Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 16.04.08, kl. 10:00-18:40, kommunestyresalen
<< møtekalender
<< | >>

 

Si DIN mening i sakene
Sakliste som PDF
Hovedutskrift som PDF

SAKLISTE:   |  som PDF (1,2MB)   -  hovedutskrift som PDF

Åpning, opprop video
Natteravner - appell/oppfordring fra Jann Karlsen, KRF video

PS 24/08

Reguleringsplan for Kjønstadmarka boligfelt etappe I

saksutredning

vedtak video

PS 25/08

Reguleringsplan Lo vestre - "Lobakk-hagen" - 1719/232/9

saksutredning

vedtak video

PS 26/08

Oversendelsesforslag fra kommunestyret- Tilskudd til dekning av kostnader for å holde løypetracéer og lysløyper tilgjengelig i kommunen

saksutredning

vedtak video

PS 27/08

Oversendelsesforslag fra kommunestyret- Modell for fordeling av regnskapsoverskudd/ -underskudd

saksutredning

vedtak video

PS 28/08

Byer i Midt-Norge - samarbeidsavtale

saksutredning

vedtak video

PS 29/08

Partnerskapsavtale mellom Innherred samkommune, Levanger kommune, Verdal kommune og Høgskolen i Nord-Trøndelag

saksutredning

vedtak video

PS 30/08

Samarbeidet mellom Levanger og Verdal kommune - forstudie

saksutredning

vedtak video

PS 31/08

Rinnleiret - salg av næringsareal

saksutredning

vedtak video

PS 32/08

Vedtekter Levanger Ungdomsråd

saksutredning

vedtak video

PS 33/08

Regionsamarbeidet Frostating -  forslag til nye vedtekter

saksutredning

vedtak video

FO 4/08

Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) -  Offentlighet og demokrati

-

beh. video

FO 5/08

Interpellasjon fra Kristin Aas (DNA) - Kvalitet i utdanningen

-

beh. video

FO 6/08

Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - SkatteFUNN i Levanger

-

beh. video

FO 7/08

3 spørsmål fra Einar Vandvik (V) – ang akutt uforutsett svikt i drikkevannsforsyningen i det kommunale ledningsnettet

-

beh. video

FO 8/08

Spørsmål fra Hanne Lilleberg (SV) ang økte henvendelser til PPT

-

beh. video

Av utvalgets medlemmer møtte 35 av 35.
Oppmøte:

Representant Møtte Merknad

Svarva, Robert

DNA

Ordfører

x

 

Heieraas, Hans Edvard

SP

Varaordfører

x

 

Nesgård, Gunnhild M Ø

DNA

Medlem

x

 

Hojem, Anne-Grethe

DNA

Medlem

x

 

Rehtmar, Flemming

DNA

Medlem

x

 

Strid, Olav

DNA

Medlem

-

 forfall

Johansen, Per Anker

DNA

Medlem

-

 forfall

Aas, Kristin

DNA

Medlem

x

 

Krogstad, Anne Grete

DNA

Medlem

x

 

Rad, Saadat Arman

DNA

Medlem

x

 

Løvås, Tove Irene

DNA

Medlem

x

 

Granås, Asle

DNA

Medlem

x

 

Gausen, Fanny Sofie

DNA

Medlem

-

 forfall

Bullen, Kjell

DNA

Medlem

x

 

Jørstad, Ole Rogstad

SP

Medlem

x

 

Skogstad, Jorunn

SP

Medlem

x

 

Reberg, Alf Magnar

SP

Medlem

x

 

Solem, Arne

SP

Medlem

x

 

By, Siv

SP

Medlem

x

 

Aalberg, Hans-Arne

FRP

Medlem

x

 

Persøy, Geir Tore

FRP

Medlem

x

 

Silkoset, Mia Therese

FRP

Medlem

-

 forfall

Johansen, Inge

FRP

Medlem

-

forfall

Trøite, Jostein

SV

Medlem

x

 

Lilleberg, Hanne E

SV

Medlem

x

 

Løvås, Gunnar Morten

SV

Medlem

x

 

Skjerve, Ragnhild Torun

SV

Medlem

x

 

Bangstad, Einar Theodor

H

Medlem

x

 

Bye, Nina Bakken

H

Medlem

x

 

Haugberg, Gerd

H

Medlem

x

 

Buchholdt, Karl Meinert

V

Medlem

x

 

