Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 26.11.03, kl. 17:00-18:05, glassgården
<< møtekalender
<< | >>

 

Si DIN mening i sakene
Sakliste som   PDF
Hovedutskrift som PDF

SAKLISTE:   | som PDF   |  hovedutskrift som PDF

080/03

BRUK AV PYROTEKNISK VARE I LEVANGER SENTRUM

saksutredning

vedtak

081/03

AVGIFTSGRUNNLAGET FOR VANN OG KLOAKK

saksutredning

vedtak

082/03

REGNSKAP PR. 30.09.03

saksutredning

vedtak

083/03

VALG AV UTVALG, RÅD OG NEMNDER I LEVANGER KOMMUNE 2003-2007

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 25+10 av 35
Oppmøte:

Representant Møtte Merknad

THRANING ODD-EILIV B

DNA

Medlem

x  

ØFSTI EDVARD

DNA

Medlem

x  

NESGÅRD GUNNHILD M Ø

DNA

Medlem

- forfall

GREVSKOTT ELI

DNA

Medlem

x  

AUNE NILS ÅGE

DNA

Medlem

- forfall

ELMI RUKIA MOHAMED

DNA

Medlem

x  

WINNBERG STEIN OVE

DNA

Medlem

- forfall

WALSETH PETTER INGVALD

DNA

Medlem

x  

LØVÅS TOVE IRENE

DNA

Medlem

x  

RAD SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

x  

HEIERAAS HANS EDVARD

SP

Medlem

- forfall

HYNNE HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x  

SOLEM ARNE

SP

Medlem

- forfall

NØST SOLFRID LAUGSAND

SP

Medlem

x  

REBERG ALF MAGNAR

SP

Medlem

x  

SKJESOL GURI JOHANNE

SP

Medlem

x  

TRØITE JOSTEIN

SV

Medlem

x  

SKÅRDAL VIGDIS

SV

Medlem

x  

HAMMER MARTHE

SV

Medlem

- forfall

SKJERVE RAGNHILD TORUN

SV

Medlem

x  

LØVÅS GUNNAR MORTEN

SV

Medlem

- forfall

SÆTHER SØLVI HELENE

SV

Medlem

- forfall

MEINHARDT BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

x  

HOLTEN BJØRN STEINAR

FRP

Medlem

- forfall

GRANDGÅRD KNUT BIRGER

FRP

Medlem

x  

SANDBERG PER

FRP

Medlem

- forfall

NORBERG OLAV KARSTEN

H

Medlem

x  

GILSTAD SIGVARD KRISTIAN

H

Medlem

x  

HAUGOM VEBJØRN

H

Medlem

x  

HAUGBERG GERD

H

Medlem

x  

MIKALSEN STEINAR

KRF

Medlem

x  

RONGLAN GUDNY

KRF

Medlem

x  

KARLSEN JANN

KRF

Medlem

x  

HARALDSEN ANNIKKEN KJÆR

V

Medlem

x  

ARENTZ RANNVEIG MUNKEBY

V

Medlem

x  

GRANDE RIGMOR AGLEN

DNA

Varamedlem 1

x

(Aune)

GRANÅS ASLE

DNA

Varamedlem 2

x

(Nesgård)

SVARVA ROBERT

DNA

Varamedlem 3

x

(Winnberg)

DAHLEN JO VEGAR

SP

Varamedlem 1

x

(Heieraas)

MATBERG SIGBJØRN

SP

Varamedlem 2

x

(Solem)

GROVEN BERIT

SV

Varamedlem 1

x

(G. Løvås)

BERRE BJARNE

SV

Varamedlem 2

x

(Hammer)

HEIMBURG MORTEN VON

SV

Varamedlem 3

x

(Sæther)

JOHANSEN INGE

FRP

Varamedlem 1 x (Sandberg)

ØYEN SOLGUNN

FRP

Varamedlem 2

x

(Holten)

Ellers møtte:

Assisterende rådmann Alf Birger Haugnes, Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, Formannskapssekretær Reidun Johansen

Merknader:

Spørsmål til Ordføreren:

Spørsmål fra Arne Solem, SP:

1.       Legekontoret på Ytterøy – kontoret er fortsatt ikke gjenåpnet, hva er årsaken til dette?

Ordføreren besvarte spørsmålet ^

 
 

 

 

080/03: BRUK AV PYROTEKNISK VARE I LEVANGER SENTRUM

DK-036/03 Innstilling:

1.        I Levanger sentrum legges det ned totalforbud i bruk av pyroteknisk vare innenfor et område som er begrenset i vest av sykehuset, i sør og øst av Levangerelva og i nord av Levangersundet.

2.        Innenfor ovennevnte område gis det lov til å detonere pyroteknisk vare på odden nord for Innherred vaskeri med utskytningsretning utover sjøen.

3.        Ovennevnte plass skal kun brukes ved feiring av overgang til nytt år samt ved offentlig markering.

26.11.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-080/03 Vedtak:

1.        I Levanger sentrum legges det ned totalforbud i bruk av pyroteknisk vare innenfor et område som er begrenset i vest av sykehuset, i sør og øst av Levangerelva og i nord av Levangersundet.

2.        Innenfor ovennevnte område gis det lov til å detonere pyroteknisk vare på odden nord for Innherred vaskeri med utskytningsretning utover sjøen.

3.        Ovennevnte plass skal kun brukes ved feiring av overgang til nytt år samt ved offentlig markering. ^


 

 

 

 

081/03: AVGIFTSGRUNNALGET FOR VANN OG KLOAKK

FOR-105/03 Innstilling:

De vedlagte beregninger for kloakk for årene 2000-2004 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i 2004.

De vedlagte beregninger for vann for årene 2001-2004 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i 2004.

26.11.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-081/03 Vedtak:

De vedlagte beregninger for kloakk for årene 2000-2004 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i 2004.

De vedlagte beregninger for vann for årene 2001-2004 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i 2004.  ^


 

 

 

 

082/03: REGNSKAP PR. 30.09.03

FOR-098/03 Innstilling:

1.        Regnskapet pr. 30.09.03 tas til orientering

2.        Rådmannen får fullmakt til å fordele resterende budsjettreserve på de enkelte resultatområder etter påløpne pensjonsøkninger, samt evt. styrke enheter med størst negative budsjettavvik pr. 3.kvartal. Det ligger ikke reserver i budsjettet til å dekke negative avvik i den størrelse  som er varslet .

3.        De enheter som oppnår reelle positive budsjettavvik søkes så langt mulig å få dette overført til/kompensert  neste år.

4.        Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.

26.11.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-082/03 Vedtak:

1.        Regnskapet pr. 30.09.03 tas til orientering

2.        Rådmannen får fullmakt til å fordele resterende budsjettreserve på de enkelte resultatområder etter påløpne pensjonsøkninger, samt evt. styrke enheter med størst negative budsjettavvik pr. 3.kvartal. Det ligger ikke reserver i budsjettet til å dekke negative avvik i den størrelse  som er varslet .

