Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 24.10.07, kl. 17:00-19:00, kommunestyresalen
<< møtekalender
<< | >>

 

Si DIN mening i sakene
Sakliste som PDF (3MB)
Hovedutskrift som PDF
Videoopptak

SAKLISTE:   |  som PDF  (3MB)   |    hovedutskrift som PDF   |   videoopptak (se også hver sak)  |  søk i videoopptak alle møter

Åpning, opprop og merknader

video

PS 64/07

Reguleringsplan for Linus Jenssen tomten - 1719/275/28 + 34, 780

saksutredning

vedtak

video

PS 65/07

1719/314/319, 340 - Reguleringsplan Moan Senter - Coop Extra m.m.

saksutredning

vedtak

video

PS 66/07

Reguleringsplan Husby vestre - 1719/188/1- massetak

saksutredning

vedtak

-

PS 67/07

Reguleringsplan Fredrikkefryd  boligområde - del 2

saksutredning

vedtak

video

PS 68/07

Etablering av Innherred seniorbedrift - andelstegning

saksutredning

vedtak

video

PS 69/07

Valg av kontrollutvalg for perioden 2007 - 2011

saksutredning

vedtak

video

PS 70/07

Valg av utvalg, råd og nemnder i Levanger kommune 2007 – 2011

saksutredning

vedtak

video

Av utvalgets medlemmer møtte 35 av 35.
Oppmøte:

Representant Møtte Merknad

Svarva, Robert

DNA

Medlem

x

 

Nesgård, Gunnhild M Ø

DNA

Medlem

x

 

Hojem, Anne Grete

DNA

Medlem

x

 

Rehtmar, Flemming

DNA

Medlem

x

 

Strid, Olav

DNA

Medlem

x

 

Johansen, Per Anker

DNA

Medlem

x

 

Aas, Kristin

DNA

Medlem

x

 

Krogstad, Anne Grete

DNA

Medlem

x

 

Rad, Saadat Arman

DNA

Medlem

x

 

Løvås, Tove Irene

DNA

Medlem

x

 

Granås, Asle

DNA

Medlem

x

 

Gausen, Fanny Sofie

DNA

Medlem

x

 

Bullen, Kjell

DNA

Medlem

-

forfall

Heieraas, Hans Edvard

SP

Medlem

x

 

Jørstad, Ole Rogstad

SP

Medlem

x

 

Skogstad, Jorunn

SP

Medlem

x

 

Reberg, Alf Magnar

SP

Medlem

x

 

Solem, Arne

SP

Medlem

x

 

By, Siv

SP

Medlem

x

 

Meinhardt, Birger Konrad

FRP

Medlem

-

forfall

Aalberg, Hans-Arne

FRP

Medlem

x

 

Persøy, Geir Tore

FRP

Medlem

x

 

Silkoset, Mia Therese

FRP

Medlem

x

 

Trøite, Jostein

SV

Medlem

x

 

Lilleberg, Hanne E Hansen

SV

Medlem

-

forfall

Løvås, Gunnar Morten

SV

Medlem

-

forfall

Skjerve, Ragnhild Torun

SV

Medlem

x

 

Bangstad, Einar Theodor

H

Medlem

x

 

Bye, Nina Bakken

H

Medlem

x

 

Haugberg, Gerd

H

Medlem

x

 

Haraldsen, Annikken Kjær

V

Medlem

-

forfall

Buchholdt, Karl Meinert

V

Medlem

x

 

Flaten, Heidi

V

Medlem

x

 

Haugan, Britt Tønne

KRF

Medlem

x

 

Karlsen, Jann

KRF

Medlem

x

 

Nordahl, Lill Kristin

DNA

Varamedlem 1

x

 (Bullen)
Johansen, Inge

FRP

Varamedlem 1

x

 (Meinhardt)

Børve, Hege Eggen

SV

Varamedlem 4

x

 (G. Løvås)

Heimburg, Morten von

SV

Varamedlem 5

x

 (Lilleberg)

Vandvik, Einar

V

Varamedlem 1

x

 (Haraldsen)

Fra administrasjonen møtte:

Ola Stene

rådmann

Rita Keiserås

formannskapssekretær

Åsmund Brygfjeld

web-ansvarlig

Alf Birger Haugnes

kommunalsjef

Øystein Sende

kommunalsjef

Gerd Haugberg (H) fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 68/07. Ketil Hveding tiltrådte da møtet.

