Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 18.12.02, kl. 16:00-20:40, glassgården
<< møtekalender
<< | >>

 

DIN mening i sakene
Sakliste som   PDF
Hovedutskrift som PDF

SAKLISTE: | sakliste som PDF | hovedutskrift som PDF

062/02

NYTT DELEGASJONSREGLEMENT - REVIDERING

saksutredning

vedtak

063/02

KOMMUNENS PENSJONSORDNING

saksutredning

vedtak

064/02

PPT FOR FROSTA OG LEVANGER - ORGANISERING

saksutredning

vedtak

065/02

GAMLE BRANNSTASJONEN OG ´´FENKA´´ (KIRKEGT. 66 A OG B) - FRAMTIDIG EIERSTRUKTUR OG BRUK

saksutredning

vedtak

066/02

AVGIFTSGRUNNLAGET FOR VANN OG KLOAKK.

saksutredning

vedtak

067/02

BUDSJETT 2003         | endelig vedtak

saksutredning

vedtak

068/02

ØKONOMIPLAN 2003 - 2006        | endelig vedtak

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 52 av 53
Oppmøte:
 

Representant Møtte Merknad

THRANING, ODD-EILIV B

DNA

Ordfører

x    
Heieraas, Hans SP Varaordfører x   

AUNE, NILS ÅGE

DNA

Medlem

x   

SUNDAL, WENCHE WESTRUM

DNA

Medlem

-   forfall

ØFSTI, EDVARD

DNA

Medlem

x   

BULLEN, KJELL

DNA

Medlem

x   

STRØMSNES, INGE ARNLJOT

DNA

Medlem

x   

ELMI, RUQIA MOHAMED

DNA

Medlem

x   

SKJETNEMARK, EINAR

DNA

Medlem

x   

NORDGÅRD, CHRISTINE

DNA

Medlem

-  forfall

RAD, SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

x   
SIRUM, TORBJØRN

DNA

Medlem

x   
BØRRESEN, PEDER BERNHARD

DNA

Medlem

x   
GRANÅS, ASLE

DNA

Medlem

x   

LORENTSEN, LEIF KETIL

DNA

Medlem

x   
VOLDSETH, STEINAR JONNY

DNA

Medlem

x   

HENRIKSEN, MARIT SVARVA

DNA

Medlem

x   

STAVRUM, MARTIN

SP

Medlem

x   

SKJESOL, GURI JOHANNE

SP

Medlem

x   

SOLEM, ARNE

SP

Medlem

x   

HYNNE, HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x   

SVENDGÅRD, STEINAR

SP

Medlem

x   

DIESET, HELGE

SP

Medlem

x   

STJERN, IVAR

SP

Medlem

x   

MATBERG, SIGBJØRN

SP

Medlem

x   

BRENNE, KNUT JOSTEIN

SP

Medlem

x   

MYHR, GUNNAR LAURITS

H

Medlem

x   

HAUGBERG, GERD

H

Medlem

x   

GILSTAD, SIGVARD KRISTIAN

H

Medlem

x   

HAARSTAD, IVAR

H

Medlem

x   

SUNDAL, EYSTEIN

H

Medlem

x   

HUSTAD, TROND

H

Medlem

x   

HAUGOM, VEBJØRN

H

Medlem

x   

VANG, KJELL JOHANSEN

SV

Medlem

x   

INGVALDSEN, SIGURD

SV

Medlem

- forfall

SVENDSEN, GERD MARIT

SV

Medlem

x   

HAMMER, MARTHE

SV

Medlem

x   

TRØITE, JOSTEIN

SV

Medlem

x   

BYE, AINA

SV

Medlem

x   

FOLKVORD, ASBJØRN

SV

Medlem

x   

RONGLAN, GUDNY

KRF

Medlem

-  forfall

MIKALSEN, STEINAR

KRF

Medlem

x   

GRENNE, OLAV JOHANNES

KRF

Medlem

x   

SANDSTAD, SIGVAR

KRF

Medlem

x   

HUSBY, JOHANNES

KRF

Medlem

x   

KJØLSVIK, IDAR

KRF

Medlem

-  forfall

MUSUM, SVEIN ERIK

FRP

Medlem

x   

HAGEN, EIVIND

FRP

Medlem

x   

MEINHARDT, BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

x   

JOHANSEN, INGE

FRP

Medlem

x   

MYHR, ODDMUND

V

Medlem

x   

HAUGAN, JARLE

V

Medlem

x   

WIBE, TORHILD

V

Medlem

x   
NESGÅRD, GUNNHILD M Ø DNA Varamedlem 1 x (Sundal)
