Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 18.10.06, kl. 17:00-20:25, kommunestyresalen
<< møtekalender
<< | >>

 

Si DIN mening i sakene
Sakliste som PDF
Hovedutskrift som PDF

SAKLISTE:   |  sakliste som PDF   |  hovedutskrift som PDF

PS 57/06

Referatsaker

saksutredning

vedtak

PS 58/06

Søknad om fritak fra politiske verv - Olav Norberg

saksutredning

vedtak

PS 59/06

Eventuelt valg av ny varaordfører

saksutredning

vedtak

PS 60/06

Gjennomgang av virksomheten ved Frol Oppvekstsenter

saksutredning

vedtak

PS 61/06

Endring av reguleringsplan for Faara II - 1719/228/1 - Levanger kommune

saksutredning

vedtak

PS 62/06

Godkjenning av selskapsavtale for Innherred Interkommunale Legevakt IKS(IIL IKS) – den interkommunale legevakten mellom Inderøy, Frosta, Levanger og Verdal

saksutredning

vedtak

PS 63/06

Skolebruksplan for Levanger kommune 2006-2009

saksutredning

vedtak

PS 64/06

Økonomiplan 2007-2010 Levanger Kommune

saksutredning

vedtak

Av utvalgets medlemmer møtte 34 av 35.
Oppmøte: 

Representant Møtte Merknad

THRANING ODD-EILIV B

DNA

Ordfører

x  

NORBERG OLAV KARSTEN

H

Varaordfører

x  

ØFSTI EDVARD

DNA

Medlem

x  

NESGÅRD GUNNHILD M Ø

DNA

Medlem

x  

GREVSKOTT ELI

DNA

Medlem

x  

ELMI RUKIA MOHAMED

DNA

Medlem

- forfall

WINNBERG STEIN OVE

DNA

Medlem

x  

LØVÅS TOVE IRENE

DNA

Medlem

x  

RAD SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

- forfall

GRANDE RIGMOR AGLEN

DNA

Medlem

x  

WALSETH PETTER INGVALD

DNA

Medlem

- forfall

HEIERAAS HANS EDVARD

SP

Medlem

x  

HYNNE HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x  

SOLEM ARNE

SP

Medlem

x  

NØST SOLFRID LAUGSAND

SP

Medlem

x  

REBERG ALF MAGNAR

SP

Medlem

x  

SKJESOL GURI JOHANNE

SP

Medlem

x  

TRØITE JOSTEIN

SV

Medlem

x  

SKÅRDAL VIGDIS

SV

Medlem

x  

SKJERVE RAGNHILD TORUN

SV

Medlem

x  

LØVÅS GUNNAR MORTEN

SV

Medlem

- forfall

SÆTHER SØLVI HELENE

SV

Medlem

x  

GROVEN BERIT

SV

Medlem

- forfall

MEINHARDT BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

x  

HOLTEN STEINAR

FRP

Medlem

x  

GRANDGÅRD KNUT BIRGER

FRP

Medlem

x  

JOHANSEN INGE

FRP

Medlem

x  

GILSTAD SIGVARD KRISTIAN

H

Medlem

x  

HAUGOM VEBJØRN

H

Medlem

- forfall

HAUGBERG GERD

H

Medlem

x  

MIKALSEN STEINAR

KRF

Medlem

x  

RONGLAN GUDNY

KRF

Medlem

x  

KARLSEN JANN

KRF

Medlem

x  

HARALDSEN ANNIKKEN KJÆR

V

Medlem

- forfall

BUCHHOLDT KARL MEINERT

V

Medlem

x  

SVARVA ROBERT

DNA

Varamedlem 2

x (Rad)

HOJEM ANNE GRETE

DNA

Varamedlem 5

x (Elmi)

REHTMAR FLEMMING

DNA

Varamedlem 8

x (Walseth)

RØNNING JAN

SV

Varamedlem 3

x (Groven)
Ingen vara mulig

SV

 

- (G. Løvås)

HJELMSTAD ANDREAS JENSSEN

H

Varamedlem 1

x (Haugom)

FLATEN HEIDI

V

Varamedlem 1

x (Haraldsen)

Fra administrasjonen møtte:

Ola Stene

Rådmann

Rita Keiserås

Formannskapssekretær

Alf Birger Haugnes

kommunalsjef samfunnsutvikling

Geir Mediås

Fungerende kommunalsjef oppvekst

Meier Hallan Økonomisjef
I tillegg var tilstede:
Terje Wist Assisterende revisjonsdirektør