3.        De enheter som oppnår reelle positive budsjettavvik søkes så langt mulig å få dette overført til/kompensert  neste år.

4.        Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene. ^


 

 

 

083/03: VALG AV UTVALG, RÅD OG NEMNDER OG DOMSMENN I LEVANGER KOMMUNE 2003-2007

VALGNEMNDA`S  FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslaget på medlemmer til utvalg, råd og nemnder og domsmenn i Levanger kommune, perioden 2003-2007, legges fram i møtet.

26.11.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

ARBEIDSMILJØUTVALGET - Representant fra fagforeninger kommer i tillegg.

Innstilling:

Arbeidsgiverrepresentanter:

Medlemmer:          Ordfører, Rådmann og èn av enhetslederne 

Varamedlemmer:   Varaordfører, èn av ass. Rådmennene, èn enhetsleder.

 

Repr. Vigdis Skårdal, SV fremmet flg. forslag:

Medlemmer: Ordfører, Rådmann, Formannskapsmedlem Jostein Trøite

Varamedlemmer: Varaordfører, èn av ass. Rådmennene,

Formannskapsmedlem Hans Heieraas

 

BEREDSKAPSRÅD

Innstilling
Ordfører, rådmann, to ass. rådmenn, brannsjef,
havnefogd, utnevnes av NTE
kommunelege I, distriktsveterinær, lensmann, leder for Telenor Nett AS, og områdesjefene
for heimevernet i Levanger, Frol og Skogn/Åsen,
Røde Kors og Kvinners frivillige beredskap, og 1 repr. fra Sivilforsvaret.
Rådmannen eller den han bemyndiger er sekretær for rådet.

 

BOLIGFORVALTNINGEN KF - styret
Ordføreren
, leder med varamedlem : Gunnar Myhr
Rådmannen
, nestleder med varamedlem : assisterende rådmann Alf B. Haugnes
Varaordføreren
med varamedlem Gudny Ronglan 
Marit Svarva Henriksen med varamedlem: Torhild Wibe
Arne Solem           med varamedlem: Ivar Haarstad

Innstilling: Varaordføreren endres til Hans Heieraas som sitter i styret fram til foretakets generalforsamling som da velger styre-

 

BORETTSLAGET KIRKEGT. 3B BLOKK A
Alfhild Moan
Varamedlem:
Bjarne Arntsen

InnstillingVelges av driftakomiteen.

 

BORETTSLAGET KIRKEGT. 3B, BLOKK B OG C
Reidun Schei Olsen
Varamedlem:
Gudrun Aar
Innstilling: Velges av driftskomiteen.

 

BORETTSLAGET SJØGATA 30
Kjell Sundet
Varamedlem:
Knut Langdal

Innstilling: Velges av driftskomiteen.

 

DYREVERNSNEMNDA
Asbjørn Lorås
Terje Matberg
Åshild Wesche Selmer
Varamedlemmer:
Johan Svendsen
Grete Moksnes
Odd-Leif Berg
Innstilling: Nemndas medlemmer fortsetter til 01.09.04.

 

DYREVERNSNEMND FROSTA-ÅSEN
Olaf Vedul
Varamedlem:
Liv Hokling Tunset
Innstilling: Som dyrevernsnemnda:

 

EINAR BORGSØS STIFTELSE
1. Aud Okkenhaug, vara: Einar Vandvik, 19.10.00 - 31.12.03
2. Martin Stavrum, vara: Kjell Vang, 19.10.00 - 31.12.03
3. Inge Strømsnes, vara: Eli Grevskott, 19.06.02 – 31.12.03  
4. Randi Aasenhus, vara: Tore Sæther, 19.06.02 – 31.12.03
Innstilling: Velges av formannskapet, jfr. stiftelsens vedtekter.

 

EKNE GRENDEHUSA/L, kommunens representant i styret
Hallgeir Hynne

Innstilling: Velges av driftskomiteen.

 

ELDRES RÅD
Einar Mossing - leder
Jacob Aune
Ingrid Brenne
Lars Vestrum
Hans Berg
Åse Kvam - Fra 15.08.01
Varamedlemmer:
1. Inger Nonstad
2. Åshild Gilberg
Innstilling: Støtter forslagene fra diverse pensjonistforeniger:

Fagforbundets pensjonistgruppe: Annbjørg Wanderås og Sven Tangen

Ytterøy pensjonistlag: Gerd Stavrum, vara: Aashild Gilberg (istedenfor Hans Berg)

Pensjonistgruppen, helseforetaket: Agnes Holte.

Håvard Knudsen (leder)

Leder Einar Mossing har frasagt seg gjenvalg som leder, men fortsetter som medlem.

 

FELLESSTYRET FOR SØNDRE INNHERRED REVISJONSDISTRIKT

Innstilling:

Jann Langåssve
Inge Strømsnes
 

Varamedlemmer:
1. Morten Breivik
2. Asgjerd Valstad

3. Eli Skogrand Storsve
 

FJELLSTYRE – SKOGN
Per Olav Gilstad, leder
Kjell Bullen, nestleder
Anna Marie Nydal
Bjarne Berre
Aase Lorås
Varamedlemmer:
1. Jan Rønning
2. Britt Mølnås
3. Aksel Stokke
4. Magnar Bolstad
5. Solbjørg Aune
6. Pål Myhr
 

FORLIKSRÅDET

Innstilling

Martin Stavrum, leder

Wenche Wadseth nestleder
Einar Skjetnemark
Varamedlemmer:
1. Asbjørn Folkvord
2. Johan Fossan
3. Johannes Vongraven
 

HALLTUN SAMFUNNSHUS – MEDLEM I STYRET
Per Mølnås

Innstilling: Velges av driftskomiteen.

 

HAVNERÅDET

Innstilling

Forslag: Odd Thraning (medlem)     Olav Norberg (varamedlem)

                  Hans Heieraas (medlem)  Gunnar Løvås (varamedlem)

 

HEIMEVERNSNEMND - Nemnda skal ha 3 medlemmer. To av disse velges av kommunestyret.
Den tredje er representant for politiet og pekes ut av politimesteren eller lensmannen.

Innstilling:

Per Jarle Eriksen

Per Aunet
 Varamedlemmer:

1. Knut Dreier
2. Olav Wanderås
3 Torbjørn Kolberg
 

INNHERRED RENOVASJON REPRESENTANTSKAP

Innstilling:

Odd Thraning (medl)         Birger Meinhardt (varamedl)

Per Aunet (medl)                 Astrid Saure (varamedl)

Gudny Ronglan (medl)       Einar Vandvik (varamedl)              


INTERKOMMUNALT FJELLOMRÅDE
Kolbjørn Nestgaard
Brit Mølnås
Varamedlem:
Odd J. Moen

Innstilling: Velges av driftskomiteen.

