Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 13.06.07, kl. 17:00-20:15, kommunestyresalen
<< møtekalender
<< | >>

 

Si DIN mening i sakene
Sakliste som PDF
Hovedutskrift som PDF
Videoopptak

SAKLISTE:   |  som PDF   |  hovedutskrift  som PDF  |   videoopptak (se også hver sak)

Opprop og merknader

video

PS 32/07

Levanger Boligforvaltning KF - godtgjøring til styret for 2006

 saksutredning

vedtak video

PS 33/07

Reguleringsplan Børøya

saksutredning

vedtak video

PS 34/07

Utbyggingsavtale Lillemarken (Sørlia/Nesheim)

 saksutredning

vedtak video

PS 35/07

Innføring av gebyr for behandling av søknader om videresalg av fyrverkeri klase 2, 3 og 4 samt innføring av gebyr i forbindelse med kontroll av utsalgssteder

saksutredning

vedtak video

PS 36/07

Intensjonsavtale Levanger stadion

 saksutredning

vedtak video

PS 37/07

Momarka barnehage  - Økning av kostnadsramme etter anbud

saksutredning

vedtak video

PS 38/07

Kommunens delegasjonsreglement

 saksutredning

vedtak video

PS 39/07

Godtgjøringsreglement - revisjon

saksutredning

vedtak video

PS 40/07

Evaluering av samarbeidsprosjekt mellom Frosta menighetsråd, Levanger kirkelige fellesråd og Verdal kirkelige fellesråd - høring

 saksutredning

vedtak video

PS 41/07

Ny organisering av arbeid knyttet til friluftsliv / forurensning i Innherred samkommune

saksutredning

vedtak video

FO 5/07

Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Vitaliser ordning med åpen spørretime for innbyggerne

tekst PDF

behandl. video

Av utvalgets medlemmer møtte 34 av 35.
Oppmøte:

Representant Møtte Merknad

THRANING ODD-EILIV B

DNA

Ordfører

x  

HEIERAAS HANS EDVARD

SP

Varaordfører

x  

ØFSTI EDVARD

DNA

Medlem

x  

NESGÅRD GUNNHILD M Ø

DNA

Medlem

x  

GREVSKOTT ELI

DNA

Medlem

x  

ELMI RUKIA MOHAMED

DNA

Medlem

x  

WINNBERG STEIN OVE

DNA

Medlem

- forfall

LØVÅS TOVE IRENE

DNA

Medlem

- forfall

RAD SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

x  

GRANDE RIGMOR AGLEN

DNA

Medlem

- forfall

WALSETH PETTER INGVALD

DNA

Medlem

- forfall

HYNNE HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x  

SOLEM ARNE

SP

Medlem

x  

NØST SOLFRID LAUGSAND

SP

Medlem

x  

REBERG ALF MAGNAR

SP

Medlem

x  

SKJESOL GURI JOHANNE

SP

Medlem

x  

TRØITE JOSTEIN

SV

Medlem

x  

SKÅRDAL VIGDIS

SV

Medlem

- forfall

SKJERVE RAGNHILD TORUN

SV

Medlem

x  

LØVÅS GUNNAR MORTEN

SV

Medlem

- forfall

SÆTHER SØLVI HELENE

SV

Medlem

x  

GROVEN BERIT

SV

Medlem

- forfall

MEINHARDT BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

- forfall

HOLTEN STEINAR

FRP

Medlem

x  

JOHANSEN INGE

FRP

Medlem

x  

NORBERG OLAV KARSTEN

H

Medlem

- forfall

GILSTAD SIGVARD KRISTIAN

H

Medlem

x  

HAUGOM VEBJØRN

H

Medlem

- forfall

HAUGBERG GERD

H

Medlem

- forfall

GRANDGÅRD KNUT BIRGER

H

Medlem

- forfall

MIKALSEN STEINAR

KRF

Medlem

x  

RONGLAN GUDNY

KRF

Medlem

x  

KARLSEN JANN

KRF

Medlem

x  

HARALDSEN ANNIKKEN KJÆR

V

Medlem

x  

BUCHHOLDT KARL MEINERT

V

Medlem

x  
GRANÅS ASLE

DNA

Varamedlem 1

x (T. Løvås)

HOJEM ANNE GRETE

DNA

Varamedlem 5

x (Winnberg)

FORDAL INGVILL BERG

DNA

Varamedlem 10

x (Grande)
Ingen vara

DNA

  

