Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 09.05.07, kl. 17:00-20:00, kommunestyresalen
<< møtekalender
<< | >>

 

Si DIN mening i sakene
Sakliste som PDF (3,5MB)
Hovedutskrift som PDF
Videoopptak

SAKLISTE:   |  sakliste som PDF (3,5MB)  |  hovedutskrift som PDF  |  videoopptak (se også hver sak)

Opprop, blomsteroverrekkelse, merknader

video

PS 14/07

Referatsaker

saksutredning

vedtak

video

PS 15/07

Årsregnskap og årsrapport 2006

saksutredning

vedtak

video

PS 16/07

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

saksutredning

vedtak

video

PS 17/07

Godkjenning av årsregnskap-/årsberetning 2006 - Levanger Boligforvaltning KF

saksutredning

vedtak

video

PS 18/07

Kontrollutvalgets årsrapport for 2006

saksutredning

vedtak

video

PS 19/07

Skatteoppkreverfunksjonen

saksutredning

vedtak

video

PS 20/07

Innherred samkommune - søknad om nytt forsøk (ISK II)

saksutredning

vedtak

video

PS 21/07

Fagerstrandvegen 7 - reguleringsplan

saksutredning

vedtak

video

PS 22/07

Fagerstrandvegen 7 - utbyggingsavtale

saksutredning

vedtak

video

PS 23/07

Vegnavn Nordlijordet

saksutredning

vedtak

video

PS 24/07

Reguleringsplan E6 Magneten - Mule, utbedring

saksutredning

vedtak

video

PS 25/07

Fåra 1719/228/1 m.fl. (v/ Hammervatnet) - endring av reguleringsplan

saksutredning

vedtak

video

PS 26/07

Reguleringsplan Børøya

saksutredning

vedtak

video

PS 27/07

Reguleringsplan Sørlia - endring adkomstveg m.m

saksutredning

vedtak

video

PS 28/07

Endring av reguleringsplan Sørlia - utbyggingsavtale

saksutredning

vedtak

video

PS 29/07

Reguleringsplan for eiendommen Tindbuen - 1719/232/16  i Åsenfjord

saksutredning

vedtak

video

PS 30/07

Ankolm, 2.etappe - Utskifting av VA-ledninger

saksutredning

vedtak

video

PS 31/07

Levanger boligforvaltning kf - godtgjøring til styret for 2006

saksutredning

vedtak

video

FO 4/07

Interpellasjon fra Annikken Kjær Haraldsen (V) - Kompetanseår for lærere

tekst PDF

behandl.

video

Av utvalgets medlemmer møtte 32 av 35.
Oppmøte:

