Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 05.09.07, kl. 16:00-20:25, kommunestyresalen
<< møtekalender
<< | >>

 

Si DIN mening i sakene
Sakliste som PDF
Hovedutskrift PDF
Videoopptak

SAKLISTE:   |  som PDF   |  hovedutskrift som PDF  |     videoopptak  (se også hver sak)  |  søk i videoopptak alle møter

FO 6/07

Spørsmål til åpen spørretime fra Jørgen Selmer

tekst PDF

beh.

video

FO 7/07

Spørsmål fra Edvard Øfsti, DNA - Vedr. eiendomsskatt

tekst PDF

beh.

video

FO 8/07

Spørsmål fra Jostein Trøite, SV - Slakterisaken

 

beh.

video

PS 42/07

Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon ”Økonomistyring i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune”

saksutredning

vedtak

video

PS 43/07

Rapport etter gjennomført selskapskontroll i 2006 vedr. Innherred Vekst AS

saksutredning

vedtak

video

PS 44/07

Festeavgift i boligfeltene Bamberg 1 og Bamberg 2

saksutredning

vedtak

video

PS 45/07

Kloakkanlegg Elvestien og Leirabekken – Røstadlia – avslutnign av regnskap

saksutredning

vedtak

video

PS 46/07

Reguleringsplan Rinnleiret - 1719/253/5

saksutredning

vedtak

video

PS 47/07

Reguleringsplan Jørstadsjøen småbåthavn

saksutredning

vedtak

video

PS 48/07

Reguleringsendring Staupsmarka

saksutredning

vedtak

video

PS 49/07

Vurdering av reguleringsspørsmål - Fagerstad - 1719/22/4 - Holsandlia, Skogn

saksutredning

vedtak

video

PS 50/07

1719/275/350 - Reguleringsplan - Parkering og trafikk ved Frol Oppvekstsenter

saksutredning

vedtak

video

PS 51/07

Kommunedelplan vindmøller Verdal og Levanger

saksutredning

vedtak

video

PS 52/07

Innherred samkommune - Videreføring av forsøket i perioden 2008-2011 (ISK 2)

saksutredning

vedtak

video

PS 53/07

Kvartalsrapport 2.kvartal 2007

saksutredning

vedtak

video

PS 54/07

Økonomiplan 2008-2011

saksutredning

vedtak

video

PS 55/07

Kjøpekontrakt Ritek as - Rinnleiret

saksutredning

vedtak

video

Av utvalgets medlemmer møtte 34 av 35.
Oppmøte:

Representant Møtte Merknad

THRANING ODD-EILIV B

DNA

Ordfører

x  

HEIERAAS HANS EDVARD

SP

Varaordfører

x  

ØFSTI EDVARD

DNA

Medlem

x  

NESGÅRD GUNNHILD M Ø

DNA

Medlem

x  

GREVSKOTT ELI

DNA

Medlem

x  

ELMI RUKIA MOHAMED

DNA

Medlem

- forfall

WINNBERG STEIN OVE

DNA

Medlem

x  

LØVÅS TOVE IRENE

DNA

Medlem

x  

RAD SAADAT ARMAN

DNA

Medlem

x  

GRANDE RIGMOR AGLEN

DNA

Medlem

- forfall

WALSETH PETTER INGVALD

DNA

Medlem

- forfall

HYNNE HILDE HAUGAN

SP

Medlem

x  

SOLEM ARNE

SP

Medlem

x  

NØST SOLFRID LAUGSAND

SP

Medlem

x  

REBERG ALF MAGNAR

SP

Medlem

x  

SKJESOL GURI JOHANNE

SP

Medlem

x  

TRØITE JOSTEIN

SV

Medlem

x  

SKÅRDAL VIGDIS

SV

Medlem

- forfall

SKJERVE RAGNHILD TORUN

SV

Medlem

x  

LØVÅS GUNNAR MORTEN

SV

Medlem

- forfall

SÆTHER SØLVI HELENE

SV

Medlem

x  

GROVEN BERIT

SV

Medlem

- forfall

MEINHARDT BIRGER KONRAD

FRP

Medlem

- forfall

HOLTEN STEINAR

FRP

Medlem

- forfall

JOHANSEN INGE

FRP

Medlem

x  

NORBERG OLAV KARSTEN

H

Medlem

x  

GILSTAD SIGVARD KRISTIAN

H

Medlem

x  

HAUGOM VEBJØRN

H

Medlem

x  

HAUGBERG GERD

H

Medlem

x  

GRANDGÅRD KNUT BIRGER

H

Medlem

x  

MIKALSEN STEINAR

KRF

Medlem

x  

RONGLAN GUDNY

KRF

Medlem

x  

KARLSEN JANN

KRF

Medlem

x  

HARALDSEN ANNIKKEN KJÆR

V

Medlem

x  

BUCHHOLDT KARL MEINERT

V

Medlem

x  

GRANÅS ASLE

DNA

Varamedlem 1

x (Elmi)

HOJEM ANNE GRETE

DNA

Varamedlem 5

x (Grande)

REHTMAR FLEMMING

DNA

Varamedlem 8

x (Walseth)
BERRE BJARNE

SV

Varamedlem 1

x (G. Løvås)

RØNNING JAN

SV

Varamedlem 3

x (Skårdal)
Ingen vara

SV

 

- (Groven)

PERSØY GEIR TORE

FRP

Varamedlem 3

x (Meinhardt)

LANGÅSSVE JAN TORGEIR

FRP

Varamedlem 5

x (Holten)

Fra administrasjonen møtte:

Ola Stene

rådmann

Alf Birger Haugnes

kommunalsjef

Trude Nøst

kommunalsjef

Rita Keiserås

formannskapssekretær

Meier Hallan

økonomisjef

Åsmund Brygfjeld

web-ansvarlig

Dessuten var tilstede:
Tove Melgård Revisjonsdirektør

Spørsmål til ”åpen spørretime” fra Jørgen Selmer – vedrørende eldreomsorg:  -  video

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Spørsmål fra Edvard Øftsti (DNA) – vedrørende eiendomsskatt:  - video

Hvordan skal feil som er gjort under takseringsarbeide rettes opp i forhold til huseiere, og hvordan skal dette behandles?

Rådmannen besvarte spørsmålet.

Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) – angående Slakteritomt:  - video

Hva har ordføreren gjort for å markedsføre Levanger som en aktuell vertskommune for slakteritomt?

Ordføreren besvarte spørsmålet. ^

 

 


 

PS 42/07 Rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon ”Økonomistyring i Verdal kommune, Levanger kommune og Innherred samkommune”

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 05.09.2007 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kontrollutvalgets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Kommunestyret tar rapporten til orientering og ber rådmannen om å følge opp de anbefalinger som blir gitt i rapporten. ^

 

 

 

PS 43/07 Rapport etter gjennomført selskapskontroll i 2006 vedr. Innherred Vekst AS

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 05.09.2007 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Kommunestyret tar rapporten til etterretning. ^

 

 

 

PS 44/07 FESTEAVGIFT I BOLIFFELTENE BAMBERG 1 OG BAMBERG 2

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 05.09.2007 - video

Forslag i møte:

Annikken Kjær Haraldsen (V) fremmet følgende forslag:

Kommunen skal i det videre arbeid legge vekt på dialog/informasjon i forhold til Bamberg tomtefesteforening.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Haraldsens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Levanger kommune overtar forpliktelsene for fellesarealene i boligfeltene Bamberg 1 og Bamberg 2 f.o.m. den 01.07.2005.

2. Rådmannen får fullmakt til å inngå forhandlinger med Anna og Sverre Bambergs Legat med henblikk på en overtakelse av fellesarealene i området.

3. Saken legges fram for behandling i formannskapet etter at forhandlingene med legatet er avsluttet. 

4. Kommunen skal i det videre arbeid legge vekt på dialog/informasjon i forhold til Bamberg tomtefesteforening. ^

 

 

 

PS 45/07 KLOAKKANLEGG ELVESTIEN OG LEIRABEKKEN-RØSTADLIA - AVSLUTNING AV REGNSKAP

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 05.09.2007 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

1. Regnskapet for følgende kloakkanlegg

       - Leirabekken-Røstadlia

       - Elvestien

    avsluttes med utgifter på kr. 3.242.068 og et samlet overskudd på kr. 707.931.

