Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 28.01.04, kl. 17:00-19:25, glassgården
<< møtekalender
<< | >>

 

Si DIN mening
Sakliste som   PDF
Hovedutskrift som PDF

SAKLISTE:   | som PDF  |  hovedutskrift som PDF

001/04

REFERATSAKER

saksutredning

vedtak

002/04

OPPNEVNING AV LIKNINGSNEMND OG OVERLIKNINGSNEMND

saksutredning

vedtak

003/04

AS LEVANGER TOMTESELSKAP - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI  KJØNSTADMARKA BOLIGFELT

saksutredning

vedtak

004/04

REGULERINGSARBEID ALSTADHAUG I LEVANGER - PRINSIPIELLE AVKLARINGER

saksutredning

vedtak

005/04

REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN FRAMNES - 232-003

saksutredning

vedtak

006/04

JUSTERING AV HANDLINGSPROGRAM I TEMATISK KOMMUNEDELPLAN, ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV - 2003-04

saksutredning

vedtak

007/04

BOLIGFORVALTNINGEN - NYTT NAVN OG JUSTERTE VEDTEKTER

saksutredning

vedtak

008/04

INNHERRED SAMKOMMUNE - REVIDERT FORSKRIFT

saksutredning

vedtak

009/04

INNHERERD SAMKOMMUNE - GRUNNAVTALE MELLOM LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER

saksutredning

vedtak

010/04

RØSTAD NÆRINGSBYGG - BRANNSIKRING OG MINDRE OMBYGGINGER

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 26+9 av 35

Representant Møtte Merknad

THRANING ODD-EILIV B

DNA

Ordfører

x  

NORBERG OLAV KARSTEN

H

Varaordfører

- forfall

ØFSTI EDVARD

DNA

Medlem

x  

NESGÅRD GUNNHILD M Ø

DNA

Medlem

x  

GREVSKOTT ELI

DNA

Medlem

x  

AUNE NILS ÅGE

DNA

Medlem

- forfall

ELMI RUKIA MOHAMED

DNA

Medlem

x  

WINNBERG STEIN OVE

DNA

Medlem

- forfall

WALSETH PETTER INGVALD

DNA

Medlem

x  

LØVÅS TOVE IRENE

DNA

Medlem

- forfall

RAD SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

x  

HEIERAAS HANS EDVARD

SP

Medlem

x  

HYNNE HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x  

SOLEM ARNE

SP

Medlem

- forfall

NØST SOLFRID LAUGSAND

SP

Medlem

x  

REBERG ALF MAGNAR

SP

Medlem

x  

SKJESOL GURI JOHANNE

SP

Medlem

x  

TRØITE JOSTEIN

SV

Medlem

x  

SKÅRDAL VIGDIS

SV

Medlem

x  

HAMMER MARTHE

SV

Medlem

- forfall

SKJERVE RAGNHILD TORUN

SV

Medlem

x  

LØVÅS GUNNAR MORTEN

SV

Medlem

x  

SÆTHER SØLVI HELENE

SV

Medlem

- forfall

MEINHARDT BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

- forfall

HOLTEN BJØRN STEINAR

FRP

Medlem

x  

GRANDGÅRD KNUT BIRGER

FRP

Medlem

x  

SANDBERG PER

FRP

Medlem

- forfall

GILSTAD SIGVARD KRISTIAN

H

Medlem

x inhabil 04/04

HAUGOM VEBJØRN

H

Medlem

x  

HAUGBERG GERD

H

Medlem

x  

MIKALSEN STEINAR

KRF

Medlem

x  

RONGLAN GUDNY

KRF

Medlem

x  

KARLSEN JANN

KRF

Medlem

x  

HARALDSEN ANNIKKEN KJÆR

V

Medlem

x  

ARENTZ RANNVEIG MUNKEBY

V

Medlem

x  

GRANDE RIGMOR AGLEN

DNA

Varamedlem 1

x (Aune)

GRANÅS ASLE

DNA

Varamedlem 2

x (Winnberg)

SVARVA ROBERT

DNA

Varamedlem 3

x (Løvås)

DAHLEN JO VEGAR

SP

Varamedlem 1

x (Solem)

BERRE BJARNE

SV

Varamedlem 2

x (Hammer)

ISMAIL AHTEDAIL SAHAR

SV

Varamedlem 8

x (Sæther)

JOHANSEN INGE

FRP

Varamedlem 1

x (Sandberg)

PERSØY GEIR TORE

FRP

Varamedlem 4

x (Meinhardt)

HJELMSTAD ANDREAS JENSSEN

H

Varamedlem 1

x (Norberg)

LUND TERJE

H

Varamedlem 7

x (Gilstad)
sak 04/04

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene, Ass.rådmann Alf Birger Haugnes, Ass.rådmann Ingvar Rolstad, Formannskapssekretær Reidun Johansen

Merknader:

Repr. Jostein Trøite, SV hadde spørsmål til ordføreren om tilrettelegging for publikum i forbindelse med kommunestyremøtene. Ordføreren besvarte spørsmålene.

