Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 21.11.07, kl. 17:00-20:30, kommunestyresalen
<< møtekalender
<< | >>

 

Si DIN mening i sakene
Sakliste som PDF (3MB)
Hovedutskrift som PDF
Videoopptak

SAKLISTE:   |  som PDF  (1,5MB)     |   hovedutskrift som PDF   |  videoopptak (se også hver sak)  |  søk i videoopptak alle møter

Åpning, opprop og merknader

video

PS 71/07

Utvalg, råd og nemnder perioden 2007-2011 - Levanger kommune

saksutredning

vedtak

video

PS 72/07

Reguleringsplan Nossumhyllan - endring

saksutredning

vedtak

video

PS 73/07

1719/314/317 - Reguleringsplan for deler av felt MI2 - Moan

saksutredning

vedtak

video

PS 74/07

Opprettelse av politiråd

saksutredning

vedtak

video

PS 75/07

Overgrepsmottak for Nord-Trøndelag i Levanger

saksutredning

vedtak

video

PS 76/07

Samarbeidsavtale med MOT

saksutredning

vedtak

video

PS 77/07

Rullering av handlingsprogram – anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2007/-08

saksutredning

vedtak

video

PS 78/07

Felles lokal forskrift om vann og avløpsgebyrer for Levanger, Verdal, Steinkjer og Inderøy

saksutredning

vedtak

video

PS 79/07

Avslutning gamle investeringsprosjekter/regnskapsrydding

saksutredning

vedtak

video

PS 80/07

Kvartalsrapport 3. kvartal 2007

saksutredning

vedtak

video

FO 9/07

Interpellasjon fra Hans Aalberg (FRP) - Åpenhet og demokrati PDF

tekst

beh.

video

FO 10/07

Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Styrevettregler i kommunale as PDF

tekst

beh.

video

FO 11/07

Interpellasjon fra Hanne Lilleberg (SV) - Rusforebyggende tiltak PDF

tekst

beh.

video

Av utvalgets medlemmer møtte 35 av 35.
Oppmøte:

Representant Møtte Merknad

Svarva, Robert

DNA

Ordfører

x

 

Heieraas, Hans Edvard

SP

Varaordfører

x

 

Nesgård, Gunnhild M Ø

DNA

Medlem

x

 

Hojem, Anne Grete

DNA

Medlem

-

forfall

Rehtmar, Flemming

DNA

Medlem

x

 

Strid, Olav

DNA

Medlem

x

 

Johansen, Per Anker

DNA

Medlem

x

 

Aas, Kristin

DNA

Medlem

x

 

Krogstad, Anne Grete

DNA

Medlem

x

 

Rad, Saadat Arman

DNA

Medlem

x

 

Løvås, Tove Irene

DNA

Medlem

-

forfall

Granås, Asle

DNA

Medlem

x

 

Gausen, Fanny Sofie

DNA

Medlem

-

forfall

Bullen, Kjell

DNA

Medlem

x

 

Jørstad, Ole Rogstad

SP

Medlem

-

forfall

Skogstad, Jorunn

SP

Medlem

x

 

Reberg, Alf Magnar

SP

Medlem

x

 

Solem, Arne

SP

Medlem

x

 

By, Siv

SP

Medlem

x

 

Meinhardt, Birger Konrad

FRP

Medlem

-

forfall

Aalberg, Hans-Arne

FRP

Medlem

x

 

Persøy, Geir Tore

FRP

Medlem

x

 

Silkoset, Mia Therese

FRP

Medlem

-

forfall

Trøite, Jostein

SV

Medlem

x

 

Lilleberg, Hanne E Hansen

SV

Medlem

x

 

Løvås, Gunnar Morten

SV

Medlem

-

forfall

Skjerve, Ragnhild Torun

SV

Medlem

x

 

Bangstad, Einar Theodor

H

Medlem

x

 

Bye, Nina Bakken

H

Medlem

x

 

Haugberg, Gerd

H

Medlem

x

 

Buchholdt, Karl Meinert

V

Medlem

x

 

Flaten, Heidi

V

Medlem

x

 

Vandvik, Einar

V

Medlem

x

 

Haugan, Britt Tønne

KRF

Medlem

x

 

Karlsen, Jann

KRF

Medlem

x

 

Nordahl, Lill Kristin

DNA

Varamedlem 1

x

(T. Løvås)

Granaune, Vegard Riseth

DNA

Varamedlem 2

x

(Hojem)

Nordli, Arild

DNA

Varamedlem 3

x

(Gausen)

Brustad, Asbjørn

SP

Varamedlem 1

x

(Jørstad)

Johansen, Inge

FRP

Varamedlem 1

x

(Meinhardt)

Holten, Steinar

FRP

Varamedlem 3

x

(Silkoset)

Waade, Lars

SV

Varamedlem 1

x

(G. Løvås)

Fra administrasjonen møtte:

