Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 27.08.03, kl. 17:00-22:25 glassgården
<< møtekalender
<< | >>

 

Si DIN mening i sakene
Sakliste
som   PDF
Hovedutskrift som PDF

SAKLISTE:   | som PDF  | hovedutskrift som PDF

045/03

ÅSEN SENTRUM - UTSKIFTING AV VANNLEDNING

saksutredning

vedtak

046/03

INVESTERINGER I NYE P-AUTOMATER OG BAKSYSTEM

saksutredning

vedtak

047/03

INNKJØP OG FINANSIERING AV 2 MINIBUSSER TIL KOMMUNENS TRANSPORTTJENESTE

saksutredning

vedtak

048/03

REGNSKAP PR. 30.06.2003 (1.HALVÅR)

saksutredning

vedtak

049/03

BYGGEREGNSKAP FOR UTBYGGING PÅ NESHEIM SKOLE, SKOLEPAVILJONG PÅ REITHAUG OG STRUKTURTILTAK PÅ DIVERSE SKOLER

saksutredning

vedtak

050/03

INTERKOMMUNALT HAVNESAMARBEID MELLOM KOMMUNENE FROSTA, INDERØY, LEKSVIK, LEVANGER, MOSVIK, STEINKJER, VERDAL OG VERRAN. ETABLERING AV OG DELTAKELSE I INDRE TRONDHEIMSFJORD HAVNEVESEN (ITH)

saksutredning

vedtak

051/03

INNHERRED SAMKOMMUNE - OPPGAVER OG FORSKRIFT

saksutredning

vedtak

052/03

ØKONOMIPLAN – 2004-2007

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 53 av 53
Oppmøte:

Representant Møtte Merknad

THRANING, ODD-EILIV B

DNA

Ordfører

x    
Heieraas, Hans SP Varaordfører x   

AUNE, NILS ÅGE

DNA

Medlem

- forfall

SUNDAL, WENCHE WESTRUM

DNA

Medlem

x   

ØFSTI, EDVARD

DNA

Medlem

x   

BULLEN, KJELL

DNA

Medlem

x   

STRØMSNES, INGE ARNLJOT

DNA

Medlem

- forfall

ELMI, RUQIA MOHAMED

DNA

Medlem

x   

SKJETNEMARK, EINAR

DNA

Medlem

x   

NORDGÅRD, CHRISTINE

DNA

Medlem

- forfall

RAD, SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

x   
SIRUM, TORBJØRN

DNA

Medlem

- forfall
BØRRESEN, PEDER BERNHARD

DNA

Medlem

x   
GRANÅS, ASLE

DNA

Medlem

x   

LORENTSEN, LEIF KETIL

DNA

Medlem

x   
VOLDSETH, STEINAR JONNY

DNA

Medlem

x   

HENRIKSEN, MARIT SVARVA

DNA

Medlem

x   

STAVRUM, MARTIN

SP

Medlem

x   

SKJESOL, GURI JOHANNE

SP

Medlem

x   

SOLEM, ARNE

SP

Medlem

x   

HYNNE, HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x   

SVENDGÅRD, STEINAR

SP

Medlem

x   

DIESET, HELGE

SP

Medlem

x   

STJERN, IVAR

SP

Medlem

x   

MATBERG, SIGBJØRN

SP

Medlem

x   

BRENNE, KNUT JOSTEIN

SP

Medlem

- forfall

MYHR, GUNNAR LAURITS

H

Medlem

x   

HAUGBERG, GERD

H

Medlem

x   

GILSTAD, SIGVARD KRISTIAN

H

Medlem

x   

HAARSTAD, IVAR

H

Medlem

x   

SUNDAL, EYSTEIN

H

Medlem

- forfall

HUSTAD, TROND

H

Medlem

x   

HAUGOM, VEBJØRN

H

Medlem

- forfall

VANG, KJELL JOHANSEN

SV

Medlem

- forfall

INGVALDSEN, SIGURD

SV

Medlem

x   

SVENDSEN, GERD MARIT

SV

Medlem

x   

HAMMER, MARTHE

SV

Medlem

x   

TRØITE, JOSTEIN

SV

Medlem

x   

BYE, AINA

SV

Medlem

x   

FOLKVORD, ASBJØRN

SV

Medlem

x   

RONGLAN, GUDNY

KRF

Medlem

x   

MIKALSEN, STEINAR

KRF

Medlem

x   

GRENNE, OLAV JOHANNES

KRF

Medlem

x   

SANDSTAD, SIGVAR

KRF

Medlem

x   

HUSBY, JOHANNES

KRF

Medlem

x   

KJØLSVIK, IDAR

KRF

Medlem

- forfall

HAGEN, EIVIND

FRP

Medlem

- forfall

MEINHARDT, BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

x   

JOHANSEN, INGE

FRP

Medlem

x   

MYHR, ODDMUND

V

Medlem

x   

HEGGDAL, GERD TALSNES

V

Medlem

x   

HARALDSEN, ANNIKKEN KJÆR

V

Medlem

x   

MUSUM, SVEIN ERIK

UAVH

Medlem

- forfall
NESGÅRD, GUNNHILD M Ø DNA Varamedlem 1 x (Strømsnes)
SANDNESMO, ERLING DNA Varamedlem 4 x (Sirum)
WALSETH, PETTER INGVALD DNA Varamedlem 6 x (Nordgård)
HAUGAN, INGER MARIE DNA Varamedlem 7 x (Aune)
JERMSTAD, GUNNAR SP Varamedlem 2 x (Brenne)
HJELMSTAD, KJELL H Varamedlem 3 x (Sundal)
HAUGBERG, ØIVIND H Varamedlem 6 x (Haugom)
SKÅRDAL, VIGDIS SV Varamedlem 1 x (Vang)
KARLSEN, JANN KRF Varamedlem 1 x (Kjølsvik)
ØYEN, SOLGUNN FRP Varamedlem 1 x (Musum)
GRØNENG, TORE FRP Varamedlem 2 x (Hagen)

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene,  Økonomisjef Meier Hallan, Ass.rådmann Alf Birger Haugnes, Ass. Revisjonssjef Terje Wist, Formannskapssekretær Reidun Johansen

Merknader:

Inntil behandling av sak 049/03 var det 52 representanter tilstede.

Representanten Walseth, DNA tiltrådte møtet etter behandling av sak 048/03.

Representanten Asle Granås, DNA fratrådte inhabil under behandling av sak 047/03.

Representantene Marit Svarva Henriksen (DNA) og  Asbjørn Folkvord (SV) fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 052/03.

Forespørsel til Ordføreren:

Representanten Trøite, SV hadde forespørsel vedr. biovarmeanlegg på Moan.

Ordføreren besvarte forespørselen.

Interpellasjon

Etter behandling av de ordinære saker ble det fremmet interpellasjon fra representanten Helge Dieset (SP) vedr. Kommunens rolle vedr. næringsutvikling.

Ordføreren besvarte interpellasjonen.  ^

 

 

 

045/03: ÅSEN SENTRUM - UTSKIFTING AV VANNLEDNING  

20.08.2003 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-070/03 Innstilling:

1.        Det framlagte forprosjekt for utskifting av vannledninger i Åsen sentrum med en kostnadsramme på kr. 2.500.000 godkjennes.

2.        Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet:

6620   Utskiftning ledninger Åsen          2003            kr.     700.000

6620   Vannforsyning Åsen                    2003                 1.800.000

27.08.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen 

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-045/03 Vedtak:

1.        Det framlagte forprosjekt for utskifting av vannledninger i Åsen sentrum med en kostnadsramme på kr. 2.500.000 godkjennes.

2.        Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet:

6620   Utskiftning ledninger Åsen          2003            kr.     700.000

6620   Vannforsyning Åsen                    2003                 1.800.000  ^


 

 

046/03: INVESTERINGER I NYE P-AUTOMATER OG BAKSYSTEM  

20.08.2003 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-071/03 Innstilling:

Resultatenheten veg, park og parkering gis tillatelse til å bruke inntil kr. 700.000,- av Parkeringsfondet for å gjøre avgiftsparkeringen i Levanger kommune operativ og oppdatert.

27.08.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Formannskapets forslag vedtatt med 47 mot 5 stemmer.