Orienteringer:

I starten av møtet orienterte lensmann Anne Ulvin om Politiets arbeid - video  | ^

 

 

PS 64/07 Reguleringsplan for Linus Jenssen tomten - 1719/275/28 + 34, 780

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.10.2007 - video

Forslag i møte:

Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

Sak 64/07 sendes tilbake til PUK. Kommunestyret ber om at utbygger reduserer utnyttelsesgrad og planlegger bygninger som tilpasses terreng og omgivelser i området.

Avstemning:

Johansens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Sak 64/07 sendes tilbake til PUK. Kommunestyret ber om at utbygger reduserer utnyttelsesgrad og planlegger bygninger som tilpasses terreng og omgivelser i området. ^

 

 

PS 65/07 1719/314/319, 340 - Reguleringsplan Moan Senter - Coop Extra m.m.

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.10.2007 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer på plankartet:

·         Planens avgrensning i sydøst, øst for eksisterende rundkjøring, justeres i samsvar med ytterkant av regulert offentlig trafikkområde i reguleringsplan for Magneten.

·         Revisjoner siden offentlig ettersyn påføres og gjøres rede for i tittelfeltet.

·         Dato for første utarbeidelse av plankartet tilføyes. Ifølge tilhørende bestemmelser skal plankartet være datert 30.04.07, sist rev. 12.09.07.

·         Koordinater skal angis.  

Reguleringsplan m/bestemmelser for Moan Senter - Coop Extra m.m., sist rev. 12.09.07, med endringer som anført ovenfor, vedtas jfr. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.

Opparbeidelse av fortau med tilhørende tekniske anlegg (sluker etc) og grøntanlegg til og forbi tomten sikres gjennom egen avtale.

Fortau langs Moafjæra forlenges i syd fram til kryssing av innkjørsel til Moan senter Coop Extra.

Bebyggelsen anbefales lagt til rette for vannbåren oppvarming, med fornybare energikilder. ^

 

 

 

PS 66/07 Reguleringsplan Husby vestre - 1719/188/1- massetak

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.10.2007

Utdelt i møte:

Brev fra Nord-Trøndelag fylkeskommune datert 18.10.07  -  kart PDF

Forslag i møte:

Robert Svarva (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken sendes tilbake til plan- og utviklingskomiteen for ny behandling.

Avstemning:

Svarva’s forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken sendes tilbake til plan- og utviklingskomiteen for ny behandling. ^

 

 

PS 67/07 Reguleringsplan Fredrikkefryd boligområde - del 2

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.10.2007 - video

Inhabilitet:

Ole Jørstad fratrådte, pga. inhabilitet, under behandling av denne sak.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Innstillingen avvist med 22 mot 12 stemmer.

VEDTAK:

Reguleringsplan Fredrikkefryd boligområde - del 2, sammen med tilhørende plankart sist revidert 25.09.07 avvist. ^

 

 

 

PS 68/07 Etablering av Innherred seniorbedrift - andelstegning

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.10.2007 - video

Forslag i møte:

Hans Arne Aalberg (FRP) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Det utarbeides retningslinjer for behandling av søknader vedrørende ulike etableringstilskudd for å sikre at kommunen ikke bidrar til noen form for konkurransevridning, samt sikre lik behandling av søkere.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Aalbergs oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt.

VEDTAK:

Levanger kommune tegner andeler for 50 000 kr i innherred seniorbedrift BA.

Andelskjøpet finansieres med å redusere avsetningen til disposisjonsfond tilsvarende.

OVERSENDELSESFORSLAG:

Det utarbeides retningslinjer for behandling av søknader vedrørende ulike etableringstilskudd for å sikre at kommunen ikke bidrar til noen form for konkurransevridning, samt sikre lik behandling av søkere. ^

 

 

 

PS 69/07 Valg av kontrollutvalg for perioden 2007 - 2011

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.10.2007 - video

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Lars Forberg velges som medlem av kontrollutvalget. Han erstatter Asgjerd Valstad som trer ut av kontrollutvalget.