 

KLAGENEMND

Innstilling:

PEDER BØRRESEN

 

Nestleder

ODDRUN LAUGSAND

 

Leder

GERD MARIT SVENDSEN

 

Medlem

REIDUN AARTHUN

 

Medlem

TERJE LUND

 

Medlem

RANDI WANDERÅS

 

Varamedlem 1

MAJA ERIC

 

Varamedlem 1

OTTO BULL

 

Varamedlem 1

TORE A BERG

 

Varamedlem 2

TORE GRØNENG

 

Varamedlem 3

 

KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE - Rådet velger selv leder og nestleder
3 repr. fra de funksj.h. org. med pers. varamenn, 3 repr. fra kommunestyret, hvor av 1 fra formannskapet og 3 repr. fra administrasjonen.
Helge Bromstad (NHF) - varamedlem Bjørg Vestrum (HLF)
Anny Sørholt (NFU) - varamedlem Tor Tetlie (NFU)
Arnhild Bornstedt (Psor.for.) - varamedlem Idar Eidem (LHL)
Rådmannen peker ut representant fra administrasjonen.

Innstilling: Hilde Haugan Hynne, Edvard Øfsti og Steinar Mikalsen (medlemmer)

Solgunn Øyen, Eli Hegdalsaune og Karl Meiert Buchholdt (varamedlemmer)

 

KOMMUNENS REPRESENTANTER I:
Samarbeidsutvalg for skoler, barnehager

Styrer for PPT, Musikk- og kulturskolen, Ekne gymsal og grendehus, Ytterøy samfunnshus, Skognhallen

Innstilling: Velges av driftskomiteen.

 

KOMMUNESKOGENE, STYRET FOR

Innstilling:

Hans Heieraas, leder
John Grønli, nestleder
Gerd Marit Svendsen
Gunnar Myhr
Britt Mølnås

Varamedlemmer:
1. Oline Kjølsvik
2. Bjørn Erik Dypdal
3.
Oddmund Musum
4. Karl Meinert Buchhollt
5.
Wenche Wadseth
 

KRIGSMINNESMERKET VED FÆTTENFJORDEN I ÅSEN
Ole Vordal, leder
Magne Sandvik
Herbjørn Vinje
Innstilling: Velges av driftskomiteen.

 

KRIGSSKADENEMNDA
Sigmund Laugsand, leder
Arvid Aune
Sigvard Gilstad
Sverre Daling
Varamedlemmer:
1. Martin Granås
2. Kjell Hjelmstad
3. Knut Evenhus
Innstilling: Velges av driftskomiteen.

 

LAKSESTYRET (medlem)
Otto Bull
Innstilling: Velges av driftskomiteen.

 

LEGATET FALSTADFANGERS GAVE
Oddfrid Kjølen
Rolf Pettersen
Atle Sjaastad
Astrid J. Pedersen
Varamedlemmer:
1. Gunvor Bolstad
2. Oddmund Weie
3. Per S. Gustad
Innstilling: Velges av driftskomiteen.

 

LEGATSTYRENE, REPRESENTANTER

Innstilling:

Øydis Lund
 Arne Johan Johnsen
Gunnveig Slapgård Lein
Varamedlemmer:
1.
Anders Asprem
2. Mimmi Rundhaug
3.
Lars Forberg
 

LEVANGER BOLIGBYGGELAG – REPRESENTANTSKAPET

Innstilling:

Annikken Kjær Haraldsen

Birger Meinhardt
 Varamedlemmer:
1. Guri Skjesol
2. Jon Ramstad
 

LEVANGER BOLIGBYGGELAG – STYRET

Innstilling:
Gudny Ronglan

 Varamedlem:
Anders Grønli

 

LEVANGER BYGDEBOKNEMND
Olav Haugom, leder
Ivar Berre
Ingigerd Husbyn
Kjellrun Støp
Magnhild Andresen
Kåre Snekkvik
Asbjørn Norberg
Varamedlemmer:
1. Leif Kjønstad
2. Arne S. Vudduaune
3. Georg Sjaastad
4. Leif Rolfsjord
Innstilling: Velges av driftskomiteen.

 

LEVANGER MUSEUM – REPRESENTANTSKAPET
Asbjørn Eklo
Johan Husby
Per Anker Johansen
Asbjørn Tingstad (fra 08.05.02)
Varamedlemmer:

Kjell Bjertnes
John Eiternes
Innstilling: Velges av driftskomiteen.

 

LEVANGER VEL - MEDLEM I STYRET
Innstilling:

Per Solberg (medlem), Olav Norberg (varamedlem)

 

LIGNINGSNEMND

Innstilling:

Jostein Wibe, leder
Inger Marie Haugan
Erna Nergård
Terje Lund
Morten Breivik
Varamedlemmer:
1. Erling Eriksen
2. Olav Grenne
3. Anne Grete Sand
4. Kjell Nyenget
5. Vigdis Skårdal
6. Inger M. Haugan
 

OLE SANDSØRS FOND

Innstilling:

Aashild Gilberg
Fanny Gausen
Helge Bakken
Sigmund Laugsand
Irma Gilberg
 

OLE SANDSØRS LEGAT

Innstilling:

Aashild Gilberg  
Sigmund Laugsand  
Fanny Gausen  
Helge Bakken
Irma Gilberg
 

OPPNEVNINGSUTVALG FOR KONFLIKTRÅDSMEGLERE, REPRESENTANT
Odd-E. Thraning
Innstilling: Ordfører.

 

OVERFORMYNDERIET - Stein Solli er 1. overformynder og 
ansvarlig for føring av overformynderiets bøker.
1. overformynder: Ketil Vidar Iversen

2. overformynder: Arne Solem

Varamedlemmer:
1. Borger Næssan
2. Einar Haugan

3. Tore Grønneng
 

OVERLIGNINGSNEMND - Fylkesutvalget oppnevner leder og nestleder for overligningsnemnda.

Innstilling:

Eystein Sundal
Irene Haugskott

Rigmor Aglen Grande
 Bjarne Berre
Varamedlemmer:
1. Elise Berre
2. Olav Wanderås
3. Atle Sjåstad
4. Irene Løvtangen
 

OVERSKATTETAKSTNEMND

Innstilling:

Olav Støre, leder
Wenche Westrum Sundal
Lajla Eidsvik
Jørgen Aune
Helge Dieset
Morten von Heimburg (nestleder)
Varamedlemmer:
Elise Berre
Trond Hustad
Jann Karlsen
Randi Aasenhus
Øyvind Haugberg 
 

PROTOKOLLNEMND

Innstilling:

Tove Løvås
Guri Skjesol

Varamedlemmer:
1. Annikken Kjær Haraldsen
2.
Alf M Reberg
 

REINSJØ STATSALMENNING FJELLSTYRE

Innstilling:

Pål Flatås, leder
Aina Bye

Ola Aune
Varamedlemmer:
1. Sigbjørn Matberg
2. Svein Erik Musum

3. Torstein Aarthun
4. Kåre Sveberg
 

RONGLAN SAMFUNNSHUS – MEDLEM I STYRET
Einar Ronglan
Innstilling: Velges av driftskomiteen.¨

 

SAMARBEIDSUTVALG BARNEHAGER

SAMARBEIDSUTVALG I PLEIE- OG OMSORGSAVDELINGEN

SAMARBEIDSUTVALG SKOLER OG OPPVEKSTSENTRA

Innstilling: Velges av driftskomiteen.