KÅLEN, JOSTEIN DNA Varamedlem 4 x (Nordgård)
SKÅRDAL, VIGDIS SV Varamedlem 1 x (Ingvaldsen)
GUSTAD, BENTE-MARIT KRF Varamedlem 4 x (Kjølsvik)

I tillegg møtte:

Rådmann Ola Stene, assisterende rådmann Alf Birger Haugnes, assisterende rådmann Ingvar Rolstad, økonomisjef Meier Hallan og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås.

Merknad:

Protokollen ble gjennomgått og godkjent 18. desember 2002.

Protokolltilførsel fra SV:

SV’s kommunestyregruppe ber om legalitetskontroll av vedtak i sak 068/02, Økonomiplan 2003-2006. Vedtaket bygger på skatteanslag i åra 2004-2006 som avviker sterkt med de råd som KS gir for skatteanslag for perioden. Et avvik på 60 mill kr er så stort at SV ber om legalitetskontroll. I tillegg kommer et avvik på 13 mill i rammetilskudd.

Jostein Trøite (sign), Vigdis Skårdal (sign), Marthe Hammer (sign)
Asbjørn Folkvord
(sign), Aina Bye (sign), Gerd Marit Svendsen (sign)
Kjell J Vang (sign)
^

 

 

 

062/02: NYTT DELEGASJONSREGLEMENT - REVIDERING

FOR-145/02 INNSTILLING:

1.      Forslag til endringer i delegasjonsreglement vedtas:

 VI.               DELEGASJON TIL DRIFTSKOMITÉ

                      A.    Delegasjon etter særlover  

                   BRANN - OG EKSPLOSJONSLOVEN AV 14.06.2002 NR. 20

                   Komiteen tillegges all myndighet etter loven eller så langt loven tillater

                   UTGÅR

XI.             DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

                  C. Delegasjon etter særlover - NYE PUNKT

                   BRANN – OG EKSPLOSJONSLOVEN AV 14.06.2002 NR. 20

                  1. Kommunens myndighet etter denne lov med forskrifter delegeres til rådmannen.

                  2. Viktige og prinsipielle saker forelegges kommunestyret herunder  dokumentasjon av brannvesenet og planer for brannvernarbeidet

                    m.v.

                  ODELSLOVEN AV 28.06.1975 NR. 58

                  Det legeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsippiell betydning.

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer og revisjoner av reglementet når dette er påkrevet gjennom lovendringer m.v.

18.12.2002 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-062/02 VEDTAK:

1.      Forslag til endringer i delegasjonsreglement vedtas:

 VI.               DELEGASJON TIL DRIFTSKOMITE

                      A.    Delegasjon etter særlover  

                   BRANN - OG EKSPLOSJONSLOVEN AV 14.06.2002 NR. 20

                   Komiteen tillegges all myndighet etter loven eller så langt loven tillater

                   UTGÅR

XI.             DELEGASJON TIL RÅDMANNEN

                  C. Delegasjon etter særlover - NYE PUNKT

                   BRANN – OG EKSPLOSJONSLOVEN AV 14.06.2002 NR. 20

                  1. Kommunens myndighet etter denne lov med forskrifter delegeres til rådmannen.

                  2. Viktige og prinsipielle saker forelegges kommunestyret herunder  dokumentasjon av brannvesenet og planer for brannvernarbeidet

                    m.v.

