Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 22.06.05, kl. 17:00-19:35, kommunestyresalen
<< møtekalender
<< | >>

 

Si DIN mening i sakene
Sakliste som PDF
Hovedutskrift som PDF

SAKLISTE:   | som PDF  |  hovedutskrift som PDF

027/05

VALG AV MIDLERTIDIG VARAORDFØRER VED ORDFØRERS SYKEFRAVÆR

saksutredning

vedtak

028/05

BUDSJETTSITUASJONEN 1. KVARTAL 2005

saksutredning

vedtak

029/05

NY SVØMMEHALL OG FLERBRUKSHALL - INTENSJONSAVTALE MED FYLKESKOMMUNEN, HINT, TRØNDERHALLEN EIENDOM OG STATSBYGG

saksutredning

vedtak

030/05

DELEGASJONSREGLEMENT

saksutredning

vedtak

031/05

REVIDERING AV REGLEMENT FOR SAMARBEIDSUTVALGENE INNEN PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

saksutredning

vedtak

032/05

INTERNHUSLEIE

saksutredning

vedtak

033/05

ETABLERING AV FORSTERKET MOTTAK VED LEIRA ASYLMOTTAK

saksutredning

vedtak

034/05

TRYGDEGÅRDEN - JERNBANEGATA 15. GNR. 315 BNR. 64 OG 67 - FORSLAG TIL REGULERINGSENDNRING

saksutredning

vedtak

035/05

REGULERINGSENDRING LØVTANGEN   - Skal til mekling først

saksutredning

vedtak

036/05

REGULERINGSPLAN REEMYRA 1

saksutredning

vedtak

037/05

REGULERINGSPLAN FOR TOMTVATNET HYTTEFELT   - Skal til mekling først

saksutredning

vedtak

**

SPØRSMÅL TIL ORDFØREREN FRA EDVARD ØFSTI (DNA)

spørsmål

behandling

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 35 av 35

Representant Møtte Merknad

THRANING ODD-EILIV B

DNA

Ordfører

- forfall

NORBERG OLAV KARSTEN

H

Ordfører

x  

ØFSTI EDVARD

DNA

Medlem

x  

NESGÅRD GUNNHILD M Ø

DNA

Medlem

x  

GREVSKOTT ELI

DNA

Medlem

- forfall

ELMI RUKIA MOHAMED

DNA

Medlem

- forfall

WINNBERG STEIN OVE

DNA

Medlem

x  

LØVÅS TOVE IRENE

DNA

Medlem

- forfall

RAD SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

x  

GRANDE RIGMOR AGLEN

DNA

Medlem

x  

GRANÅS ASLE

DNA

Medlem

x  

HEIERAAS HANS EDVARD

SP

Medlem

x  

HYNNE HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x  

SOLEM ARNE

SP

Medlem

x  

NØST SOLFRID LAUGSAND

SP

Medlem

x  

REBERG ALF MAGNAR

SP

Medlem

x  

SKJESOL GURI JOHANNE

SP

Medlem

x  

TRØITE JOSTEIN

SV

Medlem

- forfall

SKÅRDAL VIGDIS

SV

Medlem

- forfall

HAMMER MARTHE

SV

Medlem

- forfall

SKJERVE RAGNHILD TORUN

SV

Medlem

x  

LØVÅS GUNNAR MORTEN

SV

Medlem

x  

SÆTHER SØLVI HELENE

SV

Medlem

- forfall

MEINHARDT BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

- forfall

HOLTEN STEINAR

FRP

Medlem

x  

GRANDGÅRD KNUT BIRGER

FRP

Medlem

x  

SANDBERG PER

FRP

Medlem

- forfall

GILSTAD SIGVARD KRISTIAN

H

Medlem

x  

HAUGOM VEBJØRN

H

Medlem

x  

HAUGBERG GERD

H

Medlem

- forfall

MIKALSEN STEINAR

KRF

Medlem

- forfall

RONGLAN GUDNY

KRF

Medlem

- forfall

KARLSEN JANN

KRF

Medlem

x  

HARALDSEN ANNIKKEN KJÆR

V

Medlem

x  

ARENTZ RANNVEIG MUNKEBY

V

Medlem

x  

SVARVA ROBERT

DNA

Varamedlem 1

x (Grevskott)

