Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 17.12.03, kl. 17:00-22:15, glassgården
<< møtekalender
<< | >>

 

Si DIN mening i sakene
Sakliste som   PDF
Hovedutskrift som PDF

SAKLISTE:   | som PDF  |  hovedutskrift som PDF

084/03

REGULERINGSENDRING FOR EIENDOMMEN FINSVIK - 164-001

saksutredning

vedtak

085/03

REGULERINGSPLAN LEANGEN HYTTEFELT

saksutredning

vedtak

086/03

DAGFINN ØSTERLIE - 022-010 - PRIVAT REGULERINSGPLAN STØRESLIA

saksutredning

vedtak

087/03

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN, SAGTUN ÅSENFJORD GNR. 232-012

saksutredning

vedtak

088/03

2. GANGS BEHANDLING AV FLERBRUKSPLAN FROLFJELLET

saksutredning

vedtak

089/03

ÅSEN BYGDEALMENNING - REGULERINGSPLAN HAUGATJØNNA, LOMTJØNNA OG MOSSINGVATNET HYTTEFELT

saksutredning

vedtak

090/03

INNHERRED SAMKOMMUNE - UTSETTELSE AV OPPSTARTSTIDSPUNKT

saksutredning

vedtak

091/03

BUDSJETT 2004

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 32+3 av 35
Oppmøte:

Representant Møtte Merknad

THRANING ODD-EILIV B

DNA

Ordfører

x  

NORBERG OLAV KARSTEN

H

Varaordfører

x  

ØFSTI EDVARD

DNA

Medlem

- forfall

NESGÅRD GUNNHILD M Ø

DNA

Medlem

x  

GREVSKOTT ELI

DNA

Medlem

x  

AUNE NILS ÅGE

DNA

Medlem

- forfall

ELMI RUKIA MOHAMED

DNA

Medlem

x  

WINNBERG STEIN OVE

DNA

Medlem

x  

WALSETH PETTER INGVALD

DNA

Medlem

x  

LØVÅS TOVE IRENE

DNA

Medlem

x  

RAD SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

x  

HEIERAAS HANS EDVARD

SP

Medlem

x  

HYNNE HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x  

SOLEM ARNE

SP

Medlem

x  

NØST SOLFRID LAUGSAND

SP

Medlem

x  

REBERG ALF MAGNAR

SP

Medlem

x  

SKJESOL GURI JOHANNE

SP

Medlem

x  

TRØITE JOSTEIN

SV

Medlem

x  

SKÅRDAL VIGDIS

SV

Medlem

x  

HAMMER MARTHE

SV

Medlem

- forfall

SKJERVE RAGNHILD TORUN

SV

Medlem

x  

LØVÅS GUNNAR MORTEN

SV

Medlem

x  

SÆTHER SØLVI HELENE

SV

Medlem

x  

MEINHARDT BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

x  

HOLTEN BJØRN STEINAR

FRP

Medlem

x  

GRANDGÅRD KNUT BIRGER

FRP

Medlem

x  

SANDBERG PER

FRP

Medlem

x  

GILSTAD SIGVARD KRISTIAN

H

Medlem

x  

HAUGOM VEBJØRN

H

Medlem

x  

HAUGBERG GERD

H

Medlem

x  

MIKALSEN STEINAR

KRF

Medlem

x  

RONGLAN GUDNY

KRF

Medlem

x  

KARLSEN JANN

KRF

Medlem

x  

HARALDSEN ANNIKKEN KJÆR

V

Medlem

x  

ARENTZ RANNVEIG MUNKEBY

V

Medlem

x  

GRANDE RIGMOR AGLEN

DNA

Varamedlem 1

x (Aune)

SVARVA ROBERT

DNA

Varamedlem 3

x (Øfsti)

GROVEN BERIT

SV

Varamedlem 1

x (Hammer)

Ellers møtte:

Ass.rådmann Alf Birger Haugnes, Ass.rådmann Ingvar Rolstad, Økonmisjef Meier Hallan,  Formannskapssekretær Reidun Johansen

Merknader:

Repr. Jostein Trøite, SV fratrådte inhabil under behandling av sak 086/03: DAGFINN ØSTERLIE - 022-010 - PRIVAT REGULERINSGPLAN STØRESLIA, vararepr. Bjarne Berre, SV var med i behandlingen av denne saken.