Repr. Hans Heieraas, SP ble valgt som setteordfører.

Dokumenter som ble delt ut i møtet:

Sak 004/04: REGULERINGSARBEID ALSTADHAUG I LEVANGER - PRINSIPIELLE AVKLARINGER
Brev av 21.01.04 fra Riksantikvaren - Foreløpig uttalelse  side 2, 3, 4
Brev av 26.01.04 fra Levanger kirkelige fellesråd  side 2

Sak 008/04: INNHERRED SAMKOMMUNE - REVIDERT FORSKRIFT - Verdal kommunes behandling
Sak 009/04: INNHERERD SAMKOMMUNE - GRUNNAVTALE MELLOM LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER - Verdal kommunes behandling
 

Ved behandling av sak 004/04 fratrådte Sigvard Gilstad, H, som inhabil Terje Lund møtte som vara. ^


 

 

 

001/04: REFERATSAKER

Rådmannens forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

28.01.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-001/04 Vedtak:

Referatsakene tas til orientering. ^

 

 

 

002/04: OPPNEVNING AV LIKNINGSNEMND OG OVERLIKNINGSNEMND

FOR-005/04 Innstilling:

1. Forslag på medlemmer fra Levanger til  likningsnemnd for regionalt likningskontor med kontoradresse Levanger:

Ligningsnemnda, Medlemmer:

Ligningsnemnda, varamedlemmer:

2. Forslag på medlemmer fra Levanger  til overlikningsnemnd  for regionalt likningskontor med kontoradresse Levanger:

Overligningsnemnd, medlemmer:

Overligningsnemnd, varamedlemmer:

3. Myndighet til å foreta suppleringsvalg til utvalg, råd og nemnder delegeres fra kommunestyret til formannskapet. 

28.01.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Repr. Eli Grevskott fremmet flg. forslag:

Vararepr. til likningsnemnda: her settes inn Erling Eriksen i stedet for Kjell Nyenget.

Avstemning:

Endringsforslag på vararepr til likningsnemnda enstemmig vedtatt.

Formannskapets forslag til innstilling med endringer foreslått i møtet, enstemmig vedtatt.

KOM-002/04 Vedtak:

Ligningsnemnda, Medlemmer:

Ligningsnemnda, varamedlemmer:

2. Forslag på medlemmer fra Levanger  til overlikningsnemnd  for regionalt likningskontor med kontoradresse Levanger:

Overligningsnemnd, medlemmer:

Overligningsnemnd, varamedlemmer:

3. Myndighet til å foreta suppleringsvalg til utvalg, råd og nemnder delegeres fra kommunestyret til formannskapet.  ^

 

 


 

003/04: AS LEVANGER TOMTESELSKAP -SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI  KJØNSTADMARKA BOLIGFELT

FOR-006/04 Innstilling:

1.        Levanger kommune garanterer med simpel garanti for lån kr. 7.000.000,- som AS Levanger Tomteselskap tar opp til Kjønstadmarka Boligfelt

2.        Garantien gjelder for lånets hovedstol maks 7.000.000,- kroner med tillegg av 10% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 7.700.000,-

3.        Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 10 år, med tillegg av inntil 2 år

4.        Saken sendes Fylkesmannen til godkjenning.

28.01.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-003/04 Vedtak:

1.        Levanger kommune garanterer med simpel garanti for lån kr. 7.000.000,- som AS Levanger Tomteselskap tar opp til Kjønstadmarka Boligfelt

2.        Garantien gjelder for lånets hovedstol maks 7.000.000,- kroner med tillegg av 10% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 7.700.000,-

3.        Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 10 år, med tillegg av inntil 2 år

4.        Saken sendes Fylkesmannen til godkjenning. ^

 

 

 

004/04: REGULERINGSARBEID ALSTADHAUG I LEVANGER - PRINSIPIELLE AVKLARINGER

PUK-016/04 Innstilling:

1.        Justert alternativ 2 legges til grunn for det videre reguleringsarbeidet. Det avsettes ca. 40 daa til kirkegård inklusiv urne- og minnelund. Kirkegården utvides i etapper fra eksisterende kirkegård. Vurdering av ny kirkegård øst for fylkesvegen med flytting av fylkesvegen utsettes i påvente av blant annet samlet hovedplanutredning for ny E6 med lokale tilknyttingveger i området Korsbakken – Gråmyra – Nossum og Alstadhaug.