- (Walseth)

HEIMBURG MORTEN VON

SV

Varamedlem 2

x (G. Løvås)

LØVLI ELLEN

SV

Varamedlem 6

x (Skårdal)

ISMAIL AHTEDAIL SAHAR

SV

Varamedlem 7

x (Groven)

HJELMSTAD ANDREAS JENSSEN

H

Varamedlem 1

x (Norberg)

HAARSTAD IVAR

H

Varamedlem 4

x (Haugom)

LUND TERJE

H

Varamedlem 7

x (Haugberg)

PERSØY GEIR TORE

FRP

Varamedlem 3

x (Grandgård)

REINAN STEIN NAAVIK

FRP

Varamedlem 6

x (Meinhardt)

Fra administrasjonen møtte:

Ola Stene

rådmann

Alf Birger Haugnes

kommunalsjef

Øystein Sende

kommunalsjef

Trude Nøst

kommunalsjef

Johannes Bremer

enhetsleder Plan, byggesak, oppmåling og miljø

Rita Keiserås

formannskapssekretær

Åsmund Brygfjeld

web-ansvarlig

Inge Johansen (FRP) og Morten von Heimburg (SV) fratrådte, pga. inhabilitet, under behandling av sak 36/07. Bjarne Berre (SV) tiltrådte møtet under behandling av denne sak.

Sølvi Sæther (SV) fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 36/07.

Orienteringer:

·         Status for Samkommunen (ISK II) v/ordfører Odd-E. Thraning og rådmann Ola Stene.    |  video

Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) –Vitaliser ordning med åpen spørretime for innbyggerne.

Karl M. Buchholdt fremmet følgende spørsmål til ordføreren:  - video

 1. Hvor mange har benyttet seg av muligheten for åpen spørretime for andre enn kommunestyrets medlemmer i inneværende kommunevalgperiode?
 2. Hvordan har Levanger kommune markedsført denne ordningen opp mot innbyggere og ulike interesseorganisasjoner

Karl M. Buchholdt fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. For fremtiden skal Levanger kommune aktivt markedsføre ordningen med åpen spørretime for innbyggerne, interesseorganisasjoner og andre som deltar i samfunnsdebatten.
 2. Foreninger og ideelle organisasjoner som arbeider aktivt med problemstillinger knyttet til nærmiljø, omsorg og generell samfunnsdebatt skal informeres skriftlig om ordningen.

Ordføreren besvarte interpellasjonen.

Forslag til vedtak fra Buchholdt (V) ble avvist av ordføreren. ^


 

 

PS 32/07 Levanger Boligforvaltning KF - godtgjøring til styret for 2006

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.06.2007 - video

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag til vedtak: - video

Godtgjøring til styret for 2006:

Styreleder: kr. 2.500,-  +  kr. 500,- pr. møte

Medlemmer: kr. 500,- pr. møte  

Avstemning:

Heieraas sitt forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Godtgjøring til styret for 2006:

Styreleder: kr. 2.500,- +  kr. 500,- pr. møte

Medlemmer: kr. 500,- pr. møte    ^

 

 

PS 33/07 Reguleringsplan Børøya

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.06.2007  - video

Forslag i møte:

Odd-E. Thraning (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:  - video

Reguleringsplan Børøya,  med bestemmelser, sist datert 19.09.2006, vedtas med følgende endringer:

Reguleringsbestemmelsene:

Tillegg til pkt 3.1:

Utnyttingsgraden for byggeområdet bolig på eiendommen gnr.276, bnr 9 settes til T – BRA lik 250 m2.

Tillegg til pkt.3.2:

For fritidsbebyggelse settes T – BRA lik 80 m2.

Bestemmelsen for terasse endres til:

Terasse bygget i tre på bakkenivå og i tilknytting til hytte/ fritidshus, tillates med inntil 30 m2.

Tillegg under pkt 6:

Nytt punkt 6.2:

Det er ikke tillatt å sette opp gjerde rundt hyttene.

Plankartet:

De to nye hyttetomtene ( F3 ) på eiendommen gnr 267, bnr. 14 tas ut av planen.

Kulturminnene i planområdet måles inn og angis på plankartet.

Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende forslag til vedtak::  - video

Reguleringsplan for Børøya vedtas med følgende endringer:

Punkt3.2 Hyttestørrelser.