2. Overskuddet på kr. 707.931 overføres til utskifting av avløpsledninger i    

    Tistelvegen/Konvalvegen. ^

 

 

 

PS 46/07 Reguleringsplan Rinnleiret - 1719/253/5

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 05.09.2007 - video

Forslag i møte:

Forslag til endring fra Karl Meinert Buchholdt, V:

Området øst for ny vei gjennom "Byggeområdet for industri" tas ut av planen. Eksisterende privat vei fra tredje sving beholdes.

Forslag til tillegg fra Karl Meinert Buchholdt, V:

1.       Levanger kommune vil utarbeide en egen utviklingsplan for området.

2.       Det skal legges vekt på en parkmessig utvikling av vernet område.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Etter 1. gangs behandling, er deler av området planlagt solgt. For å sikre en del infrastruktur må det utarbeides en utbyggingsavtale. Den må bla. inneholde:

Det avsettes grunn til sykkelsti slik at disponering av industriområdet hindrer det.

Det skal også være avkjørsel til området Ritek fra hovedvegen inn i området.

Utkjørsla fra Ritek flyttes lenger sør opp mot jernbanen, for å gi en bedre oversikt for innkjøring på Fv. Innkjørsla fra E6 har for dårlig svingradius for store kjøretøy som kommer fra eiendommen øst for inn og utkjørsel.

Avstemning:

Innstillingen vedtatt med 29 mot 5 stemmer som ble avgitt for Buchholdts forslag til endring.

Buchholdts tilleggsforslag pkt. 1 avvist med 27 mot 7 stemmer.

Buchholdts tilleggsforslag pkt. 2 avvist med 26 mot 8 stemmer.

Trøites tilleggsforslag avvist med 27 mot 7 stemmer.

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer i bestemmelsene:

·         Tilføyelse § 9.1: ”Såvidt mulig skal situasjonsplan for OF1 vise vegadkomst fram til OI1.”

·         Tilføyelse § 9.1: ”Utendørs lagring må ikke være til sjenanse for allmennheten.”

·         Tilføyelse § 7: ”Nytt kryss mellom Fv133 og E6, adkomstveg fra Fv133 til OF1 samt øvrig infrastruktur skal opparbeides før ny virksomhet etableres i område OF1 og OI1.”

Reguleringsplan for Rinnleiret med bestemmelser datert 27.11.05, sist rev. 16.08.07, med rettinger som anført ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1. ^

 

 

 

PS 47/07 Reguleringsplan Jørstadsjøen småbåthavn

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 05.09.2007 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Følgende endringer gjøres i forslag til bestemmelser datert 02.02.07:

Deretter vedtas bestemmelsene sammen med revidert plankart datert 10.08.07. ^

 

 

 

PS 48/07 Reguleringsendring Staupsmarka

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 05.09.2007 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer på plankartet:

·         Det må gå tydeligere fram at FA1 er en felles avkjørsel.

·         Byggegrense i område B1, 8 meter fra regulert senterlinje i vegen FA1, kvalitetssikres/justeres.

·         Plangrense og område L1 i nordvest justeres slik at eksisterende privat veg holdes utenfor planområdet.

·         Fareområde høyspent justeres i samsvar med nyere data for ledningstraseer.

Endring av reguleringsplan for Staupsmarka; plankart datert 22.07.06, med overnevnte endringer, vedtas jfr. § 27-2 i plan- og bygningsloven. ^

 

 

 

PS 49/07 Vurdering av reguleringsspørsmål - Fagerstad - 1719/22/4 - Holsandlia, Skogn

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 05.09.2007 - video

Forslag i møte:

Karl M. Buchholdt fremmet følgende tilleggsforslag – nytt pkt. 3:

Saken vurderes i forbindelse med kommuneplanens arealdel, spesielt med hensyn til krav om fjernvarme fra gasskraftverk.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Buchholdts tilleggsforslag avvist med 28 mot 6 stemmer.

VEDTAK:

1.        Viser til kommunedelplanen Skogn bestemmelser vedr. rekkefølge for utbygging og krav til fjernvarme. Den omsøkte regulering er i strid med denne. Søknaden avvises.

2.        Kommunen er betenkt over at det nyttes dyrka jord til boligformål, og ønsker ikke at det utarbeides reguleringsplan for området Fagerstad 22/4. Det bør vurderes andre områder til boligformål. Området tas opp til vurdering ved revisjon av kommunedelplanen Skogn. ^

 

 

 

PS 50/07 1719/275/350 - Reguleringsplan - Parkering og trafikk ved Frol Oppvekstsenter

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 05.09.2007 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer i reguleringsbestemmelsene:

§ 2.3 siste setning om universell utforming flyttes slik at bestemmelsen gjøres gjeldende for hele planområdet, ikke bare annen veggrunn.

