Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 15.10.03, kl. 17:00-19:55, glassgården
<< møtekalender
<< | >>

 

Si DIN mening i sakene
Sakliste
som   PDF
Hovedutskrift som PDF

SAKLISTE:   | som PDF    | hovedutskrift som PDF

063/03

REFERATSAKER

saksutredning

vedtak

064/03

MILJØLEDELSE - MILJØPOLICY OG MILJØMÅL FOR LEVANGER KOMMUNE

saksutredning

vedtak

065/03

NYE BREIDABLIKKTUNET -BETALINGSORDING, HUSLEIE OG GARANTIORDNING

saksutredning

vedtak

066/03

REGULERINGSPLAN JULSBORG - SØKNAD OM UTVIDELSE AV EKS. REGULERINGSPLAN

saksutredning

vedtak

067/03

JAN HAUGAN - REGULERINGSPLAN FOR DEL AV EIENDOMMEN FREDRIKKEFRYD - 016-001

saksutredning

vedtak

068/03

REGULERINGSPLAN VESKE

saksutredning

vedtak

069/03

SØKNAD OM GODKJENNING AV LEVANGER VANNVERK

saksutredning

vedtak

070/03

REGULERINGSPLAN FOR HOPLA HYTTEFELT I ÅSENFJORD

saksutredning

vedtak

071/03

LEVANGER SENTRUM, BYKJERNE - AVLASTNINGSOMRÅDE, REVISJON

saksutredning

vedtak

072/03

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - KULTURREFORM, PLAN OG ØKONOMI