Merknad:

Etter behandling av sak 59/06 fratrådte Olav Norberg som varaordfører. Hans Heieraas tiltrådte fra sak 60/06 som varaordfører. ^

 

 

 

PS 57/06 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.10.2006

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering. ^

 

 

 

PS 58/06 Søknad om fritak fra politiske verv - Olav Norberg

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.10.2006

Inhabilitet:

Olav Norberg (H) erklærte seg inhabil, og fratrådte under behandling av denne sak.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Olav Norberg gis fritak fra vervet som varaordfører i Levanger kommune resten av inneværende valgperiode.  ^

 

 

 

PS 59/06 Valg av ny varaordfører

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.10.2006

Forslag i møte:

Inge Johansen (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Som varaordfører for resten av inneværende valgperiode velges Birger Meinhardt

Arne Solem (SP) fremmet følgende forslag

Som varaordfører for resten av inneværende valgperiode velges Hans Heieraas

Avstemning:

Ved skriftlig avstemning ble stemmene fordelt slik:

34 stemmer avgitt

Hans Heieraas fikk 26 stemmer

Birger Meinhardt fikk 4 stemmer

Det ble avgitt 4 blanke stemmer

Dermed er Hans Heieraas valgt som varaordfører

VEDTAK:

Som varaordfører for resten av inneværende valgperiode velges: Hans Heieraas ^

 

 

 

PS 60/06 Gjennomgang av virksomheten ved Frol Oppvekstsenter

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.10.2006

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

1.        Kommunestyret tar rapporten til orientering ^

 

 

 

PS 61/06 Endring av reguleringsplan for Faara II - 1719/228/1 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.10.2006

Inhabilitet:

Edvard Øfsti (DNA) fratrådte, pga inhabilitet, under behandling av denne sak.

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende endringsforslag:

Innstillingen endres slik at tillatt bruksareal blir i samsvar med kommunedelplanens arealdel.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling tiltrådt med 19 mot 14 stemmer som ble avgitt for Trøites forslag.

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer av gjeldende reguleringsbestemmelser:

§ 2, to siste setninger erstattes med: ”Største tillatte bruksareal pr. hyttetomt settes til 100 m2. I dette arealet inngår også uthus/anneks på maks 20 m2.”

Begrunnelse:

Med bakgrunn i en vurdering av beliggenhet og utbyggingsmulighet settes største tillatte bruksareal pr. tomt til 100 m2.

§ 3, første setning erstattes med: ”Hyttetak skal utføres som saltak med en takvinkel mellom 18 og 35 grader.”

Endret reguleringsplan for Fåra II, datert 26.08.03, sist rev. 22.09.06, med bestemmelser vedtatt 15.09.04 og med overnevnte endringer, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1 jfr. § 28-1 nr. 1.  ^

 

 

 

PS 62/06 Godkjenning av selskapsavtale for Innherred Interkommunale Legevakt IKS(IIL IKS) – den interkommunale legevakten mellom Inderøy, Frosta, Levanger og Verdal

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.10.2006

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag:

Representanter i representantskapet: Arne Solem og Gudny Ronglan

Eli Grevskott (DNA) fremmet følgende forslag:

Som vararepresentant til representantskapet velges Gunnhild Ø Nesgård (vara for Gudny Ronglan)

Karl M Buchholdt (V) fremmet følgende forslag:

Som representant i representantskapet velges Heidi Flaten (som motkandidat til Gudny Ronglan)

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag:

Som vararepresentant til representantskapet velges Ragnhild Skjerve (vara for Arne Solem)

Avstemning:

Heieraas forslag på Gudny Ronglan som representant til representantskapet vedtatt med 23 mot 11 stemmer som ble avgitt for Buchholdts forslag på Heidi Flaten.

Heieraas forslag på Arne Solem som representant til representantskapet enstemmig vedtatt.

Grevskotts og Trøites forslag på vararepresentanter ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.        Foreslåtte selskapsavtale for Innherred Interkommunale Legevakt IKS datert  5.oktober 2006, godkjennes.

2.  Kommunestyret oppnevner medlemmer og personlige varamedlemmer til representantskapet i selskapet.

Som representant til representantskapet velges Arne Solem med Ragnhild Skjerve som vararepresentant.

