Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 13.12.06, kl. 16:00-19:15, kommunestyresalen
<< møtekalender
<< | >>

 

Si DIN mening i sakene
Sakliste som PDF
Hovedutskrift som PDF
Videoopptak

SAKLISTE:   |  sakliste som PDF  |  hovedutskrift som PDF      |      videoopptak  (se også hver sak)  |  søk i videoopptak alle møter

Opprop og om møteavvikling

video

PS 76/06

Nyskapings- og utviklingsprogram for Innherred samkommune 2002- 2007- Søknad om rammetilskudd for 2006

saksutredning

vedtak video

PS 77/06

Raud Vinter - Større kulturarrangement og utvikling av torget - bidrag til verdiskaping og byutvikling

saksutredning

vedtak video

PS 78/06

Utviding av eiendomsskatt til å gjelde hele kommunen, nye vedtekter

saksutredning

vedtak video

PS 79/06

Avgiftsgrunnlaget for vann og avløp

saksutredning

vedtak video

PS 80/06

Budsjett 2007- Levanger Kommune

saksutredning

vedtak video

***

Interpellasjon (PDF) fra Birger Meinhardt (FRP) – angående Levanger stadion (PDF)

tekst

behandl. video

***

Spørsmål (PDF) fra Karl Meinert Buchholdt vedrørende salg av tomt fra Levanger Næringsselskap AS

 tekst

behandl. video

Avslutning

video

 

Av utvalgets medlemmer møtte 34 av 35.
Oppmøte:

 

Representant Møtte Merknad

THRANING ODD-EILIV B

DNA

Ordfører

x  

HEIERAAS HANS EDVARD

SP

Varaordfører

x  

ØFSTI EDVARD

DNA

Medlem

x  

NESGÅRD GUNNHILD M Ø

DNA

Medlem

x  

GREVSKOTT ELI

DNA

Medlem

x  

ELMI RUKIA MOHAMED

DNA

Medlem

x  

WINNBERG STEIN OVE

DNA

Medlem

x  

LØVÅS TOVE IRENE

DNA

Medlem

x  

RAD SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

x  

GRANDE RIGMOR AGLEN

DNA

Medlem

- forfall

WALSETH PETTER INGVALD

DNA

Medlem

x  

HYNNE HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x  

SOLEM ARNE

SP

Medlem

x  

NØST SOLFRID LAUGSAND

SP

Medlem

- forfall

REBERG ALF MAGNAR

SP

Medlem

x  

SKJESOL GURI JOHANNE

SP

Medlem

x  

TRØITE JOSTEIN

SV

Medlem

x  

SKÅRDAL VIGDIS

SV

Medlem

x  

SKJERVE RAGNHILD TORUN

SV

Medlem

x  

LØVÅS GUNNAR MORTEN

SV

Medlem

- forfall

SÆTHER SØLVI HELENE

SV

Medlem

x  

GROVEN BERIT

SV

Medlem

x  

MEINHARDT BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

- forfall

HOLTEN STEINAR

FRP

Medlem

x  

JOHANSEN INGE

FRP

Medlem

x  

GRANDGÅRD KNUT BIRGER

Uavh.

Medlem

x  

NORBERG OLAV KARSTEN

H

Medlem

x  

GILSTAD SIGVARD KRISTIAN

H

Medlem

x  

HAUGOM VEBJØRN

H

Medlem

x  

HAUGBERG GERD

H

Medlem

x  

MIKALSEN STEINAR

KRF

Medlem

x  

RONGLAN GUDNY

KRF

Medlem

x  

KARLSEN JANN

KRF

Medlem

x  

HARALDSEN ANNIKKEN KJÆR

V

Medlem

x  

BUCHHOLDT KARL MEINERT

V

Medlem

x  

SVARVA ROBERT

DNA

Varamedlem 2

x (Grande)

RØNNING JAN

SV

Varamedlem 3

x (G. Løvås)
ØYEN SOLGUNN

FRP

Varamedlem 1

x (Meinhardt)

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Ola Stene

Rådmann

Rita Keiserås

Formannskapssekretær

Alf Birger Haugnes

kommunalsjef samfunnsutvikling

Øystein Sende kommunalsjef helse
Geir Mediås kommunalsjef oppvekst
Meier Hallan økonomisjef
Eva K. Lian enhetsleder dokumentsenter
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig

 

Petter Walseth (DNA) tiltrådte møtet etter behandling av sak 76/06.