                  ODELSLOVEN AV 28.06.1975 NR. 58

                  Det delegeres til rådmannen å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsippiell betydning.

2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer og revisjoner av reglementet når dette er påkrevet gjennom lovendringer m.v. ^


 

 

063/02: KOMMUNENS PENSJONSORDNING

FOR-144/02 INNSTILLING:

1.      Levanger kommune opprettholder sitt kundeforhold i dagens ordning i KLP i 2003.

2.      Rådmannen får fullmakt til å innhente nye tilbud fra det tidspunkt de andre aktuelle selskapene er i stand til å tilby en ordning som tilfredstiller alle krav etter HTA, og Arbeidsrettens dom i sak nr. 7/99, av den 08.10.2002.

18.12.2002 Kommunestyret

Utdelt i møte:

Brev fra Kommunenes Sentralforbund, datert 13.12.2002  side 2, 3

Forslag i møte:

Eystein Sundal (H) fremmet følgende forslag:

Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å si opp sitt kundeforhold til KLP og gjøre avtale med annet selskap innen 01.01.2003. Fullmakten gjelder ut år 2002.

Marte Hammer  (SV) fremmet følgende forslag:

”Punkt 2 strykes!”

Avstemning:

Sundals forslag avvist med 41 mot 11 stemmer.

Formannskapets innstilling pkt. 1 enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling pkt. 2 vedtatt med 45 mot 7 stemmer som ble avgitt for Hammers forslag.

KOM-063/02 VEDTAK:

1.      Levanger kommune opprettholder sitt kundeforhold i dagens ordning i KLP i 2003.

2.      Rådmannen får fullmakt til å innhente nye tilbud fra det tidspunkt de andre aktuelle selskapene er i stand til å tilby en ordning som tilfredstiller alle krav etter HTA, og Arbeidsrettens dom i sak nr. 7/99, av den 08.10.2002. ^


 

 

064/02: PPT FOR FROSTA OG LEVANGER - ORGANISERING  

FOR-142/02 INNSTILLING:

1.      Levanger kommune ønsker å avvikle PPT for Frosta og Levanger som et interkommunalt samarbeid med eget styre etter kommunelovens §27 så raskt som mulig for å integrere tjenesten med øvrige støttefunksjoner i resultatenheten Forebygging og oppvekst, jfr Forny 2001.

2.      Kommunen ønsker å videreføre det interkommunale samarbeidet med Frosta og Nord-Trøndelag fylkeskommune og vil tilby disse samme tjeneste som i dag til samme pris.

18.12.2002 Kommunestyret

Forslag i møte:

Representanten Kjell Vang (SV) fremmet følgende forslag:

1.      PPT for Frosta og Levanger som interkommunalt samarbeid med eget styre opprettholdes inntil videre.

2.      Rådmannen forbereder ny sak om den framtidige PP-tjenesten i Levanger kommune. I saka søkes avklart 1) faglig innhold i PP-tjenesten, 2) hvordan PP-tjenesten best kan bidra til kvaliteten i Levanger-skolen, og 3) hvilken organisatorisk plassering og hvilke samarbeidsformer, internt i kommunen og eksternt med andre kommuner, som best tjener samarbeidsformer, internt i kommunen og eksternt med andre kommuner, som best tjener elevenes behov og kvaliteten i skolen.

3.      Saka fremmes for Driftskomiteen som innstiller overfor Formannskapet. Kommunestyret fatter vedtak i saken.  

Avstemning:

Formannskapets innstilling vedtatt med 38 mot 14 stemmer som ble avgitt for Vangs forslag.

KOM-064/02 VEDTAK:

1.      Levanger kommune ønsker å avvikle PPT for Frosta og Levanger som et interkommunalt samarbeid med eget styre etter kommunelovens §27 så raskt som mulig for å integrere tjenesten med øvrige støttefunksjoner i resultatenheten Forebygging og oppvekst, jfr Forny 2001.