KOM-046/03 Vedtak:

Resultatenheten veg, park og parkering gis tillatelse til å bruke inntil kr. 700.000,- av Parkeringsfondet for å gjøre avgiftsparkeringen i Levanger kommune operativ og oppdatert.  ^


 

 

047/03: INNKJØP OG FINANSIERING AV 2 MINIBUSSER TIL KOMMUNENS TRANSPORTTJENESTE  

FOR-072/03 Innstilling:

1.             På bakgrunn av de oppsatte beregninger av de årlige driftsutgifter for den kommunale transporttjenesten, og det innkomne anbud på transporttjenesten fra Levanger taxi, opprettholdes den kommunale transporttjenesten.

2.                Rådmannen gis fullmakt til å foreta innkjøp av inntil 2 minibusser innenfor rammen av 920.000 kr. Kjøpet finansieres ved bruk av likviditetsreserven.

27.08.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Formannskapets forslag vedtatt med 48 mot 4 stemmer.

KOM-047/03 Vedtak:

1.             På bakgrunn av de oppsatte beregninger av de årlige driftsutgifter for den kommunale transporttjenesten, og det innkomne anbud på transporttjenesten fra Levanger taxi, opprettholdes den kommunale transporttjenesten.

2.                Rådmannen gis fullmakt til å foreta innkjøp av inntil 2 minibusser innenfor rammen av 920.000 kr. Kjøpet finansieres ved bruk av likviditetsreserven.  ^ 

 

048/03: REGNSKAP PR. 30.06.2003 (1.HALVÅR)

FOR-073/03 Innstilling:

1.        Regnskapet pr. 30.06.03 tas til orientering

2.        Rådmannen får fullmakt til å fordele budsjettreserven på de enkelte ansvarsområder i hht. beregnet lønns- og pensjonsøkninger for 2003

3.        Pensjonspremieavviket fra og med regnskapsåret 2002 føres med 1/15 over de 15 påfølgende år

4.        Det ligger ikke reserver i budsjettet til å dekke negative avvik i den størrelsen  som er varslet i halvårsregnskapet.

5.        Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene

27.08.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-048/03 Vedtak:

1.        Regnskapet pr. 30.06.03 tas til orientering

2.        Rådmannen får fullmakt til å fordele budsjettreserven på de enkelte ansvarsområder i hht. beregnet lønns- og pensjonsøkninger for 2003

3.        Pensjonspremieavviket fra og med regnskapsåret 2002 føres med 1/15 over de 15 påfølgende år

4.        Det ligger ikke reserver i budsjettet til å dekke negative avvik i den størrelsen  som er varslet i halvårsregnskapet.

5.        Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene  ^


 

 

049/03: BYGGEREGNSKAP FOR UTBYGGING PÅ NESHEIM SKOLE, SKOLEPAVILJONG PÅ REITHAUG OG STRUKTURTILTAK PÅ DIVERSE SKOLER

FOR-076/03 Innstilling:

1.        1.Byggeregnskapet for utbyggingen på Nesheim skole, skolepaviljongen på Reithaug og  strukturtiltak på diverse skoler i perioden 2000-2003 godkjennes.

2.        Overforbruket på kr. 406.312,- dekkes over investeringsmidlene til ”framtidas skole.”

27.08.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-049/03 Vedtak:

1.        .Byggeregnskapet for utbyggingen på Nesheim skole, skolepaviljongen på Reithaug og  strukturtiltak på diverse skoler i perioden 2000-2003 godkjennes.

2.        Overforbruket på kr. 406.312,- dekkes over investeringsmidlene til ”framtidas skole.”  ^


 

 

050/03: INTERKOMMUNALT HAVNESAMARBEID MELLOM KOMMUNENE FROSTA, INDERØY, LEKSVIK, LEVANGER, MOSVIK, STEINKJER, VERDAL OG VERRAN. ETABLERING AV OG DELTAKELSE I INDRE TRONDHEIMSFJORD HAVNEVESEN (ITH)  

LEVANGER OG VERDAL INTERKOMMUNALE HAVNEVESENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

 1. Levanger kommune inngår i det interkommunale havnesamarbeid ”Indre Trondheimsfjord havnevesen (ITH)” med gyldighet fra 1. januar 2004 og godkjenner det fremlagte forslag til vedtekter datert 10. juni 2003 for sammenslutningen.
 2. Havnedistrikt i sjø opprettes etter lov om havner og farvann og Levanger kommunes hele sjøområde vil inngå i et felles havnedistrikt for ITH.
  Ved Kystdirektoratets bestemmelse om ikrafttredelse av felles havnedistrikt oppheves tidligere vedtak om havnedistrikt i sjø.

