Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 17.09.03, kl. 17:00-18:00, Glassgården
<< møtekalender
<< | >>

 

Si DIN mening i sakene
Sakliste som   PDF
Hovedutskrift som PDF

SAKLISTE:   | som PDF  |  hovedutskrift som PDF

053/03 SØKNAD OG GODKJENNING AV MARKABYGDA VASSVERK saksutredning vedtak

054/03

INNKJØP OG FINANSIERING AV 2 MINIBUSSER TIL KOMMUNENS TRANSPORTTJENESTE saksutredning vedtak
055/03 ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSENE FOR FÅRA saksutredning vedtak
056/03 NY 110 - SENTRAL saksutredning vedtak
057/03 ØKONOMIPLAN 2004-2007 saksutredning vedtak
058/03 DISPONERING AV AVFALL FRA BYGGING, REHABILITERING OG RIVING saksutredning vedtak
059/03 REGULERINGSPLAN STEINBRUDD MOSSING NEDRE I LEVANGER KOMMUNE saksutredning vedtak
060/03 REGULERINGSENDRING FOR EIENDOMMEN FINSVIK - 164-001
(saken trukket da den skal til mekling før behandling i kommunestyret)
saksutredning vedtak
061/03 REGULERINGSPLAN MOMARKA II, REGULERINGSENDRING saksutredning vedtak
062/03 DELEGASJONSREGLEMENT saksutredning vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 51 av 53