HOJEM ANNE GRETE

DNA

Varamedlem 4

x (Thraning)

STRØMSNES INGE ARNLJOT

DNA

Varamedlem 5

x (T. Løvås)

KÅLEN JOSTEIN

DNA

Varamedlem 6

x (Elmi)

BERRE BJARNE

SV

Varamedlem 2

 x (Hammer)
HEIMBURG MORTEN VON

SV

Varamedlem 3

 x (Skårdal)

LØVLI ELLEN

SV

Varamedlem 7

 x (Trøite)

ISMAIL AHTEDAIL SAHAR

SV

Varamedlem 8

 x (Sæther)

JOHANSEN INGE

FRP

Varamedlem 1

x (Meinhardt)

ØYEN SOLGUNN

FRP

Varamedlem 2

x (Sandberg)

HJELMSTAD ANDREAS JENSSEN

H

Varamedlem 1

x (Haugberg)

SANDSTAD SIGVAR

KRF

Varamedlem 1

x (Ronglan)

AUNE MARIA

KRF

Varamedlem 3

x (Mikalsen)

Ellers møtte:

Rådmann Ola Stene og formannskapssekretær Rita-Mari Keiserås

Ellers var tilstede:

Assisterende rådmann Ingvar Rolstad, assisterende rådmann Alf Birger Haugnes, enhetsleder innvandrertjenesten Gunvor Galaaen, økonomisjef Meier Hallan og assisterende revisjonsdirektør Terje Wist.

Spørsmål til ordføreren fra Edvard Øfsti (DNA) angående Levanger Stadion:

Hva er status i stadionsaken og hva vil bli gjort i tiden fremover?

Ordføreren besvarte spørsmålet. ^

 

 


 

 

027/05: VALG AV MIDLERTIDIG VARAORDFØRER VED ORDFØRERS SYKEFRAVÆR  

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

___________________ velges som varaordfører så lenge ordfører Odd-E. Thraning har sykefravær

22.06.2005 Kommunestyret

Forslag i møte:

Gunnhild Nesgård (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

Hans Heieraas velges som varaordfører så lenge ordfører Odd-E. Thraning har sykefravær

Knut B Grandgård (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Birger Meinhardt velges som varaordfører så lenge ordfører Odd-E. Thraning har sykefravær

Avstemning:

Skriftlig avstemning:

Hans Heieraas fikk 30 stemmer.

Birger Meinhardt fikk 5 stemmer.

KOM-027/05 Vedtak:

Hans Heieraas velges som varaordfører så lenge ordfører Odd-E. Thraning har sykefravær ^

 

 

 

028/05: BUDSJETTSITUASJONEN 1. KVARTAL 2005

FOR-049/05 INNSTILLING:

1.        Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 1. kvartal 2005 til  orientering.

2.        Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.

22.06.2005 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-028/05 Vedtak:

1.        Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 1. kvartal 2005 til  orientering.

2.        Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.  ^

 

 

 

029/05: NY SVØMMEHALL OG FLERBRUKSHALL - INTENSJONSAVTALE MED FYLKESKOMMUNEN, HINT, TRØNDERHALLEN EIENDOM OG STATSBYGG

FOR-053/05 INNSTILLING:

1.        Levanger kommune ønsker å bidra til at det realiseres en flerbrukshall og svømmehall med et konsept som ivaretar:

·                     Idrett – ett regionalt senter og utvikling av et godt idrettsmiljø regionalt og lokalt

·                     Behovet for en storstue  for større kulturarrangement, messer mv.

·                     Utvikle et attraktivt miljø for studentene

·                     Legge til rette for FOU-arbeid som gir næringsutvikling, styrker HiNT som studiested samt toppidrettssatsing.

