Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 05.03.03, kl. 17:00-18:10, glassgården
<< møtekalender
<< | >>

 

Si DIN mening i sakene
Sakliste
som   PDF

Hovedutskrift
som PDF

SAKLISTE:  som PDF | hovedutskrift som PDF

008/03

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2002

saksutredning vedtak

009/03

LEVANGER KOMMUNES SKATTEREGNSKAP FOR 2002

saksutredning vedtak

010/03

SØKNAD OM STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING

saksutredning vedtak

011/03

INNHERRED SAMKOMMUNE - ORGANISERING FRAM TIL 1.1.2004

saksutredning vedtak

012/03

REGULERINGSPLAN TINBUEN - ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSER

saksutredning vedtak

013/03

REGULERINGSPLAN FOR SJØMYRA - 349/1

saksutredning vedtak

014/03

SKOGN HELSETUN - OMBYGGING TIL LEILIGHETER I SOKKELETASJEN

saksutredning vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 49 av 52

Representant Møtte Merknad

THRANING, ODD-EILIV B

DNA

Ordfører

x    
Heieraas, Hans SP Varaordfører x   

AUNE, NILS ÅGE

DNA

Medlem

x   

SUNDAL, WENCHE WESTRUM

DNA

Medlem

- forfall

ØFSTI, EDVARD

DNA

Medlem

x   

BULLEN, KJELL

DNA

Medlem

x   

STRØMSNES, INGE ARNLJOT

DNA

Medlem

x   

ELMI, RUQIA MOHAMED

DNA

Medlem

x   

SKJETNEMARK, EINAR

DNA

Medlem

- møtte ikke

NORDGÅRD, CHRISTINE

DNA

Medlem

x   

RAD, SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

x   
SIRUM, TORBJØRN

DNA

Medlem

x   
BØRRESEN, PEDER BERNHARD

DNA

Medlem

x   
GRANÅS, ASLE

DNA

Medlem

x   

LORENTSEN, LEIF KETIL

DNA

Medlem

x   
VOLDSETH, STEINAR JONNY

DNA

Medlem

- forfall

HENRIKSEN, MARIT SVARVA

DNA

Medlem

- møtte ikke

STAVRUM, MARTIN

SP

Medlem

- forfall

SKJESOL, GURI JOHANNE

SP

Medlem

x   

SOLEM, ARNE

SP

Medlem

x   

HYNNE, HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x   

SVENDGÅRD, STEINAR

SP

Medlem

x   

DIESET, HELGE

SP

Medlem

x   

STJERN, IVAR

SP

Medlem

x   

MATBERG, SIGBJØRN

SP

Medlem

x   

BRENNE, KNUT JOSTEIN

SP

Medlem

x   

MYHR, GUNNAR LAURITS

H

Medlem

x   

HAUGBERG, GERD

H

Medlem

x   

GILSTAD, SIGVARD KRISTIAN

H

Medlem

x   

HAARSTAD, IVAR

H

Medlem

x   

SUNDAL, EYSTEIN

H

Medlem

x   

HUSTAD, TROND

H

Medlem

x   

HAUGOM, VEBJØRN

H

Medlem

- forfall

VANG, KJELL JOHANSEN

SV

Medlem

x   

INGVALDSEN, SIGURD

SV

Medlem

x   

SVENDSEN, GERD MARIT

SV

Medlem

x   

HAMMER, MARTHE

SV

Medlem

- forfall

TRØITE, JOSTEIN

SV

Medlem

x   

BYE, AINA

SV

Medlem

- forfall

FOLKVORD, ASBJØRN

SV

Medlem

x   

RONGLAN, GUDNY

KRF

Medlem

- forfall

MIKALSEN, STEINAR

KRF

Medlem

x   

GRENNE, OLAV JOHANNES

KRF

Medlem

x   

SANDSTAD, SIGVAR

KRF

Medlem

- forfall

HUSBY, JOHANNES

KRF

Medlem

x   

KJØLSVIK, IDAR

KRF

Medlem

- forfall

MUSUM, SVEIN ERIK

FRP

Medlem

x   

HAGEN, EIVIND

FRP

Medlem

x   

MEINHARDT, BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

- forfall

JOHANSEN, INGE

FRP

Medlem

x   

MYHR, ODDMUND

V

Medlem

x   

HAUGAN, JARLE

V

Medlem

x   

WIBE, TORHILD

V

Medlem

x   
NESGÅRD, GUNNHILD M Ø DNA Varamedlem 1 x (Sundal)
RINGSTAD, BRIT ELIN SP Varamedlem 1 x (Stavrum)
HJELMSTAD, KJELL H Varamedlem 3 x (Haugom)
SKÅRDAL, VIGDIS SV Varamedlem 1 x (Hammer)
LØVÅS, GUNNAR MORTEN SV Varamedlem 4 x (Bye)