For hytte/fritidshus tillates et bebygd areal på inntil 100m2 inklusiv uthus/anneks.

Punkt 6.1.

Parkeringsplass P1 reguleres til bruk med inntil 1 parkeringsplass pr. bruksnummer/hytte og inntil 2 plasser for funksjonshemmede. Annen parkering skjer på parkering P4. Ved skilting gis funksjonshemmede rett til å ferdes etter ”Eplehage-veien” med bil.

Punkt 7.3.

Gang og sykkelvei.

Den omsøkte veien opp gjennom Eplehagen på gårdnr. 267, bruksnummer 9 skal fungere som atkomstvei for grunneier, hytteeiere og allmennheten. Gang og sykkelstien langs sørsiden av Børøya tas ut av planen.

Plankartet:

De to hyttetomtene F1 og F2 (grunneier Johannes Bye) tas inn i reguleringsplanen.

Det bør vurderes muligheter for felles naust på eiendommen 267/14.

Annikken K. Haraldsen (V) fremmet følgende endringsforslag:  - video

1.       Det opparbeides en sti med bredde 1,5 m i ytterkant av tunet på eiendommen Vågen. Stien skal legges slik at det blir et tydelig skille, med gjerde eller beplantning, mellom tun og sti. Arbeidet med stien settes i gang så fort som mulig.

2.       Gang- og sykkelvei parallelt med gårdsvegen tas ut av planen.

3.       Parkeringsplass P1 reguleres inn mellom gårdsvei og veien gjennom eplehagen

4.       For fritidsbebyggelse settes T-BRA lik 100 m².

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende endringsforslag:  - video

Gang- og sykkelvei fra parkeringsplassen til tunet til Johannes Fossum tas bort. Allmennheten gis adkomstrett langs eksisterende vei samt nyveien gjennom ”Eplehagen”. Denne retten formaliseres.

Sigvard Gilstad (H) fremmet følgende endringsforslag:  - video

1.       Parkeringsplassen på ”toppen”, erstattes med 3 mindre P-plasser med egne veiføringer, henhold til skisse utarbeidet av hytteeierforeningen.

2.       2 nye hytter på 267/14 aksepteres, såfremt de kan trekkes noe lengre fra sjøen og har akseptabel avstand fra eksisterende hytter.

Etter gruppemøter trakk Odd-E. Thraning (DNA) og Annikken K. Haraldsen (V) sine forslag.

Annikken K. Haraldsen (V) fremmet på vegne av V, deler av DNA og SV følgende endringsforslag:  - video

1.       Det opparbeides en sti med bredde 1,5 m i ytterkant av tunet på eiendommen Vågen. Stien skal legges slik at det blir et tydelig skille, med gjerde eller beplantning, mellom tun og sti. Arbeidet med stien settes i gang så fort som mulig.

2.       Gang- og sykkelvei parallelt med gårdsvegen tas ut av planen.

Avstemning:

Haraldsens forslag pkt. 1 vedtatt med 17 mot 17 stemmer som ble avgitt for Karlsens forslag pkt. 7.3. (Ordførerens stemme ble avgjørende.)

Haraldsens forslag pkt 2 enstemmig vedtatt.

Karlsens forslag pkt. 3.2 vedtatt med 24 mot 10 stemmer.

Karlsens forslag pkt. 6.1 vedtatt med 22 mot 12 stemmer.

Karlsens forslag ang plankartet vedtatt med 27 mot 7 stemmer.

Karlsens forslag ang felles naust vedtatt med 31 mot 3 stemmer.

Gilstads forslag, pkt. 2, vedtatt med 19 mot 15 stemmer.

Innstillingen med vedtatte endringer, vedtatt med 31 mot 3 stemmer.

VEDTAK:

Reguleringsplan Børøya,  med bestemmelser, sist datert 19.09.2006, vedtas med følgende endringer:

Reguleringsbestemmelsene:

Tillegg til pkt 3.1:

Utnyttingsgraden for byggeområdet bolig på eiendommen gnr.276, bnr 9 settes til T – BRA lik 250 m2.

Punkt 3.2 Hyttestørrelser.

For hytte/fritidshus tillates et bebygd areal på inntil 100m2 inklusiv uthus/anneks.

Bestemmelsen for terasse endres til:

Terasse bygget i tre på bakkenivå og i tilknytting til hytte/ fritidshus, tillates med inntil 30 m2.