Repr. Guri Skjesol, SP og Alf Magnar Reberg, SP fratrådte inhabil under behandling av sak 089/03: ÅSEN BYGDEALMENNING - REGULERINGSPLAN HAUGATJØNNA, LOMTJØNNA OG MOSSINGVATNET HYTTEFELT

Spørsmål til Ordføreren:
Spørsmål fra Gunnar Løvås, SV:

1.   Hva har Levanger kommune gjort for å redusere sykefraværet i de resultatenheter som sliter med høyt sykefravær?

2.        Hvilke tiltak har Levanger kommune gjort i samarbeid med Trygdeetatens arbeidslivssenter og arbeidstakerne for å sørge for at sykmeldte kan komme tilbake i arbeid og i hvilken grad tar kommunen i bruk restarbeidsevnen til sykmeldte arbeidstakere?

Ordføreren besvarte spørsmålene.

Repr. Jostein Trøite, SV fremmet følgende Protokoll tilførsel:
Forslag fra AP, Krf og H, pkt. 13 og pkt. 14 medfører økte utgifter uten at det er vist til dekning i budsjettforslaget. Forslaget kan derfor ikke avstemmes, jfr. Kommuneloven ang. helhetlige budsjettforslag.
^

 

 


 

 

084/03: REGULERINGSENDRING FOR EIENDOMMEN FINSVIK - 164-001

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Reguleringsendring for Finsvik datert 26.06.03, med tilhørende bestemmelser datert 22.08.2003, godkjennes (PBL §27.2).

Planen sendes Miljøverndepartementet for stadfesting.

17.12.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Repr. Gunnar Løvås, SV fremmet følgende forslag til endring:

Hyttene som ligger innenfor 100 metersbeltet tas ut av planen eller reguleres utenfor 100 metersbeltet.

Avstemning:

Rådmannens forslag vedtatt med  27 mot 8 stemmer som ble avgitt for Løvå`s forslag.

KOM-084/03 Vedtak:

Reguleringsendring for Finsvik datert 26.06.03, med tilhørende bestemmelser datert 22.08.2003, godkjennes (PBL §27.2).

Planen sendes Miljøverndepartementet for stadfesting.  ^

 

 

 

 

085/03: REGULERINGSPLAN LEANGEN HYTTEFELT

PUK-155/03 INNSTILLING:

Forslag til reguleringsplan Leangen hyttefelt 1og Leangen hyttefelt 2 med tilhørende bestemmelser vedtas med følgende endringer:

·         Punkt 3.2 i reguleringsbestemmelsene tas ut.

17.12.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Repr. Gunnar Løvås, SV fremmet følgende forslag:

Felt 2 bryter med prinsippet om at en utbygging skal underordne seg landskap og terreng og får derfor en uheldig silhuettvirkning. Feltet tas ut av planen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens forslag til innstilling vedtatt med 29 mot 6 stemmer.

KOM-085/03 Vedtak:

Forslag til reguleringsplan Leangen hyttefelt 1og Leangen hyttefelt 2 med tilhørende bestemmelser vedtas med følgende endringer:

1.        Punkt 3.2 i reguleringsbestemmelsene tas ut. ^

 

 

 

 

086/03: DAGFINN ØSTERLIE - 022-010 - PRIVAT REGULERINSGPLAN STØRESLIA

PUK-152/03 Vedtak:

Forslag til reguleringsplan for boliger Støreslia avvises.

17.12.2003 Kommunestyret

Fratrådte som innhabil:

Repr. Jostein Trøite, SV fratrådte ved behandling av denne saken, vararepr. Bjarne Berre, SV var med på behandlingen av denne saken

Forslag i møte:

Repr. Guri Skjesol, SP fremmet følgende forslag:

Reguleringsplan for boliger Støreslia vedtas.

Begrunnelse:

Det ligger allerede boliger på denne siden av jernbanen. Kommunens landbrukssjef hadde ingen merknader til reguleringen, så framt restarealet ble solgt. Fra Støreslia er det kort veg til Skogn BU-skole og idrettsanlegget, som også ligger på denne siden av jernbanen.

Avstemning:

Repr. Guri Skjesol, SP`s forslag vedtatt med 25 mot 10 stemmer.

KOM-086/03 Vedtak:

Reguleringsplan for boliger Støreslia vedtas.