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 53 av 53

Representant Møtte Merknad

THRANING, ODD-EILIV B

DNA

Ordfører

x    
Heieraas, Hans SP Varaordfører x   

AUNE, NILS ÅGE

DNA

Medlem

- forfall

SUNDAL, WENCHE WESTRUM

DNA

Medlem

x   

ØFSTI, EDVARD

DNA

Medlem

x   

BULLEN, KJELL

DNA

Medlem

x   

STRØMSNES, INGE ARNLJOT

DNA

Medlem

x   

ELMI, RUQIA MOHAMED

DNA

Medlem

x   

SKJETNEMARK, EINAR

DNA

Medlem

x   

NORDGÅRD, CHRISTINE

DNA

Medlem

x   

RAD, SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

x   
SIRUM, TORBJØRN

DNA

Medlem

x   
BØRRESEN, PEDER BERNHARD

DNA

Medlem

x   
GRANÅS, ASLE

DNA

Medlem

x   

LORENTSEN, LEIF KETIL

DNA

Medlem

x   
VOLDSETH, STEINAR JONNY

DNA

Medlem

- forfall

HENRIKSEN, MARIT SVARVA

DNA

Medlem

x   

STAVRUM, MARTIN

SP

Medlem

- forfall

SKJESOL, GURI JOHANNE

SP

Medlem

x   

SOLEM, ARNE

SP

Medlem

x   

HYNNE, HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x   

SVENDGÅRD, STEINAR

SP

Medlem

x   

DIESET, HELGE

SP

Medlem

x   

STJERN, IVAR

SP

Medlem

x   

MATBERG, SIGBJØRN

SP

Medlem

x   

BRENNE, KNUT JOSTEIN

SP

Medlem

x   

MYHR, GUNNAR LAURITS

H

Medlem

x   

HAUGBERG, GERD

H

Medlem

x   

GILSTAD, SIGVARD KRISTIAN

H

Medlem

x   

HAARSTAD, IVAR

H

Medlem

- forfall

SUNDAL, EYSTEIN

H

Medlem

x   

HUSTAD, TROND

H

Medlem

x   

HAUGOM, VEBJØRN

H

Medlem

x   

VANG, KJELL JOHANSEN

SV

Medlem

x   

INGVALDSEN, SIGURD

SV

Medlem

x   

SVENDSEN, GERD MARIT

SV

Medlem

x   

HAMMER, MARTHE

SV

Medlem

- forfall

TRØITE, JOSTEIN

SV

Medlem

x   

BYE, AINA

SV

Medlem

- forfall

FOLKVORD, ASBJØRN

SV

Medlem

- forfall

RONGLAN, GUDNY

KRF

Medlem

x   

MIKALSEN, STEINAR

KRF

Medlem

- forfall

GRENNE, OLAV JOHANNES

KRF

Medlem

x   

SANDSTAD, SIGVAR

KRF

Medlem

x   

HUSBY, JOHANNES

KRF

Medlem

x   

KJØLSVIK, IDAR

KRF

Medlem

- forfall

HAGEN, EIVIND

FRP

Medlem

- forfall

MEINHARDT, BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

x   

JOHANSEN, INGE

FRP

Medlem

x   

MYHR, ODDMUND

V

Medlem

x   

HEGGDAL, GERD TALSNES

V

Medlem

- forfall

HARALDSEN, ANNIKKEN KJÆR

V

Medlem

x   

MUSUM, SVEIN ERIK

UAVH

Medlem

x   
SANDNESMO, ERLING DNA Varamedlem 4 x (Voldseth)
KÅLEN, JOSTEIN DNA Varamedlem 5 x (Aune)

REBERG, ALF MAGNAR

SP Varamedlem 3 x (Stavrum)

DREIER, KNUT JOHAN

H Varamedlem 2 x (Haarstad)
SKÅRDAL, VIGDIS SV Varamedlem 1 x (Hammer)
LØVÅS, GUNNAR MORTEN SV Varamedlem 4 x (Folkvord)
RØNNING, JAN SV Varamedlem 6 x (Bye)

KARLSEN, JANN

krf Varamedlem 1 x (Kjølsvik)

LØVRØD, HANS MORTEN

krf Varamedlem 2 x (Mikalsen)
BAKKEN, HELGE V Varamedlem 1 x (Heggdal)

ØYEN, SOLGUNN

FRP Varamedlem 1 x (Hagen)

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene, Assisterende rådmann Alf Birger Haugnes, Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Formannskapssekretær Reidun Johansen

Merknader:

Representanten Guri Skjesol, SP fikk permisjon å forlot møtet før avstemming i sak 071/03. ^


 

 

063/03: REFERATSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsaken tas til orientering.

15.10.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-063/03 Vedtak:

Referatsaken tas til orientering. ^


 

 

064/03: MILJØLEDELSE - MILJØPOLICY OG MILJØMÅL FOR LEVANGER KOMMUNE

FOR-081/03 Innstilling:

  1. Kommunestyret slutter seg til den foreslåtte MILJØPOLICY FOR LEVANGER KOMMUNE og de foreslåtte MILJØMÅL FOR LEVANGER KOMMUNE.
  2. Miljøpolicyen og miljømålene legges til grunn i neste fase ved utarbeidelse av Handlingsprogrammet.

15.10.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-064/03 Vedtak:

  1. Kommunestyret slutter seg til den foreslåtte MILJØPOLICY FOR LEVANGER KOMMUNE og de foreslåtte MILJØMÅL FOR LEVANGER KOMMUNE.
  2. Miljøpolicyen og miljømålene legges til grunn i neste fase ved utarbeidelse av Handlingsprogrammet. ^


 

 


 

065/03: NYE BREIDABLIKKTUNET -BETALINGSORDING, HUSLEIE OG GARANTIORDNING

01.10.2003 Formannskapet

Utdelt i møte:

1.        Uttalelse fra  Samarbeidsutvalgene i Distrikt Nord, datert 23.09.03

2.        Uttalelse fra Eldres råd, datert 29.09.03

3.        Notat fra rådmannen til Formannskapet, datert 01.10.03

FOR-088/03 Innstilling:

1.        Følgende tjenester og priser gjøres gjeldende for omsorgsbolig organisert som bofellesskap eller bokollektiv ved Breidablikktunet og 3. etg. ved Levanger bo- og aktivitetssenter.

Kostabonnement alle måltider og drikke

Kr. 2.250,- pr. mnd

Abonnement på husholdningsprodukter

Kr. 220,- pr. mnd

Abonnement på leie av kluter, små/store frottehåndklær

Kr. 100,- pr. mnd

Abonnement på leie/vask av sengetøy

Kr. 170,- pr. mnd

Tilleggspunkt på listen over egenandeler for pleie- og omsorgstjenester 2003

Frokost og kveldsmat

Kr. 20 pr. måltid

2. Husleie for leilighet på Breidablikktunet i bofellesskap eller bokollektiv inkl. strøm og vaktmestertjenester fastesettes til kr. 7.000,- pr. mnd.