Tillegg/endring under pkt 6:

Punkt 6.1.

Parkeringsplass P1 reguleres til bruk med inntil 1 parkeringsplass pr. bruksnummer/hytte og inntil 2 plasser for funksjonshemmede. Annen parkering skjer på parkering P4. Ved skilting gis funksjonshemmede rett til å ferdes etter ”Eplehage-veien” med bil.

Nytt punkt 6.2:

Det er ikke tillatt å sette opp gjerde rundt hyttene.

Plankartet:

2 nye hytter på 267/14 aksepteres, såfremt de kan trekkes noe lengre fra sjøen og har akseptabel avstand fra eksisterende hytter.

De to hyttetomtene F1 og F2 (grunneier Johannes Bye) tas inn i reguleringsplanen.

Kulturminnene i planområdet måles inn og angis på plankartet.

Gang- og sykkelvei parallelt med gårdsvegen tas ut av planen.

Det opparbeides en sti med bredde 1,5 m i ytterkant av tunet på eiendommen Vågen. Stien skal legges slik at det blir et tydelig skille, med gjerde eller beplantning, mellom tun og sti. Arbeidet med stien settes i gang så fort som mulig.

Det bør vurderes muligheter for felles naust på eiendommen 267/14. ^

 

 

PS 34/07 Utbyggingsavtale Lillemarken (Sørlia/Nesheim)

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.06.2007  - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Forslag til utbyggingsavtale datert 02.05.07 vedr. Lillemarken innenfor reguleringsplan Sørlia vedtas. ^

 

 

PS 35/07 Innføring av gebyr for behandling av søknader om videresalg av fyrverkeri klasse 2, 3 og 4 samt innføring av gebyr i forbindelse med kontroll av utsalgssteder

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.06.2007  - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Innstillingen vedtatt med 30 mot 4 stemmer.

VEDTAK:

1.             Fra og med 01.07.2007 vil det i  h.h.t. ” Veiledning til forskrift om endring av forskrift om endring av forskrift av 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarligstoff knyttet til handel med fyrverkeri” bli  innført  gebyr for behandling av søknader om salg av fyrverkeri  i klasse 2, 3 og 4.

Fra samme dato vil det også bli innført gebyr for kontroll med utsalgssteder.

2.             Gebyr for behandling av søknader hvor all dokumentasjon legges fram i forbindelse med første søknad settes til kr. 1.100,-.

For behandling av søknader med mangelfull dokumentasjon, settes gebyret til kr. 1.500,-. 

3.             For førstegangstilsyn settes gebyret til kr. 800,-.

Gebyret skal dekke kostnader med førstekontroll av salgslokalet for fyrverkeriutsalg samt første gangs kontroll i forbindelse med ordinært utsalg.

4.             Der hvor det gis en flerårlig tillatelse til salg av fyrverkeri, må tillatelsesinnehaver gjennom egenmelding, årlig dokumentere at utsalgsstedet og ansvarlig personell er i samsvar med gitt tillatelse (gjeldende forskrift ).

                For behandling av slik egenmelding vil det bli krevd et gebyr på kr. 500,-.

5.             For kontroller utover førstegangskontroll, vil det bli avkrevd et gebyr på kr. 500,- for hver kontroll som må utføres. Dette kan være kontroll p.g.a. mangelfull dokumentasjon eller at utsalgsstedet ikke er i samsvar med gjeldene forskrift.

                Dette omfatter også kontroller av utsalgssted der hvor tillatelsesinnehaver har sendt inn egenmelding til utstedelsesmyndighet.

6.             Tillatelser til omsetning av fyrverkeri vil ikke bli utstedt før gebyr for behandling av søknader, egenmeldinger og tilsyn er innbetalt til utstedelsesmyndighet. ^

 

 

PS 36/07 Intensjonsavtale Levanger stadion

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.06.2007  - video

Inhabilitet:

Inge Johansen (FRP) og Morten von Heimburg (SV) fratrådte, pga. inhabilitet, under behandling av denne sak. Bjarne Berre (SV) tiltrådte møtet under behandling av denne sak.