Interpellasjon:  -  video

Interpellasjon fra Birger Meinhardt (FRP) – angående Levanger stadion (framført av Steinar Holten, FRP)

Ordføreren besvarte interpellasjonen.

Spørsmål til ordføreren:  -  video

Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt vedrørende salg av tomt fra Levanger Næringsselskap AS:

Ordføreren besvarte spørsmålet. ^

 


 

 

PS 76/06 Nyskapings- og utviklingsprogram for Innherred samkommune 2002- 2007- Søknad om rammetilskudd for 2006

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.12.2006 - video

Inhabilitet:

Odd-E. Thraning (DNA) fratrådte, pga inhabilitet, under behandling av denne sak.

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet på vegne av SV og Venstre følgende tilleggsforslag:  |  video

Til punkt 4 - Kulturbasert forretningsutvikling, ber kommunestyret i Levanger om en sterkere satsing på dette i Levanger. Eksempler på satsingsområder er ”Kulturkvartalet” i Levanger med Levanger Kirke, Festiviteten, Byskolen, Musikkens Hus og Stadion. Et annet aktuelt område kan være museumsanlegg i Hopla-vassdraget, Ytterøy og Brusve/Levanger sentrum. Framtidig kulturhus i Levanger er et annet område, på samme måte bør Innherred Vekst følge opp utviklinga på Staupområdet/Levanger arboret. Falstadsenteret kan i framtida bli et tyngdepunkt i kulturbasert næringsliv i regionen.

Avstemning:

Samkommunestyrets innstilling enstemmig vedtatt.

Trøites tilleggsforslag vedtatt med 31 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

1.        Strategisk plan 2007 og Handlingsplan for 2007 godkjennes og Levanger kommunene bevilger de midler det er søkt om til Innherred Vekst for 2007.

2.        Til punkt 4 - Kulturbasert forretningsutvikling, ber kommunestyret i Levanger om en sterkere satsing på dette i Levanger. Eksempler på satsingsområder er ”Kulturkvartalet” i Levanger med Levanger Kirke, Festiviteten, Byskolen, Musikkens Hus og Stadion. Et annet aktuelt område kan være museumsanlegg i Hopla-vassdraget, Ytterøy og Brusve/Levanger sentrum. Framtidig kulturhus i Levanger er et annet område, på samme måte bør Innherred Vekst følge opp utviklinga på Staupområdet/Levanger arboret. Falstadsenteret kan i framtida bli et tyngdepunkt i kulturbasert næringsliv i regionen. ^

 

 

 

PS 77/06 Raud Vinter - Større kulturarrangement og utvikling av torget - bidrag til verdiskaping og byutvikling

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.12.2006 - video

Forslag i møte:

Sigvard Gilstad (H) fremmet følgende forslag til vedtak:  |  video

 1. Raud Vinter settes opp i 2008
 2. Det bevilges kr 250.000.- i tilskudd fra kommunen til oppsetningen i 2008
 3. Innspæll A/S engasjeres for produksjons- og kunstnerisk ansvar for oppsetningen i 2008 og Rådmannen får fullmakt til å ta kontakt med Torvteateret for å be dem om å ta på seg ansvar som teknisk arrangør.

Avstemning:

Formannskapets innstilling vedtatt med 30 mot 4 stemmer som ble avgitt for Gilstads forslag.

