Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 14.12.05, kl. 17:00-21:50, kommunestyresalen
<< møtekalender
<< | >>

 

Si DIN mening i sakene
Sakliste som PDF
Hovedutskrift som PDF

 

SAKLISTE:   | som PDF  |  hovedutskrift som PDF

PS 56/05

Etablering av legetilbud for eldre på Ytterøy

saksutredning

vedtak

PS 57/05

Reguleringsendring, del av Røstadområdet, gnr. 274, bnr. 18.(LIDL- tomta)

saksutredning

vedtak

PS 58/05

Reguleringsplan Skoleveien 21, Elverhøy

saksutredning

vedtak

PS 59/05

Reguleringsplan for eiendommen Strandheim gnr. 332 bnr. 10

saksutredning

vedtak

PS 60/05

Rullering av handlingsprogram - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet

saksutredning

vedtak

PS 61/05

Samarbeid med idrettslag om rekreasjonstilbud

saksutredning

vedtak

PS 62/05

Forskuttering av tilskudd til ballbinge ved Ytterøy skole

saksutredning

vedtak

PS 63/05

NTE's eierskap - selskapsavtale for utviklingsselskap

saksutredning

vedtak

PS 64/05

Plan for selskapskontroll

saksutredning

vedtak

PS 65/05

Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon

saksutredning

vedtak

PS 66/05

Levanger Boligforvaltning KF - oppkjøp av Stiftelsen Utleiebolig sine boenheter

saksutredning

vedtak

PS 67/05

Levanger Boligforvaltning KF - Budsjett 2006

saksutredning

vedtak

PS 68/05

Avgiftsgrunnlaget for vann og avløp

saksutredning

vedtak

PS 69/05

Nye eiendomskattegrenser Levanger 2006

saksutredning

vedtak

PS 70/05

Budsjett 2006 -  Levanger Kommune

saksutredning

vedtak

 

Av utvalgets medlemmer møtte 35 av 35.
Oppmøte: 

Representant Møtte Merknad

THRANING ODD-EILIV B

DNA

Ordfører

x  

NORBERG OLAV KARSTEN

H

Varaordfører

x  

ØFSTI EDVARD

DNA

Medlem

x  

NESGÅRD GUNNHILD M Ø

DNA

Medlem

x  

GREVSKOTT ELI

DNA

Medlem

x  

ELMI RUKIA MOHAMED

DNA

Medlem

x  

WINNBERG STEIN OVE

DNA

Medlem

- forfall

LØVÅS TOVE IRENE

DNA

Medlem

x  

RAD SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

x  

GRANDE RIGMOR AGLEN

DNA

Medlem

x  

GRANÅS ASLE

DNA

Medlem

- forfall

HEIERAAS HANS EDVARD

SP

Medlem

x  

HYNNE HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x  

SOLEM ARNE

SP

Medlem

x  

NØST SOLFRID LAUGSAND

SP

Medlem

- forfall

REBERG ALF MAGNAR

SP

Medlem

x  

SKJESOL GURI JOHANNE

SP

Medlem

x  

TRØITE JOSTEIN

SV

Medlem

x  

SKÅRDAL VIGDIS

SV

Medlem

x  

SKJERVE RAGNHILD TORUN

SV

Medlem

x  

LØVÅS GUNNAR MORTEN

SV

Medlem

x  

SÆTHER SØLVI HELENE

SV

Medlem

x  

GROVEN BERIT

SV

Medlem

x  

MEINHARDT BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

x  

HOLTEN STEINAR

FRP

Medlem

x  

GRANDGÅRD KNUT BIRGER

FRP

Medlem

x  

JOHANSEN INGE

FRP

Medlem

x  

GILSTAD SIGVARD KRISTIAN

H

Medlem

x  

HAUGOM VEBJØRN

H

Medlem

x  

HAUGBERG GERD

H

Medlem

x  

MIKALSEN STEINAR

KRF

Medlem

x  

RONGLAN GUDNY

KRF

Medlem

x  

KARLSEN JANN

KRF

Medlem

x  

HARALDSEN ANNIKKEN KJÆR

V

Medlem

x  

ARENTZ RANNVEIG MUNKEBY

V

Medlem

- forfall

HOJEM ANNE GRETE

DNA

Varamedlem 4

x (Winnberg)