Som representant til representantskapet velges Gudny Ronglan med Gunnhild Ø Nesgård som vararepresentant. ^

 

 

 

PS 63/06 Skolebruksplan for Levanger kommune 2006-2009

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.10.2006

Forslag i møte:

Birger Meinhardt (FRP) fremmet følgende forslag:

Pga. feil i saksdokumentene, så fremmes forslag om at saken avvises i dette møtet og utsettes.

Avstemning:

Meinhardt utsettelsesforslag avvist med 28 mot 6 stemmer.

Driftskomiteens innstilling enstemmig tiltrådt.

VEDTAK:

  1. Prosjektgruppa gis honnør for verdifullt bidrag til utvikling av skolene i Levanger kommune
  2. Kommunestyret slutter seg til gruppas forslag til tiltak i form av dens oppsummering. Økonomiplanens rekkefølge på større utbygginger endres i tråd med skolebruksplanen, dvs. Skogn, Mule og deretter Nesset og Ytterøy.
  3. Rådmannen reviderer gruppas forslag til skolebruksplan i tråd med den politiske behandlingen
  4. Rådmannen legger årlig fram for Driftskomitéen en sak om revidering av skolebruksplanen.

Ved årlig revisjon av skolebruksplanen blir det lagt vekt på:

- ajourført beskrivelse av den enkelte skolens samla kontakt med lokalmiljøet (eks. skolens pedagogiske bruk av miljøet og lokalmiljøets bruk av skolen utenom skolens undervisningstid).

- å skape nødvendige fysiske arbeidsvilkår for lærerne. ^

 

 

 

PS 64/06 Økonomiplan 2007-2010 Levanger Kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 18.10.2006

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet på vegne av DNA, H, KRF og SP følgende forslag:

Kommunestyret slutter seg til mål og prioriteringer i Foreløpig forslag til Økonomiplan 2007 – 2010 med følgende endringer: (Tall i tusen kr – Tall i kursiv som i Foreløpig forslag)

Investeringer

 

2007

2008

2009

2010

IKT

 

 

 

 

IKT generelt

- 500

- 500

3 000

3 000

 

 

 

 

 

Skoler / barnehager

 

 

 

 

Skogn barne- og ungd.skole

 1 000

- 10 000

30 000

 

Mule skole

850

 

+3 500

 

Nesset ungdomsskole

 

 

-5 000

6 000

Leira sjefsgård

- 1 000

+ 1 000

 

 

Momarka barnehage

- 1 500

+ 1 500

 

 

Utvikling av uteområder

- 1 000

 - 1 000

2 000

2 000

 

 

 

 

 

Kultur / miljøtiltak

 

 

 

 

Kulturminnetiltak

100

100 

   + 100 

  + 100

Bru over Leirabekken

- 1 000

 

+ 1 000

 

Miljøtiltak friluftsområder

 - 200

  - 200

  - 200

400

 

 

 

 

 

Bygninger

 

 

 

 

Enøk

- 500

- 500

- 500

- 500

 

 

 

 

 

Samferdsel / miljøtiltak

 

 

 

 

Kom. veier rehab / asfalt

+ 1 000

+ 1 500

+ 2 000

+ 2 000

Tilførselsvei til FV 108 Åsen

+ 500

 

 

 

Parkering / utskifting automater

- 500

   -500

1 000

1 000

 

 

 

 

 

Innsparinger / Økninger

- 4 700

- 8 700

+  900

+ 1 600

 

 

 

 

 

Foreløpig forslag (pr 13.09.06.)

84 350

84 450

70 350

30 950

Total reduksjon av investeringer i økonomiplanperioden 10 900

Drift

 

2007

2008

2009

2010

Kultur / Festiviteten

+ 150

+150

+150

 

Driftsmargin / resultat

-150

-150

-150

 

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret slutter seg til mål og prioriteringer i Foreløpig forslag til Økonomiplan 2007-2010 med følgende endringer:

Investeringer

 

2007

2008

2009

2010

IKT generelt

- 500’

- 500’

 

 

Skoler/barnehager

Skogn u-trinn

Leira sjefsgård

Momarka barnehage

Utv. av uteområder

Mule

Nesset u-skole

 

- 1.000’

- 1.000’

- 1.500’

- 1.000’

 

 

- 29.000’

+  1.000’

+  1.500’

-   1.000’

 

- 12.000’

 

 

 

+  5.000’

-   5.000’

 

+ 25.000’

 

 

 

+   5.000’

 

Kultur/Miljøtiltak

Bru over Leirab.

Miljøtiltak friluftsomr.

