x   

HUSTAD, TROND

H

Medlem

x   

HAUGOM, VEBJØRN

H

Medlem

x   

VANG, KJELL JOHANSEN

SV

Medlem

- forfall

INGVALDSEN, SIGURD

SV

Medlem

x   

SVENDSEN, GERD MARIT

SV

Medlem

x   

HAMMER, MARTHE

SV

Medlem

- forfall

TRØITE, JOSTEIN

SV

Medlem

x   

BYE, AINA

SV

Medlem

x   

FOLKVORD, ASBJØRN

SV

Medlem

- forfall

RONGLAN, GUDNY

KRF

Medlem

x   

MIKALSEN, STEINAR

KRF

Medlem

x   

GRENNE, OLAV JOHANNES

KRF

Medlem

x   

SANDSTAD, SIGVAR

KRF

Medlem

x   

HUSBY, JOHANNES

KRF

Medlem

x   

KJØLSVIK, IDAR

KRF

Medlem

- forfall

MUSUM, SVEIN ERIK

FRP

Medlem

- forfall

HAGEN, EIVIND

FRP

Medlem

x   

MEINHARDT, BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

x   

JOHANSEN, INGE

FRP

Medlem

x   

MYHR, ODDMUND

V

Medlem

x   

HAUGAN, JARLE

V

Medlem

x   

WIBE, TORHILD

V

Medlem

x   
NESGÅRD, GUNNHILD M Ø DNA Varamedlem 1 x (Sirum)
SANDNESMO, ERLING DNA Varamedlem 3 x (W. Sundal)
KÅLEN, JOSTEIN DNA Varamedlem 4 x (Skjetnemark)
RINGSTAD, BRIT ELIN SP Varamedlem 1 x (Solem)
STRØM, ASBJØRN SP Varamedlem 5 x (Dieset)
HJELMSTAD, KJELL H Varamedlem 3 x (Haarstad)
ROSTAD, MAJA ELISE SV Varamedlem 2 x (Hammer)
LØVÅS, GUNNAR MORTEN SV Varamedlem 4 x (Folkvord)
RØNNING, JAN SV Varamedlem 6 x (Vang)
PETTERSEN, LYDIA SANDSTAD KRF Varamedlem 6 x (Kjølsvik)
ØYEN, SOLGUNN FRP Varamedlem 1 x (Musum)

  Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene, assisterende rådmann Ingvar Rolstad, assisterende rådmann Alf Birger Haugnes og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Merknader:

Representanten Gerd Haugberg fikk permisjon og forlot møtet før behandling av sak 053/02. Representanten Ivar Haarstad tiltrådte da møtet.

Orienteringer:

Rådmannen orienterte vedrørende Nye Breidablikk status kostnader pr. 14.10. 2002.

Spørsmål til ordføreren:

Spørsmål til ordføreren fra representanten Vebjørn Haugom (H):

1.      Når kan vi i Åsen sentrum forvente en utbygging av jernbaneundergang for gående/syklende og bro over jernbanen som samler all trafikk fra boligfeltet sør for jernbanen og trafikk fra Husby/Mossing-grenda.

2.      I Levanger kommune er det flere sentrum. Er det slik å forstå at den budsjetterte potten på kr. 200.000,00 under miljøtiltak sentrum kan deles mellom flere sentrum i kommunen.

Ordføreren besvarte spørsmålet. ^

 

 

046/02: ORGANISERING AV BYGDEBOKARBEIDET

DK-039/02 INNSTILLING:

1.      Innstillingen fra arbeidsgruppa - nedsatt for å se på ny organisering av bygdebokarbeidet i Levanger - vedtatt av Levanger bygdeboknemnd 28.08.02, tas til etterretning.  

2.      Levanger bygdeboknemnd nedlegges fra 1. januar 2003.

3.      ”Bygdebokfondet” (ca. 40 000 kr.) og restlageret av gamle bygdebøker – med unntak av Fragmenter av en fortid – overlates den nye bygdeboknemnda når denne er konstituert.

16.10.2002 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-046/02 Vedtak:

1.      Innstillingen fra arbeidsgruppa - nedsatt for å se på ny organisering av bygdebokarbeidet i Levanger - vedtatt av Levanger bygdeboknemnd 28.08.02, tas til etterretning.  

2.      Levanger bygdeboknemnd nedlegges fra 1. januar 2003.

3.      ”Bygdebokfondet” (ca. 40 000 kr.) og restlageret av gamle bygdebøker – med unntak av Fragmenter av en fortid – overlates den nye bygdeboknemnda når denne er konstituert. ^


 

 

047/02: REGULERINGSPLAN SAGTUN: FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING

PUK-096/02 INNSTILLING:

Forslag til reguleringsendring for del av Sagtun, Åsenfjord, med tilhørende bestemmelser, datert 28.08.2002, godkjennes.

16.10.2002 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.  

KOM-047/02 Vedtak:

Forslag til reguleringsendring for del av Sagtun, Åsenfjord, med tilhørende bestemmelser, datert 28.08.2002, godkjennes. ^


 

 

048/02: BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN  

FOR-119/02 INNSTILLING:

Boligsosial handlingsplan vedtas.

16.10.2002 Kommunestyret

Forslag i møte:

Representanten Gerd Marit Svendsen (SV) fremmet følgende forslag:

Det forutsettes at også grupper som unge i etableringsfasen, enslige med forsørgeransvar, separerte/skilte, arbeidsledige og andre som sliter med å få innpass i boligmarkedet i Levanger, omfattes av den videreføringa og de tiltaka som planen legger opp til.  