2.      Kommunen ønsker å videreføre det interkommunale samarbeidet med Frosta og Nord-Trøndelag fylkeskommune og vil tilby disse samme tjeneste som i dag til samme pris. ^


 

 

065/02: GAMLE BRANNSTASJONEN OG ´´FENKA´´ (KIRKEGT. 66 A OG B) - FRAMTIDIG EIERSTRUKTUR OG BRUK  

FOR-143/02 INNSTILLING:

Gamle brannstasjonen og ”Fenka” (Kirkegt. 66 A og B), søkes solgt under ett til en felles stiftelse eller lignende som sikrer sambruk og drift. Kommunen frigjør midler som kan gå inn i virksomhet knyttet til ungdomsarbeid samt arbeid for og med frivillige organisasjoner. Kommunen tar initiativ til etablering av eierselskap.

18.12.2002 Kommunestyret

Forslag i møte:

Representanten Gerd Marit Svendsen (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

  • Det forutsettes at Fenka fortsatt brukes til barne- og ungdomsarbeid.

  • Ungdom må sikres medbestemmelse ved planlegging og drift. 

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Svendsens tilleggsforslag pkt. 1 enstemmig vedtatt.

Svendsens tilleggsforslag pkt. 2 enstemmig vedtatt.

KOM-065/02 VEDTAK:

Gamle brannstasjonen og ”Fenka” (Kirkegt. 66 A og B), søkes solgt under ett til en felles stiftelse eller lignende som sikrer sambruk og drift. Kommunen frigjør midler som kan gå inn i virksomhet knyttet til ungdomsarbeid samt arbeid for og med frivillige organisasjoner. Kommunen tar initiativ til etablering av eierselskap.

  • Det forutsettes at Fenka fortsatt brukes til barne- og ungdomsarbeid.

  • Ungdom må sikres medbestemmelse ved planlegging og drift.   ^

 

 

066/02: AVGIFTSGRUNNLAGET FOR VANN OG KLOAKK

FOR-135/02 INNSTILLING:

De vedlagte beregninger for kloakk for årene 2000-2003 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i 2003.

De vedlagte beregninger for vann for årene 2001-2003 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i 2003.

18.12.2002 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-066/02 VEDTAK:

De vedlagte beregninger for kloakk for årene 2000-2003 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i 2003.

De vedlagte beregninger for vann for årene 2001-2003 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i 2003. ^


 

 

067/02: BUDSJETT 2003

FOR-138/02 INNSTILLING:

1.      Foreløpig forslag til budsjett 2003 vedtas.

2.      Det settes av 8% av skatteinntektene i margin.

3.     Grensen for eiendomsskatt endres ikke.

Eiendomsskatten for 2003 fastsettes til 0,35% generelt, og tilsvarende for verker og bruk.

4.      Det vedtas økonomi- og finansreglement for 2003 i samsvar med vedlegg.

5.      Det vedtas nye priser og betalingssatser for 2003 slik det fremgår av vedlegg, med følgende endringer: Oppholdsprisen for barn i barnehage justeres ikke opp fra 01.01.03. Foreldrebetalingen holdes på dagens nivå fram til 01.08.03. Det vedtas ingen endringer i parkeringsordningen,  verken når det gjelder tider for avgiftsparkering eller satser.

6.      Garantiramme for lån i 2003, jfr lov om sosial omsorg pgr. 3 og pgr. 12, settes til kr. 1.200.000,-.

7.      Låneopptak til finansiering av investeringer i 2003 inkl. selvfinansierende investeringer settes til  71,495 mill kr. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

8.      Levanger Kommune inngår avtale med hovedbankforbindelsen om en kassekreditt på 50 mill. kroner.

9.      Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende KOSTRA-forskrifter. Tilsvarende fullmakt for tilpasning til budsjettforskriftene.

10.   Den ramme som vedtas som overføring til Den norske Kirke i Levanger, legges til grunn for endelig forslag til  kirkens økonomiplan / budsjett, som fremlegges til orientering så snart som mulig.