VEDTAK:

 1. Raud Vinter settes opp i 2007
 2. Det bevilges kr 250.000.- i tilskudd fra kommunen til oppsetningen i 2007
 3. Innspæll A/S engasjeres for produksjons- og kunstnerisk ansvar for oppsetningen i 2007 og Rådmannen får fullmakt til å ta kontakt med Torvteateret for å be dem om å ta på seg ansvar som teknisk arrangør.
 4. Det foreslås et 3-årig løp med større teaterproduksjoner på Levanger Torv i 2008 og 2009 som del av en samla verdiskaping og utvikling av Levanger sentrum, Levanger kommune og regionen. ^

 

 

 

PS 78/06 Utviding av eiendomsskatt til å gjelde hele kommunen, nye vedtekter

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.12.2006 - video

Forslag i møte:

Sigvard Gilstad (H) fremmet følgende forslag til tillegg:  |  video

Retningsgivende skattetakst settes til maks 60 % av verditakst.

Avstemning:

Innstilling vedtatt med 31 mot 3 stemmer.

Gilstads tilleggsforslag avvist med 32 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

 1. I medhold av eiendomsskattelovens § 3 vedtar Levanger kommunestyre å utskrive eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen fra 1.1.2007
 2. Skattesatsen for 2007 settes til 3,5 o/oo, dette gjelder både faste eiendommer og verker og bruk.
 3. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:

- Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.

For øvrig fritas:

o     Levanger kirkelige fellesråds eiendommer

o     Skogn folkehøgskoles eiendommer

o     Elihu kristne grunnskoles eiendommer

o     Markabygda Montessoriskoles eiendommer

o     Levanger videregående skoles eiendommer

o     Indre Trondheimsfjord havnevesens eiendommer

o     Innherred Renovasjons eiendommer

o     Museenes eiendommer

o      Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver

 1. Reviderte vedtekter, datert 22.11.06, for eiendomsskatt i Levanger kommune vedtas. ^

 

 

 

PS 79/06 Avgiftsgrunnlaget for vann og avløp

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.12.2006 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

1.                   De vedlagte beregninger for kloakk for årene 2003-2007 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i 2007.

2.                   De vedlagte beregninger for vann for årene 2006-2010 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av avgiftens størrelse i 2007.  ^

 

 

 

PS 80/06 Budsjett 2007- Levanger Kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.12.2006 - video

Utdelt i møte:

05.12.06

Einar Bangstad, Leder Levanger Høyre

04.12.06

Nesset u-skole - SU

27.11.06

Skogn barneskole  - Foreldreutvalget

27.11.06

Utdanningsforbundet Levanger

Forslag i møte:

Odd-E. Thraning (DNA) fremmet på vegne av DNA, SP, H, KRF, SV og Knut B Grandgård (uavhengig):    -  video

Formannskapets innstilling vedtas med følgende endringer:

§         Helse/Rehabilitering (”Grønn omsorg”/”Inn på tunet”) styrkes med kr. 250.000,-

§         Rusfrie ungdomstilbud styrkes med kr. 100.000,-.

§         Kommunen etablerer en lærlingordning med 10 lærlingplasser fra 01.08.07. Det bevilges kr. 350.000,- til tiltaket.

Dekning: Driftsmargin reduseres med kr. 700.000,-.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:  -  video

1.                   Kommunestyret ber rådmannen legge fram en plan for jordvern og kulturlandskap i Levanger, jfr. henstilling fra leder i fylkeslandbruksstyret Gunnar Viken, H. En slik plan vil avgrense og sikre hvilke landbruksområder som kan avgis til næringsformål.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende verbalforslag:

1.                   Kommunestyret ber om en vurdering av om nødvendig vedlikehold og investeringer for å sikre kvalitet på vann og avløp kan opprettholdes ved så sterk nedsettelse av avgiftene. Rapport legges fram før neste års budsjett.