Ola Stene

rådmann

Rita Keiserås

formannskapssekretær

Åsmund Brygfjeld

web-ansvarlig

Alf Birger Haugnes

kommunalsjef

Øystein Sende

kommunalsjef

Dessuten var tilstede:
Terje Wist ass. revisjonsdirektør

Utdelt i møtet:

1

Foreløpig forslag til budsjett 2008 for Levanger kommune PDF

2

Gebyrer og betalingssatser 2008 PDF  |  excel

3

Økonomireglement 2008 PDF

4

Brev fra Innherred renovasjon – Ny differensieringsordning – datert 16.11.07 PDF

5

Brev fra Den Norske Kirke - Driftsbudsjett 2008 - Søknad om bevilgning - datert 12.10.07

6

Brev fra Den Norske Kirke - Søknad om inndekking av tidligere års underskudd - datert 12.10.07

7

Utvalg, råd og nemnder perioden 2007-2011 - Levanger kommune – Valgnemndas innstilling.

8

Skriv fra Levanger Idrettsråd – spillemidler 2008 – prioritering fra Levanger Idrettsråd PDF

9

Brev fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Tekna, NETF, Bibliotekarforbundet, NSF, Naturviterne, FO, NITO, KFO, Hovedverneombud, NSLF  - ”Vi skjemmes!”  PDF

Orienteringer:

1.        Presentasjon av Demensforening i Levanger v/leder Anne Sofie Benum Lullau, Ragna Olaussen og Asgjerd Valstad.

2.        Levanger Håndballklubborientering v/spillere PDF

3.        Lokalsamfunn med ”MOT” v/MOT-korrdinator Tore Sandnes og to ungdommer.

Interpellasjon fra Hans Aalberg (FRP) - Åpenhet og demokrati

Aalberg fremmet følgende spørsmål til ordføreren: - video

Synes ordføreren det er greit at folkevalgte ikke får utlevert dokumenter som viser hvordan kommunens næringspolitikk utøves?

Aalberg fremmet følgende forslag til vedtak:

Medlemmer av Levanger kommunestyre skal ha fullt innsyn i protokoller/styrereferater til Levanger Næringsselskap. Det samme gjelder for alle andre kommunale selskaper, såfremt det ikke finnes lovverk som forhindrer dette.

Ordføreren besvarte interpellasjonen.

Forslag til vedtak fra Aalberg (FRP) ble avvist av ordføreren.

Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - Styrevettregler i kommunale as

Karl M. Buchholdt fremmet følgende spørsmål til ordføreren: - video

Er ordføreren enig i intensjonene i styrevettsreglene fra KS Bedrift og signalene fra kommunalministeren vedrørende hvem som bør tiltre styrene for kommunale aksjeselskaper?

Karl M. Buchholdt fremmet følgende forslag til vedtak:

1.       Levanger kommunestyre viser til styrevettreglene i KS Bedrift og departementets høringsutkast. Kommunestyret går inn for at retningslinjene innføres i Levanger kommune med virkning fra 1. januar 2008.

2.       Kommunestyret går inn for at rådmann, kommunalsjefer og enhetsledere ikke skal være valgbare til styret i kommunale aksjeselskaper som er 100 % eid av Levanger kommune.

Ordføreren besvarte interpellasjonen.

Forslag til vedtak fra Buchholdt (V) ble avvist av ordføreren.

Interpellasjon fra Hanne Lilleberg (SV) - Rusforebyggende tiltak

Lilleberg fremmet følgende spørsmål til ordføreren: - video

Hvordan skal rusforebyggende tiltak gjenspeile seg i praksis for alle ansatte og politikere på alle nivå i Levanger kommune?

Lilleberg fremmet følgende forslag til vedtak:

Servering av alkohol på kommunens regning ved interne arrangement skal ikke forekomme. Levanger som vertskommune, bør ved helt spesielle anledninger ha mulighet til å servere alkohol til maten.

Ordføreren besvarte interpellasjonen.

Forslag til vedtak fra Lilleberg (SV) ble avvist av ordføreren.

Britt Tønne Haugan (KRF) fremmet følgende oversendelsesforslag angående behandling av den ruspolitiske handlingsplanen i kommunen:

Kristelig Folkeparti ønsker å ha fokus på rusforebyggende tiltak og fremmer følgende forslag:

1. Kommunen skal føre en restriktiv og konsekvent alkoholpolitikk.

2. Arrangement i kommunal regi skal være rusfri.

Haugans oversendelsesforslag oversendt uten realitetsvotering. ^

 


 

 

PS 71/07 Utvalg, råd og nemnder perioden 2007-2011 - Levanger kommune

Valgnemnda’s forslag til vedtak:

Forslaget på medlemmer til utvalg, råd og nemnder i Levanger kommune, perioden 2007-2011, legges fram i møtet.