Representant Møtte Merknad

THRANING ODD-EILIV B

DNA

Ordfører

x  

HEIERAAS HANS EDVARD

SP

Varaordfører

x  

ØFSTI EDVARD

DNA

Medlem

x  

NESGÅRD GUNNHILD M Ø

DNA

Medlem

- forfall

GREVSKOTT ELI

DNA

Medlem

x  

ELMI RUKIA MOHAMED

DNA

Medlem

x  

WINNBERG STEIN OVE

DNA

Medlem

- forfall

LØVÅS TOVE IRENE

DNA

Medlem

x  

RAD SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

x  

GRANDE RIGMOR AGLEN

DNA

Medlem

- forfall

WALSETH PETTER INGVALD

DNA

Medlem

- forfall

HYNNE HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x  

SOLEM ARNE

SP

Medlem

- forfall

NØST SOLFRID LAUGSAND

SP

Medlem

x  

REBERG ALF MAGNAR

SP

Medlem

x  

SKJESOL GURI JOHANNE

SP

Medlem

x  

TRØITE JOSTEIN

SV

Medlem

x  

SKÅRDAL VIGDIS

SV

Medlem

x  

SKJERVE RAGNHILD TORUN

SV

Medlem

x  

LØVÅS GUNNAR MORTEN

SV

Medlem

x  

SÆTHER SØLVI HELENE

SV

Medlem

- forfall

GROVEN BERIT

SV

Medlem

x  

MEINHARDT BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

x  

HOLTEN STEINAR

FRP

Medlem

x  

JOHANSEN INGE

FRP

Medlem

x  

NORBERG OLAV KARSTEN

H

Medlem

- forfall

GILSTAD SIGVARD KRISTIAN

H

Medlem

- forfall

HAUGOM VEBJØRN

H

Medlem

- forfall

HAUGBERG GERD

H

Medlem

x  

GRANDGÅRD KNUT BIRGER

H

Medlem

- forfall

MIKALSEN STEINAR

KRF

Medlem

x  

RONGLAN GUDNY

KRF

Medlem

x  

KARLSEN JANN

KRF

Medlem

x  

HARALDSEN ANNIKKEN KJÆR

V

Medlem

x  

BUCHHOLDT KARL MEINERT

V

Medlem

x  
GRANÅS ASLE

DNA

Varamedlem 1

x (Grande)

BULLEN KJELL

DNA

Varamedlem 3

x (Nesgård)

HOJEM ANNE GRETE

DNA

Varamedlem 5

x (Walseth)

REHTMAR FLEMMING

DNA

Varamedlem 8

x (Winnberg)

ISMAIL AHTEDAIL SAHAR

SV

Varamedlem 7

x (Sæther)

HJELMSTAD ANDREAS JENSSEN

H

Varamedlem 1

x (Norberg)

HAARSTAD IVAR

H

Varamedlem 4

x (Haugom)

Ingen vara

H

 

- (Gilstad)

Ingen vara

H

 

- (Grandgård)
Ingen vara

SP

 

- (Solem)

Fra administrasjonen møtte:

Ola Stene

rådmann

Alf Birger Haugnes

kommunalsjef

Øystein Sende

kommunalsjef

Trude Nøst

kommunalsjef

Rita Keiserås

formannskapssekretær

Åsmund Brygfjeld

web-ansvarlig

Meier Hallan enhetsleder økonomi (ISK)
Rolf Baglo kemner (ISK)
Wenke Knudtsen daglig leder Levanger boligforvaltning KF
I tillegg var tilstede:
Terje Wist ass. revisjonsdirektør (KomRev)

Interpellasjon fra Annikken Kjær Haraldsen (V) – ang. kompetanseår for lærere  - video

Haraldsen fremmet på vegne av Venstre følgende forslag til vedtak:

Levanger kommune utreder muligheten for å innføre et kompetanseår for lærerne.

Ordføreren besvarte interpellasjonen.

Forslaget til vedtak fra Haraldsen (V) ble avvist av ordføreren. ^

 

 

PS 14/07 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 09.05.2007 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Referatsakene tatt til orientering. ^

 

 

PS 15/07 Årsregnskap og årsrapport 2006

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 09.05.2007  - video

Forslag i møte:

Steinar Holten (FRP) fremmet følgende forslag:  - video

Punkt 1, 3 og 4 som innstilling.

Nytt punkt 2:

 

Mill. kr.

Økt avsetning til lønnsoppgjør 2007

7.000

Til disposisjonsfond

13.000

Til investeringsregnskapet

8.000

Fond for læremidler (oppfylle lovens krav)

3.000

Infrastruktur

3.736

Sum

34.736

Gunnar Løvås (SV) fremmet på vegne av SV’s kommunestyregruppe følgende oversendelsesforslag:  - video

Av midlene som disponeres til infrastruktur, 3 mill kr, kan en del disponeres til infrastruktur på fjernvarme.

Avstemning:

Formannskapets innstilling, pkt. 1, enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling, pkt. 2, vedtatt med 29 mot 3 stemmer som ble avgitt for Holtens forslag.

Formannskapets innstilling, pkt. 3, enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling, pkt. 4, enstemmig vedtatt.

Løvås oversendelsesforslag vedtatt oversendt med 31 mot 1 stemme.

VEDTAK:

  1. Levanger kommunes årsregnskap for 2006 fastsettes med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 34 735 984,09
  1. Det regnskapsmessige resultatet for 2006 disponeres slik slik:

 

Økt avsetning til lønnsoppgjør 2007

4,736

mill kr

Til disposisjonsfond

10

mill kr

Til investeringsregnskapet

8

mill kr

Enhetsfond, ubrukte midler

2

mill kr

Kompetansehevingsfond

3

mill kr

IA-fond  (Inkluderende Arbeidsliv)

3

mill kr

Utviklingsarbeid

1

mill kr

Infrastruktur

3

mill kr

 

  1. De mangelfulle avslutningene av investeringsprosjekter som påpekes i revisjonsberetningen for 2006 skal avsluttes i 2007.
  1. Rådmannens årsrapport for 2006 tas til orientering.