Reguleringsplan m/bestemmelser for Parkering og trafikk ved Frol Oppvekstsenter, begge datert 10.03.07, med overnevnte endring, vedtas jfr. § 27-2 i plan- og bygningsloven ^

 

 

 

PS 51/07 Kommunedelplan vindmøller Verdal og Levanger

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 05.09.2007 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20 – 5 vedtas ”Kommunedelplan vindmøller for Verdal og Levanger”, revidert14.8.07.

De rettelser som framgår av kommentarer til høringsuttalelsene er innført i planen. ^

 

 

 

PS 52/07 Innherred samkommune - Videreføring av forsøket i perioden 2008-2011 (ISK 2)

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 05.09.2007 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Innstillingen vedtatt med 28 mot 6 stemmer.

VEDTAK:

1.       Det søkes om et nytt fireårig forsøk med Innherred samkommune fra 1.1.2008. Jfr samkommunestyresak 15/07.

2.       Kommunestyrene i Levanger og Verdal kommuner gir sin tilslutning til konklusjonene i sluttrapport Innherred samkommune, Videreføring av forsøket i perioden 2008 – 2011.

3.       Kommunestyrene i Levanger og Verdal vedtar at foreliggende ”Grunnavtale for Innherred samkommune” legges til grunn for samarbeidet i ny forsøksperiode.

4.       Kommunestyrene i Levanger og Verdal vedtar ”Forskrift om godkjenning av vedtekter om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Levanger og Verdal kommuner, Nord Trøndelag”.

5.       Samkommunestyret ønsker ikke å opprette felles administrasjonsutvalg som ledd i ISK II.

6.       Det er en sentral oppgave å informere godt om erfaringene med samkommunemodellen og om målene med et nytt forsøk. Det må informeres aktivt for å få flere kommuner eventuelt fylkeskommuner til å prøve modellen.

Det er stadig morkommunene som profileres i den eksterne publikumsrettede informasjonen. ^

 

 

 

PS 53/07 Kvartalsrapport 2.kvartal 2007

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 05.09.2007 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

  1. Kommunestyret tar kvartalsrapport pr. 2.kvartal til etterretning.
  2. Kommunestyret ser med bekymring på at enkelte resultatenheter varsler mulige overskridelser på budsjettrammen for 2007. Alle enheter pålegges streng budsjettdisiplin og prioritering for å unngå overskridelser ved årets slutt.
  3. Gratis frukt til elever gjøres generell for alle elever i grunnskolen fra høsten - 2007. Kommunens merkostnad (ut over statlig tilskudd på 479.000 kr.) er kalkulert til 150.000 kroner for høsten 2007. Det forutsettes at denne ordningen fullfinansieres gjennom statstilskudd fra høsten 2008.
  4. Følgende justeringer av årsbudsjett vedtas (tall i 1000kr):

 

Merkostnader lønnsoppgjør pr. 01.05.2007

- 1.000

Gravekostnader, tjenesteyting den norske kirke, jfr K-sak 10/07

-400

Ungt entreprenørskap, Midt-Norsk Partnerskapssenter

-200

Inntektsbortfall festeavgifter fellesområder Bamberg, jfr f-sak 68/07

-150

-Husleie HUNT 3-undersøkelsen

-350

Pleie og omsorg, Inntektsbortfall

-1.500

Pleie og omsorg, Nye ressurskrevende tjenester

-2.000

Økte kostnader barnevern

-1.500

Tap rammetilskudd pga nyere befolkningstall (RNB)

-2.500

Frukt og grønt til barneskoler  (kommunal andel)

-150

SUM BUSJETTJUSTERINGER

-9.750

FINANSIERING: Mindreavsetning disposisjonsfond 2007

9.750

 ^

 

 

PS 54/07 Økonomiplan 2008-2011

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 05.09.2007 - video

Forslag i møte:

Odd-E. Thraning (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag:

1.       Kommunens Klima- og energiplan rulleres senest høsten 2008. Det utarbeides i tillegg til selve planen en konkret tiltaksdel. Denne delen rulleres i forbindelse med senere behandlinger av økonomiplanen perioden.