Brev referert i møte:

Brev datert 04.06.07 fra Innherred Bygg AS v/daglig leder Ketil Hveding PDF

Forslag i møte:

Forslag til vedtak fra Jostein Trøite, SV, Annikken Kjær Haraldsen, V og Steinar Holten, FRP:  - video

 1. Eventuell intensjonsavtale med IL Sverre inngås etter at en reguleringsplan for stadionområdet er ferdigbehandla.
 2. Levanger kommune er ansvarlig for utarbeidelse av reguleringsplanen.
 3. Følgende legges til grunn i reguleringsarbeidet:
  • Bruksplanen for Levanger Stadion enstemmig vedtatt i kommunestyret i sak 42/04
  • Konklusjonene i Prosjekt Levanger 2020 ang. stadionområdet

Forslag til tillegg fra Jostein Trøite, SV, Annikken Kjær Haraldsen, V og Steinar Holten, FRP:  - video

1. Levanger kommune er ansvarlig for utarbeidelse av reguleringsplanen.

2. Følgende legges til grunn i reguleringsarbeidet:

  • Bruksplanen for Levanger Stadion enstemmig vedtatt i kommunestyret i sak 42/04
  • Konklusjonene i Prosjekt Levanger 2020 ang. stadionområdet

Avstemning:

Trøites forslag til vedtak (utsettelsesforslag) avvist med 18 mot 15 stemmer.

Trøites tilleggsforslag, pkt. 1, avvist med 19 mot 14 stemmer.

Trøites tilleggsforslag, pkt. 2, vedtatt med 31 mot 2 stemmer.

Formannskapets innstilling med tillegg vedtatt i møtet, vedtatt med 22 mot 11 stemmer.

VEDTAK:

Ordfører gis fullmakt til å undertegne forslag til INTENSJONSAVTALE vedr. UTVIKLING AV LEVANGER STADION, siste gang revidert 23.5.2007.

Følgende legges til grunn i reguleringsarbeidet:

·         Bruksplanen for Levanger Stadion enstemmig vedtatt i kommunestyret i sak 42/04

·         Konklusjonene i Prosjekt Levanger 2020 ang. stadionområdet ^

 

 

PS 37/07 Momarka barnehage  - Økning av kostnadsramme etter anbud

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.06.2007 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Innstillingen vedtatt med 29 mot 4 stemmer.

VEDTAK:

1.        Kostnadsramma for utbygging og ombygging av Momarka barnehage økes til 4,7 mill kroner.

2.        Merkostnadene på 2,2 mill kroner dekkes av den delen av overskuddet for 2006 som er satt av til finansiering av investeringer. ^

 

 

PS 38/07 Kommunens delegasjonsreglement

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.06.2007 - video

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

1.       Arbeidsgruppens konklusjoner og tilrådninger i forbindelse med revisjon av kommunens delegasjonsreglement vedtas.

2.       Følgende endringer: ISK er en forsøksordning, derfor beholdes delegasjonsreglementet angående Plan- og Bygningslov og Skogbruksloven.

Avstemning:

Trøites forslag pkt. 1 vedtatt med 33 mot 1 stemme.

Trøites forslag pkt. 2 avvist med 24 mot 9 stemmer.

VEDTAK:

Arbeidsgruppens konklusjoner og tilrådninger i forbindelse med revisjon av kommunens delegasjonsreglement vedtas. ^

 

 

PS 39/07 Godtgjøringsreglement - revisjon

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.06.2007 - video

Forslag i møte:

Hilde Haugan Hynne (SP) fremmet følgende tilleggsforslag – reglementets pkt. 2.5:

I tillegg gis 2. overformynder kr. 500,- pr. møte.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Godtgjøringsreglement for folkevalgte beholdes uendret. Eventuelle endringer tas opp ved ordinær budsjettbehandling. Det vises i den sammenheng til rådmannens vurdering i sak 23/07 i driftskomiteen, omsorgslønn:

”Satsen for omsorgslønn i Levanger kommune er en del lavere enn i mange andre kommuner. Kommunens meget dårlige økonomi over mange år har ført til en stram prioritering, og det har vært et mål at midlene skal rekke til flest mulig. Dette målet står forsatt fast, kommunen står foran store utfordringer i forhold til de meldte behov og tilgjengelig økonomi i den økonomiplanperioden vi stor foran.

Rådmannen oppfatter det slik at både omfanget av bevilgningen og selve satsene for omsorgslønn, bør behandles samlet i tilknytning til økonomiplan og årsbudsjett.”

Rådmannens vurdering av omsorgslønn gjelder også for lønn til folkevalgte.

Avstemning:

Formannskapets innstilling vedtatt med 22 mot 11 stemmer som ble avgitt for Trøites forslag.

