Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 15.09.04, kl. 17:00-22:20, kommunestyresalen
<< møtekalender
<< | >>

 

Si DIN mening i sakene
Sakliste som   PDF
Hovedutskrift som PDF

SAKLISTE:   | som PDF  |  hovedutskrift som PDF

056/04

REGULERINGSPLAN FOR FAARA GNR. 228-001 I LEVANGER

saksutredning

vedtak

057/04

REGULERINGSPLAN REEMYRA 1

saksutredning

vedtak

058/04

SKOGN BYGDEALMENNING - REGULERINGSPLAN FOR  HEGGBEKKEN

saksutredning

vedtak

059/04

SKOGN BYGDEALMENNING - REGULERINGSPLAN FOR TOMTVATNET ØST

saksutredning

vedtak

060/04

KLOAKKANLEGG 1996-2003 - AVSLUTNING AV REGNSKAP

saksutredning

vedtak

061/04

SØKNAD OM FORSKUTTERING AV TILSKUDD TIL BALLBINGE V/NESSET UNGDOMSSKOLE

saksutredning

vedtak

062/04

OPPDATERT GRUNNAVTALE FOR INNHERRED SAMKOMMUNE

saksutredning

vedtak

063/04

REGNSKAP PR. 30.06.2004 (1. HALVÅR)

saksutredning

vedtak

064/04

ØKONOMIPLAN 2005-2008

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av 35

Representant Møter Dato/merknad

THRANING ODD-EILIV B

DNA

Ordfører

x  

NORBERG OLAV KARSTEN

H

Varaordfører

x  

ØFSTI EDVARD

DNA

Medlem

x  

NESGÅRD GUNNHILD M Ø

DNA

Medlem

x  

GREVSKOTT ELI

DNA

Medlem

x  

ELMI RUKIA MOHAMED

DNA

Medlem

x  

WINNBERG STEIN OVE

DNA

Medlem

x  

WALSETH PETTER INGVALD

DNA

Medlem

x  

LØVÅS TOVE IRENE

DNA

Medlem

- 10.09.04

RAD SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

x  

GRANDE RIGMOR AGLEN

DNA

Medlem

x  

HEIERAAS HANS EDVARD

SP

Medlem

x  

HYNNE HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x  

SOLEM ARNE

SP

Medlem

x  

NØST SOLFRID LAUGSAND

SP

Medlem

x  

REBERG ALF MAGNAR

SP

Medlem

x  

SKJESOL GURI JOHANNE

SP

Medlem

x  

TRØITE JOSTEIN

SV

Medlem

x  

SKÅRDAL VIGDIS

SV

Medlem

x  

HAMMER MARTHE

SV

Medlem

x  

SKJERVE RAGNHILD TORUN

SV

Medlem

x  

LØVÅS GUNNAR MORTEN

SV

Medlem

x  

SÆTHER SØLVI HELENE

SV

Medlem

- 06.09.04

MEINHARDT BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

x  

HOLTEN STEINAR

FRP

Medlem

x  

GRANDGÅRD KNUT BIRGER

FRP

Medlem

x  

SANDBERG PER

FRP

Medlem

- 10.09.04

GILSTAD SIGVARD KRISTIAN

H

Medlem

x  

HAUGOM VEBJØRN

H

Medlem

x  

HAUGBERG GERD

H

Medlem

x  

MIKALSEN STEINAR

KRF

Medlem

x  

RONGLAN GUDNY

KRF

Medlem

- 14.09.04

KARLSEN JANN

KRF

Medlem

x  

HARALDSEN ANNIKKEN KJÆR

V

Medlem

x  

ARENTZ RANNVEIG MUNKEBY

V

Medlem

x  

BULLEN KJELL

DNA

Varamedlem 4

x (T. Løvås)

GROVEN BERIT

SV

Varamedlem 1

x (Sæther)

JOHANSEN INGE

FRP

Varamedlem 1

x (Sandberg)

SANDSTAD SIGVAR

KRF

Varamedlem 1

x (Ronglan)

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene, assisterende rådmann Alf Birger Haugnes, økonomisjef Meier Hallan og formannskapssekretær Reidun Johansen

Merknader:

Birger Meinhardt, FRP stilte spørsmål ad. Tommen Gram`s utbyggingsplaner ved Levanger stadion.