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.11.2007 - video

Forslag i møte:

Valgnemnda’s forslag til vedtak:

Medlemmer til utvalg, råd og nemnder i Levanger kommune, perioden 2007-2011:

Arbeidsmiljøutvalg

 

 

Medlemmer

Varamedlemmer (personlige)

 

Robert Svarva
Hanne Lilleberg

Jorunn Skogstad
Hans Aalberg

 

Barn og unges representant

 

 

Rådmannen peker ut

 

 

Beredskapsråd

 

 

Medlemmer

Varamedlemmer

 

Ordfører, varaordfører, rådmann, 3 kommunalsjefer, havnedirektør, brannsjef, repr. NTE, komm.lege I, repr. Mattilsynet, enhetsleder landbruk, lensmann, repr. Telenor, områdesjef HV, repr. Røde Kors Lev., Repr. Sanitetsforeninger Lev, Sivilforsvaret.
Rådmannen eller den han bemyndiger er sekretær for rådet.

 

 

Eldres råd

 

 

Medlemmer

Varamedlemmer

 

Asgjerd Valstad
Hans Fredrik Donjem
Gunn Elin Nyvik
Stig Gundersen
Aud Moe
Judith Haugdahl
Ole Vordal
Cecilie Iversen
Klara Fossbakken


1.        Aashild Gilberg

2.
        Gunnar Myhr
3.
        Per Aunet
4.
        Kåre Røe

 

 

Falstadsentret Stiftelsen, rådet for

 

 

Medlemmer

Varamedlemmer (personlige)

 

Robert Svarva
Hege Eggen Børve

Hans Heieraas
Olav Norberg

 

Fjellstyret Skogn

 

 

Medlemmer

Varamedlemmer

 

Per Olav Gilstad, leder
Kjell Bullen, nestleder
Bjarne Berre
Ingrid Leverås
Anna Marie Nydal

Trond Dahlen
Jan Rønning
Solgunn Øyen
Asle Granås
Wencke Myhr
Randi Skjetnemark

 

Forliksrådet

 

 

Medlemmer

Varamedlemmer

 

Martin Stavrum, leder

Birger Meinhardt

 

Kirsti Aune

Inger Lise Bangstad

 

Johan Fossan

Per Anker Johansen

 

Havnerådet

 

 

Medlemmer

Varamedlemmer (personlige)

 

Robert Svarva
Hanne Lilleberg

Hilde Haugan Hynne
Gunnar Løvås

 

Heimevernsnemnd

 

 

Medlemmer

Varamedlemmer

 

Per Jarle Eriksen
Trine Kristiansen

1. Lars Waade
2. Anne Hagen Fevang

 

Innherred Renovasjon Representantskap

 

 

Medlemmer

Varamedlemmer (personlige)

 

Robert Svarva
Olaug Husby
Per Aunet

Eilif Due
Nina Bakken Bye
Einar Vandvik

 

Klagenemnd

 

Medlemmer

Varamedlemmer

Olaug Husby, leder
Stein Ove Winnberg, nestleder

Martin Stavrum
Terje Lund
Laila Aune

1. Odd-E. Thraning
2. Ingrid Rye Sørensen
3. Steinar Holten
4. Solfrid Nøst
5. Vigdis Skårdal

Kommunalt råd for Funksjonshemmede

 

Medlemmer

Varamedlemmer (personlige)

Steinar Mikalsen, leder
Jorunn Skogstad, nestleder
Knut Vodal
Gunn Lyngsmo
Gunnhild Nesgård
Arne Solem

Heidi Røstad Aunan
Anne Grete Hojem
Arnhild Bornstedt
Torbjørg Reinan
Einar Vandvik
Nina Bakken Bye

Kommuneskogene styret

 

Medlemmer

Varamedlemmer

Hans Heieraas, leder
John Grønli, nestleder
Oline Kjølsvik
Randi Skjetnemark
Gunnar L. Myhr

1. Kirsten Marschhäuser
2. Eilif Due
3. Birger Meinhardt
4. Tove Løvås
5. Wenche Wadseth

KomRev Trøndelag IKS

 

Medlemmer

Varamedlemmer (personlige)

Robert Svarva
Kristian Sundal

Hans Heieraas
Hanne Lilleberg

KomSek Trøndelag IKS

 

Medlemmer

Varamedlemmer (personlige)

Robert Svarva
Kristian Sundal

Hans Heieraas
Hanne Lilleberg

Legatstyrene representanter

 

Medlemmer

Varamedlemmer

Torny Trøite
Britt Tønne Haugan
Stein Ove Winnberg 

1. Anders Asprem
2. Heidi Flaten
3. Arne Solem

Levanger Boligbyggelag Rep.skap

 

Medlemmer

Varamedlemmer

Gunnhild Nesgård
Birger Meinhardt

1. Heidi Flaten
2. Robert Svarva

Levanger Boligbyggelag Styret

 

Medlem

Varamedlemmer

Flemming Rehtmar

Trine Vold Johnsen

Levanger Boligforvaltning

 

Medlem

Varamedlemmer (personlige)

Robert Svarva, leder
Hanne Lilleberg, nestleder
Gunnhild Nesgård
Arne Solem
Hans Aalberg

Anne Grete Hojem
Reidar Dullum
Jann Karlsen
Gerd Haugberg
Nina Bakken Bye

Levanger Vel Styremedlem

 