11.   Kommunestyret godkjenner Kirkelig Fellesråds andel av foreslåtte investeringer i økonomiplanperioden, slik det fremgår av tabell i kommunens budsjett.

Investeringsbudsjettet endres som følger:

a) Staupshaugen verksted utstyr

Kr.   400.000,-

b) Staupshaugen verksted (rehabilitering nybygg)

Kr.   300.000,-

c) Maskinkjøp

Kr.   700.000,-

d) Gatelys, utskifting PCB-holdige armaturer

Kr.    600.000,-

e) innkjøp av nytt  inventar i biblioteket innvilges ikke.
 
Eksisterende inventar må fortsatt kunne brukes.

Kr.    500.000,-

f) Nesheimvegen økes (kr. 200.000 er med i opprinnelig forslag)

Kr.   -300.000,-

Sum reduserte investeringer

Kr. 2.200.000,-

18.12.2002 Kommunestyret

Utsendt før møte:

Rådmannens notat om budsjett 2003 og økonomiplan 2003-2006  PDF  |  som word

Kart som viser rådmannens forslag til justerte eiendomsskattegrenser.

Utdelt i møte:

·        Vurdering av Levanger kommunes finansstrategi - Søndre Innherred Revisjonsdistrikt - 17.12.02  side 2, 3

·        Uttalelse ang. budsjettforslag Levanger kommune 2003 - Klubben ved Skogn barneskole - 12.12.02  side 2

·        Vedrørende forslag til budsjett 2003 og skolefritidsordningene etter 01.08.03 - Utdanningsforbundet 13.12.02

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende forslag:

Rådmannens forslag til formannskapet 25.11.02. (F – sak 138 /02) vedtas med følgende endringer :

INVESTERINGER

Nesheimveien                              auke                              300.000

Utskifting av gatelys         reduksjon                              300.000

                                                                         __________________

                                                                                                         0

DRIFT

Utgifter

Tilskudd Levanger museum                                 auke                              70.000

Tilskudd leie Levangerhallen                              auke                              75.000

Fritidsklubber                                                        auke                              20.000

Musikk og kulturskolen                                        auke                              35.000

Helse og sosial egenandeler App. 19 E og G

(Egenandel trygghetsalarm 350. kr pr kvartal

Eg.andel vaksinering 120. kr pr gang)              auke                              30.000

Tiltak rus                                                                 auke                           200.000              

                                                                                      _________________

                                                                                      sum                     430.000

Inndekning: Reduserte renteutgifter                                                  430.000

                                                                                     __________________

                                                                                                                          0

Inntekter

Redusert eiendomsskatt (i forhold til

Rådmannens forslag)                              reduksjon                              1.500.000

Inndekning :  Skatteinntekter                         auke                              1.500.000

                                                                                           __________________

                                                                                                                                0

Eiendomskattesatsen settes til 3,5 promille. Rådmannens justerte forslag til grenser legges til grunn for beregning av skatten. (Det alminnelige eiendomsskatteområdet fra 01.01.2003 vil som hovedregel omfatte følgende gårdsnummer i Levanger kommune: 1 til 26, 30 til 40, 89 til 97, 253 til 281, 307 til 315, vist på kart av 16.12.02) Dette vil gi en ramme tilsvarende vedtak om økonomiplan i sak 049 / 01  (22.500.000).

Oppholdsprisen for barn i barnehage justeres ikke opp fra 01.01.03. Foreldrebetalingen holdes på dagens nivå fram til 01.08.03.

Representanten Kjell Vang (SV) fremmet følgende endringsforslag:

1.      I app. 20 Skolefritidsordninga: Prinsippet er at SFO skal være sjølfinansierende. For høsten 2003 fastsetter Kommunestyret ved budsjettrevisjonen våren 2003 maksimalsatser felles for alle SFO i kommunen. Enhetslederne for den enkelte SFO kan fastsette lavere satser enn maksimalsatsene.