Flaten, Heidi

V

Medlem

x

 

Vandvik, Einar

V

Medlem

x

 

Haugan, Britt Tønne

KRF

Medlem

x

 

Karlsen, Jann

KRF

Medlem

x

 

Nordahl, Lill Kristin

DNA

Varamedlem 1

x

(Per A. Johansen)

Nordli, Arild

DNA

Varamedlem 3

x

(Strid)

Fevang, Anne Hagen

DNA

Varamedlem 4

x

(Gausen)
Brustad, Asbjørn

SP

Varamedlem 1

x

(Jørstad), sak 24
Pettersen, Olin Halgeir

FRP

Varamedlem 1

x

(Silkoset)
Øyen, Solgunn

FRP

Varamedlem 3

x

(I. Johansen)

Fra administrasjonen møtte:

Ola Stene

rådmann

Alf Birger Haugnes

kommunalsjef

Trude Nøst

kommunalsjef

Åsmund Brygfjeld

web-ansvarlig

Merknader -  ^

Fra 10:00 – 14:30 ble det avholdt dialogseminar

Interpellasjoner og spørsmål:

FO 4/08 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) -  Offentlighet og demokrati - video

Buchholdt fremmet følgende forslag i forbindelse med interpellasjonen:

Ordføreren besvarte interpellasjonen.

Forslaget fra Buchholdt ble avvist med 25 mot 10 stemmer.

FO 5/08 Interpellasjon fra Kristin Aas (DNA) - Kvalitet i utdanningen - video

Ordføreren besvarte interpellasjonen.

FO 6/08 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - SkatteFUNN i Levanger - video

Ordføreren besvarte spørsmålet

FO 7/08 3 spørsmål fra Einar Vandvik (V) – ang akutt uforutsett svikt i drikkevannsforsyningen i det kommunale ledningsnettet - video

Ordføreren besvarte spørsmålene.

FO 8/08 Spørsmål fra Hanne Lilleberg (SV) ang økte henvendelser til PPT - video

Ordføreren besvarte spørsmålet. -  ^


 

 

 

 

PS 24/08 Reguleringsplan for Kjønstadmarka boligfelt etappe I

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.04.2008 - video

Inhabilitet:

Ole Jørstad, SP, fratrådte som inhabil i saken. Asbjørn Brustad, SP, tiltrådte.

Forslag i møte:

Einar Vandvik (V) fremmet følgende utsettelsesforslag:

Sak 24/08 Reguleringsplan for Kjønstadmarka utsettes til vi har fått inn uttalelse fra kommunens barne- og ungdomsrepresentant.

Einar Vandvik (V) fremmet følgende endringsforslag:

1.       Ballløkka legges til område B1 og FL 2 i forlengelse av barnehagen.

Einar Vandvik (V) fremmet følgende tilleggsforslag:

2.       Utbygger pålegges å kartlegge Radonforekomsten i utbyggingsområdet. Dersom målingene viser forekomst av Radon som kan føre til verdier over anbefalt grense, skal boligene sikres mot dette på en forsvarlig måte.

Avstemning:

Vandviks utsettelseforslag ble avvist med 28 mot 7 stemmer.

Vandviks endringsforslag ble avvist med 28 mot 7 stemmer.

Vandviks tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.  Det gjøres følgende endringer på plankartet:

a)  Balløkken tas ut av planen.

b)  Vegen V1 tas ut på strekningen mellom krysset med V2 og plangrense v/balløkke.

c)  Fortauet langs V1 forlenges sydover like forbi kryss med eksisterende veg, og det tegnes inn gangfelt over V1 ved enden av fortauet. Dette forutsettes løst uten å berøre gnr. 7/34 med tilførselsveg i bredde minst 3,0 m.   

2.   Reguleringsbestemmelsene endres jfr. tilrådinger i sakens konklusjon punkt 2 a-o.

Pkt. j) § 3.1 andre avsnitt første setning endres til: ”Garasjer eller carporter kan ha maks mønehøyde 5,0 m over planert terreng foran høyeste fasade” tas ut..

Opprinnelig forslag vedr. garasjers høyde på 4 meter opprettholdes.

3.   Reguleringsplan m/bestemmelser for Kjønstadmarka, datert 13.06.06, sist rev. 17.04.07, med endringer som anført ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr.1.

