Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 27.11.02, kl. 17:00-19:20, Glassgården
<< møtekalender
<< | >>

 

DIN mening i sakene
Sakliste PDF
Hovedutskrift PDF

SAKLISTE:

054/02

ROLLE OG OPPGAVEFORDELING MELLOM OG REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER

saksutredning vedtak

055/02

FORNY 2001 - GJENNOMGANG AV POLITISKE VEDTAK

saksutredning vedtak

056/02

REGNSKAP PR. 30.09.2002  (PR. 3.KVARTAL 2002)

saksutredning vedtak

057/02

REGULERINGSPLAN HOLSANDBUKTA SMÅBÅTHAVN

saksutredning vedtak

058/02

REGULERINGSPLAN FOR GIMLEHAGEN

saksutredning vedtak

059/02

ØVRE SKOGN VASSLAG - SØKNAD OM GODKJENNING AV VANNVERK

saksutredning vedtak

060/02

JUSTERING AV HANDLINGSPROGRAM I TEMATISK KOMMUNEDELPLAN, ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV - 2002/-03

saksutredning vedtak

061/02

UTREDNING OM BEHOV FOR ENDRING I KOMMUNENS FORSKRIFTER FOR BEREGNING AV VANN OG AVLØPSGEBYR

saksutredning vedtak

****

INTERPELLASJON fra Gunnar Myhr, H

 tekst

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 51 av 53
Oppmøte:
 