Avstemning:

Heieraas forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Lars Forberg velges som medlem av kontrollutvalget. Han erstatter Asgjerd Valstad som trer ut av kontrollutvalget. ^

 

 

PS 70/07 Valg av utvalg, råd og nemnder i Levanger kommune 2007 - 2011

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 24.10.2007 - video

Forslag i møte:

Hans Heieraas fremmet følgende forslag:

Valg av utvalg, nemnder og råd – med unntak av – driftskomite, plan og utviklingskomite og protokollnemnd, utsettes til kommunestyremøte 21.11.07.

Valgnemnda pålegges å legge fram innstilling til kommunestyremøte 21.11.07.

Ordføreren kaller inn til møte i valgnemnda i samråd med gruppelederne.

Fellesliste Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti ved valg av Plan- og Utviklingskomite i Levanger 2007 – 2011

 1. Alf Magnar Reberg – leder
 2. Siv By
 3. Flemming Rehtmar
 4. Tove Løvås
 5. Arman Rad
 6. Olav Strid
 7. Lill Kristin Nordahl

_________________

 1. Asle Granås
 2. Guri Skjesol
 3. Arild Nordli
 4. Olaug Husby
 5. Eilif Due
 6. Tove Randi Olsen
 7. Sverre Ronglan

Felles listeforslag fra Høyre og Venstre Folkeparti ved valg av Plan- og Utviklingskomite i Levanger 2007 – 2011

 1. Gerd Haugberg
 2. Einar Vandvik
 3. Gerd Talsnes Heggdal
 4. Ketil Hveding
 5. Kirsten Marschhauser
 6. Per Olav Gilstad
 7. Lajla Eidsvik
 8. Trond Hattrem

Levanger FrP fremmer følgende forslag på medlem og varamedlemmer til Plan og utviklingskomiteen i Levanger for perioden 2007-2011:

Medlem:       Geir Tore Persøy

1. varamedlem      Asgeir Persøy

2. varamedlem      Kristin Nordenborg

3. varamedlem      Jan Torgeir Langåssve

4. varamedlem      Solgunn Øyen

Sosialistisk Venstreparti fremmer følgende forslag på medlem og varamedlemmer til Plan og utviklingskomiteen i Levanger for perioden 2007-2011:

1. Gunnar Morten Løvås - nestleder

2. Hanne Lilleberg

3. Morten von Heimburg

4. Hege Eggen Børve

*****

Fellesliste Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti ved valg av Driftskomite i Levanger perioden 2007 - 2011

 1. Per Anker Johansen  - leder
 2. Britt Tønne Haugan - nestleder
 3. Ole Jørstad
 4. Kristin Aas
 5. Vegard Granaune
 6. Anne Grete Krogstad
 7. Kjell Bullen

______________________________

 1. Asbjørn Brustad
 2. Anne Hagen Fevang
 3. Lewi Brevik
 4. Arne Solem
 5. Wenche W Sundal
 6. Vegard Austmo
 7. Leif Arnstein Eid

Felles listeforslag fra Høyre og Venstre ved valg av Driftskomite i Levanger perioden 2007 - 2011

 1. Einar Bangstad
 2. Heidi Flaten
 3. Inger Lise Bangstad
 4. Trine Leirvik Kristiansen
 5. Jostein Myhr
 6. Kristian Sundal
 7. Ann Kristin Buchholdt
 8. Knut Hjelmstad

Levanger FrP fremmer følgende forslag på medlem og varamedlemmer til Driftskomiteen i Levanger for perioden 2007-2011:

Medlem:    Mia T. Silkoset

1. varamedlem      Solgunn Øyen

2. varamedlem      Hans Aalberg

3. varamedlem      Steinar Holten

Sosialistisk Venstreparti fremmer følgende forslag på medlem og varamedlemmer til Driftskomiteen i Levanger for perioden 2007-2011:

1. Ragnhild Skjerve

2. Lars Waade

3. Sølvi Helene Sæther

4. Asbjørn Folkvord

****

Gunnhild Øwrum Nesgård (DNA) fremmet følgende forslag:

Som medlem til protokollnemnda velges: Kristin Aas.

Karl M. Buchholdt (V) fremmet følgende forslag:

Som medlem til protokollnemnda velges: Einar Bangstad

Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende forslag:

Som varamedlem til protokollnemnda velges: Britt Tønne Haugan.