 3. Landarealer med infrastruktur og utstyr som pr. 31.12.03 har vært stilt til disposisjon for Levanger og Verdal Interkommunale havnevesen (LVH) og inngått i kommunens havnedistrikt på land, stilles til disposisjon og rådighet for ITH.

 4. Prinsippet om at ITH skal ha økonomisk selvfinansieringsevne fra oppstart 1.januar 2004 legges til grunn.

 5. Levanger kommunes deltakelse i  - og vedtekter for LVH, godkjent av kommunestyret i Levanger i møte 13. november 1997 opphører.

 6. I henhold til ITH’s vedtekter, § 2-1, skal Levanger kommunestyre oppnevne 2 medlemmer med vararepresentanter til Havnerådet for ITH.
  Oppnevnelsen foretas etter kommunevalget 15. september 2003.

27.08.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-050/03 Vedtak:

 1. Levanger kommune inngår i det interkommunale havnesamarbeid ”Indre Trondheimsfjord havnevesen (ITH)” med gyldighet fra 1. januar 2004 og godkjenner det fremlagte forslag til vedtekter datert 10. juni 2003 for sammenslutningen.
 2. Havnedistrikt i sjø opprettes etter lov om havner og farvann og Levanger kommunes hele sjøområde vil inngå i et felles havnedistrikt for ITH.
  Ved Kystdirektoratets bestemmelse om ikrafttredelse av felles havnedistrikt oppheves tidligere vedtak om havnedistrikt i sjø.

 3. Landarealer med infrastruktur og utstyr som pr. 31.12.03 har vært stilt til disposisjon for Levanger og Verdal Interkommunale havnevesen (LVH) og inngått i kommunens havnedistrikt på land, stilles til disposisjon og rådighet for ITH.

 4. Prinsippet om at ITH skal ha økonomisk selvfinansieringsevne fra oppstart 1.januar 2004 legges til grunn.

 5. Levanger kommunes deltakelse i  - og vedtekter for LVH, godkjent av kommunestyret i Levanger i møte 13. november 1997 opphører.

 6. I henhold til ITH’s vedtekter, § 2-1, skal Levanger kommunestyre oppnevne 2 medlemmer med vararepresentanter til Havnerådet for ITH.
  Oppnevnelsen foretas etter kommunevalget 15. september 2003.
   ^

 

 

 

051/03: INNHERRED SAMKOMMUNE - OPPGAVER OG FORSKRIFT

FLV-FOR-002/03 Innstilling:

1. Kommunene Frosta, Levanger og Verdal vil gjennom Innherred samkommune etablere et forsøk om sterkt forpliktende interkommunalt samarbeid og som en drivkraft for regionens utvikling, med følgende visjon og hovedmål:

Visjon

Felles Livskvalitet og Vekst (FLV)

Hovedmål:

 • Bedre tjenester innefor eksisterende økonomiske rammer

 • Opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer

 • FLV skal være drivkraften i utvikling av samarbeid i Innherredsregionen

 • FLV skal være tyngdepunkt for regional utvikling ( kulturbasert forretningsutvikling)

 • Det skal skapes et positivt bilde /image av regionen

 • Reduserte driftsutgifter på sikt

2. Ansvaret for følgende oppgaver legges til Innherred Samkommune fra 1.1.2004

 • Landbruk

 • Miljøvern

 • Plan- og byggesaksadministrasjon

 • Kart og oppmåling

 • Næringsutvikling og markedsføring av regionen

 • Skatteoppkreving

 • IKT

 • Økonomifunksjon

 • Lønn- og personal

 • Kommunehelsetjenesten/legevakttjenesten, men med unntak av institusjons- og hjemmebaserte tjenester.

Det vil være samkommunens ansvar å organisere samkommunens oppgaver.

Fra 01.04.04:

 • Barnevern

 • PP-tjeneste

 • Voksenopplæring

 • Sosialtjenesten (herunder rus)

3. Det er aktuelt å utvide oppgavene for samkommunen i løpet av forsøksperioden. Bl.a. er følgende oppgaver aktuelle for vurdering i løpet av 2004:

 • Brannvern og beredskap

 • Vann- og avløpstjenester

 • Veg, park og parkering

 • Andre stabsfunksjoner

4. Foreliggende forslag til ”Forskrift for om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner” godkjennes med følgende endringer i §35:

Første periode får denne ordlyd:

”Kommunenes planutvalg er fast planutvalg for enkeltsaker og saker som berører bare den enkelte kommune”

Siste periode får denne ordlyd:

”Ordføreren i samkommunen avgjør om en sak skal behandles i den enkelte kommunes planutvalg eller om saken skal oversendes samkommunen som planutvalg.”