Representant Møter Dato/Merknad

THRANING, ODD-EILIV B

DNA

Ordfører

x    
Heieraas, Hans SP Varaordfører x   

AUNE, NILS ÅGE

DNA

Medlem

- forfall

SUNDAL, WENCHE WESTRUM

DNA

Medlem

x   

ØFSTI, EDVARD

DNA

Medlem

x   

BULLEN, KJELL

DNA

Medlem

x   

STRØMSNES, INGE ARNLJOT

DNA

Medlem

x   

ELMI, RUQIA MOHAMED

DNA

Medlem

x   

SKJETNEMARK, EINAR

DNA

Medlem

x   

NORDGÅRD, CHRISTINE

DNA

Medlem

x   

RAD, SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

x   
SIRUM, TORBJØRN

DNA

Medlem

x   
BØRRESEN, PEDER BERNHARD

DNA

Medlem

x   
GRANÅS, ASLE

DNA

Medlem

- forfall

LORENTSEN, LEIF KETIL

DNA

Medlem

x   
VOLDSETH, STEINAR JONNY

DNA

Medlem

x   

HENRIKSEN, MARIT SVARVA

DNA

Medlem

x   

STAVRUM, MARTIN

SP

Medlem

x   

SKJESOL, GURI JOHANNE

SP

Medlem

- forfall

SOLEM, ARNE

SP

Medlem

x   

HYNNE, HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x   

SVENDGÅRD, STEINAR

SP

Medlem

x   

DIESET, HELGE

SP

Medlem

- forfall

STJERN, IVAR

SP

Medlem

x   

MATBERG, SIGBJØRN

SP

Medlem

x   

BRENNE, KNUT JOSTEIN

SP

Medlem

x   

MYHR, GUNNAR LAURITS

H

Medlem

x   

HAUGBERG, GERD

H

Medlem

x   

GILSTAD, SIGVARD KRISTIAN

H

Medlem

x   

HAARSTAD, IVAR

H

Medlem

x   

SUNDAL, EYSTEIN

H

Medlem

x   

HUSTAD, TROND

H

Medlem

x   

HAUGOM, VEBJØRN

H

Medlem

- forfall

VANG, KJELL JOHANSEN

SV

Medlem

x   

INGVALDSEN, SIGURD

SV

Medlem

x   

SVENDSEN, GERD MARIT

SV

Medlem

x   

HAMMER, MARTHE

SV

Medlem

- forfall

TRØITE, JOSTEIN

SV

Medlem

x   

BYE, AINA

SV

Medlem

x   

FOLKVORD, ASBJØRN

SV

Medlem

x   

RONGLAN, GUDNY

KRF

Medlem

x   

MIKALSEN, STEINAR

KRF

Medlem

x   

GRENNE, OLAV JOHANNES

KRF

Medlem

x   

SANDSTAD, SIGVAR

KRF

Medlem

x   

HUSBY, JOHANNES

KRF

Medlem

x   

KJØLSVIK, IDAR

KRF

Medlem

- forfall

HAGEN, EIVIND

FRP

Medlem

- forfall

MEINHARDT, BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

x   

JOHANSEN, INGE

FRP

Medlem

x   

MYHR, ODDMUND

V

Medlem

x   

HEGGDAL, GERD TALSNES

V

Medlem

x   

HARALDSEN, ANNIKKEN KJÆR

V

Medlem

x   

MUSUM, SVEIN ERIK

UAVH

Medlem

- forfall
NESGÅRD, GUNNHILD M Ø DNA Varamedlem 1 x (Aune)
SANDNESMO, ERLING DNA Varamedlem 4 x (Granås)
HOJEM, SIGRID SP Varamedlem 10 x (Skjesol)

HJELMSTAD, KJELL

H Varamedlem 3 x (Haugom)
SKÅRDAL, VIGDIS SV Varamedlem 1 x (Hammer)

KARLSEN, JANN

KRF Varamedlem 1 x (Kjølsvik)
GRØNENG, TORE FRP Varamedlem 2 x (Musum)

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene, Ass.rådmann Alf Birger Haugnes, Formannskapssekretær Reidun Johansen

Interpellasjon:
Etter behandling av de ordinære sakene ble det  fremmet interpellasjon fra repr. Inge Johansen, FRP – vedr. Levanger stadion

Interpellasjonen ble trukket.

Merknader:

Sak 057/03 – Økonomiplan 2004-2007 ble behandlet som første sak. ^

 

 

 

053/03: SØKNAD OG GODKJENNING AV MARKABYGDA VASSVERK

PUK-100/03 INNSTILLING:

Tiltak beskrevet i søknad datert mai 2003,  for å bedre vasskvaliteten til Markabygda Vassverk godkjennes.

Det forutsettes at  sikkerhet-  og beredskapsplanen tilpasses det nye behandlingsanlegget samt at plan for internkontroll bearbeides videre.

17.09.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-053/03 Vedtak:

Tiltak beskrevet i søknad datert mai 2003,  for å bedre vasskvaliteten til Markabygda Vassverk godkjennes.

Det forutsettes at  sikkerhet-  og beredskapsplanen tilpasses det nye behandlingsanlegget samt at plan for internkontroll bearbeides videre.  ^

 

 

 

054/03: INNKJØP OG FINANSIERING AV 2 MINIBUSSER TIL KOMMUNENS TRANSPORTTJENESTE

2. gangs behandling kommunestyret 17.09.03

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.         Vedtak i Kommunestyresak 047/03 den 27.08.2003

-          På bakgrunn av de oppsatte beregninger av de årlige driftsutgifter for den kommunale trasnporttjenesten, og det innkomne anbud fra Levanger Taxi, opprettholdes den kommunale transporttjenesten.  

-          Rådmannen gis fullmakt til å foreta innkjøp av inntil 2minibusser innenfor rammen av 920.000 kr. Kjøpet finansieres ved bruk av likviditetsreserven.

2.        Vedtaket gjøres gjeldende fra vedtaksdato og klagen gis således ikke oppsettelig virkning.

17.09.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens innstilling  ble vedtatt med 48 mot 3 stemmer

KOM-054/03 Vedtak:

1.          Vedtak i Kommunestyresak 047/03 den 27.08.2003

·         På bakgrunn av de oppsatte beregninger av de årlige driftsutgifter for den kommunale trasnporttjenesten, og det innkomne anbud fra Levanger Taxi, opprettholdes den kommunale transporttjenesten.  