Gunnhild Øwrum Nesgård (DNA) fremmet følgende forslag:

Som varamedlem til protokollnemnda velges: Olav Strid.

Avstemning:

Heieraas sitt forslag enstemmig vedtatt.

Heidi Flaten, Hans-Arne Aalberg, Olav Strid og Ragnhild Skjerve ble valgt til tellekorps.

Plan- og utviklingskomiteen:

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti fikk 21 stemmer

Høyre og Venstre fikk 6 stemmer

Fremskrittspartiet fikk 4 stemmer

Sosialistisk Venstreparti fikk 4 stemmer

Alf Magnar Reberg ble enstemmig valgt som leder for plan- og utviklingskomiteen.

Gunnar Morten Løvås ble enstemmig valgt som nestleder for plan- og utviklingskomiteen.

Driftskomiteen:

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti fikk 21 stemmer

Høyre og Venstre fikk 6 stemmer

Fremskrittspartiet fikk 4 stemmer

Sosialistisk Venstreparti fikk 4 stemmer

Per Anker Johansen ble enstemmig valgt som leder for driftskomiteen.

Britt Tønne Haugan ble enstemmig valgt som nestleder for driftskomiteen.

Forslagene på medlemmer og varamedlemmer til protokollnemnda enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til Plan- og utviklingskomiteen i Levanger for perioden 2007-2011:

Fellesliste Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti:

Medlemmer:

 1. Alf Magnar Reberg – leder
 2. Siv By
 3. Flemming Rehtmar
 4. Tove Løvås
 5. Arman Rad
 6. Olav Strid
 7. Lill Kristin Nordahl

Varamedlemmer:

 1. Asle Granås
 2. Guri Skjesol
 3. Arild Nordli
 4. Olaug Husby
 5. Eilif Due
 6. Tove Randi Olsen
 7. Sverre Ronglan

Høyre og Venstre:

Medlem:

 1. Gerd Haugberg
 2. Einar Vandvik

Varamedlemmer:

 1. Gerd Talsnes Heggdal
 2. Ketil Hveding
 3. Kirsten Marschhauser
 4. Per Olav Gilstad
 5. Lajla Eidsvik
 6. Trond Hattrem

Fremskrittspartiet:

Medlem:                               

1.        Geir Tore Persøy

Varamedlemmer:

1. Asgeir Persøy

2. Kristin Nordenborg

3. Jan Torgeir Langåssve

4. Solgunn Øyen

Sosialistisk Venstreparti:

Medlem:

1. Gunnar Morten Løvås - nestleder

Varamedlemmer:

1. Hanne Lilleberg

2. Morten von Heimburg

3. Hege Eggen Børve

Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til Driftskomiteen i Levanger for perioden 2007-2011:

Fellesliste Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti:

Medlemmer:

1.        Per Anker Johansen  - leder

2.        Britt Tønne Haugan - nestleder

3.        Ole Jørstad

4.        Kristin Aas

5.        Vegard Granaune

6.        Anne Grete Krogstad

7.        Kjell Bullen

Varamedlemmer:

1.        Asbjørn Brustad

2.        Anne Hagen Fevang

3.        Lewi Brevik

4.        Arne Solem

5.        Wenche W Sundal

6.        Vegard Austmo

7.        Leif Arnstein Eid

Fellesliste Høyre og Venstre:

Medlemmer:

1.        Einar Bangstad

2.        Heidi Flaten

Varamedlemmer:

1.        Inger Lise Bangstad

2.        Trine Leirvik Kristiansen

3.        Jostein Myhr

4.        Kristian Sundal

5.        Ann Kristin Buchholdt

6.        Knut Hjelmstad

Fremskrittspartiet:

Medlem:                               

                1. Mia T. Silkoset

Varamedlemmer:

1. Solgunn Øyen

2. Hans Aalberg

3. Steinar Holten

Sosialistisk Venstreparti:

Medlem:

1. Ragnhild Skjerve

Varamedlemmer:

1. Lars Waade

2. Sølvi Helene Sæther

3. Asbjørn Folkvord

Protokollnemnd:

Medlemmer:

Kristin Aas

Einar Bangstad

Varamedlemmer:

Britt Tønne Haugan

Olav Strid ^

<< møtekalender
<< | >>

Gå til Levanger kommunes hovedside ^