Hynnes tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.        Arbeidgruppas forslag til nytt godtgjøringsreglement vedtas med følgende endringer/tillegg:

o        Varaordfører får en fast årlig godtgjøring på 50% av 90% av Ordførers godtgjøring.

o        Reglementets pkt. 2.5 - tillegg: I tillegg gis 2. overformynder kr. 500,- pr. møte.

o        Følgende utvalg omfattes av reglementet:

¾      Arbeidsmiljøutvalget

¾      Formannskapet

¾      Driftskomitéen

¾      Eldres råd

¾      Kommunalt råd for funksjonshemmede

¾      Klagenemnd

¾      Kommunestyret

¾      Kontrollutvalget

¾      Styre for kommuneskogene

¾      Overformynderiet

¾      Overskattetakstutvalg

¾      Plan- og utviklingskomitéen

¾      Skatteutvalg

¾      Skattetakstutvalg

¾      Viltnemnd

2.        Det nye reglementet trer i kraft fra og med konstituering av nytt kommunestyre / valg av nye komiteer, nemnder m. m. høsten 2007.

3.        De økte kostnadene på anslagsvis 275 000 + arbeidsgiveravgift pr år søkes innlagt i budsjett for 2008 ^

 

 

PS 40/07 Evaluering av samarbeidsprosjekt mellom Frosta menighetsråd, Levanger kirkelige fellesråd og Verdal kirkelige fellesråd - høring

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.06.2007 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Levanger kommune konstaterer at det er positive erfaringer med forsøket og tilrår at samarbeidsprosjektet mellom Frosta menighetsråd, Levanger kirkelige fellesråd og Verdal kirkelige fellesråd videreføres utover forsøksperioden. ^

 

 

PS 41/07 Ny organisering av arbeid knyttet til friluftsliv / forurensning i Innherred samkommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 13.06.2007 - video

Forslag i møte:

Odd-E. Thraning (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

Det opprettes en stilling fra 1.1.2008 som tillegges ansvar for å samordne friluftsliv og forurensningsoppgaver, herunder også saker etter friluftsloven og forurensningsloven, i de to kommunene. Det stilles til rådighet et visst vedlikeholdsbudsjett for ivaretakelse av friluftsanlegg. Stilling og vedlikeholdsbudsjett forutsettes innarbeidet i økonomiplanen.

Stillingen knyttes til ISK, enhet plan/byggsak/oppmåling/miljø, alternativt enhet landbruk/naturforvaltning etter rådmannens beslutning.

Morten von Heimburg (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Det opprettes en stilling som miljøvernleder i Levanger fra 01.01.2008 som tillegges ansvar for å samordne friluftsliv og forurensningsoppgaver, herunder også saker etter friluftsloven og forurensningsloven. Det stilles til rådighet et vist investerings- og vedlikeholdsbudsjett for ivaretakelse av friluftsanlegg. Stilling og vedlikeholdsbudsjett forutsetter innarbeidet i økonomiplanen.

Arne Solem (SP) fremmet følgende forslag:

Saken utsettes.

Saken går tilbake til administrasjonen for utredning og vurdering av:

 1. Er det ønskelig og mulig med en felles medarbeider for de 2 kommunene for saksfeltet.
 2. Har man samlet for mange forskjellig oppgaver under en hatt, bl.a. forvaltning og drift.
 3. Friluftsliv som grunnlag for næringsutvikling i kommunen. Bør ikke dette tas med som en mulig aktivitet for omtalte stilling.

Avstemning:

Solems utsettelsesforslag avvist med 18 mot 15 stemmer.

Thranings forslag til vedtak vedtatt med 19 mot 14 stemmer som ble avgitt for Heimburgs forslag.

VEDTAK:

Det opprettes en stilling fra 1.1.2008 som tillegges ansvar for å samordne friluftsliv og forurensningsoppgaver, herunder også saker etter friluftsloven og forurensningsloven, i de to kommunene. Det stilles til rådighet et visst vedlikeholdsbudsjett for ivaretakelse av friluftsanlegg. Stilling og vedlikeholdsbudsjett forutsettes innarbeidet i økonomiplanen.

Stillingen knyttes til ISK, enhet plan/byggsak/oppmåling/miljø, alternativt enhet landbruk/naturforvaltning etter rådmannens beslutning. ^

<< møtekalender
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^