Kulturminnetiltak

 

- 1.000’

-    100’

+   100’

 

 

-      100’

+     100’

 

+  1.000’

 

+     100’

 

 

 

+      100’

Bygninger

ENØK

 

+   300’

 

+     300’

 

 

Samferdsel

Komm. veier rehab/asfalt

Tilførselsvei FV 108 Åsen

Parkering/utskifting

 

+   500’

+   500’

-    500’

 

+     500’

 

-      500’

 

+  1.000’

 

+   1.000’

SUM investering

- 5.200’

- 27.700’

-  9.900’

+ 31.100’

Driftsbudsjett

 

2007

2008

2009

2010

Adm/politisk/Felles m.m.

-     500’

-     500’

-    5 00’

-     500’

Oppvekst

+ 1.000’

+  1.000’

+ 1.000’

+ 1.000’

Pleie omsorg

+ 1.000’

+  1.000’

+ 1.000’

+ 1.000’

Kultur/Festiviteten

+    300’

+     500’

+    500’

+    500’

Bygg/eiendom

+    500’

+     500’

+    500’

+    500’

Sum renter/avdrag

-     300’

-   2.500’

-  3.500’

+ 2.500’

Driftsmargin

-  1.000’

 

+ 1.000’

 

SUM

           0

            0

+ 1.000’

           0

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Tiltak som følger av ruspolitisk handlingsplan, prioriteres ved behandling av budsjett 2007.

Steinar Holten (FRF) fremmet følgende forslag:

Levanger FrP vil i økonomiplanperioden arbeide for at kommunen skal nå følgende mål:

Levanger kommune skal være en ja-kommune som innbyggerne og næringslivet opplever er til for dem. Kommunen skal aktivt bidra til å løse utfordringer, og arbeide for å redusere/fjerne eiendomsskatten.

Kommunen skal sikre sin økonomiske handlefrihet og derigjennom skape grunnlag for å sikre og videreføre de oppgavene kommunen er satt til å løse for sine innbyggere. Dette gjelder spesielt arbeidet med å bedre tilbudet til de som er mest avhengige av kommunens tjenester.

Levanger kommune skal utarbeide kvalitetsstandarder på sine tjenester slik at konkurranseutsetting blir en naturlig del av kommunens virksomhet.

Levanger kommune skal i perioden aktivt arbeide for å redusere sykefraværet blant kommunens ansatte.

Fremskrittspartiet foreslår følgende endringer i talloppsettet:

 - Ingen utvidelse av området for eiendomsskatt, og reduksjon til 3,5 promille.

- Effektivisering innenfor Adm./politisk/felles og Bygg/eiendom.

- Konkurranseutsetting av feiervesen og parkeringsetaten.

- Salg av en del eiendommer, f.eks Festiviteten og deler av Rinnleiret.

ENDRINGER DRIFT   (i 1000 kr)

 

 

 

 

 

2007

2008

2009

2010

Reduksjon inntekter

 

 

 

 

Redusert e-skatt 3,5 promille i nåværende område

6000

6000

6000

6000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reduksjon utgifter

 

 

 

 

Pensjon på anbud

-2000

-2000

-2000

-2000

Nye lokaler

-1000

-1000

-1000

-1000

Effektivisering Adm./politisk/felles

-500

-500

-500

-500

Midlertidig stopp i innvandrertjenesten

-400

-400

-400

-400

Salg av Festiviteten, ev. andre eiendommer

-1500

-2000

-2000

-2000

Effektivisering Bygg og eiendom

-500

-500

-500

-500

Konkurranseutsette parkering og parkvesen

-1000

-1000

-1000

-1000

Konkurranseutsette feiervesen

-500

-500

-500

-500

 

 

 

 

 

Økning Pleie og omsorg, sikre drift Markhusan

1400

700

 

 

Økning driftsmargin/resultat

 

1200

1900

1900

 

 

 

 

 

Balanse

0

0

0

0

 

ENDRINGER INVESTERING  (i 1000 kr)

 

 

 

 

 

2007

2008

2009

2010

Skoler/barnehager

 

 

 

 

Skogn u-trinn

 

-15000

-15000

 

Nesset u-skole

 

 

 

-1000

Utvikling uteområder

-300

-400

-500

-500

Kultur/miljøtiltak

 

 

 

 

Bru over Leirabekken/Elvepromenaden

-1000

 

 

 

Maskinforvaltningen

 

 

 

 

Lastebil leies inn ved behov

-1300

 

 

 