Ordføreren besvarte spørsmålet

Orienteringer:

Rådmannen orienterte om kjøp av konsulenttjenester, på bakgrunn av spørsmål fra repr. Skjesol, SP i forrige møte. ^

 


 

 

056/04: REGULERINGSPLAN FOR FAARA GNR. 228-001 I LEVANGER

PUK-077/04 INNSTILLING:

Tilegg til §5: Ny avkjørsel opparbeides før feltet tas i bruk

Forslag til reguleringsplan for Faara med tilhørende bestemmelser vedtas.

15.09.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-056/04 Vedtak:

Tilegg til §5: Ny avkjørsel opparbeides før feltet tas i bruk

Forslag til reguleringsplan for Faara med tilhørende bestemmelser vedtas. ^

 

 

 

057/04: REGULERINGSPLAN REEMYRA 1

PUK-076/04 INNSTILLING:

Reguleringsbestemmelsene endres som beskrevet i saksframlegget.

Deretter vedtas reguleringsplan Reemyra 1.

15.09.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Gunnar Løvås, SV fremmet følgende forslag:

1.        Området reguleres til formålet Bolig/Forretning/Industri

2.        Saken sendes tilbake til Plan- og utviklingskomiteen for ny behandling

3.        Det henstilles om at setningen  ”det legges til rette for vannbåren varme i området” innarbeides i reguleringsbestemmelsene som eget punkt.

Avstemning:

PUK`s innstilling enstemmig avvist.

Løvås`s pkt. 1 enstemmig vedtatt

Løvås`s pkt. 2 og 3 enstemmig vedtatt.

KOM-057/04 Vedtak:

1.        Området reguleres til formålet Bolig/Forretning/Industri

2.        Saken sendes tilbake til Plan- og utviklingskomiteen for ny behandling

3.        Det henstilles om at setningen  ”det legges til rette for vannbåren varme i området” innarbeides i reguleringsbestemmelsene som eget punkt. ^

 

 


 

058/04: SKOGN BYGDEALMENNING - REGULERINGSPLAN FOR  HEGGBEKKEN

PUK-075/04 INNSTILLING:

Reguleringsplan for Heggbekken, med tilhørende bestemmelser, justert som nevnt i forslag i saksframlegget, vedtas.

Det forutsettes at hytteeierne i området gjøres spesielt oppmerksom på de spesielle hensyn som må tas til reindrifta ved ferdsel og opphold i et område av så vidt stor viktighet for denne næringen, jfr. vedtaket til Områdestyret i Nord- Trøndelag.

15.09.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-058/04 Vedtak:

Reguleringsplan for Heggbekken, med tilhørende bestemmelser, justert som nevnt i forslag i saksframlegget, vedtas.

Det forutsettes at hytteeierne i området gjøres spesielt oppmerksom på de spesielle hensyn som må tas til reindrifta ved ferdsel og opphold i et område av så vidt stor viktighet for denne næringen, jfr. vedtaket til Områdestyret i Nord- Trøndelag. ^

 

 

 

059/04: SKOGN BYGDEALMENNING - REGULERINGSPLAN FOR TOMTVATNET ØST

PUK-074/04 INNSTILLING:

Innsigelsen fra Områdestyret i Nord- Trøndelag tas til følge.

Reguleringskart for Tomtvatnet Øst, med tilhørende bestemmelser, revidert som nevnt i forslag i saksframlegget og datert 19.08.2004, vedtas.

Hytteeierne i området gjøres spesielt oppmerksom på de spesielle hensyn som må tas til reindrifta ved ferdsel og opphold i et område av så vidt stor viktighet for denne næringen

15.09.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-059/04 Vedtak:

Innsigelsen fra Områdestyret i Nord- Trøndelag tas til følge.

Reguleringskart for Tomtvatnet Øst, med tilhørende bestemmelser, revidert som nevnt i forslag i saksframlegget og datert 19.08.2004, vedtas.

Hytteeierne i området gjøres spesielt oppmerksom på de spesielle hensyn som må tas til reindrifta ved ferdsel og opphold i et område av så vidt stor viktighet for denne næringen ^

 

 

 

060/04: KLOAKKANLEGG 1996-2003 - AVSLUTNING AV REGNSKAP

FOR-086/04 Innstilling:

1. Regnskapet for følgende kloakkanlegg

avsluttes med utgifter på kr. 16.796.342 og et samlet overskudd på kr. 152.242.

