Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 04.01.06, kl. 17:00-19:30, kommunestyresalen
<< møtekalender
<< | >>

 

Si DIN mening i sakene
Hovedutskrift som PDF

SAKLISTE:   |  hovedutskrift som PDF

PS 1/06

Reguleringsendring, del av Røstadområdet, gnr. 274, bnr. 18. (LIDL- tomta)

saksutredning

vedtak

PS 2/06

Reguleringsplan Skoleveien 21, Elverhøy

saksutredning

vedtak

PS 3/06

Reguleringsplan for eiendommen Strandheim gnr. 332 bnr. 10

saksutredning

vedtak

PS 4/06

Rullering av handlingsprogram - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet

saksutredning

vedtak

PS 5/06

Forskuttering av tilskudd til ballbinge ved Ytterøy oppvekstsenter

saksutredning

vedtak

PS 6/06

Plan for selskapskontroll

saksutredning

vedtak

PS 7/06

Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon

saksutredning

vedtak

 

Av utvalgets medlemmer møtte 35 av 35.
Oppmøte: 

 

Representant Møtte Merknad

THRANING ODD-EILIV B

DNA

Ordfører

x  

NORBERG OLAV KARSTEN

H

Varaordfører

x  

ØFSTI EDVARD

DNA

Medlem

x  

NESGÅRD GUNNHILD M Ø

DNA

Medlem

x  

GREVSKOTT ELI

DNA

Medlem

- forfall

ELMI RUKIA MOHAMED

DNA

Medlem

x  

WINNBERG STEIN OVE

DNA

Medlem

x  

LØVÅS TOVE IRENE

DNA

Medlem

x  

RAD SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

x  

GRANDE RIGMOR AGLEN

DNA

Medlem

x  

GRANÅS ASLE

DNA

Medlem

x  

HEIERAAS HANS EDVARD

SP

Medlem

x  

HYNNE HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x  

SOLEM ARNE

SP

Medlem

x  

NØST SOLFRID LAUGSAND

SP

Medlem

- forfall

REBERG ALF MAGNAR

SP

Medlem

x  

SKJESOL GURI JOHANNE

SP

Medlem

x  

TRØITE JOSTEIN

SV

Medlem

x  

SKÅRDAL VIGDIS

SV

Medlem

x  

SKJERVE RAGNHILD TORUN

SV

Medlem

x  

LØVÅS GUNNAR MORTEN

SV

Medlem

x  

SÆTHER SØLVI HELENE

SV

Medlem

x  

GROVEN BERIT

SV

Medlem

x  

MEINHARDT BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

x  

HOLTEN STEINAR

FRP

Medlem

x  

GRANDGÅRD KNUT BIRGER

FRP

Medlem

x  

JOHANSEN INGE

FRP

Medlem

x  

GILSTAD SIGVARD KRISTIAN

H

Medlem

- forfall

HAUGOM VEBJØRN

H

Medlem

x  

HAUGBERG GERD

H

Medlem

- forfall

MIKALSEN STEINAR

KRF

Medlem

x  

RONGLAN GUDNY

KRF

Medlem

x  

KARLSEN JANN

KRF

Medlem

- forfall

HARALDSEN ANNIKKEN KJÆR

V

Medlem

x  

ARENTZ RANNVEIG MUNKEBY

V

Medlem

- forfall

SVARVA ROBERT

DNA

Varamedlem 1

x (Grevskott)

DAHLEN JO VEGAR

SP

Varamedlem 1

x (Nøst)

HJELMSTAD ANDREAS JENSSEN

H

Varamedlem 1

x (Gilstad)

LUND TERJE

H

Varamedlem 7

x (Haugberg)

SANDSTAD SIGVAR

KRF

Varamedlem 1

x (Karlsen)

BUCHHOLDT KARL MEINERT

V

Varamedlem 1

x (Arentz)

 Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Ola Stene

rådmann

Rita-Mari Keiserås

Formannskapssekretær

Alf Birger Haugnes

Assisterende rådmann

I tillegg var tilstede:

Terje Wist

Assisterende revisjonssjef

Åse Brenden

Sekretær kontrollutvalget

Johannes Bremer

Enhetsleder Plan, byggesak, oppmåling og miljø

 

 

PS 1/06 Reguleringsendring, del av Røstadområdet, gnr. 274, bnr. 18. (LIDL- tomta)

Forslag i møte:

Guri Skjesol (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Forslag til reguleringsendring vedtas.

Guri Skjesol (SP) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Den nasjonale tenkning om at bekker skal være åpne av hensyn til bl.a. biologisk mangfold og kulturlandskap, kan ikke være et hinder for at et bekkeløp kan lukkes, når bekken er en flombekk som har krevd flere liv ved drukningsulykker. Åpningen av bekkeløpet vil danne kanten av en parkeringsplass, med nærhet til boligområder, vil også barn utøve fritidsaktiviteter i dette område.

Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende forslag på vegne av SV og V:

1.        Innsigelse fra Fylkesmannens miljøvernavdeling og NVE tas til følge.

2.        Bekkeløpet åpnes og ferdigstilles i henhold til den plantegningen og den snittegning som er vedlagt i saken.

3.        Levanger kommune utarbeider planer for å forskjønne/kultivere nedre del av bekkeløpet mot Levangerelva

Avstemning:

Løvås’s forslag fikk 11 stemmer.