Begrunnelse:

Det ligger allerede boliger på denne siden av jernbanen. Kommunens landbrukssjef hadde ingen merknader til reguleringen, så framt restarealet ble solgt. Fra Støreslia er det kort veg til Skogn BU-skole og idrettsanlegget, som også ligger på denne siden av jernbanen. ^

 

 

 

087/03: ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN, SAGTUN ÅSENFJORD GNR. 232-012

PUK 150/03  INNSTILLING:

Endring av del av reguleringsplan Sagtun Åsenfjord Gnr 232-012, med tilhørende bestemmelser, vedtas med følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

·         §5.1 i reguleringsbestemmelsene tas ut.

17.12.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-087/03 Vedtak:

Endring av del av reguleringsplan Sagtun Åsenfjord Gnr 232-012, med tilhørende bestemmelser, vedtas med følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

·         §5.1 i reguleringsbestemmelsene tas ut. ^

 

 

 

088/03: 2. GANGS BEHANDLING AV FLERBRUKSPLAN FROLFJELLET

PUK-149/03 Innstilling:

Temaplan Frolfjellet oversendes kommunestyret til behandling

17.12.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Repr. Hans Heieraas, SP, fremmet følgende forslag til endring:

Kapittel 7 – Hyttebygging – siste kulepunkt i avsnittet endres til:

For området Kløvjanbustaden (se kart) skal forholda ovenfor avklares i reguleringsplan. En hyttebygging i dette området forutsetter at avgrensning for inngrepsfrie områder ikke blir endret. Dvs. at det ikke tillates bygging av vei og andre tyngre installasjoner. (Kløvjanbustaden regnes ikke som et nytt område).

Ordfører Odd E. Thraning, DNA fremmet følgende forslag:

Flerbruksplan for Frolfjellet 2003-2015 vedtas og innarbeides i kommuneplanen.

Repr. Birger Meinhardt, FRP fremmet følgende tilleggsforslag:

Ber om at kommunestyret ser på mulighet for en snøscooter trasè over mot Sverige, slik at en kan knytte seg opp mot snøscooter leder på Svensk side. Grunnen til dette forslag er at handicappede også får en mulighet til å oppleve vinterfjellet, samt at det er mange som har dette som frilufts interesse.

Repr. Gunnar Løvås, SV fremmet følgende forslag til endringer av formuleringer i planen under forslag til tiltak i pkt. 7:

Jernvinna

Det åpnes for at det kan bygges et rekonstruksjonsanlegg i Heståsdalen der andre sikrede fornminner fra jernproduksjon kan observeres i en helhet.

Sætervoller

Første strekpunkt pkt. 7 i planen under forslag til tiltak om ikke å øke aktiviteten på Roknesvollen foreslås strøket.

Varaordfører Olav Norberg, H fremmet forslag til endring kap. 6.2:

2. kulepkt:

Praktisk vil det være fordeler med et anlegg ved Skallstuggu.

1.        punktet tas ut.

Repr. Annikken Kjær Haraldsen, V fremmet følgende endrings forslag:

Endringsforslag til PUK`s innstilling side 3 Innledning:

Mål for bruken av Frolfjellet:

Nytt pkt. 4

Allmennheten skal kunne ha tilgang til et vinterterreng med høyest mulige kvalitet. Motorferdsel i utmark skal begrenses til et minimum.

Endringsforslag til PUK`s innstillng side 11 kap. 5.4:

Nytt avsnitt Parkering og stier:

I forskjellige planer er det tatt med ca. 20 parkeringsplasser og de fleste er bygd. Opp gjennom årene har det også blitt bygd en rekke stier, avkjørsler og til dels korte bilveger. Her har det vær så som så med planlegging. Gjeldende lovverk må følges når det gjelder utbygging av parkeringsplasser, veger og stier. I et pressområde som Frolfjellet er det nødvendig med en detaljert plan for framtidig utbygging av disse.

Repr. Hans Heieraas, SP fremmet følgende forslag:

Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen med alle fremlagte forslag.

Avstemning:

Repr. Hans Heieraas, SP`s forslag om at saken utsettes og sendes til administrasjonen med alle fremlagte forslag, enstemmig vedtatt.

KOM-088/03 Vedtak:

Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen med alle fremlagte forslag.  ^

 

 

 

 

089/03: ÅSEN BYGDEALMENNING - REGULERINGSPLAN HAUGATJØNNA, LOMTJØNNA OG MOSSINGVATNET HYTTEFELT

Fratrådte Innhabil:

Guri Skjesol, SP og Alf Magnar Reberg, SP

PUK-146/03 INNSTILLING:

Forslag til reguleringsplan Haugatjønna, Lomtjønna og Mossingvatnet, med tilhørende bestemmelser vedtas med følgende endringer:

1.        Hyttetomt nr. 14 tas ut av planen.

2.        Reguleringsbestemmelsenes §6 – Fellesbestemmelser endres til

·         Det er ikke tillatt med innlagt vann i hyttene.