Medlem

Varamedlem

Olav Strid

Trine Vold Johnsen

Ole Sandsørs fond

 

Medlemmer

Varamedlemmer

Aashild Gilberg
Fanny Gausen
Sigmund Laugsand

Helge Bakken
Olav Wandsvik

 

Ole Sandsørs legat

 

Medlemmer

Varamedlemmer

Aashild Gilberg
Fanny Gausen
Sigmund Laugsand

Helge Bakken
Olav Wandsvik

 

Oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere

 

Medlem

 

Robert Svarva

 

Overformynderiet

 

Medlemmer

Varamedlemmer

Ketil Vidar Iversen 1.overform. (4 år)
Arne Solem 2. overform. (2 år)

1. Jann Langåssve
2. Hilde Hynne
3. Borger Næssan

Overskattetakstnemd

 

Medlemmer

Varamedlemmer

Olav Støre, leder
Per Aunet, nestleder

Laila Eidsvik
Wenche W Sundal
Helge Dieseth
Kjell Bullen


1.        Elise Berre
2.
        Trond Hustad
3.
        Jann Karlsen
4.
        Randi Aasenhus
5.
        Øyvind Haugberg

Reinsjø statsalmenning fjellstyret

 

Medlemmer

Varamedlemmer

Pål Flatås, leder
Ola Aune, nestleder
Vegard Austmo

 


1.        Svein Musum
2.
        Nina Bakken Bye
3.
        Aina Bye
4.
        Per Anker Johansen

Senter mot incest Nord-Tr

 

Medlem

Varamedlemmer

Olav Strid


1.        Steinar Mikalsen
2.
        Solgunn Øyen

Skattetakstnemnd

 

Medlemmer

Varamedlemmer

Vebjørn Haugom, leder
Erling Dahlen, nestleder
Anne Grete Hojem

Hanne Lilleberg
Martin Stavrum
Torbjørn Sirum

Skatteutvalg

 

Medlemmer

Varamedlemmer

Inger Bjørndal Solli, leder
Solfrid Nøst, nestleder
Arne Solem
Ann Mari Aabakken
Birger Meinhardt


1.        Gunnar Kjølen
2.
        Astrid Saure
3.
        Leif Ketil Lorentzen
4.
        Terje Lund

Valgstyret

 

Medlemmer

Varamedlemmer

Formannskapets faste medlemmer
Ordfører – leder
Varaordfører – nestleder

Formannskapets varamedlemmer

Viltnemnda

 

Medlemmer

Varamedlemmer

Henrik Alstad – leder
Torbjørn Sirum – nestleder
Eva Brøndbo 
Tove Løvås
Bård Olav Leangen
Einar Sve


1.        Øystein Skei
2.
        Vegard Austmo
3.
        Liv R Eriksen
4.
        Olav Støre
5.
        Nils Vestrum
6.
        Torbjørn Moås

Repskap Innherred interkommunale legevakt

 

Medlemmer

Varamedlemmer (personlige)

Arne Solem
Heidi Flaten

Gudny Ronglan
Randi Skjetnemark

Endringsforslag til valgnemndas forslag fra Jostein Trøite (SV):

Levanger Boligbyggelag Styret:

Medlem: Trine Vold Johnsen

Endringsforslag til valgnemndas forslag fra Gunnhild Nesgård (DNA):

Levanger Boligbyggelag Styret:

Varamedlem: Anne Grete Krogstad

Avstemning:

Valgnemndas innstilling, med endringsforslag i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Medlemmer til utvalg, råd og nemnder i Levanger kommune, perioden 2007-2011:

Arbeidsmiljøutvalg

 

Medlemmer

Varamedlemmer (personlige)

Robert Svarva
Hanne Lilleberg

Jorunn Skogstad
Hans Aalberg

Barn og unges representant

 

Rådmannen peker ut

 

Beredskapsråd

 

Medlemmer

Varamedlemmer

Ordfører, varaordfører, rådmann, 3 kommunalsjefer, havnedirektør, brannsjef, repr. NTE, komm.lege I, repr. Mattilsynet, enhetsleder landbruk, lensmann, repr. Telenor, områdesjef HV, repr. Røde Kors Lev., Repr. Sanitetsforeninger Lev, Sivilforsvaret.
Rådmannen eller den han bemyndiger er sekretær for rådet.