STRØMSNES INGE ARNLJOT

DNA

Varamedlem 5

x (Granås)

MATBERG SIGBJØRN

SP

Varamedlem 2

x (Nøst)

BUCHHOLDT KARL MEINERT

V

Varamedlem 1

x (Arentz)

Fra administrasjonen møtte:

Alf Birger Haugnes

rådmann

Rita-Mari Keiserås

formannskapssekretær

Ingvar Rolstad

assisterende rådmann

 

 

 

 

I tillegg var tilstede:

 

Meier Hallan

økonomisjef

Trond Selseth

økonomikonsulent

Odd Håpnes

enhetsleder kultur

Wenke Knudtsen

daglig leder Levanger Boligforvaltning

Terje Wist assisterende revisjonsdirektør
Åse Brenden sekretær kontrollutvalget

Sakene: 57/05, 58/05, 59/05, 60/05, 62/05, 64/05, 65/05 utsatt til ekstraordinært kommunestyremøte 4. januar 2006

Sak 66/05 ble behandlet før sak 65/05. ^

 

 

PS 56/05 ETABLERING AV LEGETILBUD FOR ELDRE PÅ YTTERØY

Forslag i møte:

Sølvi Sæther (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Ordningen evalueres etter 3 år.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Sæthers tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det etableres en egen legetjeneste for hjemmeboende eldre på Ytterøy. Merkostnader belastes Levanger kommune.

Ordningen evalueres etter 3 år. ^

 

 

 

PS 57/05  REGULERINGSENDRING, DEL AV RØSTADOMRÅDET, GNR. 274, BNR. 18. (LIDL- tomta)

Saken utsatt til ekstraordinært kommunestyremøte 4. januar 2006 ^

 

 

 

PS 58/05 REGULERINGSPLAN SKOLEVEIEN 21, ELVERHØY

Saken utsatt til ekstraordinært kommunestyremøte 4. januar 2006 ^

 

 

 

PS 59/05  REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN STRANDHEIM GNR. 332 BNR. 10

Saken utsatt til ekstraordinært kommunestyremøte 4. januar 2006 ^

 

 

 

PS 60/05  RULLERING AV HANDLINGSPROGRAM - KOMMUNAL PLAN FOR    IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saken utsatt til ekstraordinært kommunestyremøte 4. januar 2006 ^

 

 

PS 61/05 SAMARBEID MED IDRETTSLAG OM REKREASJONSTILBUD

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune inngår avtale med  de av kommunens idrettslag som bruker større løypemaskiner, med innkjøpsverdi større enn 200.000, til å  dekke allmenne rekreasjonsbehov for skispor  i utmark, og som ønsker et samarbeid med kommunen om dette. Kommunens økonomiske bidrag begrenser seg til momsrefusjonen som oppnås. ^

 

 

 

PS 62/05  FORSKUTTERING AV TILSKUDD TIL BALLBINGE VED YTTERØY SKOLE

Saken utsatt til ekstraordinært kommunestyremøte 4. januar 2006 ^

 

 

 

PS 63/05 NTE'S EIERSKAP - SELSKAPSAVTALE FOR UTVIKLINGSSELSKAP

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende endringsforslag – nytt pkt. 3:

Levanger kommune går inn for en eierskapsmodell som bygger på de 24 kommunene, men at dette justeres noe i forhold til folketallet. Det gis en eierandel ekstra for hver påbegynt 10.000 innbygger over 10.000, men ingen kommune kan ha mer enn 3 eierandeler.

Avstemning:

Innstillingens pkt. 1 og 2 enstemmig vedtatt.

Innstillingens pkt. 3 vedtatt med 29 mot 6 stemmer som ble avgitt for Trøites forslag.