2.        Kommunens samlede arealbehov sikres i en intensjonsavtale med Opplysningsvesenets Fond. Avtalen bør tas inn som en heftelse i salget av prestegården.

3.        Herrestua foreslås vernet.

4.        Trafikksikkerheten forbedres  langs fylkesvegen på Alstadhaug. Kjørebanen forskyves mot øst slik at det kan bygges gang-/ sykkelveg eventuelt fortau langs kirkegårdsmuren. Videre sikres det nødvendig areal til bygging av gang-/ sykkelveg langs fylkesvegen der denne grenser mot prestegården. Dette prioriteres som trafikksikkerhetstiltak ved revisjon av hovedplan for trafikksikkerhet.

5.        Parkeringsplassen avgrenses i samsvar med utstedet målebrev slik som illustrert i alternativ 1.

6.        Ovennevnte legges til grunn for behandling av fradelingssøknaden fra Opplysningsvesentes Fond   

28.01.2004 Kommunestyret

Fratrådte som inhabil:

Sigvard Gilstad, H (Terje Lund, H, tiltrådte som vara)

Utdelt i møte:

Brev av 21.01.04 fra Riksantikvaren - Foreløpig uttalelse  side 2, 3, 4
Brev av 26.01.04 fra Levanger kirkelige fellesråd  side 2

Forslag i møte:

Repr. Karlsen, KRF fremmet følgende endring i innstillingens pkt 1:

Kirkegården utvides etter alternativ 1 på begge sider av fylkesveien. Det avsettes ca. 21 daa på vestsiden av fylkesveien i nordlig forlengelse av eksisterende kirkegård og ca. 34 daa på østsiden av fylkesvegen.

Arbeidet med en planutredning for veiomlegging, for å lede fylkesveien utenom området, prioriteres.

Det må også sikres tilstrekkelig med parkeringsplasser.

Repr. Trøite, SV fremmet følgende forslag:

Saken utsettes da mange prinsipper rundt reguleringssaken ikke er avklart.

Avstemning:

Repr. Trøite, SV`s utsettelsesforslag avvist med 26 mot 9 stemmer.

PUK`s innstilling vedtatt med 26 mot 9 stemmer som ble avgitt for Repr. Karlsen, KRF`s forslag.

KOM-004/04 Vedtak:

1.        Justert alternativ 2 legges til grunn for det videre reguleringsarbeidet. Det avsettes ca. 40 daa til kirkegård inklusiv urne- og minnelund. Kirkegården utvides i etapper fra eksisterende kirkegård. Vurdering av ny kirkegård øst for fylkesvegen med flytting av fylkesvegen utsettes i påvente av blant annet samlet hovedplanutredning for ny E6 med lokale tilknyttingveger i området Korsbakken – Gråmyra – Nossum og Alstadhaug.

2.        Kommunens samlede arealbehov sikres i en intensjonsavtale med Opplysningsvesenets Fond. Avtalen bør tas inn som en heftelse i salget av prestegården.

3.        Herrestua foreslås vernet.

4.        Trafikksikkerheten forbedres  langs fylkesvegen på Alstadhaug. Kjørebanen forskyves mot øst slik at det kan bygges gang-/ sykkelveg eventuelt fortau langs kirkegårdsmuren. Videre sikres det nødvendig areal til bygging av gang-/ sykkelveg langs fylkesvegen der denne grenser mot prestegården. Dette prioriteres som trafikksikkerhetstiltak ved revisjon av hovedplan for trafikksikkerhet.

5.        Parkeringsplassen avgrenses i samsvar med utstedet målebrev slik som illustrert i alternativ 1.

6.        Ovennevnte legges til grunn for behandling av fradelingssøknaden fra Opplysningsvesentes Fond    ^

 

 

 

005/04: REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN FRAMNES - 232-003

PUK-013/04 Innstilling:

Forslag til reguleringsplan for Framnes, sist revidert 11.12.03, med tilhørende reguleringsbestemmelser sist revidert 30.01.03 godkjennes (PBL §27-2).

28.01.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

PUK`s innstilling enstemmig vedtatt.

KOM-005/04 Vedtak:

Forslag til reguleringsplan for Framnes, sist revidert 11.12.03, med tilhørende reguleringsbestemmelser sist revidert 30.01.03 godkjennes (PBL §27-2). ^

 

 

 

 

006/04: JUSTERING AV HANDLINGSPROGRAM I TEMATISK KOMMUNEDELPLAN, ANLEGG OG OMRÅDER FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV - 2003-04 

DK-043/03 Innstilling:

Vedlagte forslag til revidert handlingsprogram for Tematisk kommunedelplan – anlegg og områder for idrett og friluftsliv for 2003/-04 vedtas.