3. Det etableres en tilskuddsordning som skal sikre at klienter i kommunale omsorgsboliger skal ha minst kr. 4.750 til disposisjon pr. mnd. når boutgifter (husleie/strøm/oppvarming) er betalt. Beløpet reguleres årlig i henhold til konsumprisindeksen. Første regulering skjer pr. 01.01.2005.

4. Det etableres en låneordning for de som ikke har midler til å betale husleien fram til de får bostøtte. Forskuddet tilbakebetales senest ved avslutning av leieforholdet.

5. De foreliggende retningslinjer for tjenester og betalingsordninger for Breidablikktunet tas til orientering.

6. Vedtaket vurderes å gjelde for hele kommunen, minus pkt. 2 i innstillingen, som vurderes i forbindelse med budsjettarbeidet for 2004. 

15.10.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Representanten Skjesol, SP, fremmet følgende forslag til nytt punkt:

Breidablikktunets nybygg driftes som sykeheim inntil hele byggeprosjekt er ferdigstilt.

Følgende oversendes Driftskomiteen:

Før ”Retningslinjer for tjenester og betalingsordninger ved Breidablikktunet” vedtas må det tas stilling til følgende:

1.        Som planlagt fra starten, må bruksområdet for omsorgsboligene på en enkel  måte omdefineres til sykeheimsplasser, (hjemlet i lov om hel døgns pleie og omsorg) for å dekke behovet for sykeheimsplasser.

2.        Husleie ved Breidablikktunet. Det bør være differensiert husleie. Det kan ikke være samme leie for en toroms leilighet med altan, som for en enroms leilighet uten altan.

3.        Tilskuddsordningen må vurderes som en kommunal bostøtteordning.

4.        Rådmannens innstilling unntatt pkt. 2, vurderes om det skal gjelde for hele kommunen.

Avstemning:

Rådmannes forslag vedtatt med 42 mot 11 stemmer som ble avgitt for repr. Skjesol`s forslag til nytt punkt.

Repr. Skjesol`s forslag til oversendelse Driftskomiteen ble oversendt uten realitetsvotering.

KOM-065/03 Vedtak:

1.Følgende tjenester og priser gjøres gjeldende for omsorgsbolig organisert som bofellesskap eller bokollektiv ved Breidablikktunet og 3. etg. ved Levanger bo- og aktivitetssenter.

Kostabonnement alle måltider og drikke

Kr. 2.250,- pr. mnd

Abonnement på husholdningsprodukter

Kr. 220,- pr. mnd

Abonnement på leie av kluter, små/store frottehåndklær

Kr. 100,- pr. mnd

Abonnement på leie/vask av sengetøy

Kr. 170,- pr. mnd

Tilleggspunkt på listen over egenandeler for pleie- og omsorgstjenester 2003

Frokost og kveldsmat

Kr. 20 pr. måltid

2. Husleie for leilighet på Breidablikktunet i bofellesskap eller bokollektiv inkl. strøm og vaktmestertjenester fastesettes til kr. 7.000,- pr. mnd.

3. Det etableres en tilskuddsordning som skal sikre at klienter i kommunale omsorgsboliger skal ha minst kr. 4.750 til disposisjon pr. mnd. når boutgifter (husleie/strøm/oppvarming) er betalt. Beløpet reguleres årlig i henhold til konsumprisindeksen. Første regulering skjer pr. 01.01.2005.

4. Det etableres en låneordning for de som ikke har midler til å betale husleien fram til de får bostøtte. Forskuddet tilbakebetales senest ved avslutning av leieforholdet.

5. De foreliggende retningslinjer for tjenester og betalingsordninger for Breidablikktunet tas til orientering.

6. Vedtaket vurderes å gjelde for hele kommunen, minus pkt. 2 i innstillingen, som vurderes i forbindelse med budsjettarbeidet for 2004. 