VEDTAK:

1.        Levanger kommune slutter seg til Nord-Trøndelag fylkeskommunes forslag om å etablere et interkommunalt utviklingsselskap, eid i fellesskap mellom fylkeskommunen og kommunene. Selskapet skal fungere som en arena for å ivareta deler av det regionale utviklingsrbeidet som fylkeskommunene har ansvar for, ved å disponere deler av avkastningen fra NTE til utviklingsformål.

2.        Kommunestyret i Levanger deler intensjonen om å opprette et IKS som forvalter avkastningen fra NTE, men kan ikke vedta forelagt forslag til selskapsavtale. Dette på grunn av at endelig eierskap i utviklingsselskapet skal ses i sammenheng med hvordan eierskapet til eiendomsselskapet for NTE blir, da eierandelen i begge selskapene skal være identiske.

3.        Levanger kommune forutsetter at eierskapet i eiendomsselskapet for NTE etter fylkeskommunens nedlegging, får en eierfordeling som har innbyggertall som det bærende kriterium. ^

 

 

 

PS 64/05 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

Saken utsatt til ekstraordinært kommunestyremøte 4. januar 2006 ^

 

 

 

PS 65/05 OVERORDNET ANALYSE OG PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Saken utsatt til ekstraordinært kommunestyremøte 4. januar 2006 ^

 

 

 

PS 66/05   LEVANGER BOLIGFORVALTNING KF - OPPKJØP AV STIFTELSEN   UTLEIEBOLIG SINE BOENHETER

Forslag i møte:

Sigvard Gilstad (H) fremmet følgende tilleggsforslag:

Kommunestyret vil anmode styret i Levanger Boligforvaltning KF om å vurdere om det vil være hensiktsmessig å legge enkelte boligenheter ut for salg i det åpne markedet.

Avstemning:

Styrets innstilling vedtatt med 31 mot 4 stemmer.

Gilstads tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kommunestyret godkjenner at Levanger Boligforvaltning KF(BKF) kjøper opp 66 boenheter fra Stiftelsen Utleiebolig(SUBL) for en kjøpesum, inkl. alle aktiva og passiva samt andre kostnader enn dokumentavgift, på kr. 30.490.000,-

Kommunestyret vil anmode styret i Levanger Boligforvaltning KF om å vurdere om det vil være hensiktsmessig å legge enkelte boligenheter ut for salg i det åpne markedet ^

 

 

 

PS 67/05 LEVANGER BOLIGFORVALTNING KF - BUDSJETT 2006

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Budsjett 2006 for Levanger Boligforvaltning KF vedtas. ^

 

 

 

PS 68/05 AVGIFTSGRUNNLAGET FOR VANN OG AVLØP

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Beregningene for kloakk for årene 2002-2006 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i 2006.

Beregningene for vann for årene 2001-2006 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i 2006. ^

 

 

 

PS 69/05 NYE EIENDOMSKATTEGRENSER LEVANGER 2006

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

1.                   Eiendomskattegrensene utvides med områdene A og B fra 01.01.

2.                   Eiendomsskattegrensen for område C ”Ytternesset” kommer med fra det tidspunkt utbyggingen av Kjønstadmarka  starter.

Avstemning:

Formannskapets innstilling vedtatt med 27 mot 8 stemmer som ble avgitt for Trøites forslag.

VEDTAK:

Det regulerte boligområde i Kjønstadmarka inngår i området for eiendomsskatt. ^

 

 

PS 70/05 BUDSJETT 2006 -  LEVANGER KOMMUNE

Forslag i møte:

Odd-E. Thraning (DNA) fremmet følgende forslag:

Styringskortet, vedtatt i F-sak 119/05, tas inn i budsjettet og danner grunnlaget for de styringskortene enhetene skal utarbeide for forholdet mellom enhetene og rådmannen

Jostein Trøite (SV) fremmet på vegne av SV og V følgende forslag:

Økonomireglement 2006 – endringsforslag:

Pkt. 4.1, 2. avsnitt, 1. linje:

Det delegeres til formannskapet å inngå bankavtaler. Rådmannen får fullmakt til å inngå....

Budsjett 2006 - endringsforslag:

 

Mindre utg.

Meir utg.

Dekn. tidligere års undersk.