4.  Følgende veg- og områdenavn vedtas innenfor planområdet:

V1 (fra Gjemblevegen og til kryss med V2)

Kjønstadvegen

V2 (hovedadkomstvegen i boligfeltet)

Nordengbakkan

V4 (andre stikkveg fra V2)

Nylandet

V6 (tredje stikkveg fra V2)

Kælvtrøa

B1 og FL2 (byggeområde og felles lekeplass)

Tronnofoten

5.  Følgende vegnavn vedtas utenfor planområdet:

Kommunal veg fra kryss Nordsivegen/Gjemlevegen
t.o.m. snuplass nedenfor Nordal.

Sjøvegen

Kommunal veg fra kors på Kjønstadplatået til Skarpenget

Skrivarbergvegen

6.  Bebyggelsen bør tilrettelegges for oppvarming med fornybar energi.

7.  Opparbeidelse av ballplass på tomteselskapets grunn, fortrinnsvis i kommunedelplanens område F7, tas inn i utbyggingsavtale.

V3 får navnet Klostervegen

Begrunnelse:

Det var tre kloster som sto som eiere av hver sine parter av den historiske gården Kjønstad i perioder/tiden fram til reformasjonen.

8. Utbygger pålegges å kartlegge Radonforekomsten i utbyggingsområdet. Dersom målingene viser forekomst av Radon som kan føre til verdier over anbefalt grense, skal boligene sikres mot dette på en forsvarlig måte. -  ^

 

 

 

PS 25/08 Reguleringsplan Lo vestre - "Lobakk-hagen" - 1719/232/9

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.04.2008 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer i bestemmelser datert 12.09.07:

 • Pkt. 3.2 1. setning endres til: BRA = 100m2 for hytte/fritidshus inkludert BRA = 10 m2 for uthus/anneks.

Det gjøres følgende endringer på plankart datert 12.09.07:

 • Tomtene skal avgrenses av markslagsgrensen mot dyrka jord.
 • Det presiseres i tegnforklaringa at omriss av planlagt bebyggelse er veiledende.
 • Parkeringsplass P1 tegnes med 12 meter bredde, og resten av arealet ut mot vegen avsettes til landbruk.
 • Vei nr. 1 tegnes med kurver i ”svingene”.
 • Det tegnes inn sikttrekanter ved avkjørsler.

Deretter vedtas Reguleringsplan Lo vestre - "Lobakk-hagen" - 1719/232/9 -  ^

 

 

PS 26/08 Oversendelsesforslag fra kommunestyret- Tilskudd til dekning av kostnader for å holde løypetracéer og lysløyper tilgjengelig i kommunen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.04.2008 - video

Forslag i møte:

Asle Granås (V) fremmet følgende alternativt forslag:

De lag og foreninger som tilbyr rekreasjon i form av oppkjørte skispor i lysløyper og utmark, bør kunne søke på og kan få tildelt en andel av en årlig vedtatt avsetning. Tilskuddet skal kun gjelde:

 • Innkjøp av løypemaskiner
 • Utstyr til løypemaskiner

I forslaget til økonomiplan og driftsbudsjett søkes avsatt et årlig beløp på kr. 250.000 fra og med år 2009.

Arne Solem (SP) fremmet følgende endringsforslag til formannskapets innstilling:

De lag og foreninger som tilbyr rekreasjon i form av oppkjørte skispor i lysløyper og utmark, kan søke på å få tildelt...

Avstemning:

Granås sitt forslag ble vedtatt med 22 mot 13 stemmer.

VEDTAK:

De lag og foreninger som tilbyr rekreasjon i form av oppkjørte skispor i lysløyper og utmark, bør kunne søke på og kan få tildelt en andel av en årlig vedtatt avsetning. Tilskuddet skal kun gjelde:

 • Innkjøp av løypemaskiner
 • Utstyr til løypemaskiner

I forslaget til økonomiplan og driftsbudsjett søkes avsatt et årlig beløp på kr. 250.000 fra og med år 2009.  -  ^

 

 

PS 27/08 Oversendelsesforslag fra kommunestyret- Modell for fordeling av regnskapsoverskudd/ -underskudd

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.04.2008 - video

Forslag i møte:

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende endringsforslag:

 • Endre fordelingsnøkkel ved overskudd fra 75/25 til 50/50.
 • Overforbruk/merforbruk, fører ikke til reduksjon i neste års budsjett.