5. Det er en forutsetning at det foreligger en grunnavtale mellom kommunene før forsøket oppstartes.

6. Kommunestyret forutsetter at Hovedavtalens intensjon om samarbeid, medbestemmelse og medansavar mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i saker som omhandler ansattes arbeidsforhold, ivaretas i de utviklingsprosessene som settes  i gang i samkommuneforsøket.

Kommunestyret  forutsetter å bli holdt løpende orientert om de ulike prosessene.  

7. Det blir opprettet et eget delprosjekt – ”Demokratiet i samkommunen” – som skal følge opp og vurdere beslutningsprossesser i samkommune forsøket, deres grunnlag og konsekvenser for innbyggerne underveis og ved slutten av forsøksperioden.

8. Kvaliteten i den interkommunale tjenesteytinga blir følgd opp og vurdert i forhold til alle områder i samkommunen.

27.08.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Representanten Birger Meinhardt, FRP fremmet følgende forslag:

Alt. 1:

Samkommune-prosjektet utsettes inntil det er avholdt folkeavstemming. Folkeavstemming kan samordnes med kommunevalget den 15. september.

Alt. 2:

Endelig vedtak vedrørende Samkommune-prosjektet utsettes til etter kommunevalget 15. september.

Representanten Asbjørn Folkvord, SV, fremmet følgende forslag:

Levanger Kommunestyre`s behandling av søknaden om samkommuneprosjekt blir utsatt til etter kommunevalget 2003.

Representanten Asbjørn Folkvord, SV, fremmet følgende forslag:

1.        Det skal i den aktuelle forsøkperiode ikke skje privatisering av noen tjenester som ligger under samkommunen.

2.        Vedr. pkt 4 i forslaget til vedtak ”Forskrifter om forsøk med interkommunalt samarbeid.”

§ 9 Utvidet myndighet i hastesaker:

Kommunelovens § 13, nr. 1, gjelder ikke. I stedet gjelder:

Samkommunestyret kan selv bestemme at de tre kommunenes ordførere sammen skal ha myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort i annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle t il dette. Hastevedtak fattes med alminnelig flertall.

Forslag: Denne paragrafen går ut.

Representanten Hans Heieraas, SP, fremmet følgende oversendelsesforslag til styringsgruppen:

§ 34 – Landbruk i forskriften bør endres slik at ”lokale” saker avgjøres lokalt, jfr. vedtak om § 35 i forskriften.

Representanten Birger Meinhardt, FRP fremmet følgende oversendelsesforslag til styringsgruppen:

Følgende oppgaver overføres ikke fra kommunene til samkommunen:

1.        Miljøvern

2.        Når det gjelder ansvaret for landbruk overføres kun det administrative til samkommunen

3.        Planlegging, byggesak og arealforvaltning

4.        PP-tjenesten

Avstemning:

Representanten Meinhardt, FRP trakk sine forslag og gjorde oppmerksom på at representanten Folkvord`s forslag ble ett felles forslag fra SV og FRP

Forslaget om utsettelse avvist med 41 mot 12 stemmer.

Representanten Folkvord SV`s forslag pkt. 2, avvist med 39 mot 14 stemmer

Representanten Folkvord SV`s forslag pkt. 1, avvist med 45 mot 8 stemmer

Felles Formannskap (FLV`s) forslag til innstilling ble vedtatt med 50 mot 3 stemmer

Representanten Heieraas, SP`s oversendelsesforslag til styringsgruppen enstemmig vedtatt oversendt.