 

Eldres råd

 

Medlemmer

Varamedlemmer

Asgjerd Valstad
Hans Fredrik Donjem
Gunn Elin Nyvik
Stig Gundersen
Aud Moe
Judith Haugdahl
Ole Vordal
Cecilie Iversen
Klara Fossbakken


1.        Aashild Gilberg

2.
        Gunnar Myhr
3.
        Per Aunet
4.
        Kåre Røe

 

Falstadsentret Stiftelsen, rådet for

 

Medlemmer

Varamedlemmer (personlige)

Robert Svarva
Hege Eggen Børve

Hans Heieraas
Olav Norberg

Fjellstyret Skogn

 

Medlemmer

Varamedlemmer

Per Olav Gilstad, leder
Kjell Bullen, nestleder
Bjarne Berre
Ingrid Leverås
Anna Marie Nydal

Trond Dahlen
Jan Rønning
Solgunn Øyen
Asle Granås
Wencke Myhr
Randi Skjetnemark

Forliksrådet

 

Medlemmer

Varamedlemmer

Martin Stavrum, leder

Birger Meinhardt

Kirsti Aune

Inger Lise Bangstad

Johan Fossan

Per Anker Johansen

Havnerådet

 

Medlemmer

Varamedlemmer (personlige)

Robert Svarva
Hanne Lilleberg

Hilde Haugan Hynne
Gunnar Løvås

Heimevernsnemnd

 

Medlemmer

Varamedlemmer

Per Jarle Eriksen
Trine Kristiansen

1. Lars Waade
2. Anne Hagen Fevang

Innherred Renovasjon Representantskap

 

Medlemmer

Varamedlemmer (personlige)

Robert Svarva
Olaug Husby
Per Aunet

Eilif Due
Nina Bakken Bye
Einar Vandvik

Klagenemnd

 

Medlemmer

Varamedlemmer

Olaug Husby, leder
Stein Ove Winnberg, nestleder

Martin Stavrum
Terje Lund
Laila Aune

1. Odd-E. Thraning
2. Ingrid Rye Sørensen
3. Steinar Holten
4. Solfrid Nøst
5. Vigdis Skårdal

Kommunalt råd for Funksjonshemmede

 

Medlemmer

Varamedlemmer (personlige)

Steinar Mikalsen, leder
Jorunn Skogstad, nestleder
Knut Vodal
Gunn Lyngsmo
Gunnhild Nesgård
Arne Solem

Heidi Røstad Aunan
Anne Grete Hojem
Arnhild Bornstedt
Torbjørg Reinan
Einar Vandvik
Nina Bakken Bye

Kommuneskogene styret

 

Medlemmer

Varamedlemmer

Hans Heieraas, leder
John Grønli, nestleder
Oline Kjølsvik
Randi Skjetnemark
Gunnar L. Myhr

1. Kirsten Marschhäuser
2. Eilif Due
3. Birger Meinhardt
4. Tove Løvås
5. Wenche Wadseth

KomRev Trøndelag IKS

 

Medlemmer

Varamedlemmer (personlige)

Robert Svarva
Kristian Sundal

Hans Heieraas
Hanne Lilleberg

KomSek Trøndelag IKS

 

Medlemmer

Varamedlemmer (personlige)

Robert Svarva
Kristian Sundal

Hans Heieraas
Hanne Lilleberg

Legatstyrene representanter

 

Medlemmer

Varamedlemmer

Torny Trøite
Britt Tønne Haugan
Stein Ove Winnberg 

1. Anders Asprem
2. Heidi Flaten
3. Arne Solem

Levanger Boligbyggelag Rep.skap

 

Medlemmer

Varamedlemmer

Gunnhild Nesgård
Birger Meinhardt

1. Heidi Flaten
2. Robert Svarva

Levanger Boligbyggelag Styret

 

Medlem

Varamedlemmer

Trine Vold Johnsen

Anne Grete Krogstad

Levanger Boligforvaltning

 

Medlem

Varamedlemmer (personlige)

Robert Svarva, leder
Hanne Lilleberg, nestleder
Gunnhild Nesgård
Arne Solem
Hans Aalberg

Anne Grete Hojem
Reidar Dullum
Jann Karlsen
Gerd Haugberg
Nina Bakken Bye

Levanger Vel Styremedlem

 

Medlem

Varamedlem

Olav Strid

Trine Vold Johnsen

Ole Sandsørs fond

 

Medlemmer

Varamedlemmer

Aashild Gilberg
Fanny Gausen
Sigmund Laugsand

Helge Bakken
Olav Wandsvik

 

Ole Sandsørs legat

 

Medlemmer

Varamedlemmer

Aashild Gilberg
Fanny Gausen
Sigmund Laugsand

Helge Bakken
Olav Wandsvik

 

Oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere

 

Medlem

 

Robert Svarva

 

Overformynderiet

 

Medlemmer

Varamedlemmer

Ketil Vidar Iversen 1.overform. (4 år)
Arne Solem 2. overform. (2 år)

1. Jann Langåssve
2. Hilde Hynne
3. Borger Næssan

Overskattetakstnemd

 

Medlemmer

Varamedlemmer

Olav Støre, leder
Per Aunet, nestleder

Laila Eidsvik
Wenche W Sundal
Helge Dieseth
Kjell Bullen


1.        Elise Berre
2.
        Trond Hustad
3.
        Jann Karlsen
4.
        Randi Aasenhus
5.
        Øyvind Haugberg

Reinsjø statsalmenning fjellstyret

 

Medlemmer

Varamedlemmer

Pål Flatås, leder
Ola Aune, nestleder
Vegard Austmo

 