·         Privetløsning skal være godkjent biodo med tilstrekkelig lagringskapasitet.

·         Privetløsningen skal godkjennes av kommunen i forbindelse med byggesaksbehandlingen.

·         Opparbeidelse av stier kan kun utføres etter godkjenning av grunneier og Levanger kommune.

17.12.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-089/03 Vedtak:

Forslag til reguleringsplan Haugatjønna, Lomtjønna og Mossingvatnet, med tilhørende bestemmelser vedtas med følgende endringer:

1.        Hyttetomt nr. 14 tas ut av planen.

2.        Reguleringsbestemmelsenes §6 – Fellesbestemmelser endres til

·         Det er ikke tillatt med innlagt vann i hyttene.

·         Privetløsning skal være godkjent biodo med tilstrekkelig lagringskapasitet.

·         Privetløsningen skal godkjennes av kommunen i forbindelse med byggesaksbehandlingen.

·         Opparbeidelse av stier kan kun utføres etter godkjenning av grunneier og Levanger kommune. ^

 

 

 

 

090/03: INNHERRED SAMKOMMUNE - UTSETTELSE AV OPPSTARTSTIDSPUNKT

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.        Forutsatt godkjent søknad om forsøk etableres Innherred samkommune fra 1.2.2004 basert på det Målbilde som framgår av diskusjonsnotat til sak 30b i styringsgruppa for Innherred samkommune.

2.        Dersom en av kommunene ikke ser at de kan være med på dette grunnlag fra 1.2.2004 er Levanger kommune innstilt på å etablere samkommunen sammen med den andre kommunen og tilby den tredje kommunen et annet samarbeid med mulighet for å slutte seg fullt til samkommunen i løpet av prosjektperioden.

17.12.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Repr. Birger Meinhardt, FRP fremmet følgende forslag:

I lys av at Frosta kommune nå har satt foten ned for samkommunen og har stemt nei til dette, så vil Levanger Fremskrittsparti fremme følgende forslag:

2.        Saken utsettes til nye opplysninger ligger til rette for videre arbeid med dette, sammen med Verdal kommune.

Primærforslag:

1.        Det legges til rette for en folkeavstemming om vi skal fortsette med samkommuneprosjektet. Her må innbyggerne i Levanger få si sin mening. Dette er i god demokratisk ånd at det gjøres på denne måten. Og politikerne må rette seg etter hva innbyggerne sier i denne saken.

Grunnen til disse forslag er at det nå har oppstått en helt ny situasjon. Dette fordi det er tvil om grunnlaget nå ligger til rette for kun to kommuner i dette arbeidet. Opprinnelig søknad, med økonomiske midler fra departementet var med basis i tre kommuner, og ikke to som det nå er. Her må det søkes på nytt til departementet for to kommuner. For Fremskrittspartiet blir det helt feil og fortsette dette arbeidet slik som saken nå står.

Repr. Arne Solem, SP fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3 i rådmannens forslag til vedtak:

Dersom en av kommunene ikke ser at de kan være med på dette grunnlag fra 1.2.2004 er Levanger kommune innstilt på å etablere samkommunen sammen med den andre kommunen.

Avstemning:

Repr. Birger Meinhardt, FRP`s forslag  til utsettelse avvist med 25 mot 10 stemmer.

Rådmannens forslag til pkt. 1 vedtatt mot 4 stemmer

Rådmannens forslag pkt 2. vedtatt mot 5 stemmer

Repr. Birger Meinhardt, FRP`s primærforslag avvist med 31 mot 4 stemmer

Solems forslag til tillegg avvist med 34 mot 1 stemme

KOM-090/03 Vedtak:

  1. Forutsatt godkjent søknad om forsøk etableres Innherred samkommune fra 1.2.2004 basert på det Målbilde som framgår av diskusjonsnotat til sak 30b i styringsgruppa for Innherred samkommune.
  2. Dersom en av kommunene ikke ser at de kan være med på dette grunnlag fra 1.2.2004 er Levanger kommune innstilt på å etablere samkommunen sammen med den andre kommunen og tilby den tredje kommunen et annet samarbeid med mulighet for å slutte seg fullt til samkommunen i løpet av prosjektperioden.  ^