KARLSEN, JANN KRF Varamedlem 1 x (Kjølsvik)
GUSTAD, BENTE-MARIT KRF Varamedlem 4 x (Ronglan)
PETTERSEN, LYDIA SANDSTAD KRF Varamedlem 6 x (Sandstad)

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene, Assisterende rådmann Alf Birger Haugnes, Assisterende revisjonssjef Terje Wist, Formannskapssekretær Reidun Johansen

Orienteringer:

Rådmann Ola Stene orienterte om Regnskap 2002.

Spørsmål:

Representanten Hans Heieraas fremmet følgende spørsmål til Ordføreren:

Vil ordføreren ta initiativ til å behandle dette slik at Levanger kommune kan sende en uttalelse til regjering/storting, der det pekes på konsekvensene av ”WTO-forslaget” ?

Kan det også være en sak å ta opp i styringsgruppen for Innherred samkommune?

Ordføreren svarte at han ville ta initiativ til at saken blir fremmet overfor Formannskapet.

Merknader:

Representanten Gunnar Myhr, H fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 013/03.

Protokollnemnda gjennomgikk og godkjente protokollen 05.03.03.   ^

 

 

008/03: KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2002

KONL-007/03 Innstilling:

Kommunestyret tar årsrapport om kontrollutvalgets virksomhet i 2002 til orientering.

05.03.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Representanten Kjell Vang, (SV) fremmet flg. tilleggsforslag:

1. Kommunestyret ber om at Kontrollutvalget i senere årsrapporter i tillegg til å beskrive sin oppgaver også foretar vurderinger av

a) hvordan kommuner skjøtter sine oppgaver overfor publikum,

b) hvordan politiske vedtak blir fulgt opp administrativt  

2. Kommunestyret forutsetter at administrasjonen til enhver tid gir Kontrollutvalget  den informasjon som er nødvendig for at utvalget skal kunne utføre sitt arbeid.”

Avstemning:

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Kjell Vangs forslag pkt. 1 avvist med 42 mot 7 stemmer

Kjell Vangs forslag pkt. 2 avvist med 41 mot 8 stemmer

KOM-008/03 Vedtak:

Kommunestyret tar årsrapport om kontrollutvalgets virksomhet i 2002 til orientering. ^


 

 

009/03: LEVANGER KOMMUNES SKATTEREGNSKAP FOR 2002  

KONL-005/03 Innstilling:

Skatteregnskapet for 2002 for Levanger kommune godkjennes

05.03.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-009/03 Vedtak:

Skatteregnskapet for 2002 for Levanger kommune godkjennes ^


 

 

010/03: SØKNAD OM STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING

FOR-016/03 INNSTILLING:

1.        Levanger kommune tar opp Startlån for videre tildeling med et beløp stort kr. 5.000.000,-

2.        Lånet tas opp som et annuitetslån med en avdragsfri periode på 5 år og en total løpetid på 25 år, med en flytende nominell rente pt. 7,5%

05.03.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-010/03 Vedtak:

1.        Levanger kommune tar opp Startlån for videre tildeling med et beløp stort kr. 5.000.000,-

2.        Lånet tas opp som et annuitetslån med en avdragsfri periode på 5 år og en total løpetid på 25 år, med en flytende nominell rente pt. 7,5% ^


 

 

011/03: INNHERRED SAMKOMMUNE - ORGANISERING FRAM TIL  1.1.2004

FOR-018/03 INNSTILLING:

Levanger kommunestyre slutter seg til styringsgruppens forslag til organisering av samkommune-prosjektet fram til konstitueringen av nye kommunestyrer etter valget.