7.900.000

 

Sum oppvekst

 

2.000.000

Sum pleie - omsorg

 

2.000.000

Kulturskolen

 

200.000

Bygg - eiendom

 

500.000

Reservepost

 

3.200.000

 

7.900.000

7.900.000

Birger Meinhardt (FRP) fremmet på vegne av FRP følgende forslag til vedtak:

1.        Levanger kommunestyre vedtar følgende som enhetenes rammer for økonomiplan- perioden 2006- 2009.

Driftsbudsjett for Levanger 2006

 

 

 

Forslag

 

 

Regnsk 2004

Budsj 2005

FOR 2006

FrP 2006

Diff

Skatt på inntekt og formue

-262 362 054

-270 203 000

-288 430 000

-288 430 000

0

Inntektsutjevning

-38 794 588

-45 818 000

-48 845 000

-48 845 000

0

Selskapsskatt

 

-13 581 000

-7 605 000

-7 605 000

0

Rammetilskudd

-130 187 380

-105 843 000

-120 104 000

-120 104 000

0

Eiendomsskatt

-16 624 886

-23 800 000

-28 500 000

-22 600 000

-5 900 000

Kompensasjonstilskudd

-2 519 599

-4 800 000

-4 000 000

-4 000 000

0

Overført fra Boligforvaltn. KF

 

 

-2 000 000

-2 000 000

0

Generell momskompensasjon

-10 704 320

-8 000 000

-8 000 000

-8 000 000

0

SUM INNTEKTER

-461 192 827

-472 045 000

-507 484 000

-501 584 000

-5 900 000

Renteutgifter, låneomkostninger

44 532 676

33 500 000

35 000 000

33 750 000

1 250 000

Dekning tidligere års negative resultat

-2 803 615

13 000 000

21 200 000

17 000 000

4 200 000

NETTO RAMME

-419 463 766

-425 545 000

-451 284 000

-450 834 000

-450 000

100 Politiske organer

3 643 220

3 841 125

3 998 040

3 900 000

98 040

110 Rådmann m/stab

5 515 848

5 599 741

5 691 158

5 191 158

500 000

      - effektivisering/kutt støtteavdeling

 

 

 

-500 000

500 000

      - effektivisering/kutt servicetorget

 

 

 

-200 000

200 000

130 Fellesområder

23 276 894

26 656 798

40 040 832

38 240 832

1 800 000

    herav avsatt lønnsoppgjør

 

 

14 000 000

14 000 000

0

    herav avsatt reserve

 

 