 

 

 

091/03: BUDSJETT 2004

FOR-112/03 Vedtak:

Foreløpig forslag til budsjett 2004 legges ut til offentlig ettersyn fram til kommunestyrets behandling 17.12.2003

FOR-112/03 Innstilling:

1.        Foreløpig forslag til budsjett 2004 vedtas.

2.        Anslaget for økningen i de frie inntekter etter behandling i Stortinget er beregnet til  6,347 mill. kroner for Levanger Kommune. Økningen foreslås fordelt på følgende måte:
Økt avsetning lønn- pensjon   3 mill. kroner
Pleie- og omsorg økt. ramme    2,347 mill. kroner
Økt avsetning formannskapets tilleggsbevilgningskonto 1,0 mill. kroner

3.        Det settes av 8% av skatteinntektene i margin.

4.        Eiendomsskattesatsen for 2004 fastsettes til 0,3% generelt, og tilsvarende for verker og bruk.

5.        Det vedtas økonomireglement for 2004 i samsvar med vedlegg.

6.        Det vedtas nye priser og betalingssatser for 2004 slik det fremgår av vedlegg.

7.        Garantiramme for lån i 2004, jfr lov om sosial omsorg  §3 og §12, settes til kr. 1.200.000,-.

8.        Låneopptak til finansiering av investeringer i 2004 inkl. selvfinansierende investeringer settes til  90,055 mill kr. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

9.        Levanger Kommune inngår avtale med hovedbankforbindelsen om en kassekreditt på 20 mill. kroner.

10.     Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer. I forbindelse med innføring av ny momskompensasjonsordning vil det være behov for å beregne effekter av denne endring ned på ansvarsenheter samt redusere nettorammene pr. ansvarsenhet tilsvarende. Rådmannen får fullmakt til å gjøre denne tilpasning.

11.     Den ramme som vedtas som overføring til Den norske Kirke i Levanger, legges til grunn for endelig forslag til  kirkens økonomiplan / budsjett, som fremlegges til orientering så snart som mulig.

12.     Kommunestyret godkjenner Kirkelig Fellesråds andel av foreslåtte investeringer i økonomiplanperioden, slik det fremgår av tabell i kommunens budsjett.

17.12.2003 Kommunestyret

Forslag i møte:

Repr. Hans Heieraas, SP fremmet på vegne av SV, SP, FRP og V, følgende forslag:

Formannskapets innstilling vedtas med følgende endringer (erstatter punkt 2 i innstillingen) :

 

Mer inntekt / Mindre utg.

Mindre innt. / Mer utg.

Eiendomsskatt   0,32 %

 1.400.000

 

Økning ramme som følge av stortingets behandling av statsbudsjettet

 6.347.000

 

 Ansvar 100 Politiske organer, reduksjon

    200.000

 

 Økt avsetning lønn og pensjon

 

 2.500.000

 Økt ramme pleie og omsorg

  

 2.500.000

 Økt ramme undervisning

 

 2.000.000

 Økt avsetning formannskapet tillegsbk.

 

    197.000

Økt ramme kultur (Brusve, Frivillig kulturarb.) Disponeres av DK

 

    200.000

 Rusforebyggende tiltak   +

 

    200.000

Ungdommens kultur – og aktivitetshus  (Gjensidige gården)        +

 

    150.000

 Private barnehager          +

 

    200.000

 Sum

 7.947.000

 7.947.000

Punkt 4 i innstillingen endres til :

”Eiendomsskattesatsen for 2004 settes til 0,32 % generelt, og tilsvarende for verker og bruk”.

Repr. Birger Meinhardt, FRP fremmet følgende forslag:

VERBALFORSLAG

FORSLAG nr. 1, fremmet av FrP`s kommunestyregruppe i Levanger Kommune:
Kommunestyret ber ordfører og administrasjonen v/rådamnnen om en grundig redegjørelse og gjennomgang av prosjektet CittaSlow.

Herunder:              Hva er gjort?

                               Hvilke vedtak er gjort?

                               Økonomiske rammer

                               Framtidige planer?

 

Oversendelsesforslag til Formannskapet

FORSLAG nr. 2, fremmet av FrP`s kommunestyregruppe i Levanger Kommune:

Kommunestyret ber administrasjonen v/rådmannen utarbeide rutiner for rapportering av regnskap i forhold til budsjett hver annen måned. Dette for at vi som politikere skal kunne ha bedre oversikt og kontroll med økonomien i Levanger.