 

SENTER MOT INCEST NORD-TRØNDELAG 
Innstilling:

Medlem: Wenche Westrum Sundal

Varamedlemmer: Steinar Mikalsen, Else Sirum og Solgunn Øyen

 

SIVILFORSVARSNEMND
Harald Wanderås
Anne Grete Sand
Jarle Øra
Varamedlemmer:
1. Per Solem
2. Liv R. Eriksen
3. Kerstin Bull
Innstilling: Velges av driftskomiteen.

 

SKATTETAKSTNEMNDA

Innstilling:Vebjørn Haugom, Johannes Husby, Harry Gilberg (medlemmer).

                  Martin Stavrum, Torbjørn Sirum, Anders Grønli(varamedlemmer)

 

SKATTEUTVALG

Innstilling:

Jostein Trøite, leder
Flemming Rehtmar
Gerd Haugberg (nestleder)
Solfrid Nøst
Johannes Pettersen
Varamedlemmer:
1. Gunnar Kjølen
2. Ann-Mari Aabakken
3. Astrid Saure
4. Leif Ketil Lorentzen

 

STATENS FISKARBANK, TAKSTNEMND (medlem)
Lydia Pettersen

Innstilling: Velges av driftskomiteen.

 

STIFTELSEN SKALLSTUGGU – MEDLEM STYRET - Velges for 2 år.

Per Jarle Eriksen fra 15.08.01
Varamedlem:
Hilde Haugan Hynne
Innstilling: Velges av driftskomiteen.

 

STIFTELSEN SKALLSTUGGU – UTSENDINGER ÅRSMØTET
Torhild Wibe
Nils Åge Aune
Innstilling: Velges av driftskomiteen.

 

STIFTELSEN STUDENTBOLIGER LEVANGER
Randi Sunde Gran
Varamedlem:
Jørgen Kristian Aune
Innstilling: Velges av driftskomiteen.

 

STIFTELSEN UTLEIEBOLIGER

Innstilling:  

Medlemmer:

Asgjerd Valstad
Johannes Vongraven
Varamedlemmer:
Gunnar Myhr

Gerd Talsnes Heggdal

Gro Røkke

 

TAKSTUTVALG

Innstilling:

Peter Hognestad, leder
Jørgen Kristian Aune
Jan Rønning
Varamedlemmer:
1. Trond Hustad
2. Anne Johanne Bye
3. Solfrid Nøst

 

TILSYNSNEMNDA FOR FRILUFTSOMRÅDET FALSTADBERGET
Olav Grenne, leder
Terje Rønning
Ragna S. Rosenlund
Anne Grete Sand
Hallgeir Hynne
Innstilling:Velges av driftskomiteen.

 

TILSYNSNEMNDA FOR HERRESTUA, SKOGN
Einar Bakken
Varamedlem:
Eystein Sundal

Innstilling: Velges av driftskomiteen.

 

TILSYNSNEMNDA FOR SKOGN BYGDEMUSEUM
Varamedlem:

Johannes Vongraven

Innstilling: velges av driftkomiteen.

 

TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET (underutvalg Teknisk komité)
Irene Haugskott, leder
Gunnar Løvås
Steinar Voldseth
Innstilling: Velges av Plan- og utviklingskomiteen

 

VALGSTYRET

Medlemmer:

Varamedlemmer:

 1. Gunnar L. Myhr
 2. Gudny Ronglan
 3. Svein Erik Musum
 4. Gerd Haugberg
 5. Steinar Mikalsen
 1. (Toni Kristin Solbakken) - fritatt
 2. Sigvard K. Gilstad
 3. (Britt Tønne Haugan) - fritatt
 4. Turid Ertzaas
 5. Olav J. Grenne
 6. Oddmund Myhr
 1. Odd-E. Thraning, leder
 2. Wenche Sundal
 3. Nils Åge Aune
 1. (Jonas Nordenborg Utvik) - fritatt
 2. (Margun Jonassen) - fritatt
 3. Edvard Øfsti
 4. Harriet Hjelde
 5. Einar Skjetnemark
 1. Hans Heieraas, nestleder
 2. Hilde Haugan Hynne
 3. Steinar Svendgård
 1. Helge Dieset
 2. Martin Stavrum
 3. Guri Skjesol
 4. Sigbjørn Matberg
 1. Kjell Vang
 2. Gerd Marit Svendsen
 1. Marthe Hammer
 2. (Trond Martin Sæterhaug) - fritatt
 3. Jostein Trøite

Innstilling: Formannskapet.

 

VILTNEMNDA

Innstilling:

Henrik Alstad, leder
Torbjørn Sirum, nestleder
Eva Brøndbo
Elin Hjemaas
Robert Svarva

Øystein Skei

Varamedlemmer:
1. Bård Olav Leangen
2. Einar Svee
3. Johan Husby
4. Liv R. Eriksen
5. Olav Støre
6. Torbjørn Moås
7. Nils Vestrum
 

YTTERØY SAMFUNNSHUS, kommunens representant i styret
Kristin Nøst
Innstilling: Velges av driftskomiteen

 

ÅSEN SPAREBANK – FORSTANDERSKAP
Reidar Dullum
Guri Skjesol
Vebjørn Haugom
Johannes Husby
Solveig Bergstrøm
Inger P. Haugen
Varamedlemmer:
Arne P. Hiberg (09.02.00)
Liv Hagnes (09.02.00)
Eva Sørum (09.02.00)

Innstilling: Velges senere av Formannskapet

 

ÅSEN SPAREBANK – NÆRINGSFONDET
Otto Lundberg (09.02.00)
Eli Reppen Eidem (09.02.00)
Varamedlemmer:
1. Toril Skjervold (09.02.00)
2. Gunnar Kjølen (09.02.00)
Innstilling: Velges senere av formannskapet.