1 805 492

5 492

1 800 000

132 Næringsarbeide

1 602 475

3 076 500

3 076 500

3 076 500

0

134 Kirker m.v

5 473 081

5 525 000

5 600 000

5 600 000

0

135 Kommuneskogen

-340 971

-322 400

-330 600

-330 600

0

Adm./pol felles

39 170 547

44 376 764

58 075 930

54 977 890

3 098 040

160 INNVANDRERTJENESTEN

-1 618 425

-10 854

300 000

300 000

0

210 Mule/Okkenhaug oppvekst

10 209 300

10 520 512

10 990 000

11 165 840

-175 840

220 Levanger Skole

8 209 477

4 680 862

0

0

0

230 Halsan / Momarka oppvekst

10 566 314

10 828 943

10 989 000

11 164 800

-175 800

235 Nesheim Skole

11 755 252

12 462 962

12 404 000

12 602 500

-198 500

240 Skogn b-/u-skole

24 361 924

22 972 278

23 184 000

23 555 000

-371 000

250 Ekne/Tuv oppvekst

7 591 832

7 461 288

7 209 000

7 324 350

-115 350

260 Åsen oppvekst

11 727 108

12 401 265

12 917 000

13 123 600

-206 600

270 Ytterøy oppvekst

4 475 072

4 797 704

4 854 000

4 932 000

-78 000

280 Frol oppvekst

28 146 629

29 525 056

32 341 000

32 858 450

-517 450

290 Nesset u-skole

10 512 245

10 851 753

11 437 000

11 619 900

-182 900

SUM OPPVEKST

127 555 153

126 502 623

126 325 000

128 346 440

-2 021 440

370 Staupshaugen verksted

5 760 836

5 433 878

5 914 000

5 914 000

0

380 Distrikt Nord

80 105 964

79 197 775

83 675 000

86 675 000

-3 000 000

390 Distrikt Sør

41 973 585

42 691 286

45 709 000

46 709 000

-1 000 000

SUM PLEIE/OMSORG

127 840 385

127 322 939

135 298 000

139 298 000

-4 000 000

500 Kultur

9 634 649

10 052 139

10 827 000

10 857 070

-30 070

530 Festiviteten

1 213 268

1 002 672

1 030 070

0

1 030 070

630 Drift/anlegg

-449 331

-792 310

-800 000

-800 000

0

640 Bygg og Eiendom

27 387 697

27 506 913

28 518 000

26 768 000

1 750 000

660 Vann / Avløp

0

0

0

0

0

670 Vei, park, parkering

5 366 100

5 361 607

5 381 000

5 381 000

0

680 Brann og feiervesen

6 338 172

7 675 637

7 729 000

7 729 000

0

ISK inkludert Sosialtjenesten

77 025 544

76 546 870

78 600 000

78 600 000

0

Krav om økt effektivisering ISK

 

 

 

-623 400

623 400

SUM

126 516 099

127 353 528

131 285 070

127 911 670

3 373 400

BALANSE

0

0

0

0

0

 

INVESTERINGSBUDSJETT 2006 OG ØKONOMIPLAN 2006 - 2009

Økonomiplan

 

1000 kr

2006

2007

2008

2009

IKT

3 000

3 000

3 000

3 000

   IKT generelt

3 000

3 000

3 000

3 000

SKOLER BARNEHAGER MM

29 600

21 250

29 250

14 250

Frol mellombygg

11 350

 

 

 

Åsen

12 500

 

 

 

Frol u-trinn renovering

1 000

20 000

9 000

 

Skogn u-trinn renovering

 

1 000

20 000

9 000

Nesset u-skole renovering

 

 

 

5 000

Mule ventilasjon

1 500

 

 

 

Ytterøy svømmehall

3 000

 

 

 

Datateknologi i skolen

250

250

250

250

HELSE OMSORG

300

100

100

100

Mindre tiltak pleie omsorg

100

100

100

100

Ustyr helse - rehab (Legetjenesten)

200

 

 

 

KULTUR / MILJØTILTAK

1 500

300

300

300

Kulturminnetiltak

100

100

100

100

Bru over Leirabekken / Elvepromenaden

 

0

0

0

Miljøtiltak friluftsområder

200

200

200

200

Ny svømmehall - prosjektering 2006

0

0

0

0

Renovering kirker

1 000

 

 

 

Gjerde rundt Levanger kirkegård

200

 

 

 

BYGNINGER

2 200

2 200

2 200

2 200

Rehab kommunale bygg

1 000

1 000

1 000

1 000

Brannsikring av bygg

200

200

200

200

Enøk

1 000

1 000

1 000

1 000

MASKINFORVALTNINGEN

700

700

700

700

Fornying av maskinpark

700

700

700

700

VANNVERK

7 000

5 000

4 000

4 000

Ronglan vassverk

3 700

400

0

0

Utskifting av ledninger

 

3 000

3 000

3 000

Utskifting Åsen

 

1 000

400

400

Utskifting filter Lello

2 600

 

 

 

Høydebasseng Ytterøy

700

 

 

 

Renovering pumpestasjoner

 

600

600

600

KLOAKKER

6 000

6 000

6 000

6 000

Sanering Skogn sentrum

1 000

2 000

1 000

1 000

Sanering Havna

 

1 500

1 500

 

Utskifting ledninger

3 000

1 500

1 500

3 000

Levanger sentrum sanering

2 000

1 000

2 000

2 000

BRANN

220

0

1 000

0

Stigebil

220

 

 

 

Krokløftbil / tankbil inkl. 14000 l container.