Oversendelsesforslag til Formannskapet

FORSLAG nr. 3, fremmet av FrP`s kommunestyregruppe i Levanger Kommune:

Kommunestyret ber administrasjonen utrede konkurranseutsetting av Festiviteten

Oversendelsesforslag til Formannskapet

FORSLAG nr. 4, fremmet av FrP`s kommunestyregruppe i Levanger Kommune:

Kommunestyret ber administrasjonen utrede salg av Moan idrettspark

Oversendelsesforslag til Formannskapet

FORSLAG nr. 5, fremmet av FrP`s kommunestyregruppe i Levanger Kommune:

Kommunestyret ber administrasjonen utrede konkurranseutsetting av 630 Drift/anlegg

FORSLAG nr. 6, fremmet av FrP`s kommunestyregruppe i Levanger Kommune:

Kommunestyret ber skolene i Levanger Kommune om å avslutte all form for morsmålsundervisning, da dette ikke er en lovpålagt oppgave.

Oversendelsesforslag til Formannskapet:

FORSLAG nr. 7, fremmet av FrP`s kommunestyregruppe i Levanger Kommune:

Kommunestyret ber administrasjonen utrede utmelding av KLP.

FORSLAG nr. 8, fremmet av FrP`s kommunestyregruppe i Levanger Kommune:
Kommunestyret ber rådmannen i forbindelse med evalueringen av Forny 2001, sørge for at det utredes å gå tilbake til stillingene Teknisk sjef og Sosial/Helsesjef, og fjerne titlene Ass. Rådmann.

FORSLAG nr. 9, fremmet av FrP`s kommunestyregruppe i Levanger Kommune:
Kommunestyret ber administrasjonen v/ rådmannen legge frem egen sak vedrørende fordeler, ulemper ved at Levanger Kommune innfører  "Utfordringsrett". (landsmøtevedtak i Høyre).

FORSLAG nr. 10, fremmet av FrP`s kommunestyregruppe i Levanger Kommune:

Kommunestyret ber administrasjonen legge frem egen sak vedrørende generell tilrettelegging for funksjonshemmede i kommunen.

FORSLAG nr. 11, fremmet av FrP`s kommunestyregruppe i Levanger Kommune:

Kommunestyret ber administrasjonen etablere en ide-bank for innbyggerne i Levanger Kommune. På sikt (2005) bør det etableres et eget fond for utbetalinger til initiativ fra innbyggerne om enkelttiltak for å forsterke mottoet "Triveligst i Trøndelag".

Repr. Gudny Ronglan, KRF fremmet følgende Tilleggsforslag fra Ap, KrF og H:

Driftsbudsjettet:

13. Det bevilges kr. 150.000,- til ungdomsrådet, øremerket leie av lokaler i Gjensidigegården.

14. Det bevilges kr. 150.000,- til lavterskeltilbud for rusmisbrukere i Sjøgata.

15. Forskudd til kirkens fellesråd, overskridelser kirkeorgel, behandles i forbindelse med  revidering av  budsjett.

Repr. Annikken Kjær Haraldsen, V fremmet følgende forslag:

Det settes ikke ned et kvalitetsutvalg for skolen. 

Repr. Eli Grevskott, DNA fremmet følgende tilleggsforslag fra AP, Krf og H:

Investeringsbudsjettet:

Stigebil: Kr 3 000 000 flyttes fra 2005 til 2004 som forutsettes i vedtatt i økonomiplanen.

Oversendelsesforslag til Formannskapet:

Appendix 6,7,8,9,10 teknisk saksbehandling justeres i takt med prisstigning, eller nasjonale føringer. Eventuelle justeringer for å beholde ramma utover dette utføres av rådmann.

Appendix 19, egenandeler for kommunale helse- og sosialtjenester justeres i takt mede prisstigning. Eventuelle justeringer for å beholde ramma utover dette utføres av rådmann.

Repr. Arne Solem, SP fremmet følgende forslag til tillegg i tallbudsjettet:

  1. Ved de faste budsjettoppfølginger i 2004 – skal ressurser til kommunens næringsarbeid gis prioritet.
  2. Kommunens service til næringslivet i kommunen søkes kontinuerlig styrket.