Representant Møtte Merknad

THRANING, ODD-EILIV B

DNA

Ordfører

x    
Heieraas, Hans SP Varaordfører x   

AUNE, NILS ÅGE

DNA

Medlem

x   

SUNDAL, WENCHE WESTRUM

DNA

Medlem

x   

ØFSTI, EDVARD

DNA

Medlem

x   

BULLEN, KJELL

DNA

Medlem

x   

STRØMSNES, INGE ARNLJOT

DNA

Medlem

x   

ELMI, RUQIA MOHAMED

DNA

Medlem

- forfall

SKJETNEMARK, EINAR

DNA

Medlem

x   

NORDGÅRD, CHRISTINE

DNA

Medlem

- møtte ikke

RAD, SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

x   
SIRUM, TORBJØRN

DNA

Medlem

x   
BØRRESEN, PEDER BERNHARD

DNA

Medlem

x   
GRANÅS, ASLE

DNA

Medlem

x   

LORENTSEN, LEIF KETIL

DNA

Medlem

x   
VOLDSETH, STEINAR JONNY

DNA

Medlem

- forfall

HENRIKSEN, MARIT SVARVA

DNA

Medlem

x   

STAVRUM, MARTIN

SP

Medlem

x   

SKJESOL, GURI JOHANNE

SP

Medlem

x   

SOLEM, ARNE

SP

Medlem

x   

HYNNE, HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x   

SVENDGÅRD, STEINAR

SP

Medlem

x   

DIESET, HELGE

SP

Medlem

- forfall

STJERN, IVAR

SP

Medlem

x   

MATBERG, SIGBJØRN

SP

Medlem

x   

BRENNE, KNUT JOSTEIN

SP

Medlem

- forfall

MYHR, GUNNAR LAURITS

H

Medlem

x   

HAUGBERG, GERD

H

Medlem

x   

GILSTAD, SIGVARD KRISTIAN

H

Medlem

x   

HAARSTAD, IVAR

H

Medlem

x   

SUNDAL, EYSTEIN

H

Medlem

- forfall

HUSTAD, TROND

H

Medlem

x   

HAUGOM, VEBJØRN

H

Medlem

- forfall

VANG, KJELL JOHANSEN

SV

Medlem

x   

INGVALDSEN, SIGURD

SV

Medlem

x   

SVENDSEN, GERD MARIT

SV

Medlem

- forfall

HAMMER, MARTHE

SV

Medlem

- møtte ikke

TRØITE, JOSTEIN

SV

Medlem

x   

BYE, AINA

SV

Medlem

x   

FOLKVORD, ASBJØRN

SV

Medlem

x   

RONGLAN, GUDNY

KRF

Medlem

x   

MIKALSEN, STEINAR

KRF

Medlem

x   

GRENNE, OLAV JOHANNES

KRF

Medlem

x   

SANDSTAD, SIGVAR

KRF

Medlem

x   

HUSBY, JOHANNES

KRF

Medlem

x   

KJØLSVIK, IDAR

KRF

Medlem

- forfall

MUSUM, SVEIN ERIK

FRP

Medlem

x   

HAGEN, EIVIND

FRP

Medlem

x   

MEINHARDT, BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

- forfall

JOHANSEN, INGE

FRP

Medlem

x   

MYHR, ODDMUND

V

Medlem

x   

HAUGAN, JARLE

V

Medlem

x   

WIBE, TORHILD

V

Medlem

x   
NESGÅRD, GUNNHILD M Ø DNA Varamedlem 1 x (Elmi)
HAUGAN, INGER MARIE DNA Varamedlem 6 x (Voldseth)
RINGSTAD, BRIT ELIN SP Varamedlem 1 x (Brenne)
STRØM, ASBJØRN SP Varamedlem 5 x (Dieset)
STØRE, OLAV H Varamedlem 5 x (Sundal)
HAUGBERG, ØIVIND H Varamedlem 6 x (Haugom)
SKÅRDAL, VIGDIS SV Varamedlem 1 x (Svendsen)
KARLSEN, JANN KRF Varamedlem 1 x (Kjølsvik)
GRØNENG, TORE FRP Varamedlem 2 x (Meinhardt)

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene, assisterende rådmann Alf Birger Haugnes, assisterende rådmann Ingvar Rolstad og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Dessuten møtte:

Økonomisjef Meier Hallan, enhetsleder Geir Larsen, revisjonssjef Tove Melgård og assisterende revisjonssjef Terje Wist.

Orienteringer:

Assisterende rådmann Ingvar Rolstad orienterte vedrørende evaluering Forny 2001 -  første evalueringstidspunkt, gjennomført november 2002.

Interpellasjon: 

Etter behandling av de ordinære saker ble det fremmet interpellasjon fra representanten Gunnar L. Myhr (H) vedrørende tilrettelegging for bading i Eidsbotn, området Levanger Camping – Magneten.

Myhr fremmet i den forbindelse følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret ber administrasjonen gjøre det som er  nødvendig for at en skal kunne legge til rette  for bading i Eidsbotn, i området Levanger Camping – Magneten.

Ordføreren besvarte interpellasjonen.

Ved avstemning ble Myhrs forslag enstemmig vedtatt.

Spørsmål til ordføreren:

Det ble fremmet spørsmål til ordføreren fra representanten Sigvard Gilstad (H) vedrørende etablering av dagligvarekjeden Lidl.

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Protokollen gjennomgått og godkjent 27. november 2002. ^


 

054/02: ROLLE OG OPPGAVEFORDELING MELLOM OG REGLEMENT FOR POLITISKE ORGANER  

FOR-136/02 INNSTILLING:

Kommunestyret slutter seg til konklusjonene og anbefalingene i prosjektrapporten, og vedtar de foreslåtte endringer i reglement.

27.11.2002 Kommunestyret

Forslag i møte:

Representanten Kjell Vang (SV) fremmet følgende endringsforslag:

1.      I reglement for kommunestyret pkt. 2 (Kommunestyrets hovedarbeidsområde) tilføyes følgende prikkpunkt:

·        Delegasjon og tilbakekalling av delegasjon til / fra andre organ.

2.      I reglement for kommunestyret pkt. 3, 4. avsnitts 5. linje, og pkt. 4, 4. avsnitts 2. linje: Etter ”ordføreren” tilføyes orda ”i medhold av lov”.

3.      Frist for innlevering av spørsmål settes til 2 dager før møtet. (Gjelder kommunestyret, formannskapet, DK og PUK.)

4.      Frist for innlevering av interpellasjon settes til 10 dager før møtet. (Gjelder kommunestyret, formannskapet, DK og PUK.)

5.      Frist for innlevering av spørsmål til åpen spørretime settes til 2 dager før møtet. (Gjelder kommunestyret, formannskapet, DK og PUK.)

6.      I reglement for Kontrollutvalget pkt. 9: Siste avsnitt utgår.

Avstemning:

Vangs endringsforslag pkt. 1 avvist med 44 mot 7 stemmer.

Vangs endringsforslag pkt. 2 avvist med 44 mot 7 stemmer.

Vangs endringsforslag pkt. 3 avvist med 44 mot 7 stemmer.

Vangs endringsforslag pkt. 4 avvist med 44 mot 7 stemmer.

Vangs endringsforslag pkt. 5 avvist med 44 mot 7 stemmer.

Vangs endringsforslag pkt. 6 avvist med 45 mot 6 stemmer.

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

KOM-054/02 Vedtak:

Kommunestyret slutter seg til konklusjonene og anbefalingene i prosjektrapporten, og vedtar de foreslåtte endringer i reglement. ^


 

 

055/02: FORNY 2001 - GJENNOMGANG AV POLITISKE VEDTAK  

KONL-029/02 Innstilling:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets gjennomgang av FORNY 2001 til orientering.