2.       Strategisk næringsplan rulleres i løpet av første halvår 2008. Det endelige resultatet må være i samsvar med felles kommuneplan i ISK.

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag :

1000 kroner

2008

2009

2010

2011

Bru over Leirabekken

 

- 1000

 

+ 1000

Kommunale veier

+ 1000

 

 

 

Alternativt forslag punkt 8 i innstillingen:

”Hovedplan for vei og trafikk vedtatt 22.10.98 rulleres før neste økonomiplanbehandling”.

Inge Johansen (FRP) fremmet følgende forslag:

Eiendomsskatten reduseres med kr. 8.000.000,- i den samme fireårsperioden, kr.2.000.000,- hvert år.

Posten fordeles som følger:

Reduksjon i sammkommunedrift hvert år med kr. 2.000.000,-

Ned til 26.000.000,- for alle år.

Der: 8.000.000,- går til reduksjon Eiendomsskatt de neste fire år.

Annikken Kjær Haraldsen (V) fremmet følgende forslag:

Formannskapets innstilling vedtas med følgende endringer:

DRIFT

Rammefordeling Oppvekst styrkes med kr. 5 mill pr. år i planperioden. Midlene fordeles enhetene etter vedtatte kriteriemodellen.

Større driftsprosjekter reduseres med kr. 3 mill pr. år i planperioden.

Adm./politisk/felles reduseres med kr. 1 mill pr. år i planperioden.

Innherred samkommune reduseres med kr. 1 mill pr. år i planperioden.

Sigvard Gilstad (H) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Grunnlag for beregning av eiendomsskatt:

”Retningsgivende skattetakst etablert etter gjeldende regler skal begrenses oppad til maks 60% av sannsynlig salgsverdi.”

Dette for å sikre skattebetalerne en tilnærmet lik behandling, samt at det også vil være et egnet ”kontrollverktøy” for administrasjonen.

Asle Granås (DNA) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Levanger kommune skal hvert år sette av en sum på kr. 250.000,- til dekning av løypemaskiner og utstyr som må haes for å holde løypetraseer og lysløyper tilgjengelig i kommunen.

Summen på kr. 250.000,- må komme inn på økonomiplanen.

Det kommer inn på miljøtiltak på budsjettoppsettet.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

Miljøvernsjef

Det tilsettes en miljøvernsjef med tverrfaglig arbeidsområde.  Det kan omfatte bl.a. klima-energispørsmål, helse og kultur.  Det forventes at stillingen i stor grad blir sjølfinansierende da det skal satses på eksterne midler fra Stat og Fylket.

Avstemning:

Johansens forslag fikk 6 stemmer.

Haraldsens forslag fikk 2 stemmer.

Thranings forslag pkt. 1 enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling, pkt. 1, vedtatt med 33 mot 1 stemme.

Formannskapets innstilling, pkt. 2, vedtatt med 22 mot 12 stemmer.

Formannskapets innstilling, pkt. 3, avvist med 27 mot 7 stemmer.

Formannskapets innstilling, pkt. 4, enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling, pkt. 5, avvist med 22 mot 12 stemmer.

Formannskapets innstilling, pkt. 6, enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling, pkt. 7, vedtatt med 27 mot 7 stemmer.

Ved alternativ votering mellom Heieraas sitt endringsforslag pkt. 8 og formannskapets innstilling pkt. 8 ble Heieraas sitt forslag enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling, pkt. 9, enstemmig vedtatt.

Thranings tilleggsforslag pkt. 2 enstemmig vedtatt.

Trøites tilleggsforslag avvist med 27 mot 7 stemmer.

Formannskapets innstilling vedr. investeringsbudsjettet enstemmig vedtatt.

Heieraas sitt forslag til endringer investeringsbudsjettet enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling med endringer i møtet ble enstemmig vedtatt.

Gilstads oversendelsesforslag vedtatt oversendt med 30 mot 4 stemmer.

Granås sitt oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt.

VEDTAK:

Forslag til økonomiplan vedtas med følgende endringer:

1.  Omsorglønn

Satsene for omsorgslønn justeres etter konsumprisindeksen, slik at de for 2008 kommer på samme nivå som da de ble vedtatt.  Den totale ramma justeres tilsvarende.