Repr. Berit Groven, SV fremmet følgende tilleggsforslag til kap. 15.15, som oversendelse til Driftskomiteen:

Kommunestyret ber Driftskomiteen om å vurdere kriteriene som ligger til grunn for budsjettildeling til de ulike enhetene i opplæringssektoren. Kommunestyret ønsker vurdering av hvor vidt det er hensiktsmessig å reservere en egen pott til de elever som har de mest omfattende behov for tilrettelegging, dvs. ei opplæring som på grunnlag av enkeltvedtak ressursmessig fordrer 361 timer pr. år eller mer.

Repr. Gunnar Løvås, SV fremmet følgende forslag til endring investeringsbudsjettet:

Kroner 500.000,- som er avsatt i Investeringsbudsjettet for 2003 til omlegging av Nesheimvegen reduseres. Midlene til dette formålet beskjæres med kroner 300.000,-, som avsettes til gang- og sykkelveg langs Frostavegen fra Åsen sentrum til Åsenfjorden i investeringsbuddsjettet for 2004.

Nesheimvegen vurderes stengt ved skoleplassen.

Avstemning:

Fremlagte forslag fra SV, SP, FRP og V vedtatt med 18 mot 17 stemmer som ble avgitt for formannskapets innstilling.

FRP`s forslag til verbalforslag, pkt. 1 vedtatt med 31 mot 4 stemmer

FRP`S forslag til verbalforslag, pkt. 2 enstemmig vedtatt oversendt formannskapet

FRP`s forslag til verbalforslag, pkt. 3. enstemmig vedtatt oversendt formannskapet

FRP`s forslag til verbalforslag, pkt. 4 enstemmig vedtatt oversendt formannskapet

FRP`s forslag til verbalforslag, pkt. 5 enstemmig vedtatt oversendt formannskapet

FRP`s forslag til verbalforslag, pkt. 6 avvist med 31 mot 4 stemmer

FRP`s forslag til verbalforslag, pkt. 7 enstemmig vedtatt oversendt formannskapet

FRP`s forslag til verbalforslag, pkt. 8 avvist med 31 mot 4 stemmer

FRP`s forslag til verbalforslag, pkt. 9 avvist med 22 mot 13 stemmer

FRP`s forslag til verbalforslag, pkt. 10 vedtatt med 25 mot 10 stemmer

FRP`s forslag til verbalforslag, pkt. 11 avvist med 19 mot 16 stemmer

Repr. Gudny Ronglan, KRF Tilleggsforslag fra Ap, KrF og H pkt.15. Forskudd til kirkens fellesråd, overskridelser kirkeorgel, behandles i forbindelse med revidering av budsjett driftsbudsjettet vedtatt med 23 mot 12 stemmer

Repr. Annikken Kjær Haraldsen, V forslag Det settes ikke ned et kvalitetsutvalg for skolen vedtatt med 20 mot 15 stemmer.

Repr. Eli Grevskott, DNA oversendelsesforslag til Formannskapet, fra AP, Krf og H til Investeringsbudsjettet;

Stigebil: Kr 3 000 000 flyttes fra 2005 til 2004 som forutsettes i vedtatt i økonomiplanen,

Enstemmig vedtatt oversendt formannskapet.

Appendix 6,7,8,9,10 teknisk saksbehandling justeres i takt med prisstigning, eller nasjonale føringer. Eventuelle justeringer for å beholde ramma utover dette utføres av rådmann.

Enstemmig vedtatt oversendt formannskapet

Appendix 19, egenandeler for kommunale helse- og sosialtjenester justeres i takt mede prisstigning. Eventuelle justeringer for å beholde ramma utover dette utføres av rådmann.

Enstemmig vedtatt oversendt formannskapet.

Repr. Arne Solem, SP forslag til tillegg i tallbudsjettet, avvist med 26 mot 9 stemmer.

Repr. Berit Groven, SV tilleggsforslag til kap. 15.15, om oversendelse til Driftskomiteen

Enstemmig vedtatt oversendt Driftskomiteen.

Repr. Gunnar Løvås, SV forslag til endring investeringsbudsjettet avvist med 26 mot 9 stemmer.

Formannskapets forslag til Budsjett for 2004 med de endringer vedtatt i møtet, enstemmig vedtatt.

KOM-091/03 Vedtak:

1. Formannskapets forslag til Budsjett for 2004 vedtatt med disse endringer:

 

Mer inntekt / Mindre utg.

Mindre innt. / Mer utg.