2.        Ordfører gis fullmakt til å underskrive vedlagte forslag til Intensjonsavtale vedr. hallprosjekt Røstad/Trønderhallen.

3.        Kommunen stiller seg bak vedlagte forslag til Bestilling/utredningsbehov. Det forutsettes at utredningen gir et beslutningsgrunnlag om en svømmehall kan realiseres innenfor konseptet både mht. investerings- og driftskostnader.

22.06.2005 Kommunestyret

Utdelt i møte:

Fylkesrådens innstilling til vedtak, sak 105/2005, fylkesrådets møte 27.06.05.

Inhabilitet:

Arne Solem (SP) fratrådte pga inhabilitet.

Forslag i møte:

Bjarne Berre (SV) fremmet følgende forslag til nytt punkt 4:

Kommunen vil stille seg positiv til en alternativ utredning av svømmehall/flerbrukshall på Moan i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det forutsettes at en alternativ utredning er sluttført innen 01.10.2005.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Berres tilleggsforslag vedtatt med 22 mot 12 stemmer.

KOM-029/05 Vedtak:

1.        Levanger kommune ønsker å bidra til at det realiseres en flerbrukshall og svømmehall med et konsept som ivaretar:

·         Idrett – ett regionalt senter og utvikling av et godt idrettsmiljø regionalt og lokalt

·         Behovet for en storstue  for større kulturarrangement, messer mv.

·         Utvikle et attraktivt miljø for studentene

·         Legge til rette for FOU-arbeid som gir næringsutvikling, styrker HiNT som studiested samt toppidrettssatsing.

2.        Ordfører gis fullmakt til å underskrive vedlagte forslag til Intensjonsavtale vedr. hallprosjekt Røstad/Trønderhallen.

3.        Kommunen stiller seg bak vedlagte forslag til Bestilling/utredningsbehov. Det forutsettes at utredningen gir et beslutningsgrunnlag om en svømmehall kan realiseres innenfor konseptet både mht. investerings- og driftskostnader.

4.        Kommunen vil stille seg positiv til en alternativ utredning av svømmehall/flerbrukshall på Moan i regi av Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det forutsettes at en alternativ utredning er sluttført innen 01.10.2005. ^

 

 

 

 

030/05: DELEGASJONSREGLEMENT

FOR-048/05 INNSTILLING:

1.        Arbeidsgruppas konklusjoner tas til etterretning og vurderes i det videre arbeid med delegasjonsreglementet.

2.        Det nedsettes ei politisk gruppe som skal evaluere dagens politiske organisering og eventuelt komme med forslag til endringer i de politiske organers rolle og -oppgavefordeling. Arbeidet prosjektorganiseres.

3.        Med bakgrunn i utvalgets konklusjoner i pkt.2 og nødvendige justeringer i forhold til overføring av ansvar og myndighet til ISK, skal gruppa fremme forslag til nødvendige endringer i dagens delegasjonsreglementet.

22.06.2005 Kommunestyret

Forslag i møte:

Steinar Holten (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken sendes tilbake til arbeidsgruppa slik at arbeidsgruppa kan komme med forslag til konkrete endringer av reglementet i samsvar med arbeidsgruppas konklusjoner.

Avstemning:

Formannskapets innstilling vedtatt med 23 mot 12 stemmer som ble avgitt for Holtens forslag.

KOM-030/05 Vedtak:

1.        Arbeidsgruppas konklusjoner tas til etterretning og vurderes i det videre arbeid med delegasjonsreglementet.

2.        Det nedsettes ei politisk gruppe som skal evaluere dagens politiske organisering og eventuelt komme med forslag til endringer i de politiske organers rolle og -oppgavefordeling. Arbeidet prosjektorganiseres.

3.        Med bakgrunn i utvalgets konklusjoner i pkt.2 og nødvendige justeringer i forhold til overføring av ansvar og myndighet til ISK, skal gruppa fremme forslag til nødvendige endringer i dagens delegasjonsreglementet.