Oversendelsesforsalag til Driftskomiteen:

Før ”Retningslinjer for tjenester og betalingsordninger ved Breidablikktunet” vedtas må det tas stilling til følgende:

1.        Som planlagt fra starten, må bruksområdet for omsorgsboligene på en enkel  måte omdefineres til sykeheimsplasser, (hjemlet i lov om hel døgns pleie og omsorg) for å dekke behovet for sykeheimsplasser

2.        Husleie ved Breidablikktunet. Det bør være differensiert husleie. Det kan ikke være samme leie for en toroms leilighet med altan, som for en enroms leilighet uten altan.

3.        Tilskuddsordningen må vurderes som en kommunal bostøtteordning.

4.        Rådmannens innstilling unntatt pkt. 2, vurderes om det skal gjelde for hele kommunen. ^

 


 


 

066/03: REGULERINGSPLAN JULSBORG - SØKNAD OM UTVIDELSE AV EKS. REGULERINGSPLAN

PUK-114/03 Innstilling:

Reguleringsplan Julsborg: Utvidelse av eksisterende reguleringsplan

Planen, med tilhørende bestemmelser, godkjennes.

15.10.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Representanten Skjetnemark, DNA, fremmet følgende oversendelsesforslag:

Kommunen starter arbeidet med en gjennomgang og revisjon av kommunedelplan Nesset.

Avstemning:

PUK`S forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Repr. Skjetnemark oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt.

KOM-066/03 Vedtak:

Reguleringsplan Julsborg: Utvidelse av eksisterende reguleringsplan

Planen, med tilhørende bestemmelser, godkjennes.

 

Oversendelsesforslag:

Kommunen starter arbeidet med en gjennomgang og revisjon av kommunedelplan Nesset. ^

 


 

 

067/03: JAN HAUGAN - REGULERINGSPLAN FOR DEL AV EIENDOMMEN FREDRIKKEFRYD - 016-001

PUK-115/03 Innstilling:

Reguleringsplan for del av eiendommen Fredrikkefryd - 016-001, med tilhørende bestemmelser, godkjennes.

 

Før de to boligtomtene kan opparbeides og bebygges, må atkomstveg fra fylkesvegen være anlagt, i henhold til godkjent reguleringsplan for Sørlia, og atkomsten til de to tomtene skal være knyttet til denne vegen.

Planen er justert i tråd med forutsetningen til Fylkesmannens landbruksavdeling og faglig råd fra Fylkesmannens kommunal- og familieavdeling

15.10.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-067/03 Vedtak:

Reguleringsplan for del av eiendommen Fredrikkefryd - 016-001, med tilhørende bestemmelser, godkjennes.

Før de to boligtomtene kan opparbeides og bebygges, må atkomstveg fra fylkesvegen være anlagt, i henhold til godkjent reguleringsplan for Sørlia, og atkomsten til de to tomtene skal være knyttet til denne vegen.

Planen er justert i tråd med forutsetningen til Fylkesmannens landbruksavdeling og faglig råd fra Fylkesmannens kommunal- og familieavdeling ^


 

 

068/03: REGULERINGSPLAN VESKE

PUK-116/03 Innstilling:

Reguleringsplan for Veske, med tilhørende bestemmelser, godkjennes

15.10.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-068/03 Vedtak:

Reguleringsplan for Veske, med tilhørende bestemmelser, godkjennes ^


 

 

069/03: SØKNAD OM GODKJENNING AV LEVANGER VANNVERK

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Søknad datert 27.06.03,  om godkjenning av Levanger vannverk vedtas.

Beredskapsplanen som er utarbeidet i 2000, bør revideres.

15.10.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-069/03 Vedtak:

Søknad datert 27.06.03,  om godkjenning av Levanger vannverk vedtas.

Beredskapsplanen som er utarbeidet i 2000, bør revideres. ^


 

 

070/03: REGULERINGSPLAN FOR HOPLA HYTTEFELT I ÅSENFJORD

PUK-119/03 Innstilling:

Plankartet revideres. Byggeområde for naust tas inn i tegnforklaringen.

Revidert forslag til reguleringsplan for Hopla hyttefelt med reviderte bestemmelser datert 19.09.03 vedtas (PBL §27.2).