 

 

Forslag til domsmenn med mer 2003-2007

LAGRETTEN | JORDSKIFTERETTEN | SJØRETTEN

BYGNINGSKYNDIG | FINANS | SKJØNNSMENN

HERREDSRETTEN (alfabetisk)

Menn Kvinner
Adly Nasser
Anders Grønli
Anders Gustad
Anders Haugberg
Arne Solem
Arve Flatås
Asbjørn Folkvord
Asbjørn Grong
Bernt Undlien
Bjarne Berre
Bjarte Skarstein
Bjørn Buran
Bjørn Olav Veimo
Bård Lund
Dag Stemre
Edvard Øfsti
Egil Gaupseth
Eystein Sundal
Gjermund Nilsen
Gunnar Løvås
Flemming Rehtmar
Hans Liland
Harry Gilberg
Håvard Fjerdingen
Inge Strømsnes
Jan Rønning
Jann Karlsen
Johan Husby
Erling Erikesen
Johannes Hovdal
Johannes Naavik
John Eiternes
John Aage Nilsen
Jon Grønli
Jon Ramstad
Joralf Elgseter
Jostein Myhr
Jostein Aarnseth
Jørgen Aune
Karl Fredrik Rekkavik
Karl Meinert Bucholdt
Ketil Iversen
Kjell Auran
Kjell Bullen
Kjell Hjelmstad
Kjell Nyenget
Kjell Vang
Knut Alfnes
Knut J. Dreier
Lars Johannessen
Lars Olav Hamstad
Leif Ketil Lorentsen
Nils Vestrum
Odd K. Bjørås
Oddmund Myhr (fra 29.05.02)
Ola Aune
Magne Rudi
Olav Grenne
Olav Skille
Gudmund Grønhaug
Stein Ove Winnberg
Odd-Håvard Thraning
Roar Hamstad
Rolf Gaarder
Rune Møst
Steinar Eggen
Steinar Hegstad
Steinar Holten
Steinar Mikalsen
Torbjørn Olsen
Petter Walseth
Trygve Thurn Paulsen
Vebjørn Haugom
Willy Borgan
Øyvind Gilberg

Ann E. Bjerkestrand
Anna Marie M. Laugsand
Annbjørg Grevskott
Elise Berre
Ann-Mari Aabakken
Astrid Saure
Berit Groven
Bjørg Berg
Bjørnhild Bremer
Britt Tønne Haugan
Eli Hegdalsaune
Elin Hamstad
Elisabeth Hellesø
Ellen Grostad
Eln Karin Dieset
Ester Viken
Eva Borge
Eva Vaade
Gerd T. Heggdal
Gudny Ronglan
Gunhild Øvrum Nesgård
Haldis Østeraas
Ingvild Berg
Heidi Kristin Holmen
Heidi Sandberg Nordahl
Hilde Vinne Iversen
Hildegunn Vada
Ingebjørg Fostad
Ingebjørg Mikalsen
Inger Haugan
Inger Lise Sundal
Inger Marie Haugan
Ingrid S. Rye Sørensen
Ingun Haugskott
Irene Haugskott
Kari Øfsti
Katrine Skjesol
Kirsten Marschauser
Kjellrun Støp
Kristin Buran
Vigdis Bråten
Kristine Nordgård
Laila Eidsvik
Liv Laugsand
Liv Løvrød
Liv Moe
Liv Synnøve Hallset
Magnhild Andresen
Maja Elise Rostad
Marit Lise Haugberg
Marith Bye
Martha Falch
Nanna Simonsen Hellesø
Oddveig Margrete Hamstad
Randi Furunes
Ragnhild Skjerve
Ranveig Øvreness
Reidun Aarthun
Gerd Marit Svendsen
Perly Næssan
Solfrid Nøst
Tone Myhr Richardsen
Trude Halstrøm
Toril Leirset
Tove R. Bergdal
Turi Dalen
Torny Meisingseth Trøite
Ismail Sahar
Unni Larsen (valgt 19.12.01)
Vigdis Skåral
Wenche Wadseth
Wenche Westrum Sundal
Øydis Lund
Åsbjørg Vedul Skjesol
Marit Røkkum
Åse Nyenget

 

LAGRETTEN (alfabetisk)

Menn Kvinner
Einar Skjetnemark
Harald Lund
Helge Bakken
Ivar Brattaker
Johan Fossan
Johannes Husby
Johannes Pettersen
Jon Arvid Sund
Jostein Trøite
Magnar Galaaen
Oddmund Myhr
John Grønli
Kjell Hjelmstad
Stein Solli
Gunnar Løvås
Anne Britt Skjetne
Anne Husby
Anne Sofie Lullau
Elise Berre
Eldbjørg Vongraven
Elin Aune
Ellen Grostad
Gro Røkke Hulbækdal
Gudny Ronglan
Inger Terese Olsen
Karin Skogen
Randi Aasenhuus
Torhild Wibe

 

JORDSKIFTERETTEN (alfabetisk)
Menn Kvinner
Arne Hiberg
Arne M. Lie
Atle Sjaastad
Gunnar L. Myhr
Johan Svendsen
Øystein Skei
Kjell Nyenget
Martin Stavrum
Olav Wanderås
Pål Flatås
Reidar Dullum
Sigfast Myhr
Øyvind Nybakken
Ann Kristin K H Hustad
Anne Grete Hojem
Annikken Kjær Haraldsen
Britt Mølnås
Inga Daae Forberg
Mette Steinvik
Oddrun Laugsand
Ragna Olaussen
Randi Bjørås
Solgunn Øyen
Wenche Wadseth
Ragnhild Skjerve

 

SJØRETTEN (alfabetisk)

Menn: Kvinner:
Olav Brattreit
Olav Grenne
Jon Arve Husby
Sigvard Gilstad
Terje Bartnes
Harriet Hjelde

Rigmor Aglen Grande

 

BYGNINGSKYNDIG (alfabetisk)

Menn: Kvinner:
Eivind Hagen
Helge Dieset
Idar Iversen
Jonas Nordenborg Utvik
Magne Nydal
Morten von Heimburg
Roar Arne Westrum
Sigvard Gilstad
Trond Hustad
Rolf Gaarder
Laila Aunet
Margun Jonassen
Marit Hæreid Sandstad

 

 

 

FINANS (alfabetisk)

Menn: Kvinner:

Eystein Sundal
Harald A. Lein

Eli Grevskott
Helen Pedersen 

 

SKJØNNSMENN (alfabetisk)

Menn: Kvinner:
Arne P. Lian
Asbjørn Ronglan
Bjarte Skarstein
Inge Heia
Ingvar Nøst
Ivar Sagmo
Jostein Trøite
Jostein Aarnseth
Kjell Nyenget
Kåre Leira
Olav A. Karlsen
Olav Wanderås
Per Jarle Eriksen
Peter Hognestad
Reidar Kjesbu
Roy Jørstad
Svein Troseth
Tore Grøneng
Øyvind Nybakken
Anders Grønli
Beate Fasting
Bente Kr. Fostad
Britt Mølnås
Ellen P. Grostad
Karin Skogen
Kari Øvrum
Kerstin Bull
Liv Lund
May Lis Sjaastad
Oddrun Laugsand
Solveig Vennes
Gerd Marit Svendsen
Ragnhild Skjerve

 

 

Avstemning:

Alternativ avstemming ad. Arbeidsmiljøutvalget ble Rådmannens forslag vedtatt med 22 mot 13 stemmer som ble avgitt for repr. Skårdals forslag.

For øvrig rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

KOM-083/03 Vedtak:

ARBEIDSMILJØUTVALGET - Representant fra fagforeninger kommer i tillegg.

Arbeidsgiverrepresentanter:

Medlemmer:          Ordfører, Rådmann og èn av enhetslederne 

Varamedlemmer:   Varaordfører, èn av ass. Rådmennene, èn enhetsleder.