 


 

031/05: REVIDERING AV REGLEMENT FOR SAMARBEIDSUTVALGENE INNEN PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

DK-020/05 INNSTILLING:

1.        Forslag til nytt reglement for samarbeidsutvalgene innen pleie- og omsorgstjenesten vedtas som foreslått i denne saken

2.        Levanger kommune viderefører ordningen med 5 samarbeidsutvalg, d.v.s. Ytterøy, Levanger Bo-og Aktivitetssenter (Frol), Breidablikktunet (Nesset), Skogn og Åsen.

3.        Utvalgene velges for 2 år, dvs for perioden 01.01.04 -31.12.05.

4.        Driftskomiteen møter samarbeidsutvalgene en gang pr år.

22.06.2005 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

KOM-031/05 Vedtak:

1.        Forslag til nytt reglement for samarbeidsutvalgene innen pleie- og omsorgstjenesten vedtas som foreslått i denne saken

2.        Levanger kommune viderefører ordningen med 5 samarbeidsutvalg, d.v.s. Ytterøy, Levanger Bo-og Aktivitetssenter (Frol), Breidablikktunet (Nesset), Skogn og Åsen.

3.        Utvalgene velges for 2 år, dvs for perioden 01.01.04 -31.12.05.

4.        Driftskomiteen møter samarbeidsutvalgene en gang pr år. ^

 

 

 

 

032/05: INTERNHUSLEIE

FOR-054/05 INNSTILLING:

1.        Internhusleie gjennomføres fra 1.1.2005. som vist i tabell 1.

2.        Internleie innføres uten at kapitalkostnader er regnet med.

3.        Rådmannen får fullmakt til å endre budsjett for 2005 i samsvar med dette.

22.06.2005 Kommunestyret

Forslag i møte:

Annikken K Haraldsen (V) fremmet følgende forslag til vedtak:

1.        Internhusleie innføres fra 1.1.2006.

2.        Innføringen av internhusleie skal ikke ha innvirkning på resultatenhetenes driftsbudsjett eller driftsregnskap.

3.        Internleie innføres uten at kapitalkostnader er regnet med.

Avstemning:

Formannskapets innstilling vedtatt med 34 mot 1 stemme.

KOM-032/05 Vedtak:

1.        Internhusleie gjennomføres fra 1.1.2005. som vist i tabell 1.

2.        Internleie innføres uten at kapitalkostnader er regnet med.

3.        Rådmannen får fullmakt til å endre budsjett for 2005 i samsvar med dette. ^

 

 

 

 

033/05: ETABLERING AV FORSTERKET MOTTAK VED LEIRA ASYLMOTTAK

FOR-050/05 INNSTILLING:

1.        Levanger kommune stiller seg positiv til at det opprettes et forsterka mottak med inntil 20 plasser på Leira mottak.

2.        Det forutsettes at Levanger kommune og Utledningsdirektoratet (UDI) kommer fram til en avtalt økonomisk kompensasjon som dekker kostnadene ved etablering av et forsterka mottak

3.        Det forutsettes at oppholdet i forsterka mottak er midlertidig og at det blir tilbakeflytting til ordinært mottak.

4.        Kommunestyret delegerer til rådmannen å fastsette endelig budsjett, tilsettinger og organisasjonsplan innenfor rammene av avtalen med Utlendingsdirektoratet (UDI).

22.06.2005 Kommunestyret

Forslag i møte:

Gunnhild Nesgård (DNA) fremmet følgende forslag til nytt punkt 3:

Det forutsettes at oppholdet i forsterket mottak er midlertidig og ikke lengre enn det helsefaglig personell vurderer som nødvendig. Det bør stilles krav til UDI om at ferdig behandlet personer blir overført til et ordinært mottak. Det forutsettes at UDI sørger for bosetting i kommune innen rimelig tid, og senest i henhold til UDI’s egne retningslinjer.

Knut Birger Grandgård (FRP) fremmet følgende forslag:

Kommunestyret vedtar å utsette sak 33/05 inntil man har en oversikt over hva dette eventuelle vedtaket får av konsekvenser for kommunen på lengre sikt. Både økonomiske og samfunnsmessige.