Levanger kommune prioriterer søknadene om tilskudd fra spillemidlene til idrettslag 2003/-04 som følger:

Kategori 1, Nærmiljøanlegg:

1.        Ballbinge – Remyra/Skogn – Skogn il

2.        Ballbinge – Mule – Mule oppvekstsenter

3.        Ballbinge – Levanger stadion

 

Kategori 2, Ordinære anlegg

1.        Idrettshus (Tidtaker-, smørebu, varmestue) – Bumyra skistadion - Markabygda il.

2.        Flerbrukshall – Røstad – Levangerhallen A/S

3.        Idrettsgolv – Levangerhallen – Nord-Trøndelag fylkeskommune v/Levanger vg. skole.

 4.        Stadionanlegg/velodrom – Levanger stadion – Il. Sverre - velodromstørrelse 250 eller 333m

5.       Skytebane, innendørs (miniatyr) – Levanger hallen – Levanger sportsskytterlag

6.       Elektronisk anvisersystem – Stokkmyra/Åsen – Åsen skytterlag

7.       O-kart – Elgåsen/Frol – Frol il.

8.       Dagsturhytte – Brennesvollen/Grønningen statsallm. – Markabygda il

9.      Elektronisk anvisersystem – Jørås/Skogn -  Skogn skytterlag

10.    Stall – Staup – Nord-Trøndelag fylkkeskommune v/Levanger vg. skole

11.    Idrettshus (Tidtakerbu, varmestue) – Åsen bygdeallmenning – Il. Aasguten

12.     Elektronisk anvisersystem (utvidelse av eksis.) – Brekken/Frol -  Levanger og Frol skytterlag

13.     Klubbhus – Åsen – Il. Aasguten

14.     Kunstgress – Nesseguttbanen/Levangerneset – Sp.kl. Nessegutten

28.01.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Repr. Alf Magnar Reberg, SP, fremmet følgende forslag til endring:

Pkt. 5 og 6 i kategori 2, bytter plass i prioriteringslisten.

Begrunnelse: Åsen skytterlag er tildelt kr. 160.000,- fra HV-13 til utbygging av elektronisk anvisersystem under forutsetning av at dette er ferdig i 2005.

Avstemning:

Repr. Reberg, SP`s forslag til endring avvist med 20 mot 15 stemmer

DK`s forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

KOM-006/04 Vedtak:

Vedlagte forslag til revidert handlingsprogram for Tematisk kommunedelplan – anlegg og områder for idrett og friluftsliv for 2003/-04 vedtas.

Levanger kommune prioriterer søknadene om tilskudd fra spillemidlene til idrettslag 2003/-04 som følger:

Kategori 1, Nærmiljøanlegg:

1.        Ballbinge – Remyra/Skogn – Skogn il

2.        Ballbinge – Mule – Mule oppvekstsenter

3.        Ballbinge – Levanger stadion

 

Kategori 2, Ordinære anlegg

1.        Idrettshus (Tidtaker-, smørebu, varmestue) – Bumyra skistadion - Markabygda il.

2.        Flerbrukshall – Røstad – Levangerhallen A/S

3.        Idrettsgolv – Levangerhallen – Nord-Trøndelag fylkeskommune v/Levanger vg. skole.

4.     Stadionanlegg/velodrom – Levanger stadion – Il. Sverre - velodromstørrelse 250 eller 333m

5.       Skytebane, innendørs (miniatyr) – Levanger hallen – Levanger sportsskytterlag

6.       Elektronisk anvisersystem – Stokkmyra/Åsen – Åsen skytterlag

7.       O-kart – Elgåsen/Frol – Frol il.

8.       Dagsturhytte – Brennesvollen/Grønningen statsallm. – Markabygda il

9.      Elektronisk anvisersystem – Jørås/Skogn -  Skogn skytterlag

10.    Stall – Staup – Nord-Trøndelag fylkkeskommune v/Levanger vg. skole

11.    Idrettshus (Tidtakerbu, varmestue) – Åsen bygdeallmenning – Il. Aasguten

12.     Elektronisk anvisersystem (utvidelse av eksis.) – Brekken/Frol -  Levanger og Frol skytterlag

13.     Klubbhus – Åsen – Il. Aasguten

14.     Kunstgress – Nesseguttbanen/Levangerneset – Sp.kl. Nessegutten ^

 

 

 

007/04: BOLIGFORVALNINGEN - NYTT NAVN OG JUSTERTE VEDTEKTER

STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK:

1.        Boligforvaltningen KF endrer navn til Levanger Boligforvalting KF

2.        §2 i vedtektene endres slik at de blir lydende:

”Foretakets formål er å sørge for effektiv ivaretakelse av bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens boligmasse.