15.10.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-070/03 Vedtak:

Plankartet revideres. Byggeområde for naust tas inn i tegnforklaringen.

Revidert forslag til reguleringsplan for Hopla hyttefelt med reviderte bestemmelser datert 19.09.03 vedtas (PBL §27.2). ^


 

 

071/03: LEVANGER SENTRUM, BYKJERNE - AVLASTNINGSOMRÅDE, REVISJON

PUK-124/03 Innstilling:

1.        Alternativ A mht. definisjon av sentrumskjerne for Levanger sentrum legges til grunn. Dette gir den beste fleksibilitet for framtidig utvikling av Levanger sentrum, og vil være med på å skape ”det gode liv i byen”/”Cittaslow”.

2.        Kommunen tar i mot tilbudet fra fylkeskommunen om støtte både faglig og økonomisk i arbeidet med å utforme en langsiktig byutviklingsstrategi for havneområdet langs Sundet.

15.10.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Repr. Løvås, SV fremmet følgende forslag:

1.        Bykjernen avgrenses av Stadion, Levangerelva og Sundet med unntak av et mindre areal på havna. Avlastningsområdene Moan og Trekanten beholdes med en mindre utvidelse på havna og ”Lidl-tomta”med Leirabekken og den del av Stabelvollen som ikke er utbygd til boligformål. Bruken av avlastningsområdet ved Trekanten presiseres. Avlastningsområde på Moan beholdes uforandret. Avgrensningene er vist som vedlegg 4, datert 27.06.03 (alt. C).

2.        Avgrensningene iht. punkt 1 legges til grunn ved utarbeidelse av reguleringsplaner innenfor de respektive områder.

3.        Avrensningene for bykjerne, sentrumsområde og avlastningsområde innarbeides ved revisjon av kommunedelplanen for Levanger sentrum.

4.        Kommunen tar i mot tilbudet fra fylkeskommunen om støtte både faglig og økonomisk i arbeidet med å utforme en langsiktig byutviklingsstrategi for havneområdet langs Sundet.

Avstemning:

Repr. Løvås SV`s forslag til vedtak vedtatt med 26 mot 26 (ordførerens stemme avgjorde)

KOM-071/03 Vedtak:

1.        Bykjernen avgrenses av Stadion, Levangerelva og Sundet med unntak av et mindre areal på havna. Avlastningsområdene Moan og Trekanten beholdes med en mindre utvidelse på havna og ”Lidl-tomta”med Leirabekken og den del av Stabelvollen som ikke er utbygd til boligformål. Bruken av avlastningsområdet ved Trekanten presiseres. Avlastningsområde på Moan beholdes uforandret. Avgrensningene er vist som vedlegg 4, datert 27.06.03 (alt. C).

2.        Avgrensningene iht. punkt 1 legges til grunn ved utarbeidelse av reguleringsplaner innenfor de respektive områder.

3.        Avrensningene for bykjerne, sentrumsområde og avlastningsområde innarbeides ved revisjon av kommunedelplanen for Levanger sentrum.

4.        Kommunen tar i mot tilbudet fra fylkeskommunen om støtte både faglig og økonomisk i arbeidet med å utforme en langsiktig byutviklingsstrategi for havneområdet langs Sundet. ^

 

 

 

072/03: DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN - KULTURREFORM, PLAN OG ØKONOMI

DK-034/03 Innstilling:

1.        Kommunal plan for Den kulturelle skolesekken i Levanger-  Kultursekken vedtas.

2.        Det forutsettes at tiltakene beskrevet i planen søkes innbakt i framtidige budsjett.

15.10.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Representanten Solem,  SP fremmet følgende forslag til nytt punkt 3:

Faget idrett/fysisk aktivitet innarbeides i den ”kulturelle skolesekken” på linje med de øvrige kulturaktiviteter i den.

Avstemning:

DK`s forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

Representanten Solem, SP`s forslag til nytt punkt avvist med 33 mot 19 stemmer.

KOM-072/03 Vedtak:

1.        Kommunal plan for Den kulturelle skolesekken i Levanger-  Kultursekken vedtas.

2.        Det forutsettes at tiltakene beskrevet i planen søkes innbakt i framtidige budsjett. ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^