-          underskudd dekkes først fra evt. tidligere avsatt overskudd.

Avstemning:

Ved alternativ votering mellom Formannskapets innstilling og Aalberg sitt forslag ble innstillingen vedtatt med 24 mot 11 stemmer.

VEDTAK:

Vedlagte modell for fordeling av regnskapsoverskudd/ -underskudd vedtas som en prøvemodell fra og med regnskapsavleggelse 2007. Resultatet av beregningene og forslag til fordeling vil bli lagt fram til politisk behandling på lik linje med behandlingen av budsjettreguleringer.  -  ^

 

 

PS 28/08 Byer i Midt-Norge - samarbeidsavtale

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.04.2008 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Samarbeidsavtalen mellom byene i Midt-Norge godkjennes. -  ^

 

 

PS 29/08 Partnerskapsavtale mellom Innherred samkommune, Levanger kommune, Verdal kommune og Høgskolen i Nord-Trøndelag

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.04.2008 - video

Forslag i møte:

Hans Aalberg (Frp) fremmet følgende forslag:

Under kommune skal punktet:

·         Utvikle ” Utvikle Campus Røstad til en integrert del av Levanger by gjennom utvikling av aksen Moan – Bykjernen – Havna – Flerbrukshallen/Trønderhallen – Campus Røstad

fjernes.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak ble vedatt med 31 mot 4 stemmer som ble avgitt for Aalberg sitt forslag.

VEDTAK:

1.        Levanger kommune inngår Partnerskapsavtale med Høgskolen i Nord-Trøndelag sammen med Verdal kommune og Innherred samkommune.

2.        Ordføreren får fullmakt til å undertegne avtalen. -  ^

 

 

PS 30/08 Samarbeidet mellom Levanger og Verdal kommune - forstudie

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.04.2008 - video

Forslag i møte:

Forslag fra Hans Heieraas fremmet følgende forslag på vegne av AP, SP og KrF :

1.       Levanger kommunestyre tar notat fra forstudien om kommunesamarbeid mellom Levanger og Verdal (ISK 3) til orientering

2.       Levanger kommunestyre mener at samkommuneforsøket i stor grad har vært vellykket, det har i høy grad bidratt til å forbedre samarbeidsklimaet mellom de to kommunene. Det er viktig at det gode samarbeidsklimaet videreføres. Kommunestyret mener videre at samarbeidet har gitt betydelige økonomiske- og kompetansemessige gevinster, på flere områder, som har kommet innbyggerne i de to kommunene til gode. Samtidig er politisk styring ivaretatt på en god måte gjennom samkommunestyret.

3.       Levanger kommunestyre går inn for at det søkes om et nytt ISK 3-prosjekt etter at inneværende toårsperiode er over. Det vil være viktig med god kontakt med fylkesmann og departement gjennom prosessen med å utforme en ny søknad.

4.       ISK 3 bør legge stor vekt på å prøve ut samkommunen som interkommunal samarbeidsmodell, f.eks med ISK som vertskommune for andre kommuner. En bør videre vurdere praktiseringen av arbeidsgiverpolitikken f.eks gjennom felles administrasjonsutvalg – felles AMU m.m.

5.       Levanger kommunestyre mener det vil være økonomiske- og kompetansemessige fordeler ved å legge nye områder/deler av områder, inn i en søknad om ISK 3, slik at en får utprøvd dette. Dette må utredes i prosessen med å utforme en ny søknad.

6.       Det vil være gunstig å samkjøre en søknad om ISK 3 med søknader om andre mulige samkommuneforsøk. Tidsmessig samordning med en eventuell søknad fra Midtre Namdal vil derfor være naturlig.

Forslag til tillegg fra Karl M. Buchholdt, V:

2.       Levanger kommunestyre ber rådmannen legge frem for kommunestyret plan for avvikling av samkommuneforsøket innen august 2008.

3.       Levanger kommunestyre ber rådmannen legge frem for kommunestyret plan for videreføring av samarbeid mellom Levanger kommune og Verdal kommune i annen, lovregulert form innen november 2008. Ny samarbeidsform skal være innført før samkommuneforsøket avvikles.

Avstemning:

Buchholdt sitt forslag fikk 3 stemmer.

Heieraas sitt forslag fikk 24 stemmer

Innstillingen fikk 8 stemmer.