2. Overskuddet overføres til utskifting av kloakkledniger i Vassdalen.

15.09.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-060/04 Vedtak:

1. Regnskapet for følgende kloakkanlegg

avsluttes med utgifter på kr. 16.796.342 og et samlet overskudd på kr. 152.242.

2. Overskuddet overføres til utskifting av kloakkledniger i Vassdalen. ^

 

 

 

 

061/04: SØKNAD OM FORSKUTTERING AV TILSKUDD TIL BALLBINGE V/NESSET UNGDOMSSKOLE

FOR-095/04 Innstilling:

Nesset Ungdomsskoles søknad om forskuttering av tilskudd til ballbinge innvilges. Kommunen forskutterer totalsummen på inntil 400.000 kr inkl. mva. over investeringsposten ”framtidas skole”. Endelig finansiering forutsettes ved mottatt tilskudd til nærmiljøanlegg ca. 200.000 kr og resten finanseieres avdragsvis i maksimalt 10 år over enhetens driftsbudsjett i form av tilskudd til investering. Enheten belastes ikke med  renter på delfinansieringen.

15.09.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling vedtatt med 31 mot 4 stemmer

KOM-061/04 Vedtak:

Nesset Ungdomsskoles søknad om forskuttering av tilskudd til ballbinge innvilges. Kommunen forskutterer totalsummen på inntil 400.000 kr inkl. mva. over investeringsposten ”framtidas skole”. Endelig finansiering forutsettes ved mottatt tilskudd til nærmiljøanlegg ca. 200.000 kr og resten finanseieres avdragsvis i maksimalt 10 år over enhetens driftsbudsjett i form av tilskudd til investering. Enheten belastes ikke med  renter på delfinansieringen. ^

 

 


 

062/04: OPPDATERT GRUNNAVTALE FOR INNHERRED SAMKOMMUNE

ISK-031/04 VEDTAK:

I det en viser til det framlagte forslag til ny grunnavtale innstiller administrasjonssjefen på at Innherred samkommunestyre foreslår overfor kommunestyrene i Levanger og Verdal at det fattes følgende vedtak:

  1. "Forskrift om godkjenning av vedtekter om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner", godkjent av Kommunal- og regionaldepartementet 30.01.04 tas til orientering.
  2. Utkast til ny grunnavtale for Innherrred samkommune vedtas og erstatter "Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner" vedtatt i Levanger kommunestyre 27. august 2003 og Verdal kommunestyre 8. september 2003 og "Grunnavtale for Innherred samkommune vedtatt i Verdal kommunestyre 19.01.04 og Levanger kommunestyre 28.01.04.
  3. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta de tilpasninger i vedtatte reglement
  4. Saken oversendes kommunestyrene i Levanger og Verdal for behandling.

15.09.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Jostein Trøite, SV fremmet følgende forslag:

  1. "Forskrift om godkjenning av vedtekter om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner", godkjent av Kommunal- og regionaldepartementet 30.01.04 tas til orientering.
  2. Utkast til ny grunnavtale for Innherrred samkommune vedtas og erstatter "Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner" vedtatt i Levanger kommunestyre 27. august 2003 og Verdal kommunestyre 8. september 2003 og "Grunnavtale for Innherred samkommune vedtatt i Verdal kommunestyre 19.01.04 og Levanger kommunestyre 28.01.04.
  3. Pkt. 3 går ut
  4. Pkt. 4 går ut

Guri Skjesol, SP fremmet følgende tilleggsforslag:

Saker som skal behandles av kommunestyret i begge kommunene, skal sendes ut til alle kommunestyrerepresentanten samtidig. Det skal kunne være en demokratisk prosess, før endelig vedtak.

Vigdis Skårdal, SV fremmet følgende oversendelsesforslag:

Samkommunens ledelse § 5

Vervet som ordfører og varaordfører skal gå på omgang etter turnus fastsatt av samkommunestyret.

Avstemning:

Samkommunestyrets innstilling pkt.1 enstemmig vedtatt

Samkommunestyrets innstilling pkt. 1 enstemmig vedtatt

Trøites forslag pkt. 3 vedtatt med 32 mot 3 stemmer

Trøites forslag pkt. 4 enstemmig vedtatt.

Skjesols tilleggsforslag vedtatt med 21 mot 14 stemmer

Skårdals oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt

KOM-062/04 Vedtak:

1.        "Forskrift om godkjenning av vedtekter om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner", godkjent av Kommunal- og regionaldepartementet 30.01.04 tas til orientering.