1.        Svein Musum
2.
        Nina Bakken Bye
3.
        Aina Bye
4.
        Per Anker Johansen

Senter mot incest Nord-Tr

 

Medlem

Varamedlemmer

Olav Strid


1.        Steinar Mikalsen
2.
        Solgunn Øyen

Skattetakstnemnd

 

Medlemmer

Varamedlemmer

Vebjørn Haugom, leder
Erling Dahlen, nestleder
Anne Grete Hojem

Hanne Lilleberg
Martin Stavrum
Torbjørn Sirum

Skatteutvalg

 

Medlemmer

Varamedlemmer

Inger Bjørndal Solli, leder
Solfrid Nøst, nestleder
Arne Solem
Ann Mari Aabakken
Birger Meinhardt


1.        Gunnar Kjølen
2.
        Astrid Saure
3.
        Leif Ketil Lorentzen
4.
        Terje Lund

Valgstyret

 

Medlemmer

Varamedlemmer

Formannskapets faste medlemmer
Ordfører – leder
Varaordfører – nestleder

Formannskapets varamedlemmer

Viltnemnda

 

Medlemmer

Varamedlemmer

Henrik Alstad – leder
Torbjørn Sirum – nestleder
Eva Brøndbo 
Tove Løvås
Bård Olav Leangen
Einar Sve


1.        Øystein Skei
2.
        Vegard Austmo
3.
        Liv R Eriksen
4.
        Olav Støre
5.
        Nils Vestrum
6.
        Torbjørn Moås

Repskap Innherred interkommunale legevakt

 

Medlemmer

Varamedlemmer (personlige)

Arne Solem
Heidi Flaten

Gudny Ronglan
Randi Skjetnemark
^

 

 

 

PS 72/07 Reguleringsplan Nossumhyllan - endring

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.11.2007 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomtieens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer i bestemmelser sist rev. 29.08.07:

Deretter vedtas endring av reguleringsplan for Nossumhyllan, sammen med til hørende plankart.

Utbygger bes vurdere å tilrettelegge for alternativ oppvarming basert på fornybare energikilder.

Statens vegvesen anmodes om å vurdere avkjørselsmulighetene på Nossum. ^

 

 

PS 73/07 1719/314/317 - Reguleringsplan for deler av felt MI2 - Moan

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.11.2007 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer i bestemmelsene:

·         § 3, 1. ledd: Følgende setning tas ut: ”- Byggehøyder er vist på plankartet og er sammenfallende med maks tillatte byggehøyder i reguleringsplanen”

·         § 3, 2. ledd erstattes med: ”- Utnyttelsesgrad i byggeområdene: %-BYA = 100 %. Maks 3000 m2 bruksareal kan utnyttes til detaljhandel.”

·         § 3, 4. ledd: ”Bør” endres til ”skal”.

Det tilføyes plankartets tegnforklaring at omriss av planlagt bebyggelse er veiledende.

Vedlagte reguleringsplan m/bestemmelser, for eiendommene 1719/314/317 + 382 på Moan, med overnevnte endringer, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1.

Bebyggelsen anbefales lagt til rette for vannbåren oppvarming med fornybare energikilder.

Oversendelsesforslag:

I forbindelse med sak 108/07 og videre utbygging av Moan, bes administrasjonen utrede muligheter for alternative energi-/varmekilder for oppvarming av nåværende og fremtidig bygg på området.

Det bør spesielt undersøkes hvilke tilskuddsordninger som forefinnes. ^

 

 

 

PS 74/07 Opprettelse av politiråd

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.11.2007 - video

Forslag i møte:

Karl M. Buchholdt (V) fremmet følgende forslag:

Nytt punkt 3 – Endres til:

Hovedsatsningsområder er å forebygge kriminalitet, rusmisbruk, atferdsproblematikk og andre problemer som følge av rus og kriminalitet.

Karl M. Buchholdt (V) fremmet følgende oversendelsesforslag – oversendes politirådet:

1. Kommunestyret ber politirådet utarbeide en egen samordningsplan for lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. Planen legges frem for behandling i kommunestyret i andre halvår 2008.

2. Politirådet skal ha rådgivende medvirkning i kommuneplanleggingen i Levanger, blant annet i tilrettelegging av kriminalitetsforebyggende arbeid og tiltak rettet mot barn og unge.  

3. Politirådet bes se på muligheten for en samordning av ressurser mellom kommune og politi i forhold til utmarksforvaltning.

Karl M. Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt pkt:

Politirådet skal utarbeide årsmeldinger for sin virksomhet. Disse skal behandles av Levanger kommunestyre.

Avstemning:

Buchholdts forslag til nytt pkt. 3 vedtatt med 19 mot 16 stemmer.

Buchholdts tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Buchholdts oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt politirådet.

Formannskapets innstilling, med endringer og tillegg i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.        Som et ledd i samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) opprettes det politiråd i Levanger kommune.

2.        Rådet består av ordfører, rådmann og lensmann.

3.        Hovedsatsningsområder er å forebygge kriminalitet, rusmisbruk, atferdsproblematikk og andre problemer som følge av rus og kriminalitet.