Heieraas sitt forslag ble dermed vedtatt

VEDTAK:

 1. Levanger kommunestyre tar notat fra forstudien om kommunesamarbeid mellom Levanger og Verdal (ISK 3) til orientering
 2. Levanger kommunestyre mener at samkommuneforsøket i stor grad har vært vellykket, det har i høy grad bidratt til å forbedre samarbeidsklimaet mellom de to kommunene. Det er viktig at det gode samarbeidsklimaet videreføres. Kommunestyret mener videre at samarbeidet har gitt betydelige økonomiske- og kompetansemessige gevinster, på flere områder, som har kommet innbyggerne i de to kommunene til gode. Samtidig er politisk styring ivaretatt på en god måte gjennom samkommunestyret.
 3. Levanger kommunestyre går inn for at det søkes om et nytt ISK 3-prosjekt etter at inneværende toårsperiode er over. Det vil være viktig med god kontakt med fylkesmann og departement gjennom prosessen med å utforme en ny søknad.
 4. ISK 3 bør legge stor vekt på å prøve ut samkommunen som interkommunal samarbeidsmodell, f.eks med ISK som vertskommune for andre kommuner. En bør videre vurdere praktiseringen av arbeidsgiverpolitikken f.eks gjennom felles administrasjonsutvalg – felles AMU m.m.
 5. Levanger kommunestyre mener det vil være økonomiske- og kompetansemessige fordeler ved å legge nye områder/deler av områder, inn i en søknad om ISK 3, slik at en får utprøvd dette. Dette må utredes i prosessen med å utforme en ny søknad.
 6. Det vil være gunstig å samkjøre en søknad om ISK 3 med søknader om andre mulige samkommuneforsøk. Tidsmessig samordning med en eventuell søknad fra Midtre Namdal vil derfor være naturlig. -  ^

 

 

 

PS 31/08 Rinnleiret - salg av næringsareal

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.04.2008 - video

Forslag i møte:

Tilleggsforslag fra Jostein Trøite (SV):

Av overskuddet fra salget, avsettes 2,5 mill kr til et fond som kan benyttes til museumsarbeidet på Rinnleiret. Avkastningen av fondet øremerkes til drift/vedlikehold av vernede bygninger.

Forslag til tillegg fra Karl M. Buchholdt, (V):

Nytt punkt 4.

4.       Levanger kommune skal utarbeide en utviklingsplan for det vernede området på Rinnleiret. Planen skal inneholde en oversikt i forhold til drift og vedlikehold for det vernede området.

Avstemning:

Trøites tilleggsforslag ble vedtatt med 20 mot 15 stemmer

Buchholdts tilleggsforslag ble avvist med 19 mot 16 stemmer

Formannskapets innstilling med tillegg foreslått av Trøite ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.                   Levanger næringsselskap as får fullmakt til å avhende næringsareal på Rinnleiret. Salg foregår etter de retningslinjer som er satt i Næringsselskapet.

2.                   Overskudd fra salget avsettes til kommunens kapitalfond.

3.                   Kommunens investeringsbudsjett for 2008 endres som følger:

·         Salg av næringsareal/bygninger økes med 13 mill kr

·         Avsetning til kapitalfond økes med 13 mill kr

4.                   Av overskuddet fra salget, avsettes 2,5 mill kr til et fond som kan benyttes til museumsarbeidet på Rinnleiret. Avkastningen av fondet øremerkes til drift/vedlikehold av vernede bygninger. -  ^

 

 

 

PS 32/08 Vedtekter Levanger Ungdomsråd

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.04.2008 - video

Forslag i møte:

Brit Tønne Haugan (KrF) fremmet følgende tillegg:

(med vararepresentanter)

Avstemning:

Brit Tønne Haugans forslag ble enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling med endring foreslått av Haugan ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.        De nye vedtektene for Levanger Ungdomsråd godkjennes med følgende endring:

Vedtektenes § 1.1:

Ungdomsrådet skal legge fram årsmelding for kommunestyret.....

Vedtektenes § 2.2:

Studieveiledning endres til studiespesialisering.

(med vararepresntanter) settes inn.

2.        Rådmannen peker ut egen kontaktperson for oppfølging og tilrettelegging av ungdomsrådets arbeid. -  ^

 

 

PS 33/08 Regionsamarbeidet Frostating -  forslag til nye vedtekter

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 16.04.2008 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forslag til nye vedtekter for regionsamarbeidet Frostating godkjennes -  ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^