Varebil til anleggsvirksomhet kan leases

 

-400

 

 

Varebil driftsoperatør kloakk kan leases

 

 

-200

 

Hjulgående gravemaskin

 

 

 

-1500

Brann

 

 

 

 

Beredskapsutstyr

 

300

300

300

Samferdsel/miljøtiltak

 

 

 

 

Miljøtiltak gågate/miljøgate

-500

-500

-300

-300

 

 

 

 

 

SUM

-3100

-16000

-15700

-3000

Reduksjon totalt:

 

 

 

-37800

Levanger Frp ser med bekymring på rådmannens framlagte økonomiplan. Den har etter vårt syn to klare hovedpoeng:

Dette er ikke i tråd med anbefalinger fra bl.a. konsulent Vassli. Han anbefaler 3% i margin inntil avsetningene er store nok til å bruke ved behov. Det er også et faktum at konkurranseutsetting har et innsparingspotensiale på 10 – 30% på de konkurranseutsatte tjenester.

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag:

1. Levanger Formannskap ber rådmannen utrede muligheten for salg av kommunal eiendom og konsekvensene av dette.

2. Videre bes rådmannen utrede muligheter og konsekvenser ved konkurranseutsetting av en del kommunale tjenester.

3. Utredningene fremmes som egen sak i løpet av november 2006.

Levanger FRP foreslår at 4 mill. fra driftsmargin 2006 brukes til oppstart av renovering Mule skole i 2008

Olav Norberg (H) fremmet følgende oversendelsesforslag:

1.        Kommunestyret ber administrasjonen innføre BUM-modellen på flere områder.

2.        Kommunen bør konkurranseutsette områder for tjenesteproduksjon hvis det er grunn til å anta at kommunen med dette kan oppnå en bedre eller billigere tjenesteproduksjon.

3.        Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en tiltaksplan for redusert sykefravær

Karl M. Buchholdt (V) fremmet følgende verbalforslag:

1.        Det innføres en møtefri dag i uken for ordføreren.

2.        Levanger kommune utarbeider en egen åpenhetsplakat med henblikk på å ta ”mer offentlighetsprinsippet” i bruk.

3.        Rådmannen skal i forbindelse med framleggelse av årsbudsjettet legge fram flere budsjettalternativer for de folkevalgte.

4.        Det nedsettes et politisk utvalg som skal gjennomgå vilkårene for næringslivet i Levanger og komme med tiltak for forbedringer i kommunens næringspolitikk.

5.        Innen utgangen av valgperioden skal Levanger kommune gjennomføre en samlet revidering av kommuneplanens arealdel.

Karl M. Buchholdt (V) fremmet følgende oversendelsesforslag:

I framtiden skal de to første varamedlemmene til kommunestyre, formannskap og komiteer få tilsendt saksliste for det respektive organ per post på lik linje med organets faste representanter.

Edvard Øfsti (DNA) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Levanger kommune har få lærlinger i forhold til anbefalt nivå (1 pr. 1000 innbygger). Kommunestyret ber om at det settes av midler i neste økonomiplan (2008-2011) slik at kommunen kommer opp på anbefalt nivå i lærlingekontrakter.

Sølvi Sæther (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Det må være et mål innen helsesektoren at det er størst mulig grad av helstillinger, slik at kvinner i helsetjenesten kan ha dette som en reell karrieremulighet. Reduksjon av antall deltidsstillinger der ingen skal ha mindre enn 50% er et delmål som det nå i første omgang er viktig å ha fokus på.

Odd Thraning (DNA) fremmet følgende oversendelsesforslag – 4. avsnitt i økonomiplanens kap. 1.1.:

De 26-27 mill som årlig kommer fra eiendomsskatt vil bli brukt til investeringer i skole, kultur og miljø/trivsel hvorav 25 mill øremerkes svømmehall i 2008 og 10 mill i 2009.

Avstemning:

Det ble avstemt helhetlig over forslag til økonomiplanen.

Holtens forslag fikk 4 stemmer.

Trøites forslag fikk 5 stemmer.

Heieraas sitt forslag fikk 25 stemmer.

Heieraas sitt forslag ble dermed vedtatt.

Buchholdts tilleggsforslag, pkt. 1 avvist med 28 mot 6 stemmer.

Buchholdts tilleggsforslag, pkt. 2 avvist med 25 mot 9 stemmer.

Buchholdts tilleggsforslag, pkt. 3 avvist med 28 mot 6 stemmer.