2.  Svømmehall i Skogn

Det forutsettes fortsatt drift av svømmehallen i Skogn uavhengig av ny svømmehall på Røstad.

4. Kulturskolen

Ved arbeidet med årsbudsjett for 2008, skal plan for utvikling av kulturskolen som blir utarbeidet i høst, legges til grunn.

6.  Deltidsstillinger

Det arbeides videre etter de målsettinger kommunestyret har vedtatt m.h.t. uønska deltid.

Dette som ledd i kommunens likestillingspolitikk og for å sikre rekrutteringa.

7.  Gården Som Pedagogisk Ressurs

Det gis en oppstartsstøtte til skoler som ønsker å bruke ”Gården Som Pedagogisk Ressurs” i sitt pedagogiske opplegg.  Det innledes et samarbeid med HINT om dette.

8.  Kommunale veger

Hovedplan for vei og trafikk vedtatt 22.10.98 rulleres før neste økonomiplanbehandling.

9.  Kompetanseheving.

Rådmannen og enhetsledere oppfordres til å prioritere kompetanseheving for ansatte.

10.

Kommunens Klima- og energiplan rulleres senest høsten 2008. Det utarbeides i tillegg til selve planen en konkret tiltaksdel. Denne delen rulleres i forbindelse med senere behandlinger av økonomiplanen perioden.

11.

Strategisk næringsplan rulleres i løpet av første halvår 2008. Det endelige resultatet må være i samsvar med felles kommuneplan i ISK.

Investeringer:

§        Skogn u.trinn flyttes fram til 2009/2010 i sammenheng med barnetrinn.

§        Bru over Leirabekken flyttes fra 2009 til 2011.

§        Kommunale veier styrkes med 1.000.000,- i 2008

OVERSENDELSESFORSLAG 1:

Grunnlag for beregning av eiendomsskatt:

”Retningsgivende skattetakst etablert etter gjeldende regler skal begrenses oppad til maks 60% av sannsynlig salgsverdi.”

Dette for å sikre skattebetalerne en tilnærmet lik behandling, samt at det også vil være et egnet ”kontrollverktøy” for administrasjonen.

OVERSENDELSESFORSLAG 2:

Levanger kommune skal hvert år sette av en sum på kr. 250.000,- til dekning av løypemaskiner og utstyr som må haes for å holde løypetraseer og lysløyper tilgjengelig i kommunen.

Summen på kr. 250.000,- må komme inn på økonomiplanen.

Det kommer inn på miljøtiltak på budsjettoppsettet. ^

 

 

 

PS 55/07 Kjøpekontrakt Ritek as - Rinnleiret

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 05.09.2007 - video

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende utsettelsesforslag:

Saken utsettes.

Før saken fremmes på nytt, utredes følgende:

1.       Selger må være fri for ansvar for eventuelle miljøforurensninger på eiendommen. Jfr. bl.a. miljøkartlegging fra Forsvarsbygg.

2.       Pkt. 5 i avtalen endres slik at selger, Levanger kommune, sikres gjenkjøpsrett til en konsumprisregulert pris ved eventuelt videresalg.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag:

Følgende punkter tas inn i avtalen:

1.       Selger må være fri for ansvar for eventuelle miljøforurensninger på eiendommen. Jfr. bl.a. miljøkartlegging fra Forsvarsbygg.

2.       Pkt. 5 i avtalen endres slik at selger, Levanger kommune, sikres gjenkjøpsrett til en konsumprisregulert pris ved eventuelt videresalg.

Avstemning:

Trøites utsettelsesforslag avvist med 27 mot 7 stemmer.

Trøites forslag punkt 1 avvist med 24 mot 10 stemmer.

Trøites forslag punkt 2 avvist med 27 mot 7 stemmer.

Formannskapets innstilling vedtatt mot 2 stemmer.

VEDTAK:

1.        Ordfører gis fullmakt til å underskrive forslag til kjøpekontrakt mellom Levanger Næringsselskap AS/Levanger kommune og Ritek AS.

2.        Overskudd på salg av eiendommen avsettes i et eget fond som kan benyttes til rehabilitering og utvikling av gjenstående arealer og bygninger på Rinnleiret. ^

<< møtekalender
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^