·         Rådmannen gis fullmakt til å foreta innkjøp av inntil 2minibusser innenfor rammen av 920.000 kr. Kjøpet finansieres ved bruk av likviditetsreserven.

2.        Vedtaket gjøres gjeldende fra vedtaksdato og klagen gis således ikke oppsettelig virkning. ^

 

 

 

055/03: ENDRING AV REGULERINGSBESTEMMELSENE FOR FÅRA

03.09.2003 Plan- og utviklingskomité

PUK-106/03 Innstilling:

Endring av reguleringsbestemmelsene for Fåra §2, som vist i vedlegg 3, vedtas.

17.09.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Representanten Asbjørn Folkvord, SV fremmet følgende forslag:

Reguleringsbestemmelsene for Fåra §2, endres ikke

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens forslag til innstilling vedtatt med 44 mot 7 stemmer.

KOM-055/03 Vedtak:

Endring av reguleringsbestemmelsene for Fåra §2, som vist i vedlegg 3, vedtas. ^

 

 

 

056/03: NY 110 - SENTRAL

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

1.             Levanger kommune vedtar at felles 110-sentral for Nord-Trøndelag legges til Namsos og etableres som en kommunal driftsenhetftsenhet.

2.             Såfremt sentralen etableres som IKS må kostnad fremkommet i brev av 04.12.02 fra ordførerne i Namsos og Steinkjer legges til grunn, dvs. kr.20 pr. innbygger.

Kostnader utover dette nivået er Levanger Kommune uvedkommende.

3.            Ordfører representerer Levanger kommune i representantskapet.

17.09.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ordfører Odd E. Thraning trakk saken. ^

 

 

 

057/03: ØKONOMIPLAN 2004-2007

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

17.09.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Representanten Edvard Øfsti, DNA, fremmet forslag om at følgende setning i vedtak i kommunestyresak 52/03 strykes:

”Det gjeninnføres 1-7.klasser ved alle barneskoler fra høsten 2004. Det forutsettes at dette gjøres innen de foreslåtte rammer for skolen. Det vises til ny opplæringslov vedtatt av Stortinget juni 2003.”

Representanten Jostein Trøite, SV fremmet følgende forslag:

Rådmannens innstilling i F-sak 066/03 vedtas med følgende endringer:

Alle tall i million kr.

 

2004

2005

2006

2007

Tillegg skole (1-7 på alle barneskoler)

0,8

2,3

2,8

2,8

Bolig/næring, reduserte utgifter

 

0,5

0,5

0,5

Boligforetaket, auka inntekter

0,4

1,1

1,1

1,1

Renter – reduksjon

0,4

0,4

0,4

0,4

Driftsmargin – reduksjon

 

3,8

2,8

1,8

Politisk/adm. Styring – reduksjon

 

 

1,0

1,0

Eiendomsskatt – reduksjon

 

3,0

3,0

3,0

Promillesats – eiendomsskatt

3,5

3,0

2,5

2,0

Øvrige forslag vedtatt i K-sak 052/03 forblir uendret.

Avstemning:

Representanten Jostein Trøite, SV`s forslag ble trukket.

Representanten Edvard Øfsti, DNA`s forslag avvist med 28 mot 23 stemmer.