2.                   Ved infrastrukturelle tiltak i kommunen, legges det til rette for bruk av fjernvarme.

3.                   Det etableres et tilskuddsordning til lag og organisasjoner slik at de har mulighet til å bruke Kulturhuset/Festiviteten.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag:

Endring på investeringsbudsjett:

 1. ENØK-tiltak videreføres med 1 mill. kr. i 2007 for å oppfylle Klima og energiplanen og EU`s energidirektiv. Budsjettet styrkes med 0,5 mill. kr.

Steinar Holten (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar følgende endringer i enhetenes budsjettrammer for 2007

ENDRINGER DRIFT (i 1000 kr)

FrP

FrP

FrP

FrP

 

2007

2008

2009

2010

Reduksjon inntekter

 

 

 

 

Redusert e-skatt på alt næringsareal

2000

3000

3300

3300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reduksjon utgifter

 

 

 

 

Generell effektivisering i kommuneapparatet

-2000

-2000

-2000

-2000

Nye lokaler

-1000

-1000

-1000

-1000

Midlertidig stopp i innvandrertjenesten

-400

-400

-400

-400

Salg av eiendom, redusert driftsutgift

-2500

-3000

-3000

-3000

Konkurranseutsetting og anbud på pensjon

-1500

-2000

-3000

-3000

Økt skatteinngang

-1000

-1000

-1500

-1500

 

 

 

 

 

Økning utgifter

 

 

 

 

Økning Oppvekst

2000

1500

1500

1500

Økning Pleie og omsorg, sikre drift Markhusan

2400

1700

500

500

Økning Barn og Familie inkl. PPT

2000

1000

1000

1000

 

 

 

 

 

Økning driftsmargin/resultat

 

2200

4600

4600

Balanse

0

0

0

0

 

ENDRINGER INVESTERING (i 1000 kr)

FrP

FrP

FrP

FrP

 

2007

2008

2009

2010

Skoler/barnehager

 

 

 

 

Skogn u-trinn

 

-15000

-15000

 

Nesset u-skole

 

 

 

-1000

Utvikling uteområder

-300

-400

-500

-500

Kultur/miljøtiltak

 

 

 

 

Bru over Leirabekken/Elvepromenaden

-1000

 

 

 

Islegging på Torvet hver vinter

200

100

100

100

Egenkapital kulturhus på havna

35000

35000

 

 

Finansiert ved salg av tomteareal

-30000

-35000

 

 

Maskinforvaltningen

 

 

 

 

Lastebil leies inn ved behov

-1300

 

 

 

Varebil til anleggsvirksomhet kan leases

 

-400

 

 

Varebil driftsoperatør kloakk kan leases

 

 

-200

 

Hjulgående gravemaskin

 

 

 

-1500

Brann

 

 

 

 

Beredskapsutstyr

 

300

300

300

Samferdsel/miljøtiltak

 

 

 

 

Miljøtiltak gågate/miljøgate

-500

-500

-300

-300

Kommunale veier, rehab/asfalt

1000

500

500

300

SUM

3100

-15400

-15100

-2600

Reduksjon totalt:

 

 

 

-30000

VERBALFORSLAG:

1.  Kommunestyret ber administrasjonen utrede Håkon Den Godes gate som en ren gågate, fra Mega / Domus ned til torget snarest. Kjøring inn til denne gata kun for varetransport og de som bor der.

2.  Kommunestyret ber administrasjonen legge fram sak om etablering av 30-km sone i hele midtbyen. Fra Moan i sør til Levanger brua i nord. Fra

Jernbanebrua i øst til Sundbrua i vest. Dette vil ha gunstig effekt både på miljø og trafikksikkerhet.

3. Kommunestyret ber kommunen ta kontakt med Midt Norge kontoret i Brussel snarest. Dette for å markedsføre Levanger som en attraktiv plass å komme til for turister i Europa.