Foretaket skal skaffe uteleiebolger til ungdom og flyktninger og andre som har krav i forhold til sosiallovverket.

Foretaket skal gjennom bygging, kjøp, salg og rehabilitering av eiendommene sørge for at eiendomssmassen utvikles i samsvar med kommunens målsetting for servicenivå og utvikling i kommunen.”

28.01.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-007/04 Vedtak:

1.        Boligforvaltningen KF endrer navn til Levanger Boligforvalting KF

2.        §2 i vedtektene endres slik at de blir lydende:

”Foretakets formål er å sørge for effektiv ivaretakelse av bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens boligmasse.

Foretaket skal skaffe uteleiebolger til ungdom og flyktninger og andre som har krav i forhold til sosiallovverket.

Foretaket skal gjennom bygging, kjøp, salg og rehabilitering av eiendommene sørge for at eiendomssmassen utvikles i samsvar med kommunens målsetting for servicenivå og utvikling i kommunen.” ^

 

 

 

008/04: INNHERRED SAMKOMMUNE. REVIDERT FORSKRIFT

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Foreliggende forslag til "Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner" godkjennes.

28.01.2004 Kommunestyret

Utdelt i møte:

Verdal kommunes behandling

Forslag i møte:

Repr. Hans Heieraas, SP fremmet følgende oversendelsesforslag til samkommunestyret:

Samkommunestyret gjennomgår §§ 34 og 35 i forskriften med sikte på lik behandling mellom jordlov og plan- og bygningslov.

Det må være samsvar mellom behandlingsmåten i begge kommunene.

Det må videre gå klart fram av samkommunens delegasjonsreglement hvordan klager skal behandles.

Repr. Jostein Trøite, SV fremmet følgende oversendelsesforslag til samkommunestyret:

Ny § 14 Samkommunens stillnger

Kommunelovens § 24 gjelder ikke. Isteden gjelder følgende:

Samkommunens skal ikke ha arbeidsgiveransvar. Oppgaver som er delegert til samkommunen, skal utføres av kommunenes ansatte eller av andre som i dag utfører oppgavene.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Forslag til oversendelsforslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt oversendt samkommunestyret.

KOM-008/04 Vedtak:

Foreliggende forslag til "Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner" godkjennes.

Følgende oversendes til Samkommunestyret:

Samkommunestyret gjennomgår §§ 34 og 35 i forskriften med sikte på lik behandling mellom jordlov og plan- og bygningslov.

Det må være samsvar mellom behandlingsmåten i begge kommunene.

Det må videre gå klart fram av samkommunens delegasjonsreglement hvordan klager skal behandles.

Ny § 14 Samkommunens stillinger

Kommunelovens § 24 gjelder ikke. Isteden gjelder følgende:

Samkommunens skal ikke ha arbeidsgiveransvar. Oppgaver som er delegert til samkommunen, skal utføres av kommunenes ansatte eller av andre som i dag utfører oppgavene. ^

 

 

 

009/04: INNHERERD SAMKOMMUNE - GRUNNAVTALE MELLOM LEVANGER OG VERDAL KOMMUNER

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Kommunestyret vedtar forslaget til Grunnavtale for Innherred samkommune.

28.01.2004 Kommunestyret

Utdelt i møte:

Verdal kommunes behandling

Forslag i møte:

Repr. Holten, FRP, fremmet følgende forslag:

§ 9 tas ut av grunnavtalen

Avstemning:

Repr. Holten, FRP`s forslag avvist med 20 mot 15 stemmer

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

KOM-009/04 Vedtak:

Kommunestyret vedtar forslaget til Grunnavtale for Innherred samkommune. ^

 

 

 

010/04: RØSTAD NÆRINGSBYGG - BRANNSIKRING OG MINDRE OMBYGGINGER

10.09.2003 Formannskapet

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

FOR-082/03 Vedtak:

1.        Inntil kr. 300.000,- fra kapitalfondet stilles til disposisjon for Næringsbygget på Røstad til brannsikring og ombygging av lokalitetene for leietakere.

28.01.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-010/04 Vedtak:

1.        Inntil kr. 300.000,- fra kapitalfondet stilles til disposisjon for Næringsbygget på Røstad til brannsikring og ombygging av lokalitetene for leietakere. ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^