KOM-057/03 Vedtak:

Forslag til Økonomiplan 2004-2007 vedtas med følgende endringer/tillegg: 

 

Økonomiplan drift:

2004

2005

2006

2007

2008

Eiendomsskatt

-3,5

-3

-7

-10

 

Overført boligforetaket

1,1

1,1

1,1

1,1

 

Reduserte inntekter

2,4

1,9

5,9

8,9

 

 

 

 

 

 

 

Reduserte utgifter:

 

 

 

 

 

Folkevalgt og administrativ styring

-1

-1,2

-1,5

-1,8

 

Bolig og næring

-0,4

-0,5

-0,5

-0,5

 

Renter

-1

-0,2

-3,9

-4,6

 

Avsetning til driftsmargin

 

 

 

-2

 

 

 

 

 

 

 

Satsene for eiendomsskatt blir  etter dette

3 o/00

2,5 o/00

2 o/00

1 o/00

0 o/00

 

Tillegg til investeringsbudsjett: 

·         Fylkesveg 108 – Åsen: 2 mill

·         Stigebil til 2004 -> 3,0 mill.

·         Vanntank til 2005 -> 1,0 mill.

Kjøp av stigebil tas med i utredningen om felles brannordning i samkommunen.

De årlige investeringsbudsjettene reduseres med 10%.

Det forutsettes at barnehageprisene i Levanger kommer på nivå med det som er vedtatt på Stortinget. 

 

Ved økte driftsrammer i planperioden, skal pleie- og omsorg prioriteres først.

Det gjeninnføres 1-7.klasser ved alle barneskoler fra høsten 2004. Det forutsettes at dette gjøres innen de foreslåtte rammer for skolen. Det vises til ny opplæringslov vedtatt av Stortinget juni 2003.  ^

 

 

 

058/03: DISPONERING AV AVFALL FRA BYGGING, REHABILITERING OG RIVING

PUK-098/03 INNSTILLING:

Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall vedtas.

17.09.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-058/03 Vedtak:

Forskrift om opplysninger om bygg- og anleggsavfall vedtas. ^

 

 

 

059/03: REGULERINGSPLAN STEINBRUDD MOSSING NEDRE I LEVANGER KOMMUNE

PUK – 101/03 INNSTILLING:

Følgende revisjoner gjøres med plandokumentene:

Reguleringsbestemmelser:

Revideres i tråd med uttalelsen fra Bergvesenet.

Reguleringskartet:

Revideres i tråd med uttalelsen fra Fylkesmannen (kommunal- og familieavdelingen).

Godkjent driftsplan skal foreligge før drift startes.

Revidert forslag til reguleringsplan for steinbrudd Mossing nedre, med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas.

Jordlovens § 12 skal gjelde for hele planområdet.

Med hjemmel i jordlovens § 9, jf. § 1, og skogbrukslovens § 50, jf. § 1, etableres et bundet fond for arrondering og landskapsreparasjon/utbedring etter avsluttet masseuttak. Dette fondet skal bestå av tilførte midler under driftsperioden. Dette sikres gjennom privatrettslig avtale.

17.09.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-059/03 Vedtak:

Følgende revisjoner gjøres med plandokumentene:

Reguleringsbestemmelser:

Revideres i tråd med uttalelsen fra Bergvesenet.

Reguleringskartet:

Revideres i tråd med uttalelsen fra Fylkesmannen (kommunal- og familieavdelingen).

Godkjent driftsplan skal foreligge før drift startes.

Revidert forslag til reguleringsplan for steinbrudd Mossing nedre, med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas.

Jordlovens § 12 skal gjelde for hele planområdet.

Med hjemmel i jordlovens § 9, jf. § 1, og skogbrukslovens § 50, jf. § 1, etableres et bundet fond for arrondering og landskapsreparasjon/utbedring etter avsluttet masseuttak. Dette fondet skal bestå av tilførte midler under driftsperioden. Dette sikres gjennom privatrettslig avtale. ^

 

 

 

060/03: REGULERINGSENDRING FOR EIENDOMMEN FINSVIK - 164-001

PUK-108/03 Innstilling:

Revidert forslag til reguleringsendring for Finsvik datert 26.06.2003, med tilhørende bestemmelser datert 22.08.2003, godkjennes (PBL §27.2).

Før reguleringsplanen legges frem for Kommunestyret gjennomføres mekling i henhold til Miljøverndepartementets rundskriv T-5/95.