2.        Utkast til ny grunnavtale for Innherrred samkommune vedtas og erstatter "Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner" vedtatt i Levanger kommunestyre 27. august 2003 og Verdal kommunestyre 8. september 2003 og "Grunnavtale for Innherred samkommune vedtatt i Verdal kommunestyre 19.01.04 og Levanger

Saker som skal behandles av kommunestyret i begge kommunene, skal sendes ut til alle kommunestyrerepresentanter samtidig. Det skal kunne være en demokratisk prosess, før endelig vedtak.

Oversendelsesforslag:

Samkommunens ledelse § 5

Vervet som ordfører og varaordfører skal gå på omgang etter turnus fastsatt av samkommunestyret. ^

 

 

 

063/04: REGNSKAP PR. 30.06.2004 (1. HALVÅR)

FOR-098/04 Innstilling:

1.        Regnskapet pr. 30.06.04 tas til orientering

2.        Kommunestyret ser fortsatt med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.

15.09.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-063/04 Vedtak:

1.        Regnskapet pr. 30.06.04 tas til orientering

2.        Kommunestyret ser fortsatt med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene. ^

 

 


 

064/04: ØKONOMIPLAN 2005-2008

FOR-099/04 Innstilling:

1. Kommunestyret slutter seg til mål og prioriteringer i Foreløpig forslag til Økonomiplan 2005-2008

2. Det nedsettes et kvalitetsutvalg for å klargjøre LK`s rammevilkår for framtidas skole.

3. Det tas sikte på å kvalitetssikre pleie- og omsorgstjenesten i henhold til ISO 9001 i planperioden.

15.09.2004 Kommunestyret

Forslag i møte:

Olav Norberg, H fremmet følgende endrings- og tilleggsforslag til innstilling på vegne av AP, H og KRF:

Drift:

 

2005

2006

2007

2008

Eiendomsskattesats

3,2 o/oo

3,0 o/oo

2,5 o/oo

2,0 o/oo

Mindre inntekter

3.600

2.400

4.200

7.200

 

 

 

 

 

Adm/Politisk felles

-800

-800

-800

-800

Oppvekst

-2.800

 

 

 

Redusert restramme

 

-1.600

-3.400

-6.400

Alle tall i hele tusen.

Hans Heieraas, SP fremmet følgende endringsforslag på vegne av SP, SV og V:

Foreløpig forslag til økonomiplan 2005 - 2008 vedtas med følgende endringer:

 

2005

2006

2007

2008

1. Eiendomsskattesats

 

3,8 promille

3,8 promille

3,8 promille

2. Eiendomsskatt økte inntekter

 

2.400

3.600

3.600

3. Adm/pol.netto Felles reduserte utgifter

800

800

800

800

Sum

800

3.200

4.400

4.400

4. Økt avsetning driftsmargin

 

800

1.400

1.400

5. Skole kvalitetsheving, økte utgifter

200

800

1.000

1.000

6. Pleie- og omsorg, økte utgifter

400

800

1.000

1.000

7. Kultur økte utgifter

200

800

1.000

1.000

Sum

800

3.200

4.400

4.400

Følgende endringer gjøres i investeringsbudsjettet:

 

2005

2006

2007

2008

”Framtidas skole”

25.000

15.500

10.000

10.000

Åsen OS

5.000

12.500

 

 

Mule

 

3.000

 

 

Ny svømmehall prosjektering

0

200

 

 

Senter for frivillighet (Fenka)

0

 

 

 

Det tas stilling til Fenka når framtidig bruk av huset er avklart

Investeringsbudsjettets sluttsummer justeres i tråd med dette.

Birger Meinhardt, FRP fremmet følgende endringsforslag: (komplett forslag med premisser PDF)

Endringsforslag fra Levanger Fremskrittsparti til rådmannens rammeforslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle tall i tusen kr. (2005-kr.)