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Svendsens forslag avvist med med 35 mot 18 stemmer.

KOM-048/02 Vedtak:

Boligsosial handlingsplan vedtas. ^


 

 

049/02: BUDSJETT 2002 FOR BOLIGFORVALTNINGEN KF  

STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:

Budsjettet tas til orientering

16.10.2002 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Budsjett 2002 for boligforvaltningen KF vedtas.  

Avstemning:

Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

KOM-049/02 Vedtak:

Budsjett 2002 for boligforvaltningen KF vedtas. ^


 

 

050/02: UTVIKLING AV ET CITTASLOW-PROSJEKT  I LEVANGER OG CITTASLOW-BEVEGELSE I NORDEN

FOR-122/02 INNSTILLING:

Kommunestyret slutter seg til konklusjonene i forstudierapporten for Cittaslow-prosjektet. Levanger kommune søker om medlemskap i Cittaslow-bevegelsen.

Cittaslow-prosjektet videreføres gjennom et forprosjekt i tråd med PLP-metodikken og i tråd med konklusjonen i forstudierapporten..

16.10.2002 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets forslag vedtatt med 51 mot 2 stemmer.

KOM-050/02 Vedtak:

Kommunestyret slutter seg til konklusjonene i forstudierapporten for Cittaslow-prosjektet. Levanger kommune søker om medlemskap i Cittaslow-bevegelsen.

Cittaslow-prosjektet videreføres gjennom et forprosjekt i tråd med PLP-metodikken og i tråd med konklusjonen i forstudierapporten.. ^


 

 

051/02: NYTT DELEGASJONSREGLEMENT - REVIDERING  

FOR-118/02 INNSTILLING:

Forslag til endringer i delegasjonsreglementet vedtas.

16.10.2002 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-051/02 Vedtak:

Forslag til endringer i delegasjonsreglementet vedtas. ^


 

 

052/02: PROSJEKT OM DEMOKRATISK STYRING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNE-MODELL  

Felles FOR-002/02 INNSTILLING:

Frosta, Levanger og Verdal ønsker å utrede et felles politisk organ til styring av aktuelle fellesområder og fellesoppgaver. Det søkes om forsøk med demokratisk styring av utvalgte oppgaver og innføring av styringsmodell etter prinsipper som samkommune.

16.10.2002 Kommunestyret

Forslag i møte:

Repr. Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Før det etableres et nytt politisk og administrativt nivå, må det dokumenteres klare økonomiske fordeler.

Repr. Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Fylkeskommunale/statlige oppgaver utover rus og barne- og familievern, tillegges ikke samkommunen i forsøksperioden.

Avstemning:

Innstilling fra felles formannskap vedtatt med 51 mot 2 stemmer.

Trøites første tilleggsforslag avvist med 43 mot 10 stemmer.

Trøites andre tilleggsforslag avvist med 46 mot 7 stemmer.

KOM-052/02 Vedtak:

Frosta, Levanger og Verdal ønsker å utrede et felles politisk organ til styring av aktuelle fellesområder og fellesoppgaver. Det søkes om forsøk med demokratisk styring av utvalgte oppgaver og innføring av styringsmodell etter prinsipper som samkommune. ^


 

 

053/02: ØKONOMIPLAN 2003 - 2006  

FOR-114/02 INNSTILLING:

Foreløpig forslag til Økonomiplan 2003-2006 vedtas med følgende endringer:  

Vi ønsker å forandre litt på ”skatt på inntekt og formue”. Målet er selvfølgelig å redusere eiendomsskatt. Vi hadde en økning på denne posten på 13,8% fra regnskap 2001 til progn. 2002. Vi er klar over at inntektsutgjevningen også vil endres ved endringer her, men prøver en litt mer optimistisk budsjettering. Økning fra prog. 2002 til budsjett 2003 er satt til 4%. Vi ønsker å sette den til 7%. Dette gjør at vi kan redusere eiendomsskatten med 1 promille i år 2003. Bruker vi samme økningsprosent videre skal eiendomsskatten være borte i 2006. Altså 0 promille i 2006. Endringer er vist i tabell nedenfor, endringer i uthevet skrift.  

Økonomiplan drift 2003-2006

 

Regnsk. 2001

Budsj. 2002

Progn. 2002

2003

2004

2005

2006

Skatt på inntekt og formue

195,9

216,2

223,4

239,0

255,7

273,6

292,8

Inntektsutjevning

52,6

44,8

41,1

47,5

39,1

30,4

30,4

Rammetilskudd

134,5

143,8

144,1

148,2

149,0

149,9

149,9

Eiendomsskatt

15,3

22,5

22,5

16,9

11,3

5,7

0,0

Kompensasjonstilskudd

 

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

Momskomp

3,4

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Overført fra særbedrifter

 

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

Overskudd fra 2001

 

6,3

6,3

 

 

 

 

 

401,8

440,9

444,7

459,6

462,5

467,0

480,5

Nesheimvegen økes til kr. 500.000,-.

16.10.2002 Kommunestyret

Orientering:

Rådmannen orienterte (powerpoint), og presenterte nye tall for rammetilskudd.  

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Saken utsettes.

Utgiftsrammene i formannskapets innstilling legges til grunn for arbeidet med budsjettet for 2003.

Avstemning:

Ordførerens forslag vedtatt med 36 mot 17 stemmer.

KOM-053/02 Vedtak:

Saken utsettes.

Utgiftsrammene i formannskapets innstilling legges til grunn for arbeidet med budsjettet for 2003. ^

<< møtekalender
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^