17.09.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Saken trukket da den skal til mekling før behandling i kommunestyret.  ^

 

 

 

061/03: REGULERINGSPLAN MOMARKA II, REGULERINGSENDRING

PUK-109/03 Innstilling::

Forslag til reguleringsendring for del av reguleringsplan Momarka II, med tilhørende bestemmelser, godkjennes med følgende endring av bestemmelsenes punkt 3.2 1.ledd:

Bebyggelsen kan oppføres med en maksimal mønehøyde på 8 meter og en maksimal gesimshøyde på 6 meter.

17.09.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-061/03 Vedtak:

Forslag til reguleringsendring for del av reguleringsplan Momarka II, med tilhørende bestemmelser, godkjennes med følgende endring av bestemmelsenes punkt 3.2 1.ledd:

Bebyggelsen kan oppføres med en maksimal mønehøyde på 8 meter og en maksimal gesimshøyde på 6 meter. ^

 

 

 

062/03: DELEGASJONSREGLEMENT

FOR –083/03 INNSTILLING:

1. Saker etter plan- og bygningsloven og jordloven som er av prinsipiell art skal behandles i Plan- og utviklingskomiteen. Det samme gjelder alle klagesakene med unntak av de som er behandlet av administrasjonen etter delegert myndighet og som på grunnlag av klagen endres av administrasjonen.

2. Saker av ikke prinsipiell art avgjøres av rådmannen eller den han bemyndiger.

3. Eventuell uenighet om hva som er av prinsipiell og ikke prinsipiell art avgjøres av Plan- og utviklingskomiteen.

4. Delegasjon til Plan- og utviklingskomiteen

JORDLOVEN AV 12.05.1995 NR. 23
Komitéen tillegges all myndighet etter jordloven så langt loven tillater.

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN AV 14. JUNI 1985 NR. 77
Kommunestyrets myndighet etter loven blir delegert til komitéen så langt det er lovlig etter § 8.

5. Delegasjon til rådmannen

Plan- og utviklingskomiteen delegerer til rådmannen slik kommunestyret tidligere har delegert til rådmannen etter jordloven og plan- og bygningsloven. Kommunestyret trekker tilbake sin delegering til rådmannen.

6. Tillagt myndighet til Plan- og utviklingskomitéen vedr. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av10.06.1977, nr.82 og Friluftsloven av28.06.1957, nr. 16. overføres til Driftskomitéen. ^

17.09.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-062/03 Vedtak:

1. Saker etter plan- og bygningsloven og jordloven som er av prinsipiell art skal behandles i Plan- og utviklingskomiteen. Det samme gjelder alle klagesakene med unntak av de som er behandlet av administrasjonen etter delegert myndighet og som på grunnlag av klagen endres av administrasjonen.

2. Saker av ikke prinsipiell art avgjøres av rådmannen eller den han bemyndiger.

3. Eventuell uenighet om hva som er av prinsipiell og ikke prinsipiell art avgjøres av Plan- og utviklingskomiteen.

4. Delegasjon til Plan- og utviklingskomiteen

JORDLOVEN AV 12.05.1995 NR. 23
Komitéen tillegges all myndighet etter jordloven så langt loven tillater.

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN AV 14. JUNI 1985 NR. 77
Kommunestyrets myndighet etter loven blir delegert til komitéen så langt det er lovlig etter § 8.

5. Delegasjon til rådmannen

Plan- og utviklingskomiteen delegerer til rådmannen slik kommunestyret tidligere har delegert til rådmannen etter jordloven og plan- og bygningsloven. Kommunestyret trekker tilbake sin delegering til rådmannen.

6. Tillagt myndighet til Plan- og utviklingskomitéen vedr. Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av10.06.1977, nr.82 og Friluftsloven av28.06.1957, nr. 16. overføres til Driftskomitéen.  ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^