4. Kommunestyret ber kommunen legge opp til at torget i Levanger vinterstid islegges, slik at barn, ungdom og voksne kan møtes på en trivelig plass med musikk og enkel servering. Dette i tråd med Steinar Holtens forslag for en god tid tilbake i Trønderavisa (lenge før ordføreren kom med sitt utspill).

Dette bør kunne komme i orden allerede denne vinter med forholdsvis enkle grep. Dette har igjen noe med kultur å gjøre.

5.  Flere steder i Europa, så er det forbudt å gå i fra bilen / sitte i bilen med motoren gående på tomgang (med unntak av taxi). FrP ønsker at et slikt forbud kommer i Levanger også. Dette for å redusere utslipp, men mest for allergikere kan få en bedre hverdag, spesielt på kalde vinterdager.

Annikken K. Haraldsen (V) fremmet følgende forslag

Tilleggsforslag til formannskapets innstilling:  -  video

Oppvekst styrkes med kr 1 000 000 som skal fordeles etter gjeldene kriteriemodell. Midlene skal benyttes til innføring av Kunnskapsløftet.

Tilsvarende reduseres driftsmarginen med kr 1 000 000.

Verbalforslag:  -  video

a) Rådmannen bes se på muligheten for å få en ENØKansvarlig innenfor Bygg- og eiendom, med finansieringsmuligheter fra ENOVA, NTE eller andre aktuelle instanser. 

b) Det opprettes Politikertorg så snart som mulig etter 01.01.07, etter modell fra Trondheim. Tiltaket gjøres innenfor budsjettets rammer og evalueres innen 01.01.08.

c) Under posten Større driftsprosjekter, Rehabilitering av kommunale bygg, skal sanitærforholdene ved skolene prioriteres.

d) I forbindelse med reguleringsplanen for Rinnleiret skal det utarbeides en kostnadsskisse for gjennomføringen av reguleringsplanen. Skissen skal inneholde en oversikt over hva de ulike tiltakene på Rinnleiret vil koste som en følge av reguleringsarbeidet.

Oversendelsesforslag:

Det utredes et mulig salg av næringsbygget på Røstad.

Sølvi Sæther (SV) fremmet følgende verbalforslag:  -  video

Gjennomføring og kostnader ved minimum 40% stilling vurderes ved revisjon av budsjettet.

Ragnhild Skjerve (SV) fremmet følgende verbalforslag:  -  video

Kommunestyret ber om at det ved revidering av budsjett 2007, orienteres om hvordan kontrollutvalgets rapport omkring forhold ved Frol Oppvekstsenter er fulgt opp.

Arne Solem (SP) fremmet følgende verbalforslag -  Endring første kulepunkt:   -  video

Det opprettes stilling som daglig leder for Levanger Næringsselskap / Næringssjef, snarest.

Rådmannen bes vurdere administrativ plassering av stillingen og hvordan den skal finansieres, og legge dette fram for styret i Næringsselskapet som tar stilling til stillingens innhold m.m.

Det må i løpet av 1. halvår 2007 tas stilling til hvordan næringsarbeidet skal organiseres framover.

Stein O. Winnberg (DNA) fremmet følgende oversendelsesforslag:  -  video

I forbindelse med kommunal strekning Øvre Erstad – Jørstad på Ytterøy, bes administrasjonen å vurdere kostnad og behov for asfaltering i forbindelse med næringsvirksomhet.

Avstemning:    -  video  (hovedforslag)

Holtens budsjettforslag avvist med 31 mot 3 stemmer.

Haraldsens budsjettforslag avvist med 32 mot 2 stemmer.

Thranings budsjettforslag vedtatt med 29 mot 5 stemmer.

Verbalforslag:

Trøites verbalforslag nr. 1 avvist med 26 mot 8 stemmer.

Trøites verbalforslag nr. 2 avvist med 19 mot 15 stemmer.

Trøites verbalforslag nr. 3 avvist med 24 mot 10 stemmer.

Holtens verbalforslag  nr. 1 avvist med 23 mot 11 stemmer.