KOM-051/03 Vedtak:

1. Kommunene Frosta, Levanger og Verdal vil gjennom Innherred samkommune etablere et forsøk om sterkt forpliktende interkommunalt samarbeid og som en drivkraft for regionens utvikling, med følgende visjon og hovedmål:

Visjon

Felles Livskvalitet og Vekst (FLV)

Hovedmål:

 • Bedre tjenester innefor eksisterende økonomiske rammer

 • Opparbeide/øke beredskap til å møte nye utfordringer

 • FLV skal være drivkraften i utvikling av samarbeid i Innherredsregionen

 • FLV skal være tyngdepunkt for regional utvikling ( kulturbasert forretningsutvikling)

 • Det skal skapes et positivt bilde /image av regionen

 • Reduserte driftsutgifter på sikt

2. Ansvaret for følgende oppgaver legges til Innherred Samkommune fra 1.1.2004

 • Landbruk

 • Miljøvern

 • Plan- og byggesaksadministrasjon

 • Kart og oppmåling

 • Næringsutvikling og markedsføring av regionen

 • Skatteoppkreving

 • IKT

 • Økonomifunksjon

 • Lønn- og personal

 • Kommunehelsetjenesten/legevakttjenesten, men med unntak av institusjons- og hjemmebaserte tjenester.

Det vil være samkommunens ansvar å organisere samkommunens oppgaver.

Fra 01.04.04:

 • Barnevern

 • PP-tjeneste

 • Voksenopplæring

 • Sosialtjenesten (herunder rus)

3. Det er aktuelt å utvide oppgavene for samkommunen i løpet av forsøksperioden. Bl.a. er følgende oppgaver aktuelle for vurdering i løpet av 2004:

 • Brannvern og beredskap

 • Vann- og avløpstjenester

 • Veg, park og parkering

 • Andre stabsfunksjoner

4. Foreliggende forslag til ”Forskrift for om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner” godkjennes med følgende endringer i §35:

Første periode får denne ordlyd:

”Kommunenes planutvalg er fast planutvalg for enkeltsaker og saker som berører bare den enkelte kommune”

Siste periode får denne ordlyd:

”Ordføreren i samkommunen avgjør om en sak skal behandles i den enkelte kommunes planutvalg eller om saken skal oversendes samkommunen som planutvalg.”

5. Det er en forutsetning at det foreligger en grunnavtale mellom kommunene før forsøket oppstartes.

6. Kommunestyret forutsetter at Hovedavtalens intensjon om samarbeid, medbestemmelse og medansavar mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i saker som omhandler ansattes arbeidsforhold, ivaretas i de utviklingsprosessene som settes  i gang i samkommuneforsøket.

Kommunestyret  forutsetter å bli holdt løpende orientert om de ulike prosessene.  

7. Det blir opprettet et eget delprosjekt – ”Demokratiet i samkommunen” – som skal følge opp og vurdere beslutningsprossesser i samkommune forsøket, deres grunnlag og konsekvenser for innbyggerne underveis og ved slutten av forsøksperioden.

8. Kvaliteten i den interkommunale tjenesteytinga blir følgd opp og vurdert i forhold til alle områder i samkommunen.

Oversendelsesforslag til styringsgruppen:

§ 34 – Landbruk i forskriften bør endres slik at ”lokale” saker avgjøres lokalt, jfr. vedtak om § 35 i forskriften.  ^

 

 

 

052/03: ØKONOMIPLAN 2004-2007

FOR-066/03Vedtak:

Forslag til Økonomiplan 2004-2007 legges ut til offentlig ettersyn fram til Kommunestyrets møte 27. august med følgende endringer/tillegg:  

Tillegg til investeringsbudsjett: Fylkesveg 108 – Åsen: 2 mill

Det forutsettes at barnehageprisene i Levanger kommer på nivå med det som er vedtatt på Stortinget.

Ved økte driftsrammer i planperioden, skal pleie- og omsorg prioriteres først.

De årlige investeringsbudsjettene reduseres med 10%.

Oversendelsesforslag:

Utredning av gågate i Håkon den godes gate fra torget til Domus starter med sikte på evt. å få dette inn i investeringsbudsjettet ved budsjettbehandlingen for 2004.

FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Forslag til Økonomiplan 2004-2007 vedtas med følgende endringer/tillegg:

1.        Tillegg til investeringsbudsjett: Fylkesveg 108 – Åsen: 2 mill

2.        Det forutsettes at barnehageprisene i Levanger kommer på nivå med det som er vedtatt på Stortinget.

3.        Ved økte driftsrammer i planperioden, skal pleie- og omsorg prioriteres først.

4.        De årlige investeringsbudsjettene reduseres med 10%.

27.08.2003 Kommunestyret

Dokumenter utdelt i møte:

1.        Brev fra Fagforbundet, Levanger datert 27.08.03

2.        Brev fra Kirkevergen i Levanger, datert 26.08.03

Forslag i møte:

Representanten Gunnar Myhr, H fremmet på vegne av DNA, V og H følgende forslag:

Rådmannens forslag til Økonomiplan for 2004-2007 vedtas med følgende endringer:  

Økonomiplan drift:

2004

2005

2006

2007

2008

Eiendomsskatt

-3,5

-3

-7

-10

 

Overført boligforetaket

1,1

1,1

1,1

1,1

 

Reduserte inntekter

2,4

1,9

5,9

8,9

 

 

 

 

 

 

 

Reduserte utgifter:

 

 

 

 

 

Folkevalgt og administrativ styring

-1

-1,2

-1,5

-1,8

 

Bolig og næring

-0,4

-0,5

-0,5

-0,5

 

Renter

-1

-0,2

-3,9

-4,6

 

Avsetning til driftsmargin

 

 

 

-2

 

 

 

 

 

 

 

Satsene for eiendomsskatt blir  etter dette

3 o/00

2,5 o/00

2 o/00

1 o/00

0 o/00

Representanten Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av SV:

Det må utarbeides en plan for omlegging til bruk av bioenergi i offentlige bygg i kommunen. Dette for å nå målsettingene i klimaplanen om mindre utslipp av klimaskadelige gasser.

Representanten Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av SV og SP:

Det gjeninnføres 1-7.klasser ved alle barneskoler fra høsten 2004. Det forutsettes at dette gjøres innen de foreslåtte rammer for skolen. Det vises til ny opplæringslov vedtatt av Stortinget juni 2003.

Ordfører Thraning, DNA frammet følgende forslag til endring i investeringsbudsjettet:

Stigebil til 2004 -> 3,0 mill.

Vanntank til 2005 -> 1,0 mill.

Verbalforslag:

Kjøp av stigebil tas med i utredningen om felles brannordning i samkommunen.

Avstemning:

Driftsbudsjett:

Representanten Trøite, SV`s, pkt 1  i tilleggsforslag, avvist med 32 mot 21 stemmer

Representanten Trøite, SV`s, pkt. 2 i tilleggsforslag, vedtatt med 29 mot 24 stemmer

Forslaget fra DNA, H og V vedtatt med 33 mot 20 stemmer som ble avgitt for Formannskapets forslag til innstilling.

Investeringsbudsjett:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt, med unntak av Pkt. 4 som ble vedtatt med 30 mot 23 stemmer.

Ordfører Thraning, DNA`s forslag til endring i investeringsbudsjettet vedtatt med 51 mot 2 stemmer.

KOM-052/03 Vedtak:

Forslag til Økonomiplan 2004-2007 vedtas med følgende endringer/tillegg: 

 

Økonomiplan drift:

2004

2005

2006

2007

2008

Eiendomsskatt

-3,5

-3

-7

-10

 

Overført boligforetaket

1,1

1,1

1,1

1,1

 

Reduserte inntekter

2,4

1,9

5,9

8,9

 

 

 

 

 

 

 

Reduserte utgifter:

 

 

 

 

 

Folkevalgt og administrativ styring

-1

-1,2

-1,5

-1,8

 

Bolig og næring

-0,4

-0,5

-0,5

-0,5

 

Renter

-1

-0,2

-3,9

-4,6

 

Avsetning til driftsmargin

 

 

 

-2

 

 

 

 

 

 

 

Satsene for eiendomsskatt blir  etter dette

3 o/00

2,5 o/00

2 o/00

1 o/00

0 o/00

 

Tillegg til investeringsbudsjett: 

Kjøp av stigebil tas med i utredningen om felles brannordning i samkommunen.

De årlige investeringsbudsjettene reduseres med 10%.

Det forutsettes at barnehageprisene i Levanger kommer på nivå med det som er vedtatt på Stortinget. 

 

Ved økte driftsrammer i planperioden, skal pleie- og omsorg prioriteres først.

Det gjeninnføres 1-7.klasser ved alle barneskoler fra høsten 2004. Det forutsettes at dette gjøres innen de foreslåtte rammer for skolen. Det vises til ny opplæringslov vedtatt av Stortinget juni 2003.  ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^