Buchholdts tilleggsforslag, pkt.4 avvist med 23 mot 11 stemmer.

Buchholdts tilleggsforslag, pkt. 5 ble enstemmig vedtatt.

Norbergs oversendelsesforslag pkt. 1 ble vedtatt oversendt med 28 mot 6 stemmer.

Norbergs oversendelsesforslag pkt. 2 ble vedtatt oversendt med 28 mot 6 stemmer.

Norbergs oversendelsesforslag pkt. 3 ble enstemmig vedtatt oversendt.

Buchholdts oversendelsesforslag vedtatt oversendt med 19 mot 15 stemmer.

Øfstis oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt.

Sæthers oversendelsesforslag vedtatt oversendt med 32 mot 2 stemmer.

Thranings oversendelsesforslag vedtatt oversendt med 23 mot 11 stemmer.

Trøites oversendelsesforslag vedtatt oversendt med 32 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Kommunestyret slutter seg til mål og prioriteringer i Foreløpig forslag til Økonomiplan 2007 – 2010 med følgende endringer: (Tall i tusen kr – Tall i kursiv som i Foreløpig forslag)

Investeringer

 

2007

2008

2009

2010

IKT

 

 

 

 

IKT generelt

- 500

- 500

3 000

3 000

 

 

 

 

 

Skoler / barnehager

 

 

 

 

Skogn barne- og ungd.skole

 1 000

- 10 000

30 000

 

Mule skole

850

 

+3 500

 

Nesset ungdomsskole

 

 

-5 000

6 000

Leira sjefsgård

- 1 000

+ 1 000

 

 

Momarka barnehage

- 1 500

+ 1 500

 

 

Utvikling av uteområder

- 1 000

 - 1 000

2 000

2 000

 

 

 

 

 

Kultur / miljøtiltak

 

 

 

 

Kulturminnetiltak

100

100 

   + 100 

  + 100

Bru over Leirabekken

- 1 000

 

+ 1 000

 

Miljøtiltak friluftsområder

 - 200

  - 200

  - 200

400

 

 

 

 

 

Bygninger

 

 

 

 

Enøk

- 500

- 500

- 500

- 500

 

 

 

 

 

Samferdsel / miljøtiltak

 

 

 

 

Kom. veier rehab / asfalt

+ 1 000

+ 1 500

+ 2 000

+ 2 000

Tilførselsvei til FV 108 Åsen

+ 500

 

 

 

Parkering / utskifting automater

- 500

   -500

1 000

1 000

 

 

 

 

 

Innsparinger / Økninger

- 4 700

- 8 700

+  900

+ 1 600

 

 

 

 

 

Foreløpig forslag (pr 13.09.06.)

84 350

84 450

70 350

30 950

Total reduksjon av investeringer i økonomiplanperioden 10 900

Drift

 

2007

2008

2009

2010

Kultur / Festiviteten

+ 150

+150

+150

 

Driftsmargin / resultat

-150

-150

-150

 

Innen utgangen av valgperioden skal Levanger kommune gjennomføre en samlet revidering av kommuneplanens arealdel.

Oversendelsesforslag:

1.        Kommunestyret ber administrasjonen innføre BUM-modellen på flere områder.

2.        Kommunen bør konkurranseutsette områder for tjenesteproduksjon hvis det er grunn til å anta at kommunen med dette kan oppnå en bedre eller billigere tjenesteproduksjon.

3.        Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide en tiltaksplan for redusert sykefravær

4.        I framtiden skal de to første varamedlemmene til kommunestyre, formannskap og komiteer få tilsendt saksliste for det respektive organ per post på lik linje med organets faste representanter.

5.        Levanger kommune har få lærlinger i forhold til anbefalt nivå (1 pr. 1000 innbygger). Kommunestyret ber om at det settes av midler i neste økonomiplan (2008-2011) slik at kommunen kommer opp på anbefalt nivå i lærlingekontrakter.

6.        Det må være et mål innen helsesektoren at det er størst mulig grad av helstillinger, slik at kvinner i helsetjenesten kan ha dette som en reell karrieremulighet. Reduksjon av antall deltidsstillinger der ingen skal ha mindre enn 50% er et delmål som det nå i første omgang er viktig å ha fokus på.

7.        De 26-27 mill som årlig kommer fra eiendomsskatt vil bli brukt til investeringer i skole, kultur og miljø/trivsel hvorav 25 mill øremerkes svømmehall i 2008 og 10 mill i 2009. ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^