4.        Politirådet skal utarbeide årsmeldinger for sin virksomhet. Disse skal behandles av Levanger kommunestyre.

OVERSENDELSESFORSLAG – oversendes Politirådet:

1. Kommunestyret ber politirådet utarbeide en egen samordningsplan for lokale kriminalitetsforebyggende tiltak. Planen legges frem for behandling i kommunestyret i andre halvår 2008.

2. Politirådet skal ha rådgivende medvirkning i kommuneplanleggingen i Levanger, blant annet i tilrettelegging av kriminalitetsforebyggende arbeid og tiltak rettet mot barn og unge.       

3. Politirådet bes se på muligheten for en samordning av ressurser mellom kommune og politi i forhold til utmarksforvaltning.  ^

 

 

PS 75/07 Overgrepsmottak for Nord-Trøndelag i Levanger

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.11.2007 - video

Vedlegg utsendt:

Notat fra rådmannen PDF

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.        Det opprettes et interkommunalt Overgrepsmottak for alle kommunene i Nord-Trøndelag i samsvar med SHDir´s Veileder IS-1457.

Overgrepsmottaket lokaliseres til Sykehuset Levanger.

Det forutsettes oppstart 01.11.07.

2.        Overgrepsmottaket prosjektorganiseres med Levanger kommune som administrativt ansvarlig og tilknyttet enhet Helse-Rehabilitering.

Det beregnes en administrativ ressurs som koordinator for Overgrepsmottaket tilsvarende 20% som er inkludert i faste utgifter beregnet for etableringen.

Rådmannen får fullmakt til å forhandle fram nødvendige samarbeidsavtaler med HF Helse Nord-Trøndelag Sykehuset Levanger, de øvrige kommuner i Nord-Trøndelag og andre samarbeids- og oppfølgingsinstanser knyttet til mottaket.

3.        Kostnad 2007 dekkes av allerede tildelte oppstartsmidler på 750 000 kr.

Levanger kommunes andel for 2008 er 70 000 kr.

Kostnader faktureres årlig etter regnskapsavslutning, med fradrag/tillegg for foregående års hhv overskudd/underskudd

4.     Ordningen evalueres etter ett års drift.  ^

 

 

 

PS 76/07 Samarbeidsavtale med MOT

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.11.2007 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Samarbeidsavtale om Lokalsamfunn med MOT mellom Levanger kommune og MOT godkjennes med virkning fra 01.01.08. Kommunens bidrag belastes sentralt avsatte kompetanseutviklingsmidler. ^

 

 

 

PS 77/07 Rullering av handlingsprogram – anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2007/-08

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.11.2007 - video

Utdelt i møte:

Skriv fra Levanger Idrettsråd – spillemidler 2008 – prioritering fra Levanger Idrettsråd.

Forslag i møte:

Per Anker Johansen (DNA) fremmet følgende endringsforslag:

Kategori I: Ordinære anlegg

Pkt. 1-3 som rådmannens forslag.

4.            Sp.kl. Nessegutten – Kunstgress, fotball – Nesset (Nesseguttbanen)

5.            Levanger kommune – Svømmebasseng – Ytterøy

Pkt. 6-12 som rådmannens forslag.

Avstemning:

Johansens forslag, kategori I – ordinære anlegg, vedtatt med 30 mot 5 stemmer.

Driftskomiteens forslag, kategori II – nærmiljøanlegg, enstemmig vedtatt.

Driftskomiteens forslag, uprioriterte, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Følgende forslag til handlingsprogram for anlegg for idrett og fysisk aktivitet for 2007/-08 vedtas:

Kategori I: Ordinære anlegg

1.             Frol il – Ski-/skiskytteranlegg – Storlidalen

2.             Statsbygg – Idrettshall – Røstad

3.             Statsbygg – Svømmehall – Røstad

4.             Sp.kl. Nessegutten – Kunstgress, fotball – Nesset (Nesseguttbanen)

5.             Levanger kommune – Svømmebasseng – Ytterøy

6.             Levanger jeger og fisk - Vilt-/elgskytebane – Torsbustaden

7.             Levanger kommune – Idrettshall/gymsal – Frol oppvekstsenter

8.             N-T fylkeskommune/Levanger vgs. – Idrettsgulv - Levangerhallen

9.             Ok-Skøynar – O-kart – Stokkvola – Åsen

10.           Skogn il – Kunstgress, fotball – Remyra stadion – Skogn

11.           Levanger Fritidspark – Lys, tennis – Moan

12.           Levanger jeger og fisk – Jaktskyting/rekruttbane – Torsbustaden

Kategori II: Nærmiljøanlegg

1.             Halsan Momarka os., Skole – Aktivitetsområde – Halsan skole

2.             Åsen oppvekstsenter – Ballbinge – Åsen skole

Uprioriterte:

·         Stall – Staup – Levanger vg. skole/N-T fylkeskommune

·         Tilrettelegging av friluftsområde – Tinnbuen/Åsenfjorden – Levanger kommune

·         Kunstgress – Elberg/Levanger – Il Sverre

·         O-kart – Gryte-Langås/Skogn – OK Skøynar

·         Løpebane – Ronglan stadion – Roglan il

·         Tidtakerbu – Ronglan (lysløype) – Ronglan il

·         Turvei/adkomst – Levanger Arboretum

·         O-kart – Storåsen – Frol il.