Avstemning:

Grandgårds forslag avvist med 30 mot 5 stemmer.

Formannskapets innstilling punkt 1 vedtatt med 31 mot 4 stemmer.

Formannskapets innstilling punkt 2 vedtatt med 31 mot 4 stemmer.

Nesgårds forslag punkt 3 vedtatt med 32 stemmer.

Formannskapets innstilling punkt 4 vedtatt med 31 mot 4 stemmer.

KOM-033/05 Vedtak:

1.        Levanger kommune stiller seg positiv til at det opprettes et forsterka mottak med inntil 20 plasser på Leira mottak.

2.        Det forutsettes at Levanger kommune og Utledningsdirektoratet (UDI) kommer fram til en avtalt økonomisk kompensasjon som dekker kostnadene ved etablering av et forsterka mottak

3.        Det forutsettes at oppholdet i forsterket mottak er midlertidig og ikke lengre enn det helsefaglig personell vurderer som nødvendig. Det bør stilles krav til UDI om at ferdig behandlet personer blir overført til et ordinært mottak. Det forutsettes at UDI sørger for bosetting i kommune innen rimelig tid, og senest i henhold til UDI’s egne retningslinjer.

4.        Kommunestyret delegerer til rådmannen å fastsette endelig budsjett, tilsettinger og organisasjonsplan innenfor rammene av avtalen med Utlendingsdirektoratet (UDI). ^

 

 

 

 

034/05: TRYGDEGÅRDEN - JERNBANEGATA 15. GNR. 315 BNR. 64 OG 67 - FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING

PUK-063/05 Innstilling:

1.        Reguleringsbestemmelsene endres slik det er beskrevet i saksfremlegget, deretter vedtas forslag til reguleringsendring Trygdegården med tilhørende bestemmelser.

2.        Det opprettes en utbyggingsavtale mellom utbygger og Levanger kommune som skal omfatte:

·         Utbyggeren skal bidra med tilrettelegging for barn i  en av parkene i sentrum.

3.        Tiltakshaver anmodes om å legge til rette for vannbåren oppvarming.

Reguleringsbestemmelsenes pkt. 4.3:

”........ ha vinduer og/eller inngangspartier...” endres til ” ”........ ha vinduer og/eller vinduer/inngangspartier.......”

22.06.2005 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-034/05 Vedtak:

1.        Reguleringsbestemmelsene endres slik det er beskrevet i saksfremlegget, deretter vedtas forslag til reguleringsendring Trygdegården med tilhørende bestemmelser.

2.        Det opprettes en utbyggingsavtale mellom utbygger og Levanger kommune som skal omfatte:

·         Utbyggeren skal bidra med tilrettelegging for barn i  en av parkene i sentrum.

3.        Tiltakshaver anmodes om å legge til rette for vannbåren oppvarming.

Reguleringsbestemmelsenes pkt. 4.3:

”........ ha vinduer og/eller inngangspartier...” endres til ” ”........ ha vinduer og/eller vinduer/inngangspartier.......” ^

 

 

 

 

035/05: REGULERINGSENDRING LØVTANGEN

Saken trukket i møtet. Skal til mekling først. ^

 

 

 

036/05: REGULERINGSPLAN REEMYRA 1

PUK-060/05 Innstilling:

1.        Forslag til reguleringsplan Reemyra 1, med tilhørende bestemmelser vedtas.

2.        Tiltakshaver anmodes om å legge til rette for vannbåren oppvarming.

22.06.2005 Kommunestyret

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOM-036/05 Vedtak:

1.        Forslag til reguleringsplan Reemyra 1, med tilhørende bestemmelser vedtas.

2.        Tiltakshaver anmodes om å legge til rette for vannbåren oppvarming. ^

 

 

 

 

037/05: REGULERINGSPLAN FOR TOMTVATNET HYTTEFELT

Saken trukket i møtet. Skal til mekling først ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^