27.11.2002 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-055/02 Vedtak:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets gjennomgang av FORNY 2001 til orientering. ^


 

 

056/02: REGNSKAP PR. 30.09.2002  (PR. 3.KVARTAL 2002)

FOR-130/02 INNSTILLING:

1.      Regnskapet pr. 30.09.02 tas til orientering

2.      Årsbudsjettet  inkluderer en reserve for lønnsoppgjør/pensjonsøkninger på 8,8 mill. kroner. Denne reserven fordeles på de enkelte resultatenhetene forholdsmessig i henhold til de økte lønns-og pensjonskostnadene. Rådmannen gis fullmakt til å beregne dette og fordele reserven.

3.      Alle enheter pålegges streng resultatstyring og budsjettdisiplin for del resterende del av året. Målet for regnskapsåret 2002 er å kostnadsføre så stor inndekking av regnskapsmessig akkumulert underskudd som mulig, for dermed å bidra til en bedre økonomisk situasjon for 2003 og påfølgende år.

27.11.2002 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-056/02 Vedtak:

1.      Regnskapet pr. 30.09.02 tas til orientering

2.      Årsbudsjettet  inkluderer en reserve for lønnsoppgjør/pensjonsøkninger på 8,8 mill. kroner. Denne reserven fordeles på de enkelte resultatenhetene forholdsmessig i henhold til de økte lønns-og pensjonskostnadene. Rådmannen gis fullmakt til å beregne dette og fordele reserven.

3.      Alle enheter pålegges streng resultatstyring og budsjettdisiplin for del resterende del av året. Målet for regnskapsåret 2002 er å kostnadsføre så stor inndekking av regnskapsmessig akkumulert underskudd som mulig, for dermed å bidra til en bedre økonomisk situasjon for 2003 og påfølgende år. ^


 

   

057/02: REGULERINGSPLAN HOLSANDBUKTA SMÅBÅTHAVN

PUK-117/02 INNSTILLING:

I forhold til planforslag utlagt til offentlig ettersyn er det gjort følgende revisjoner,  datert 15.10.2002:

Kartet:

* Det er regulert inn snuplass for personbiler på (tidligere) felles avkjørsel FA 1, i området mellom (tidligere) felles P- plasser FP 3 og FP 4.

* Veier og P- områder som allmennheten skal kunne bruke, er gitt nytt formål: Spesialområde (privat vei/ P- plass).

* Hele kaiområdet for bryggehuset er lagt inn i spesialområdet ”privat småbåthavn, land”.

* Reserve parkeringsmulighet er skissert inn i friområdet lengst øst i planområdet.

* Reguleringsplanen er avsluttet i vest i grensen mot Arild By (grense Holan Nordre, 34/ 1).

* Byggegrensen er justert i område N 2.

Bestemmelsene:

* Pkt. 4, f.o.m. 2. linje, ny tekst: ”Nye naust tillates ikke oppført. Unntatt fra dette er område N 2, der det kan settes opp ett dobbeltnaust eller to enkle naust. Ved nybygg og sanering…”

* Pkt. 9: Annet ledd er tatt ut.

* Pkt. FELLESOMRÅDER, tillegg: Felles parkering FP 1 og FP 2 skal avgrenses fra fylkesvegen, slik at  atkomst til disse plassene  kun er mulig via vanlige avkjørsler.”

* Pkt. 13: Flg. ord er tatt ut: ”… og vedlikeholdes”.

* Veiene og P- områdene som allmennheten skal kunne bruke, er gitt nytt formål: Spesialområde (privat vei/ P- plass).

Reguleringsplan for Holsandbukta Småbåthavn, med tilhørende bestemmelser, datert 15.10.2002, godkjennes.

Når avkjørslene til P- plassene skal anlegges, må Vegkontoret kontaktes mht. fysisk utforming av avgrensingen.

Det oppfordres til snarlig oppretting og tinglysing av avtale mellom de aktuelle partene mht. atkomst til fjæra for båtutsetting/ -opptrekking.

27.11.2002 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-057/02 Vedtak:

I forhold til planforslag utlagt til offentlig ettersyn er det gjort følgende revisjoner, datert 15.10.2002:  

Kartet:

* Det er regulert inn snuplass for personbiler på (tidligere) felles avkjørsel FA 1, i området mellom (tidligere) felles P- plasser FP 3 og FP 4.

* Veier og P- områder som allmennheten skal kunne bruke, er gitt nytt formål: Spesialområde (privat vei/ P- plass).

* Hele kaiområdet for bryggehuset er lagt inn i spesialområdet ”privat småbåthavn, land”.

* Reserve parkeringsmulighet er skissert inn i friområdet lengst øst i planområdet.

* Reguleringsplanen er avsluttet i vest i grensen mot Arild By (grense Holan Nordre, 34/ 1).

* Byggegrensen er justert i område N 2.