Representanten Kjell Vang (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

1.      Betalingssatser for sentrale velferdsgoder som barnehage, SFO, egenandeler i pleie/omsorg osv. fastsettes alltid av kommunestyret.

2.      Kommunestyret ber rådmann og enhetsleder ved Skogn barne- og ungdomsskole finne ei løsning slik at 5. klasse fortsetter  ved  Markabygda skole.

3.      Kommunestyret presiserer at det er opp til resultatenheten Levanger oppvekstsenter å avgjøre klassefordeling og SFO-tilbud ved enheten, jmf. vedtak i Forny 2001.

Representanen Svein Erik Musum (FRP) fremmet følgende forslag:

Se vedlegg. PDF  | som word

Representanten Torhild Wibe (V) fremmet følgende endringsforslag:

Egenandel – dagopphold – St. Eystein økes fra 90 kr. pr. dag til 100 kr. pr. dag

Representanten Asbjørn Folkvord (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Økonomireglementet pkt. 4.2 (uthevet og understreket):

Budsjettendringer ved bruk av fullmakt skal straks meldes til formannskapet og til økonomiavdelingen som sender kopi til distriktsrevisor.

Representanten Sigvard Gilstad (H) fremmet følgende endringsforslag:

Investeringsbudsjettet

Pkt. d) Gangbru havna/Holmhaugen kr. 2.000.000 tas ut av budsjettet for 2003.

Representanten Inge Johansen (FRP) trakk pkt. 7 i Fremskrittspartiets forslag til budsjett for 2003.

(7. Kommunestyret ber administrasjonen utrede utmelding av KLP)

Avstemning:

Fremskrittspartiets forslag til investeringsbudsjett og driftsbudsjett avvist med 48 mot 4 stemmer.

Ordførerens forslag til investeringsbudsjett og driftsbudsjett vedtatt med 42 mot 10 stemmer.

Vangs forslag til endring, - maksimalsatser i Skolefritidsordningen avvist med 31 mot 21 stemmer.

Vangs forslag til tillegg pkt. 1 vedtatt med 27 mot 25 stemmer.

Vangs forslag til tillegg pkt. 2 vedtatt med 33 mot 19 stemmer.

Vangs forslag til tillegg pkt. 3 avvist med 27 mot 25 stemmer.

Musums verbalforslag pkt. 1 (samkommune endret til kommune) enstemmig vedtatt.

Musums verbalforslag pkt. 2 avvist med 41 mot 11 stemmer.

Musums verbalforslag pkt. 3 avvist med 44 mot 8 stemmer.

Musums verbalforslag pkt. 4 avvist med 48 mot 4 stemmer.

Musums verbalforslag pkt. 5 avvist med 38 mot 14 stemmer.

Musums verbalforslag pkt. 6 avvist med 48 mot 4 stemmer.

Musums verbalforslag pkt. 8 avvist med 26 mot 26 stemmer (ordførers stemme)

Musums verbalforslag pkt. 9 enstemmig vedtatt.

Wibes forslag til endring enstemmig vedtatt.

Folkvords forslag til tillegg enstemmig vedtatt.

KOM-067/02 VEDTAK:

Rådmannens forslag til formannskapet 25.11.02. (F – sak 138 /02) vedtas med følgende endringer :

INVESTERINGER

Nesheimveien                              auke                              300.000

Utskifting av gatelys         reduksjon                              300.000

                                                                         __________________

                                                                                                         0

DRIFT

Utgifter

Tilskudd Levanger museum                                 auke                              70.000

Tilskudd leie Levangerhallen                              auke                              75.000

Fritidsklubber                                                        auke                              20.000

Musikk og kulturskolen                                        auke                              35.000

Helse og sosial egenandeler App. 19 E og G

(Egenandel trygghetsalarm 350. kr pr kvartal

Eg.andel vaksinering 120. kr pr gang)              auke                              30.000