Eiendomsskatt   0,32 %

1.400.000

 

Økning ramme som følge av stortingets behandling av statsbudsjettet

6.347.000

 

Ansvar 100 Politiske organer, reduksjon

   200.000

 

Økt avsetning lønn og pensjon

 

2.500.000

Økt ramme pleie og omsorg

 

2.500.000

Økt ramme undervisning

 

2.000.000

Økt avsetning formannskapet tillegsbk.

 

   197.000

Økt ramme kultur (Brusve, Frivillig kulturarb.) Disponeres av DK

 

    200.000

Rusforebyggende tiltak   +

 

   200.000

Ungdommens kultur – og aktivitetshus  (Gjensidige gården)        +

 

    150.000

Private barnehager          +

 

   200.000

Sum

7.947.000

7.947.000

2.     Det settes av 8% av skatteinntektene i margin.

3.     Eiendomsskattesatsen for 2004 settes til 0,32 % generelt, og tilsvarende for verker og bruk.

4.     Det vedtas økonomireglement for 2004 i samsvar med vedlegg.

5.     Det vedtas nye priser og betalingssatser for 2004 slik det fremgår av vedlegg.

6.     Garantiramme for lån i 2004, jfr lov om sosial omsorg  §3 og §12, settes til kr. 1.200.000,-.

7.     Låneopptak til finansiering av investeringer i 2004 inkl. selvfinansierende investeringer settes til  90,055 mill kr. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

8.     Levanger Kommune inngår avtale med hovedbankforbindelsen om en kassekreditt på 20 mill. kroner.

9.     Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer. I forbindelse med innføring av ny momskompensasjonsordning vil det være behov for å beregne effekter av denne endring ned på ansvarsenheter samt redusere nettorammene pr. ansvarsenhet tilsvarende. Rådmannen får fullmakt til å gjøre denne tilpasning.

10.   Den ramme som vedtas som overføring til Den norske Kirke i Levanger, legges til grunn for endelig forslag til  kirkens økonomiplan / budsjett, som fremlegges til orientering så snart som mulig.

11.   Kommunestyret godkjenner Kirkelig Fellesråds andel av foreslåtte investeringer i økonomiplanperioden, slik det fremgår av tabell i kommunens budsjett.

Forskudd til kirkens fellesråd, overskridelser kirkeorgel, behandles i forbindelse med revidering av  budsjett.

Det settes ikke ned et kvalitetsutvalg for skolen.

Kommunestyret ber ordfører og administrasjonen v/rådamnnen om en grundig redegjørelse og gjennomgang av prosjektet CittaSlow.

Herunder:              Hva er gjort?

                               Hvilke vedtak er gjort?

                               Økonomiske rammer

                               Framtidige planer?

Kommunestyret ber administrasjonen legge frem egen sak vedrørende generell tilrettelegging for funksjonshemmede i kommunen.

Oversendes formannskapet:

Stigebil: Kr 3 000 000 flyttes fra 2005 til 2004 som forutsettes i vedtatt i økonomiplanen.

Appendix 6,7,8,9,10 teknisk saksbehandling justeres i takt med prisstigning, eller nasjonale føringer. Eventuelle justeringer for å beholde ramma utover dette utføres av rådmann.

Appendix 19, egenandeler for kommunale helse- og sosialtjenester justeres i takt mede prisstigning. Eventuelle justeringer for å beholde ramma utover dette utføres av rådmann.

Kommunestyret ber administrasjonen v/rådmannen utarbeide rutiner for rapportering av regnskap i forhold til budsjett hver annen måned. Dette for at vi som politikere skal kunne ha bedre oversikt og kontroll med økonomien i Levanger.

Kommunestyret ber administrasjonen utrede konkurranseutsetting av Festiviteten

Kommunestyret ber administrasjonen utrede salg av Moan idrettspark

Kommunestyret ber administrasjonen utrede konkurranseutsetting av 630 Drift/anlegg

Kommunestyret ber administrasjonen utrede utmelding av KLP.

Oversendes driftskomiteen:

Kommunestyret ber Driftskomiteen om å vurdere kriteriene som ligger til grunn for budsjettildeling til de ulike enhetene i opplæringssektoren. Kommunestyret ønsker vurdering av hvor vidt det er hensiktsmessig å reservere en egen pott til de elever som har de mest omfattende behov for tilrettelegging, dvs. ei opplæring som på grunnlag av enkeltvedtak ressursmessig fordrer 361 timer pr. år eller mer. ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^