2005

2006

2007

2008

 

Inntekt

Utgift

Inntekt

Utgift

Inntekt

Utgift

Inntekt

Utgift

Eiendomsskatt 3,0 0/00 i 2005

-4800

 

 

 

 

 

 

 

Eiendomsskatt 2,5 0/00 i 2006

 

 

-5400

 

 

 

 

 

Eiensomsskatt 2,0 0/00 i 2007

 

 

 

 

-7200

 

 

 

Eiendomsskatt 1,5 0/00 i 2008

 

 

 

 

 

 

-10200

 

Adm./pol. Felles (Inkl. Servicektr.): Kutt

 

-2280

 

-3380

 

-3480

 

-3580

Oppvekst: Omstrukturering - færre ledere

 

-1800

 

-2000

 

-2200

 

-2200

Pleie/Omsorg: Omstrukt. - færre ledere

 

-1000

 

-1000

 

-1000

 

-1000

Kultur/Festivitet: Kutt og konkurranseuts.

 

-1720

 

-1920

 

-1920

 

-1920

Bygg og eiendom: Kutt

 

-1500

 

-650

 

 

 

-1300

Bygg og eiendom: Salg

3000

 

4500

 

2000

 

1000

 

Salgsinntekt til påfølgende år

 

3000

 

3800

 

-3850

 

-6650

Utmelding av KLP

 

-1000

 

-2000

 

-2000

 

-2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pleie/Omsorg: Økning aktivitet mot bruker

 

1800

 

2000

 

3000

 

3000

Ungdomsrådet

 

150

 

150

 

150

 

150

Tiltak for ungdom

 

200

 

200

 

200

 

200

Skole: Økning ramme til undervisning

 

2350

 

2500

 

3300

 

3500

Ekstra nedbetaling akkumulert underskudd

 

 

 

1400

 

2600

 

2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUM:

-1800

-1800

-900

-900

-5200

-5200

-9200

-9200

                               

Avstemning:

Etter prøvevotering fikk forslagene følgende vedtak:

Forslag om Økonomiplanen skal avstemmes i sin helhet eller deles i drift/investering, ble vedtatt avstemt i sin helhet med 20 mot 15 stemmer

FRP`s forslag fikk 4 stemmer

SV/SP/V`s forslag fikk 17 stemmer

AP/KRF/H`s forslag fikk 14 stemmer

Formannskapets forslag, pkt. 2 falt med 18 mot 17 stemmer

Formannskapets forslag, pkt. 3 vedtatt med 32 mot 3 stemmer

Endelig votering:

Forslag om Økonomiplanen skal avstemmes i sin helhet eller deles i drift/investering, ble vedtatt avstemt delt med 20 mot 15 stemmer

Drift:

FRP`s forslag fikk 4 stemmer

AP/KRF/H`s forslag fikk 16 stemmer

SV/SP/V`s forslag fikk 15 stemmer

Ved alternativ votering mellom AP/KRF/H og SV/SP/V`s forslag ble AP/KRF/H`s forslag vedtatt med 20 mot 15 stemmer.

Investering:

FRP`s forslag fikk 4 stemmer

SV/SP/V`s forslag fikk 17 stemmer

Formannskapets innstilling fikk 14 stemmer

Ved alternativ votering mellom SV/SP/V og formannskapets innstilling ble SV/SP/V`s forslag vedtatt med 20 mot 15 stemmer

Formannskapets forslag, pkt. 2 falt med 18 mot 17 stemmer

Formannskapets forslag, pkt. 3 vedtatt med 27 mot 8 stemmer

KOM-064/04 Vedtak:

Kommunestyret slutter seg til mål og prioriteringer i Foreløpig forslag til Økonomiplan 2005-2008, med følgende endringer:

Drift:

 

2005

2006

2007

2008

Eiendomsskattesats

3,2 o/oo

3,0 o/oo

2,5 o/oo

2,0 o/oo

Mindre inntekter

3.600

2.400

4.200

7.200

 

 

 

 

 

Adm/Politisk felles

-800

-800

-800

-800

Oppvekst

-2.800

 

 

 

Redusert restramme

 

-1.600

-3.400

-6.400

Alle tall i hele tusen.

Investering:

 

2005

2006

2007

2008

”Framtidas skole”

25.000

15.500

10.000

10.000

Åsen OS

5.000

12.500

 

 

Mule

 

3.000

 

 

Ny svømmehall prosjektering

0

200

 

 

Senter for frivillighet (Fenka)

0

 

 

 

Investeringsbudsjettets sluttsummer justeres i tråd med dette.

Det tas stilling til Fenka når framtidig bruk av huset er avklart

Det tas sikte på å kvalitetssikre pleie- og omsorgstjenesten i henhold til ISO 9001 i planperioden. ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^