05.03.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ordfører Thraning fremmet følgende tilleggs forslag:

Som kommunens tredje representant i styringsgruppa oppnevnes Gunnar Myhr, H

Avstemning:

Enstemmig vedtatt med Ordførerens tilleggsforslag.

KOM-011/03 Vedtak:

Levanger kommunestyre slutter seg til styringsgruppens forslag til organisering av samkommune-prosjektet fram til konstitueringen av nye kommunestyrer etter valget.  

Som kommunens tredje representant i styringsgruppa oppnevnes Gunnar Myhr, H ^

 


 

012/03: REGULERINGSPLAN TINBUEN - ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSER

PLAN- OG UTVIKLINGKOMITEENS INNSTILLING:

Endring av reguleringsbestemmelsene for Tinbuen pkt. 5.1, i samsvar med vedtak i PUK sak 065/02, godkjennes.

05.03.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Innstilling vedtatt med 42 mot 7 stemmer

KOM-012/03 Vedtak:

Endring av reguleringsbestemmelsene for Tinbuen pkt. 5.1, i samsvar med vedtak i PUK sak 065/02, godkjennes. ^


 

   

013/03: REGULERINGSPLAN FOR SJØMYRA - 349/1

PLAN- OG UTVIKLINGKOMITEENS INNSTILLING:

Reguleringsplan for Sjømyra, gnr. 349, bnr. 1, Ytterøy, med tilhørende bestemmelser,      datert 15.01.2003, godkjennes.

Det skal legges stor vekt på hyttenes plassering og utforming.

Ved byggingen av veien skal det legges stor vekt på at den blir liggende best mulig i terrenget,  med så små skjærings- og fyllingsutslag som mulig. Der slike ikke er til å unngå, skal de, snarest mulig, tilsåes og/ eller beplantes.

05.03.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Vigdis Skårdal, SV:

Det anlegges ikke ny vei til hyttene, men lages en felles p-plass for hyttene ved eksisterende vei.

Avstemning:

Innstilling vedtatt med 42 mot 7 stemmer som ble avgitt for Skårdals forslag.  

KOM-013/03 Vedtak:

Reguleringsplan for Sjømyra, gnr. 349, bnr. 1, Ytterøy, med tilhørende bestemmelser,      datert 15.01.2003, godkjennes.

Det skal legges stor vekt på hyttenes plassering og utforming.

Ved byggingen av veien skal det legges stor vekt på at den blir liggende best mulig i terrenget,  med så små skjærings- og fyllingsutslag som mulig. Der slike ikke er til å unngå, skal de, snarest mulig, tilsåes og/ eller beplantes. ^


 

 

014/03: SKOGN HELSETUN - OMBYGGING TIL LEILIGHETER I SOKKELETASJEN

FOR-017/03 INNSTILLING:

1.        Ledig areal på til sammen 435 m2 i sokkeletasjen på Skogn  Helsetun ominnredes til 6 leiligheter med livsløpstandard.  

2.        Det godkjennes ei kostnadsramme på kr. 3.350.000,-

3.        Prosjektet finansieres over lånemidler på 4,5 mill kroner  til boliger/omsorgsboliger i investeringsbudsjettet for 2002.

05.03.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-014/03 Vedtak:

1.        Ledig areal på til sammen 435 m2 i sokkeletasjen på Skogn  Helsetun ominnredes til 6 leiligheter med livsløpstandard.  

2.        Det godkjennes ei kostnadsramme på kr. 3.350.000,-

3.        Prosjektet finansieres over lånemidler på 4,5 mill kroner  til boliger/omsorgsboliger i investeringsbudsjettet for 2002.  ^

<< møtekalender
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^