Holtens verbalforslag nr. 2 avvist med 28 mot 6 stemmer.

Holtens verbalforslag nr. 3 avvist med 24 mot 10 stemmer.

Holtens verbalforslag nr. 4 avvist med 19 mot 15 stemmer.

Holtens verbalforslag nr. 5 avvist med 27 mot 7 stemmer.

Haraldsens verbalforslag nr. 1 avvist med 23 mot 11 stemmer

Haraldsens verbalforslag nr. 2 avvist med 30 mot 4 stemmer.

Haraldsens verbalforslag nr. 3 avvist med 17 mot 17 stemmer (ordførerens stemme avgjorde).

Haraldsens verbalforslag nr. 4 avvist 26 mot 8 stemmer.

Sæthers verbalforslag vedtatt med 32 mot 2 stemmer.

Skjerves verbalforslag avvist med 22 mot 12 stemmer.

Solems verbalforslag enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling verbalforslag, kulepunkt 1 falt.

Formannskapets innstilling verbalforslag, kulepunkt 2 vedtatt med 31 mot 3 stemmer.

Formannskapets innstilling verbalforslag, kulepunkt 3 enstemmig vedtatt.

Trøites forslag angående endring i investeringsbudsjett avvist med 26 mot 8 stemmer.

Oversendelsesforslagene enstemmig vedtatt oversendt.

Formannskapets innstilling med vedtatte endringer ble deretter enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Formannskapets innstilling vedtas med følgende endringer:

§         Helse/Rehabilitering (”Grønn omsorg”/”Inn på tunet”) styrkes med kr. 250.000,-

§         Rusfrie ungdomstilbud styrkes med kr. 100.000,-.

§         Kommunen etablerer en lærlingordning med 10 lærlingplasser fra 01.08.07. Det bevilges kr. 350.000,- til tiltaket.

Dekning: Driftsmargin reduseres med kr. 700.000,-.

2.             Det settes av 9% av skatteinntektene i margin.

3.             Eiendomsskattesatsen for 2007 fastsettes til 3,5 o/oo for hele generelt, og for verker og bruk.

4.             Det vedtas økonomireglement for 2007 i samsvar med vedlegg.

5.             Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2007 slik det fremgår av vedlegg,

6.             Låneopptak til finansiering av investeringer i 2007 inkl. selvfinansierende investeringer og videreutlån/Startlån settes til  84,615 mill kr. Lånene skal være serielån med nedbetaling vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

7.             Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

VERBALFORSLAG:

1.                   Det opprettes stilling som daglig leder for Levanger Næringsselskap / Næringssjef, snarest.

Rådmannen bes vurdere administrativ plassering av stillingen og hvordan den skal finansieres, og legge dette fram for styret i Næringsselskapet som tar stilling til stillingens innhold m.m.

Det må i løpet av 1. halvår 2007 tas stilling til hvordan næringsarbeidet skal organiseres framover.

2.                   I årsrapport for enhetene i Oppvekst skal det gjøres rede for ruspolitisk arbeid

3.                   I forbindelse med tilskudd til lag og organisasjoner og til profileringsarbeid for Levanger kommune, skal det redegjøres for ruspolitisk arbeid.

4.                   Gjennomføring og kostnader ved minimum 40% stilling vurderes ved revisjon av budsjettet.

OVERSENDELSESFORSLAG:

1.                   Kommunestyret ber rådmannen legge fram en plan for jordvern og kulturlandskap i Levanger, jfr. henstilling fra leder i fylkeslandbruksstyret Gunnar Viken, H. En slik plan vil avgrense og sikre hvilke landbruksområder som kan avgis til næringsformål.

2.                   Det utredes et mulig salg av næringsbygget på Røstad.

3.             I forbindelse med kommunal strekning Øvre Erstad – Jørstad på Ytterøy, bes administrasjonen å vurdere kostnad og behov for asfaltering i forbindelse med næringsvirksomhet. ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^