Skjesol’s forslag fikk 27 stemmer.

Dermed er Skjesol’s forslag vedtatt.

Skjesol’s oversendelsesforslag vedtatt oversendt med 27 mot 8 stemmer.

VEDTAK:

Forslag til reguleringsendring vedtas.

Oversendelsesforslag:

Den nasjonale tenkning om at bekker skal være åpne av hensyn til bl.a. biologisk mangfold og kulturlandskap, kan ikke være et hinder for at et bekkeløp kan lukkes, når bekken er en flombekk som har krevd flere liv ved drukningsulykker. Åpningen av bekkeløpet vil danne kanten av en parkeringsplass, med nærhet til boligområder, vil også barn utøve fritidsaktiviteter i dette område. ^

 

 

 

PS 2/06 Reguleringsplan Skoleveien 21, Elverhøy

Forslag i møte:

Steinar Mikalsen (KRF) fremmet følgende forslag:

Saken utsettes.

Olav Norberg (H) fremmet følgende forslag til vedtak:

Reguleringsplan for Skoleveien 21, Elverhøy, vedtas i henhold til rådmannens innstilling til Plan– og utviklingskomiteen, 16.11.2005.

Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

I henhold til bestemmelsene i Plan- og bygningsloven § 27-2, 1. ledd, sendes reguleringsforslaget tilbake til behandling i Plan- og utviklingskomiteen med følgende innstilling:

Det omsøkte området reguleres til friområde.

Avstemning:

Mikalsens utsettelsesforslag avvist med 32 mot 3 stemmer.

Løvås’s forslag avvist med 25 mot 10 stemmer.

Norbergs forslag vedtatt med 24 mot 11 stemmer.

VEDTAK:

I reguleringsbestemmelsene endres følgende:

Deretter vedtas Reguleringsplan for Skoleveien 21, Elverhøy. ^

 

 

PS 3/06 Reguleringsplan for eiendommen Strandheim gnr. 332 bnr. 10

Inhabilitet:

Rigmor Grande (DNA) fratrådte møtet under behandling av denne sak.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Forslag til reguleringsplan for eiendommen Strandheim vedtas. ^

 

 

PS 4/06 Rullering av handlingsprogram - Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet

Forslag i møte:

Odd Thraning (DNA) fremmet følgende endringsforslag:

Flerbrukshall – Røstad – Statsbygg endres til Flerbrukshall Røstad – Trønderhallen og flyttes fra uprioritert liste fra kategori 2 – Ordinære anlegg – til nr. 1 på prioritert liste. Øvrig prioriteringsrekkefølge forskyves tilsvarende.

Hilde Haugan Hynne (SP) fremmet følgende endringsforslag:

Skianlegg – Storlidalen/Frol bygdealmenning - Frol IL og Kunstgressbane – Nesseguttbanen/Levangernesset - Sp.kl. Nessegutten bytter plass på prioriteringslista.

Avstemning:

Thranings endringsforslag vedtatt med 28 mot 7 stemmer.

Haugans endringsforslag vedtatt med 34 mot 1 stemme.

Innstillingen med vedtatte endringer enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Vedlagte forslag til nytt handlingsprogram for kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet vedtas med følgende endring/tillegg:

·         Svømmehall Ytterøy flyttes opp til nr. 7 på prioriteringslista.

·         Sykkelvelodrom Levanger I.L. registreres på uprioritert liste.

·         Flerbrukshall – Røstad – Statsbygg endres til Flerbrukshall Røstad – Trønderhallen og flyttes fra uprioritert liste fra kategori 2 – Ordinære anlegg – til nr. 1 på prioritert liste. Øvrig prioriteringsrekkefølge forskyves tilsvarende.

·         Skianlegg – Storlidalen/Frol bygdealmenning - Frol IL og Kunstgressbane – Nesseguttbanen/Levangernesset - Sp.kl. Nessegutten bytter plass på prioriteringslista. ^

 

 

 

PS 5/06 Forskuttering av tilskudd til ballbinge ved Ytterøy oppvekstsenter

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

  1. Levanger kommune forskutterer tilskudd til ballbinge ved Ytterøy oppvekstsenter. Endelig finansiering forutsettes ved mottak av tilskudd til nærmiljøanlegg, tilskudd fra Ytterøy Idrettslag og fra Posten Norge AS.
  2. Refundert merverdiavgift tilbakeføres prosjektet som delfinansiering. ^

 

 

PS 6/06 Plan for selskapskontroll

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

  1. Kommunestyret slutter seg til plan for selskapskontroll i Levanger kommune for 2006-2008, slik den er presentert.
  2. De fremlagte generelle retningslinjer vedtas som generelle retningslinjer for selskapskontroll
  3. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden ^

 

 

PS 7/06 Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Kommunestyret i Levanger vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2006-2007 med   prioriteringer   fra pkt 1. Det delegeres til kontrollutvalget å foreta eventuelle rulleringer og endringer av  planen innenfor planperioden ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^