OVERSENDELSESFORSLAG:

Av midlene som disponeres til infrastruktur, 3 mill kr, kan en del disponeres til infrastruktur på fjernvarme. ^

 

 

PS 16/07 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 09.05.2007 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling vedtatt med 30 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

1.        Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.03.07 til etterretning.

2.        Kommunestyret ser med bekymring på varslet reduksjon i frie inntekter og at mange resultatenheter varsler merforbruk for året 2007. Behovet for streng prioritering og fasthet i forhold til å holde tildelt ramme understrekes.  ^

 

 

PS 17/07 Godkjenning av årsregnskap-/årsberetning 2006 - Levanger Boligforvaltning KF

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 09.05.2007 - video

Forslag i møte:

Karl M. Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag::  - video

Kommunestyret ber om at det i forbindelse med neste valg av styre blir lagt fram en innstilling om vedtektsendringer i Levanger Boligforvaltning KF. Vedtektstekst som ønskes endret er paragraf 9.5 som har til formål at foretakets møter skal gå for lukkede dører. Kommunestyret ber herved om at teksten endres til at Foretakets møter skal gå for åpne dører som en alminnelig regel.

Avstemning:

Innstillingen fra styret i Levanger Boligforvaltning KF enstemmig vedtatt.

Buchholdts tilleggsforslag avvist med 20 mot 12 stemmer.

VEDTAK:

Årsregnskap og årsrapport for 2006 godkjennes. ^

 

 

PS 18/07 Kontrollutvalgets årsrapport for 2006

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 09.05.2007 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2006 til orientering. ^

 

 

PS 19/07 Skatteoppkreverfunksjonen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 09.05.2007 - video

Forslag i møte:

Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt pkt. 2::  - video

Kommunestyret ser med bekymring på at en over flere år ikke har vært i stand til å etterkomme kravene til arbeidsgiverkontroll.

Avstemning:

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Løvås tilleggsforslag vedtatt med 29 mot 3 stemmer.

VEDTAK:

1.        Kommunestyret tar skattefogdkontorets kontrollrapport til etterretning.

2.        Kommunestyret ser med bekymring på at en over flere år ikke har vært i stand til å etterkomme kravene til arbeidsgiverkontroll. ^

 

 

PS 20/07 Innherred samkommune - søknad om nytt forsøk (ISK II)

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 09.05.2007 - video

Forslag i møte:

Annikken Kjær Haraldsen (V) fremmet følgende tilleggsforslag::  - video

Følgende mål tilføyes:

SV v/Jostein Trøite fremmet følgende tilleggsforslag:   

1.       Ekstern bistand til kr 300.000,- engasjeres ikke.

2.       Det utredes på objektivt grunnlag om det interkommunale samarbeidet
samkommunen kan videreføres med vertskommunemodellen.

3.       Det er uaktuelt å overføre arbeidsgiveransvaret i forsøksperioden.

Avstemning:

Trøites forslag pkt. 1 avvist med 21 mot 11 stemmer.

Trøites forslag pkt. 2 avvist med 24 mot 8 stemmer.

Trøites forslag pkt. 3 vedtatt med 18 mot 14 stemmer.

Samkommunestyrets innstilling vedtatt med 24 mot 8 stemmer.

Haraldsens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.        Det søkes om et nytt fireårig forsøk med Innherred samkommune fra 1.1.2008

2.        Prosjektplan og mandat for utredningen godkjennes

3.        Det er uaktuelt å overføre arbeidsgiveransvaret i forsøksperioden.

4.        Følgende mål tilføyes: Reduserte driftsutgifter på sikt. ^

 

 

PS 21/07 Fagerstrandvegen 7 - reguleringsplan

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 09.05.2007 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Reguleringsplan for Fagerstrandvegen 7 med plankart og bestemmelser datert 05.03.07, vedtas i henhold til plan- og bygningsloven § 27 – 2 ^

 

 

PS 22/07 Fagerstrandvegen 7 - utbyggingsavtale

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 09.05.2007 - video

Forslag i møte:

Ivar Haarstad (H) fremmet følgende oversendelsesforslag::  - video

”Vannbåren varme” erstattes av ” alternativ oppvarming”.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Haarstads oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt administrasjonen for vurdering i forbindelse med rullering av klima- og energiplanen.