Tiltak rus                                                                 auke                           200.000              

                                                                                      _________________

                                                                                      sum                     430.000

Inndekning: Reduserte renteutgifter                                                  430.000

                                                                                     __________________

                                                                                                                          0

Inntekter

Redusert eiendomsskatt (i forhold til

Rådmannens forslag)                              reduksjon                              1.500.000

Inndekning :  Skatteinntekter                         auke                              1.500.000

                                                                                           __________________

                                                                                                                                0

Eiendomskattesatsen settes til 3,5 promille. Rådmannens justerte forslag til grenser legges til grunn for beregning av skatten. (Det alminnelige eiendomsskatteområdet fra 01.01.2003 vil som hovedregel omfatte følgende gårdsnummer i Levanger kommune: 1 til 26, 30 til 40, 89 til 97, 253 til 281, 307 til 315, vist på kart av 16.12.02) Dette vil gi en ramme tilsvarende vedtak om økonomiplan i sak 049 / 01 (22.500.000).

Oppholdsprisen for barn i barnehage justeres ikke opp fra 01.01.03. Foreldrebetalingen holdes på dagens nivå fram til 01.08.03.

Betalingssatser for sentrale velferdsgoder som barnehage, SFO, egenandeler i pleie/omsorg osv. fastsettes alltid av kommunestyret.

Kommunestyret ber rådmann og enhetsleder ved Skogn barne- og ungdomsskole finne ei løsning slik at 5. klasse fortsetter  ved  Markabygda skole.

Kommunestyret ber administrasjonen utrede en fremtidig samordning av brannvesenet med kommunene Levanger, Verdal og Frosta.

Eventuelt overskudd for regnskapsåret 2003 settes på fonds.

Egenandel – dagopphold – St. Eystein økes fra 90 kr. pr. dag til 100 kr. pr. dag.

Økonomireglementet pkt. 4.2 (endres, uthevet og understreket):

Budsjettendringer ved bruk av fullmakt skal straks meldes til formannskapet og til økonomiavdelingen som sender kopi til distriktsrevisor. ^

 

 

 

068/02: ØKONOMIPLAN 2003 - 2006

FOR-114/02 INNSTILLING:

Foreløpig forslag til Økonomiplan 2003-2006 vedtas med følgende endringer:

Vi ønsker å forandre litt på ”skatt på inntekt og formue”. Målet er selvfølgelig å redusere eiendomsskatt. Vi hadde en økning på denne posten på 13,8% fra regnskap 2001 til progn. 2002. Vi er klar over at inntektsutgjevningen også vil endres ved endringer her, men prøver en litt mer optimistisk budsjettering. Økning fra prog. 2002 til budsjett 2003 er satt til 4%. Vi ønsker å sette den til 7%. Dette gjør at vi kan redusere eiendomsskatten med 1 promille i år 2003. Bruker vi samme økningsprosent videre skal eiendomsskatten være borte i 2006. Altså 0 promille i 2006. Endringer er vist i tabell nedenfor, endringer i uthevet skrift.

Økonomiplan drift 2003-2006

 

Regnsk. 2001

Budsj. 2002

Progn. 2002

2003

2004

2005

2006

Skatt på inntekt og formue

195,9

216,2

223,4

239,0

255,7

273,6

292,8

Inntektsutjevning

52,6

44,8

41,1

47,5

39,1

30,4

30,4

Rammetilskudd

134,5

143,8

144,1

148,2

149,0

149,9

149,9

Eiendomsskatt

15,3

22,5

22,5

16,9

11,3

5,7

0,0

Kompensasjonstilskudd

 

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

Momskomp

3,4

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Overført fra særbedrifter

 

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

Overskudd fra 2001

 

6,3

6,3

 

 

 

 

 

401,8

440,9

444,7

459,6

462,5

467,0

480,5

Nesheimvegen økes til kr. 500.000,-.