 

 

1 000

 

SAMFERDSEL/MILJØTILTAK

8 950

5 950

4 450

2 950

Miljøtiltak 

300

300

300

300

Gågate/miljøgate i sentrum

500

500

500

500

Trafikksikringstiltak

150

150

150

150

Gatelys rehab.-pakke

500

500

500

 

Gatelys, utskifting PCB-holdig armatur

500

 

 

 

Kommunale veier rehab/asfalt

4 000

2 000

2 000

2 000

Fylkesvei 108 Åsen - utbedring

1 000

1 500

 

 

Forlengelse av Moafjæra - andel

1 000

 

 

 

Park.plasser/utskifting automater

1 000

1 000

1 000

 

GANGVEIER

300

300

300

300

Andel fylkesveiprosjekter/aksjon skolevei

300

300

300

300

TOTAL BRUTTO INVESTERINGER

59 770

44 800

51 300

33 800

 

VERBALFORSLAG:

 1. Administrasjonen får i oppgave å utarbeide kvalitetsstandarder på alle sine varer og tjenester.

2.       Levanger kommune effektiviserer administrasjonskostnadene med kr. 0,5 mill i budsjettåret 2006.

3.       Levanger kommune effektiviserer støtteavdelingen og Servicetorget med til sammen kr 0,7 mill i budsjettåret 2006.

4.       Ordføreren får i oppgave sammen med administrasjonen å stille et lokale/rom i rådhuset til rådighet for politikerne. Dette skal skje senest ved utgangen av januar 2006. Dette lokalet / kontorlandskapet skal være et arbeidsrom/politisk verksted for politikere i Levanger. Hvor man kan utveksle meninger, ideer og være et forum for mer åpenhet.

5.       Alle grunnskoleelever har rett til å delta på ett leirskoleopphold i løpet av grunnskolen. Enhetsleder skal som et ledd i dette bidra til å skape dugnadsånd blant foreldre og foresatte ved å utarbeide klare retningslinjer for pengeinnsamling.

6.       Administrasjonen skal utarbeide retningslinjer på klassestørrelser i grunnskolen, hvor det tas hensyn til gjeldende lovverk, og antall lærere og barn/unge med funksjonshemninger.

7.       Alle kommunale barnehager ”gis” bort til godkjente aktører.

8.       Fremtidige barnehager skal drives i privat regi.

9.       Det opprettes en ny stilling i barnevernet som utelukkende skal arbeide forebyggende og veiledende mot grunnskolene og foreldre.

10.    Levanger kommune skal aktivt arbeide for å opprette flere dagtilbud for eldre og pleietrengende.

11.    Administrasjonen utreder muligheter og konsekvenser av salg – tilbakeleie av kommunal eiendom og legger frem dette arbeidet i løpet av våren 2006. 

12.    Levanger kommune effektiviserer Bygg og eiendom med 1,75 mill kr i budsjettåret 2006.

13.    Levanger kommune skal i større grad involvere frivillige lag og organisasjoner på kulturfronten.

14.    Levanger kommune skal innføre retningslinjer for å bli en ”Ja” kommune i kommunal areal og byggesaksbehandling.

15.    Kvalitetsstandarder må kartlegges med tanke på konkurranseutsetting.

Karl M. Bucholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag:

Ved årsrapport skal det legges frem en oversikt som oppsummerer den faglige, økonomiske og administrative situasjonen i hver enkelt resultatenhet. Denne skal til politisk behandling.

Karl M. Bucholdt (V) fremmet følgende forslag – nytt pkt styringskort:

SI 1         Kommuneplanlegging

SR 1d Samlet vurdering av kommuneplanen. Denne vurderingen skal omfatte både den    langsiktige og kortsiktige del av planen

Tove Løvås (DNA) fremmet følgende oversendelsesforslag – til administrasjonen:

I hht tidligere kom-vedtak 47/97. Kommunen forplikter seg til å bruke vikarer fra eget renholdspersonale under sykefravær.

Berit Groven (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:

(Gjelder tildelingsmodell til opplæring generelt og til spesialundervisning spesielt, med særskilt fokus på barn/elever med de mest omfattende behov for tilrettelegging.)