 

BEREDSKAPSRÅD

Ordfører, rådmann, to ass. rådmenn, brannsjef,
havnefogd, utnevnes av NTE
kommunelege I, distriktsveterinær, lensmann, leder for Telenor Nett AS, og områdesjefene
for heimevernet i Levanger, Frol og Skogn/Åsen,
Røde Kors og Kvinners frivillige beredskap, og 1 repr. fra Sivilforsvaret.
Rådmannen eller den han bemyndiger er sekretær for rådet.

 

BOLIGFORVALTNINGEN KF - styret
Ordføreren
, leder med varamedlem : Gunnar Myhr
Rådmannen
, nestleder med varamedlem : assisterende rådmann Alf B. Haugnes
Varaordføreren
med varamedlem Gudny Ronglan 
Marit Svarva Henriksen med varamedlem: Torhild Wibe
Arne Solem  med varamedlem: Ivar Haarstad

Varaordføreren endres til Hans Heieraas som sitter i styret fram til foretakets generalforsamling som da velger styre-

 

BORETTSLAGET KIRKEGT. 3B BLOKK A
Velges av driftskomiteen.

 

BORETTSLAGET KIRKEGT. 3B, BLOKK B OG C
Velges av driftskomiteen.

 

BORETTSLAGET SJØGATA 30
Velges av driftskomiteen.

 

DYREVERNSNEMNDA
Asbjørn Lorås
Terje Matberg
Åshild Wesche Selmer
Varamedlemmer:
Johan Svendsen
Grete Moksnes
Odd-Leif Berg
Nemndas medlemmer fortsetter til 01.09.04.

 

DYREVERNSNEMND FROSTA-ÅSEN
Olaf Vedul
Varamedlem:
Liv Hokling Tunset

Nemndas medlemmer fortsetter til 01.09.04.

 

EINAR BORGSØS STIFTELSE
Velges av formannskapet, jfr. stiftelsens vedtekter.

 

EKNE GRENDEHUSA/L, kommunens representant i styret
Velges av driftskomiteen.

 

ELDRES RÅD
Fagforbundets pensjonistgruppe: Annbjørg Wanderås og Sven Tangen

Ytterøy pensjonistlag: Gerd Stavrum, vara: Aashild Gilberg (istedenfor Hans Berg)

Pensjonistgruppen, helseforetaket: Agnes Holte.

Håvard Knudsen (leder)

Leder Einar Mossing har frasagt seg gjenvalg som leder, men fortsetter som medlem.

 

FELLESSTYRET FOR SØNDRE INNHERRED REVISJONSDISTRIKT

Jann Langåssve
Inge Strømsnes

Varamedlemmer:
1. Morten Breivik
2. Asgjerd Valstad

3. Eli Skogrand Storsve
 

FJELLSTYRE – SKOGN
Per Olav Gilstad, leder
Kjell Bullen, nestleder
Anna Marie Nydal
Bjarne Berre
Aase Lorås
Varamedlemmer:
1. Jan Rønning
2. Britt Mølnås
3. Aksel Stokke
4. Magnar Bolstad
5. Solbjørg Aune
6. Pål Myhr
 

FORLIKSRÅDET

Martin Stavrum, leder

Wenche Wadseth nestleder
Einar Skjetnemark
Varamedlemmer:
1. Asbjørn Folkvord
2. Johan Fossan
3. Johannes Vongraven
 

HALLTUN SAMFUNNSHUS – MEDLEM I STYRET
Velges av driftskomiteen.

 

HAVNERÅDET

Odd Thraning (medlem)     Olav Norberg (varamedlem)

Hans Heieraas (medlem)  Gunnar Løvås (varamedlem)

 

HEIMEVERNSNEMND - Nemnda skal ha 3 medlemmer. To av disse velges av kommunestyret.
Den tredje er representant for politiet og pekes ut av politimesteren eller lensmannen.

Per Jarle Eriksen

Per Aunet
Varamedlemmer:

1. Knut Dreier
2. Olav Wanderås
3 Torbjørn Kolberg
 

INNHERRED RENOVASJON REPRESENTANTSKAP

Odd Thraning (medl)         Birger Meinhardt (varamedl)

Per Aunet (medl)                 Astrid Saure (varamedl)

Gudny Ronglan (medl)       Einar Vandvik (varamedl)              


INTERKOMMUNALT FJELLOMRÅDE
Velges av driftskomiteen.

 

KLAGENEMND

PEDER BØRRESEN

 

Nestleder

ODDRUN LAUGSAND

 

Leder

GERD MARIT SVENDSEN

 

Medlem

REIDUN AARTHUN

 

Medlem

TERJE LUND

 

Medlem

RANDI WANDERÅS

 

Varamedlem 1

MAJA ERIC

 

Varamedlem 1

OTTO BULL

 

Varamedlem 1

TORE A BERG

 

Varamedlem 2

TORE GRØNENG

 

Varamedlem 3

 

KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE - Rådet velger selv leder og nestleder
3 repr. fra de funksj.h. org. med pers. varamenn, 3 repr. fra kommunestyret, hvor av 1 fra formannskapet og 3 repr. fra administrasjonen.
Helge Bromstad (NHF) - varamedlem Bjørg Vestrum (HLF)
Anny Sørholt (NFU) - varamedlem Tor Tetlie (NFU)
Arnhild Bornstedt (Psor.for.) - varamedlem Idar Eidem (LHL)
Rådmannen peker ut representant fra administrasjonen.

Hilde Haugan Hynne, Edvard Øfsti og Steinar Mikalsen (medlemmer)

Solgunn Øyen, Eli Hegdalsaune og Karl Meiert Buchholdt (varamedlemmer)

 

KOMMUNENS REPRESENTANTER I:
Samarbeidsutvalg for skoler, barnehager

Styrer for PPT, Musikk- og kulturskolen, Ekne gymsal og grendehus, Ytterøy samfunnshus, Skognhallen

Velges av driftskomiteen.

 

KOMMUNESKOGENE, STYRET FOR

Hans Heieraas, leder
John Grønli, nestleder
Gerd Marit Svendsen
Gunnar Myhr
Britt Mølnås

Varamedlemmer:
1. Oline Kjølsvik
2. Bjørn Erik Dypdal
3.
Oddmund Musum
4. Karl Meinert Buchhollt
5.
Wenche Wadseth
 

KRIGSMINNESMERKET VED FÆTTENFJORDEN I ÅSEN
Velges av driftskomiteen.

 

KRIGSSKADENEMNDA
Velges av driftskomiteen.

 

LAKSESTYRET (medlem)
Velges av driftskomiteen.

 

LEGATET FALSTADFANGERS GAVE
Velges av driftskomiteen.