18.12.2002 Kommunestyret

Forslag i møte:

Representanten Nils Åge Aune (DNA) fremmet følgende forslag:

Det legges opp til  en inntektsvekst på 5%. Eiendomsskatten trappes ned med 0,5 promille i 2003, 1 promille i 2004, 1 promille i 2005, 1 promille i 2006.

 

2003

2004

2005

2006

Skatt

239

251

263

263

Inntektutgj.

46,4

47

47

47

Rammetilskudd

137

142

148

148

Eiendomsskatt

22

17

10

4

Momskomp.

3,5

3,5

3,5

3,5

Fra særbed.

3,9

3,9

3,9

3,9

Div. *

2

 

 

 

Sum

453,8

464,4

475,4

469,4

* Resultat av forlik Regjeringen-Fremskrittspartiet.

Representanen Hans Heieraas (SP) fremmet på vegne av SV og SP følgende forslag:

Rådmannens forslag til formannskapet 30.09.02. og notat ”Nye tall for rammetilskudd” lagt fram i kommunestyret 16.10.02., med endringer vedtatt i budsjett 2003 vedtas.

Rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige justeringer uti fra dette.

Representanen Svein Erik Musum (FRP) fremmet følgende forslag: Se vedlegg. PDF  | som word

Representanten Kjell Vang (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Budsjettramme og aktivitetsnivå for Musikk- og kulturskolen trappes i løpet av 3 år opp til statens målsetting slikt at 30% av grunnskoleelevene gis et tilbud.

Ordføreren fremmet følgende oversendelsesforslag:

I forbindelse med budsjettet for 2004 og øk-plan for 2004-2007 anmodes administrasjonen om å sette opp en oversikt over strategisk bruk av eiendomsskatten for eksempel:

  • Infrastruktur

  • Vedlikehold

  • Næringsutvikling

Torhild Wibe (V) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Administrasjonen anmodes om å forberede en sak om boligbygging i Levanger kommune og legge den fram som boligbyggerplan til orientering og diskusjon.

Avstemning:

Fremskrittspartiets forslag til økonomiplan fikk 4 stemmer.

Arbeiderpartiets forslag til økonomplan fikk 28 stemmer.

SP/SV’s forslag fikk 20 stemmer.

Alternativ avstemning mellom DNA’s forslag og SV’s forslag:

DNA’s forslag til økonomiplan vedtatt med 32 mot 20 stemmer.

SV’s forslag vedr. Musikk og kulturskolen vedtatt med 40 mot 12 stemmer.

Oversendelsesforslag fra Torhild Wibe enstemmig vedtatt oversendt.

Oversendelsesforslag fra ordføreren enstemmig vedtatt oversendt.

KOM-068/02 VEDTAK:

Det legges opp til  en inntektsvekst på 5%. Eiendomsskatten trappes ned med 0,5 promille i 2003, 1 promille i 2004, 1 promille i 2005, 1 promille i 2006.  

 

2003

2004

2005

2006

Skatt

239

251

263

263

Inntektutgj.

46,4

47

47

47

Rammetilskudd

137

142

148

148

Eiendomsskatt

22

17

10

4

Momskomp.

3,5

3,5

3,5

3,5

Fra særbed.

3,9

3,9

3,9

3,9

Div. *

2

 

 

 

Sum

453,8

464,4

475,4

469,4

* Resultat av forlik Regjeringen-Fremskrittspartiet.  

Budsjettramme og aktivitetsnivå for Musikk- og kulturskolen trappes i løpet av 3 år opp til statens målsetting slikt at 30% av grunnskoleelevene gis et tilbud.

Oversendelsesforslag

I forbindelse med budsjettet for 2004 og øk-plan for 2004-2007 anmodes administrasjonen om å sette opp en oversikt over strategisk bruk av eiendomsskatten for eksempel:

  • Infrastruktur

  • Vedlikehold

  • Næringsutvikling

Administrasjonen anmodes om å forberede en sak om boligbygging i Levanger kommune og legge den fram som boligbyggerplan til orientering og diskusjon. ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^