Med utgangspunkt i komitéarbeid legges redegjørelse og begrunnelse for tildelingsmodell til opplæring generelt og til spesialundervisning spesielt fram for kommunestyret – med tanke på å få ei prinsipiell drøfting av denne saka.

Steinar Mikalsen (KRF) fremmet følgende forslag:

Det etableres en egen legetjeneste for hjemmeboende eldre på Ytterøy. Merkostnader belastes Levanger kommune. Beløpet dekkes over formannskapets konto.

Avstemning:

Thranings forslag vedtatt med 32 mot 3 stemmer.

Holtens forslag til driftsbudsjett og investeringsbudsjett avvist med 31 mot 4 stemmer.

Formannskapets innstilling, pkt. 1, vedtatt med 27 mot 8 stemmer som ble avgitt for Trøites forslag.

Formannskapets innstilling, pkt. 2, enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling, pkt. 3, vedtatt med 27 mot 8 stemmer som ble avgitt for Trøites forslag.

Formannskapets innstilling, pkt. 4, vedtatt med 27 mot 8 stemmer som ble avgitt for Trøites forslag.

Formannskapets innstilling pkt. 5, enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling, pkt. 6, enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling, pkt. 7, enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling, pkt. 8, enstemmig vedtatt.

Meinhardts verbalforslag pkt. 1 avvist med 31 mot 4 stemmer.

Meinhardts verbalforslag pkt. 2 avvist med 31 mot 4 stemmer.

Meinhardts verbalforslag pkt. 3 avvist med 31 mot 4 stemmer.

Meinhardts verbalforslag pkt. 4 avvist med 31 mot 4 stemmer.

Meinhardts verbalforslag pkt. 5 avvist med 30 mot 5 stemmer.

Meinhardts verbalforslag pkt. 6 avvist med 31 mot 4 stemmer.

Meinhardts verbalforslag pkt. 7 avvist med 31 mot 4 stemmer.

Meinhardts verbalforslag pkt. 8 avvist med 31 mot 4 stemmer.

Meinhardts verbalforslag pkt. 9 avvist med 31 mot 4 stemmer.

Meinhardts verbalforslag pkt. 10 avvist med 23 mot 12 stemmer.

Meinhardts verbalforslag pkt. 11 avvist med 29 mot 6 stemmer.

Meinhardts verbalforslag pkt. 12 avvist med 31 mot 4 stemmer.

Meinhardts verbalforslag pkt. 13 avvist med 22 mot 13 stemmer.

Meinhardts verbalforslag pkt. 14 avvist med 31 mot 4 stemmer.

Meinhardts verbalforslag pkt. 15 avvist med 30 mot 5 stemmer.

Buchholdts tilleggsforslag avvist med 22 mot 13 stemmer.

Buchholdts tilleggsforslag ang styringskort avvist med 23 mot 12 stemmer.

Mikalsens tilleggsforslag vedtatt med 33 mot 2 stemmer.

Løvås’s oversendelsesforslag oversendes uten realitetsvotering.

Grovens oversendelsesforslag oversendes uten realitetsvotering.

VEDTAK:

 1. Foreløpig forslag til budsjett 2006 vedtas.
 2. Det settes av 8% av skatteinntektene i margin.
 3. Eiendomsskattesatsen for 2006 fastsettes til 4,5 o/oo generelt, og for verker og bruk.
 4. Det vedtas økonomireglement for 2006 i samsvar med vedlegg.
 5. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2006 slik det fremgår av vedlegg,
 6. Låneopptak til finansiering av investeringer i 2006 inkl. selvfinansierende investeringer og videreutlån/Startlån settes til  64,270 mill kr. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 7. Levanger Kommune inngår avtale med hovedbankforbindelsen om en kassekreditt på inntil 20 mill. kroner.
 8. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 9. Styringskortet, vedtatt i F-sak 119/05, tas inn i budsjettet og danner grunnlaget for de styringskortene enhetene skal utarbeide for forholdet mellom enhetene og rådmannen
 10. Det etableres en egen legetjeneste for hjemme boende eldre på Ytterøy. Merkostnader belastes Levanger kommune. Beløpet dekkes over formannskapets konto. ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^