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer i forslag til utbyggingsavtale sist revidert 02.11.06:

Deretter vedtas utbyggingsavtale for Fagerstrandvegen 7.
 

OVERSENDELSESFORSLAG:

Oversendt administrasjonen for vurdering i forbindelse med rullering av klima- og energiplanen:

”Vannbåren varme” erstattes av ” alternativ oppvarming”. ^

 

 

PS 23/07 Vegnavn Nordlijordet

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 09.05.2007 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Følgende vegnavn vedtas innenfor reguleringsplan for Nordlijordet, vedtatt 07.03.07:

FA1 og FA3: Nordlia

FA2: Roligheten

FA4: Nordlibuen

FA6: Rittmestervegen ^

 

 

PS 24/07 Reguleringsplan E6 Magneten - Mule, utbedring

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 09.05.2007 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Plankartet datert 20.01.07 endres som vist i forslag til endring av Heirkrysset, vedlegg 05.

Deretter vedtas reguleringsplan for utbedring av E6 Magneten – Mule, med tilhørende bestemmelser. ^

 

 

PS 25/07 Fåra 1719/228/1 m.fl. (v/ Hammervatnet) - endring av reguleringsplan

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 09.05.2007 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Plannavnet utdypes slik på plankart og bestemmelser:

Reguleringsplan for Fåra hyttefelt gnr. 228/1, ved Hammervatnet, Levanger kommune.

Det gjøres følgende endringer på plankartets tegnforklaring:

Det tilføyes at reguleringsformålet ”Annet fellesareal” gjelder båtopplag.

Følgende tilføyes reguleringsbestemmelsene:

Tilføyes § 3.1.1: ”Hytteplassering og møneretning skal godkjennes av kommunen.”

Ny § 2.1.3: ”Avkjørsler skal godkjennes av kommunen.”

Forslag til endret reguleringsplan m/bestemmelser for Fåra, datert 10.10.06, med overnevnte endringer vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1. ^

 

 

PS 26/07 Reguleringsplan Børøya

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 09.05.2007 - video

Saken trukket. Vil bli satt opp til ny behandling 13.06.07. ^

 

 

PS 27/07 Reguleringsplan Sørlia - endring adkomstveg m.m

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 09.05.2007 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer i planforslaget datert 12.02.07:

·         Formålet ”friområde” endres til ”fellesområde – grøntanlegg/lek”, og det føres opp i bestemmelsene hvilke boliger det er felles for.

Deretter vedtas endring av reguleringsplan Sørlia.  ^

 

 

PS 28/07 Endring av reguleringsplan Sørlia - utbyggingsavtale

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 09.05.2007 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Forslag datert 06.03.07, til utbyggingsavtale vedr. reguleringsendring Sørlia vedtas. ^

 


 

PS 29/07 Reguleringsplan for eiendommen Tindbuen - 1719/232/16  i Åsenfjord

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 09.05.2007 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer på plankartet:

Omriss av planlagt bebyggelse utover en øvre grense på 100 kvm bruksareal tas ut.

Endring av reguleringsplan m/bestemmelser for Tinbuen, med overnevnte endring, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2, jfr. § 28-1 nr. 1. ^

 

 

PS 30/07 Ankolm, 2.etappe - Utskifting av VA-ledninger

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 09.05.2007 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

1. Det framlagte forprosjekt for Ankolm, 2.etappe med en kostnadsramme på kr. 2.230.000 godkjennes.

2. Anlegget finansieres som følger fra investeringsbudsjettet:

        6630   Budsjett 2007  Utskifting av ledninger     kr. 2.230.000 ^

 

 

PS 31/07 Levanger Boligforvaltning KF - godtgjøring til styret for 2006

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 09.05.2007 - video

Forslag i møte:

Birger Meinhardt (FRP) fremmet følgende forslag:: - video

Saken utsettes.

Avstemning:

Meinhardts forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken utsettes. ^

<< møtekalender
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^