 

LEGATSTYRENE, REPRESENTANTER

Øydis Lund
Arne Johan Johnsen
Gunnveig Slapgård Lein
Varamedlemmer:
1.
Anders Asprem
2. Mimmi Rundhaug
3.
Lars Forberg
 

LEVANGER BOLIGBYGGELAG – REPRESENTANTSKAPET

Annikken Kjær Haraldsen

Birger Meinhardt
Varamedlemmer:
1. Guri Skjesol
2. Jon Ramstad
 

LEVANGER BOLIGBYGGELAG – STYRET

Gudny Ronglan

Varamedlem:
Anders Grønli

 

LEVANGER BYGDEBOKNEMND
Velges av driftskomiteen.

 

LEVANGER MUSEUM – REPRESENTANTSKAPET
Velges av driftskomiteen.

 

LEVANGER VEL - MEDLEM I STYRET
Per Solberg (medlem), Olav Norberg (varamedlem)

 

LIGNINGSNEMND

Jostein Wibe, leder
Inger Marie Haugan
Erna Nergård
Terje Lund
Morten Breivik
Varamedlemmer:
1. Erling Eriksen
2. Olav Grenne
3. Anne Grete Sand
4. Kjell Nyenget
5. Vigdis Skårdal
6. Inger M. Haugan
 

OLE SANDSØRS FOND

Aashild Gilberg
Fanny Gausen
Helge Bakken
Sigmund Laugsand
Irma Gilberg
 

OLE SANDSØRS LEGAT

Aashild Gilberg  
Sigmund Laugsand  
Fanny Gausen  
Helge Bakken
Irma Gilberg
 

OPPNEVNINGSUTVALG FOR KONFLIKTRÅDSMEGLERE, REPRESENTANT
Ordfører

 

OVERFORMYNDERIET
1. overformynder: Ketil Vidar Iversen

2. overformynder: Arne Solem

Varamedlemmer:
1. Borger Næssan
2. Einar Haugan

3. Tore Grønneng
 

OVERLIGNINGSNEMND - Fylkesutvalget oppnevner leder og nestleder for overligningsnemnda.

Eystein Sundal
Irene Haugskott

Rigmor Aglen Grande
 Bjarne Berre
Varamedlemmer:
1. Elise Berre
2. Olav Wanderås
3. Atle Sjåstad
4. Irene Løvtangen
 

OVERSKATTETAKSTNEMND

Olav Støre, leder
Wenche Westrum Sundal
Lajla Eidsvik
Jørgen Aune
Helge Dieset
Morten von Heimburg (nestleder)
Varamedlemmer:
Elise Berre
Trond Hustad
Jann Karlsen
Randi Aasenhus
Øyvind Haugberg 
 

PROTOKOLLNEMND

Tove Løvås
Guri Skjesol

Varamedlemmer:
1. Annikken Kjær Haraldsen
2.
Alf M Reberg
 

REINSJØ STATSALMENNING FJELLSTYRE

Pål Flatås, leder
Aina Bye

Ola Aune
Varamedlemmer:
1. Sigbjørn Matberg
2. Svein Erik Musum

3. Torstein Aarthun
4. Kåre Sveberg
 

RONGLAN SAMFUNNSHUS – MEDLEM I STYRET
Velges av driftskomiteen

 

SAMARBEIDSUTVALG BARNEHAGER

SAMARBEIDSUTVALG I PLEIE- OG OMSORGSAVDELINGEN

SAMARBEIDSUTVALG SKOLER OG OPPVEKSTSENTRA

Velges av driftskomiteen.

 

SENTER MOT INCEST NORD-TRØNDELAG 
Medlem: Wenche Westrum Sundal

Varamedlemmer: Steinar Mikalsen, Else Sirum og Solgunn Øyen

 

SIVILFORSVARSNEMND
Velges av driftskomiteen.

 

SKATTETAKSTNEMNDA

Vebjørn Haugom, Johannes Husby, Harry Gilberg (medlemmer).

Martin Stavrum, Torbjørn Sirum, Anders Grønli(varamedlemmer)

 

SKATTEUTVALG

Jostein Trøite, leder
Flemming Rehtmar
Gerd Haugberg (nestleder)
Solfrid Nøst
Johannes Pettersen
Varamedlemmer:
1. Gunnar Kjølen
2. Ann-Mari Aabakken
3. Astrid Saure
4. Leif Ketil Lorentzen

 

STATENS FISKARBANK, TAKSTNEMND (medlem)
Velges av driftskomiteen.

 

STIFTELSEN SKALLSTUGGU – MEDLEM STYRET - Velges for 2 år.

Velges av driftskomiteen.

 

STIFTELSEN SKALLSTUGGU – UTSENDINGER ÅRSMØTET
Velges av driftskomiteen.

 

STIFTELSEN STUDENTBOLIGER LEVANGER
Velges av driftskomiteen.

 

STIFTELSEN UTLEIEBOLIGER

Medlemmer:

Asgjerd Valstad
Johannes Vongraven
Varamedlemmer:
Gunnar Myhr

Gerd Talsnes Heggdal

Gro Røkke

 

TAKSTUTVALG

Peter Hognestad, leder
Jørgen Kristian Aune
Jan Rønning
Varamedlemmer:
1. Trond Hustad
2. Anne Johanne Bye
3. Solfrid Nøst

 

TILSYNSNEMNDA FOR FRILUFTSOMRÅDET FALSTADBERGET
Velges av driftskomiteen.

 

TILSYNSNEMNDA FOR HERRESTUA, SKOGN
Velges av driftskomiteen.

 

TILSYNSNEMNDA FOR SKOGN BYGDEMUSEUM
Velges av driftkomiteen.

 

TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET (underutvalg Plan- og utviklingskomiteen)
Velges av Plan- og utviklingskomiteen

 

VALGSTYRET

Formannskapet:

Thraning Odd DNA

NORBERG OLAV KARSTEN

H

GREVSKOTT ELI

DNA

AUNE NILS ÅGE

DNA

RONGLAN GUDNY

KRF

HEIERAAS HANS EDVARD

SP

HYNNE HILDE HAUGAN

SP

TRØITE JOSTEIN

SV

MEINHARDT BIRGER KONRAD

FRP

 

VILTNEMNDA

Henrik Alstad, leder
Torbjørn Sirum, nestleder
Eva Brøndbo
Elin Hjemaas
Robert Svarva

Øystein Skei

Varamedlemmer:
1. Bård Olav Leangen
2. Einar Svee
3. Johan Husby
4. Liv R. Eriksen
5. Olav Støre
6. Torbjørn Moås
7. Nils Vestrum
 

YTTERØY SAMFUNNSHUS, kommunens representant i styret
Velges av driftskomiteen

 

ÅSEN SPAREBANK – FORSTANDERSKAP
Velges senere av Formannskapet

 

ÅSEN SPAREBANK – NÆRINGSFONDET
Velges senere av formannskapet.