Bestemmelsene:

* Pkt. 4, f.o.m. 2. linje, ny tekst: ”Nye naust tillates ikke oppført. Unntatt fra dette er område N 2, der det kan settes opp ett dobbeltnaust eller to enkle naust. Ved nybygg og sanering…”

* Pkt. 9: Annet ledd er tatt ut.

* Pkt. FELLESOMRÅDER, tillegg: Felles parkering FP 1 og FP 2 skal avgrenses fra fylkesvegen, slik at  atkomst til disse plassene  kun er mulig via vanlige avkjørsler.”

* Pkt. 13: Flg. ord er tatt ut: ”… og vedlikeholdes”.

* Veiene og P- områdene som allmennheten skal kunne bruke, er gitt nytt formål: Spesialområde (privat vei/ P- plass).

Reguleringsplan for Holsandbukta Småbåthavn, med tilhørende bestemmelser, datert 15.10.2002, godkjennes.

Når avkjørslene til P- plassene skal anlegges, må Vegkontoret kontaktes mht. fysisk utforming av avgrensingen.

Det oppfordres til snarlig oppretting og tinglysing av avtale mellom de aktuelle partene mht. atkomst til fjæra for båtutsetting/ -opptrekking. ^


 

 

058/02: REGULERINGSPLAN FOR GIMLEHAGEN

PUK-118/02 INNSTILLING:

Følgende justeringer, datert 16.10.2002, er gjort med planforslaget:

Bestemmelsene:

Tatt ut pkt. 1.1.2, siste ledd.

Reguleringsplan for Gimlehagen, med tilhørende bestemmelser, datert 16.10.2002, godkjennes.

27.11.2002 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-058/02 Vedtak:

Følgende justeringer, datert 16.10.2002, er gjort med planforslaget:

Bestemmelsene:

Tatt ut pkt. 1.1.2, siste ledd.

Reguleringsplan for Gimlehagen, med tilhørende bestemmelser, datert 16.10.2002, godkjennes. ^


 

 

059/02: ØVRE SKOGN VASSLAG - SØKNAD OM GODKJENNING AV VANNVERK

PUK-121/02 Innstilling:

Tiltak for å bedre vannkvaliteten til Øvre Skogn vasslag godkjennes.

Godkjenningen  gjøres avhengig av:

1.      Det forutsettes gjennomført tiltak som sikrer abonnentene forskriftsmessig vannkvalitet.

2.      ØSV må ta initiativ til å avtale tekniske og økonomiske konsekvenser av tilknytting til kommunens vannverk for å sikre nødvannsforsyning.

27.11.2002 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-059/02 Vedtak:

Tiltak for å bedre vannkvaliteten til Øvre Skogn vasslag godkjennes.

Godkjenningen  gjøres avhengig av: 

1.      Det forutsettes gjennomført tiltak som sikrer abonnentene forskriftsmessig vannkvalitet.

2.      ØSV må ta initiativ til å avtale tekniske og økonomiske konsekvenser av tilknytting til kommunens vannverk for å sikre nødvannsforsyning. ^


 

 

060/02: JUSTERING AV HANDLINGSPROGRAM I TEMATISK KOMMUNEDELPLAN, ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV - 2002/-03

DK-044/02 INNSTILLING:

·        Forslag til revidert handlingsprogram for Tematisk kommunedelplan - anlegg og områder for idrett og friluftsliv for 2002/-03, vedtas

·        Det settes i gang arbeid med rullering av Tematisk kommunedelplan - anlegg og områder for idrett og friluftsliv

27.11.2002 Kommunestyret

Fratrådte som inhabil:              

Representanten Arne Solem, SP

Representanten Øyvind Haugberg, H

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-060/02 Vedtak:

·        Forslag til revidert handlingsprogram for Tematisk kommunedelplan - anlegg og områder for idrett og friluftsliv for 2002/-03, vedtas  

·        Det settes i gang arbeid med rullering av Tematisk kommunedelplan - anlegg og områder for idrett og friluftsliv ^


 

 

061/02: UTREDNING OM BEHOV FOR ENDRING I KOMMUNENS FORSKRIFTER FOR BEREGNING AV VANN OG AVLØPSGEBYR

FOR-126/02 INNSTILLING:

Dagens ordning med gebyr etter minsteforbruk beholdes.

27.11.2002 Kommunestyret

Forslag i møte:

Representanten Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag:

Det innføres en ordning med trinnvis minstegebyr (50 m3, 100 m3 og 150 m3 ) for vann og avløp:  

50 m3   -   60%

100 m3 -   80%

150 m3 -  100%

Avstemning:

Formannskapets innstilling vedtatt med 44 mot 7 stemmer som ble avgitt for Trøites forslag.

KOM-061/02 Vedtak:

Dagens ordning med gebyr etter minsteforbruk beholdes. ^

<< møtekalender
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^