·         O-kart – Nybrotta/Tomtvatnet – Frol il.

·         O-kart – Langåsdammen/Masteråsen – Frol il.

·         O-kart – Granamarka – Frol il.

·         Idrettshus – uvisst – Levanger judoklubb

·         Idrettshus – Moan/Levanger – Levanger fritidspark/Levanger kommune.

·         Velodrom – uvisst

·         Aktivitetsområde – Levanger stadion – Levanger kommune

·         Sjøsport/brygge – Laberget – Laberget leirsted

·         Ballbinge – Markabygda – Markabygda il/skole

·         Idrettshus – Sjøbadet – Innherred seilforening

·         Skileikanlegg – Åsenfjellet/Skihytta – Il. Aasguten ^

 

 

 

PS 78/07 Felles lokal forskrift om vann og avløpsgebyrer for Levanger, Verdal, Steinkjer og Inderøy

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 31.10.2007

Forslag i møte:

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Det utarbeides en prismodell som sikrer at brukere i Levanger ikke får høyere kostnader enn det som er tilfellet i dag, og i samsvar med lovverket mht kravet om kun kostnadsdekning på tjenesten.

Modellen skal også sikre at eldre og enslige blir spesielt hensyntatt grunnet sitt lave vannforbruk.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Aalbergs forslag enstemmig vedtatt oversendt.

INNSTILLING:

Forslag til revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer vedtas.

OVERSENDELSESFORSLAG:

Det utarbeides en prismodell som sikrer at brukere i Levanger ikke får høyere kostnader enn det som er tilfellet i dag, og i samsvar med lovverket mht kravet om kun kostnadsdekning på tjenesten.

Modellen skal også sikre at eldre og enslige blir spesielt hensyntatt grunnet sitt lave vannforbruk.

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.11.2007 - video

Forslag i møte:

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Oversendelsesforslag (vedtatt i formannskapet 31.10.07) endres til:

Forskrift om vann- og avløpsgebyr for kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer:

§ 3 Definisjoner

§        Stipulert forbruk

Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal

Endres til:

§ 3 Definisjoner

§        Stipulert forbruk

Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal og antall beboere.

Antall beboere kategoriseres i 2 grupper, 1 person og 2 eller flere personer

Karl M. Buchholdt (V) fremmet følgende forslag:

Endringsforslag

§ 5 kulepunkt 1 endres til:

● Ved nybygg.

§ 5 siste avsnitt endres til:

Ved gjenoppføring av bygning etter brann eller riving innen 5 år skal tilknytningsgebyrer ikke betales ved tilknytning til samme ledninger for tilsvarende bygg.

Avstemning:

Aalbergs forslag enstemmig vedtatt oversendt.

Buchholdts forslag, § 5 kulepunkt 1,  avvist med 31 mot 4 stemmer.

Buchholdts forslag, § 5 siste avsnitt,  avvist med 20 mot 15 stemmer.

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til revidert forskrift om vann- og avløpsgebyrer vedtas.

OVERSENDELSESFORSLAG:

Forskrift om vann- og avløpsgebyr for kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer:

§ 3 Definisjoner

§        Stipulert forbruk

Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal

Endres til:

§ 3 Definisjoner

§        Stipulert forbruk

Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal og antall beboere.

Antall beboere kategoriseres i 2 grupper, 1 person og 2 eller flere personer ^

 

 

 

PS 79/07 Avslutning gamle investeringsprosjekter/regnskapsrydding

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.11.2007 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Ikke avsluttede prosjekter fra perioden før 1994 tom 1999 som utgjør et samlet påløp på kr. 7.104.663,39 avsluttes og finansieres på følgende måte:

Bruk av ubundne investeringsfond (kto 2530201-2530633)                        kr. 1.033.626,19

Bruk av kapitalfond/overskudd 2006 avsatt                                                 kr. 1.402.791,81

Bruk av ubrukte lånemidler tidligere opptatt/ikke anvendt                         kr.  3.793.245,39

Bruk av ubrukte lånemidler (kto 2915048)                                                      kr.      875.000,-

SUM FINANSIERING                                                                                       Kr. 7.104.663,39 ^

 

 

 

 

PS 80/07 KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2007

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.11.2007 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1. Kommunestyret tar kvartalsrapport for 3. kvartal 2007 til etterretning.
  2. Kommunestyret ser med bekymring på at enkelte resultatenheter varsler mulige overskridelser på budsjettrammen for 2007. Alle enheter pålegges streng budsjettdisiplin og prioritering for å unngå overskridelser ved årets slutt.  ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside
^