 

Domsmenn med mer 2003-2007

LAGRETTEN | JORDSKIFTERETTEN | SJØRETTEN

BYGNINGSKYNDIG | FINANS | SKJØNNSMENN

HERREDSRETTEN (alfabetisk)

Menn Kvinner
Adly Nasser
Anders Grønli
Anders Gustad
Anders Haugberg
Arne Solem
Arve Flatås
Asbjørn Folkvord
Asbjørn Grong
Bernt Undlien
Bjarne Berre
Bjarte Skarstein
Bjørn Buran
Bjørn Olav Veimo
Bård Lund
Dag Stemre
Edvard Øfsti
Egil Gaupseth
Eystein Sundal
Gjermund Nilsen
Gunnar Løvås
Flemming Rehtmar
Hans Liland
Harry Gilberg
Håvard Fjerdingen
Inge Strømsnes
Jan Rønning
Jann Karlsen
Johan Husby
Erling Erikesen
Johannes Hovdal
Johannes Naavik
John Eiternes
John Aage Nilsen
Jon Grønli
Jon Ramstad
Joralf Elgseter
Jostein Myhr
Jostein Aarnseth
Jørgen Aune
Karl Fredrik Rekkavik
Karl Meinert Bucholdt
Ketil Iversen
Kjell Auran
Kjell Bullen
Kjell Hjelmstad
Kjell Nyenget
Kjell Vang
Knut Alfnes
Knut J. Dreier
Lars Johannessen
Lars Olav Hamstad
Leif Ketil Lorentsen
Nils Vestrum
Odd K. Bjørås
Oddmund Myhr (fra 29.05.02)
Ola Aune
Magne Rudi
Olav Grenne
Olav Skille
Gudmund Grønhaug
Stein Ove Winnberg
Odd-Håvard Thraning
Roar Hamstad
Rolf Gaarder
Rune Møst
Steinar Eggen
Steinar Hegstad
Steinar Holten
Steinar Mikalsen
Torbjørn Olsen
Petter Walseth
Trygve Thurn Paulsen
Vebjørn Haugom
Willy Borgan
Øyvind Gilberg

Ann E. Bjerkestrand
Anna Marie M. Laugsand
Annbjørg Grevskott
Elise Berre
Ann-Mari Aabakken
Astrid Saure
Berit Groven
Bjørg Berg
Bjørnhild Bremer
Britt Tønne Haugan
Eli Hegdalsaune
Elin Hamstad
Elisabeth Hellesø
Ellen Grostad
Eln Karin Dieset
Ester Viken
Eva Borge
Eva Vaade
Gerd T. Heggdal
Gudny Ronglan
Gunhild Øvrum Nesgård
Haldis Østeraas
Ingvild Berg
Heidi Kristin Holmen
Heidi Sandberg Nordahl
Hilde Vinne Iversen
Hildegunn Vada
Ingebjørg Fostad
Ingebjørg Mikalsen
Inger Haugan
Inger Lise Sundal
Inger Marie Haugan
Ingrid S. Rye Sørensen
Ingun Haugskott
Irene Haugskott
Kari Øfsti
Katrine Skjesol
Kirsten Marschauser
Kjellrun Støp
Kristin Buran
Vigdis Bråten
Kristine Nordgård
Laila Eidsvik
Liv Laugsand
Liv Løvrød
Liv Moe
Liv Synnøve Hallset
Magnhild Andresen
Maja Elise Rostad
Marit Lise Haugberg
Marith Bye
Martha Falch
Nanna Simonsen Hellesø
Oddveig Margrete Hamstad
Randi Furunes
Ragnhild Skjerve
Ranveig Øvreness
Reidun Aarthun
Gerd Marit Svendsen
Perly Næssan
Solfrid Nøst
Tone Myhr Richardsen
Trude Halstrøm
Toril Leirset
Tove R. Bergdal
Turi Dalen
Torny Meisingseth Trøite
Ismail Sahar
Unni Larsen (valgt 19.12.01)
Vigdis Skåral
Wenche Wadseth
Wenche Westrum Sundal
Øydis Lund
Åsbjørg Vedul Skjesol
Marit Røkkum
Åse Nyenget

LAGRETTEN (alfabetisk)

Menn Kvinner
Einar Skjetnemark
Harald Lund
Helge Bakken
Ivar Brattaker
Johan Fossan
Johannes Husby
Johannes Pettersen
Jon Arvid Sund
Jostein Trøite
Magnar Galaaen
Oddmund Myhr
John Grønli
Kjell Hjelmstad
Stein Solli
Gunnar Løvås
Anne Britt Skjetne
Anne Husby
Anne Sofie Lullau
Elise Berre
Eldbjørg Vongraven
Elin Aune
Ellen Grostad
Gro Røkke Hulbækdal
Gudny Ronglan
Inger Terese Olsen
Karin Skogen
Randi Aasenhuus
Torhild Wibe
JORDSKIFTERETTEN (alfabetisk)
Menn Kvinner
Arne Hiberg
Arne M. Lie
Atle Sjaastad
Gunnar L. Myhr
Johan Svendsen
Øystein Skei
Kjell Nyenget
Martin Stavrum
Olav Wanderås
Pål Flatås
Reidar Dullum
Sigfast Myhr
Øyvind Nybakken
Ann Kristin K H Hustad
Anne Grete Hojem
Annikken Kjær Haraldsen
Britt Mølnås
Inga Daae Forberg
Mette Steinvik
Oddrun Laugsand
Ragna Olaussen
Randi Bjørås
Solgunn Øyen
Wenche Wadseth
Ragnhild Skjerve

SJØRETTEN (alfabetisk)

Menn: Kvinner:
Olav Brattreit
Olav Grenne
Jon Arve Husby
Sigvard Gilstad
Terje Bartnes
Harriet Hjelde

Rigmor Aglen Grande

BYGNINGSKYNDIG (alfabetisk)

Menn: Kvinner:
Eivind Hagen
Helge Dieset
Idar Iversen
Jonas Nordenborg Utvik
Magne Nydal
Morten von Heimburg
Roar Arne Westrum
Sigvard Gilstad
Trond Hustad
Rolf Gaarder
Laila Aunet
Margun Jonassen
Marit Hæreid Sandstad

 

 

FINANS (alfabetisk)

Menn: Kvinner:

Eystein Sundal
Harald A. Lein

Eli Grevskott
Helen Pedersen 

SKJØNNSMENN (alfabetisk)

Menn: Kvinner:
Arne P. Lian
Asbjørn Ronglan
Bjarte Skarstein
Inge Heia
Ingvar Nøst
Ivar Sagmo
Jostein Trøite
Jostein Aarnseth
Kjell Nyenget
Kåre Leira
Olav A. Karlsen
Olav Wanderås
Per Jarle Eriksen
Peter Hognestad
Reidar Kjesbu
Roy Jørstad
Svein Troseth
Tore Grøneng
Øyvind Nybakken
Anders Grønli
Beate Fasting
Bente Kr. Fostad
Britt Mølnås
Ellen P. Grostad
Karin Skogen
Kari Øvrum
Kerstin Bull
Liv Lund
May Lis Sjaastad
Oddrun Laugsand
Solveig Vennes
Gerd Marit Svendsen
Ragnhild Skjerve

 

 

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^