Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 21.05.08, kl. 17:00-21:05, kommunestyresalen
<< møtekalender
<< | >>

 

Si DIN mening i sakene
Sakliste som PDF (7MB)
Hovedutskrift som PDF

SAKLISTE:   |  som PDF (7MB)   - hovedutskrift som PDF

Åpning, opprop, merknader

video

Kulturelt innslag - ”Strykeorkester” fra kulturskolen

video

PS 34/08

Invitasjon til tegning av andeler i Innherred Seniorforum BA

saksutredning

vedtak

video

PS 35/08

Reglement for Eldres Råd, Levanger kommune

saksutredning

vedtak

video

PS 36/08

Høyfartstog - søknad om støtte til utredning og rapport til nasjonal Transportplan 2010-2019

saksutredning

vedtak

video

PS 37/08

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Fv. 119  Eideskorsen - Julsborg

saksutredning

vedtak

video

PS 38/08

Reguleringsplan Kv. Sveet, Åsen sentrum

saksutredning

vedtak

video

PS 39/08

Reguleringsplan for Linus Jenssen tomten - 1719/275/28 + 34, 780

saksutredning

vedtak

video

PS 40/08

Kulturhus i Levanger - Lokalisering

saksutredning

vedtak

video

PS 41/08

Leva fro as - søknad om kommunal garanti

saksutredning

vedtak

video

PS 42/08

NAV Partnerskap i Levanger - godkjenning av samarbeidsavtalen (partnerskapsavtalen) mellom Levanger kommune og NAV stat

saksutredning

vedtak

video

PS 43/08

KomRev Trøndelag IKS - Endring av selskapsavtalen

saksutredning

vedtak

video

PS 44/08

Kontrollutvalgets reglement

saksutredning

vedtak

video

PS 45/08

Kontrollutvalgets årsrapport for 2007

saksutredning

vedtak

video

PS 46/08

Godkjenning av resultatregnskap-/årsrapport 2007 - Levanger Boligforvaltning KF

saksutredning

vedtak

video

PS 47/08

Levanger Boligforvaltning KF - godtgjøring til styret for 2007

saksutredning

vedtak

video

PS 48/08

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

saksutredning

vedtak

video

PS 49/08

Årsregnskap og årsrapport 2007 - Levanger kommune

saksutredning

vedtak

video

FO 9/08

Interpellasjon fra Hans Aalberg (FRP) - Sikre eldres rettigheter med eldreombud

tekst PDF

beh.

video

FO 10/08

Spørsmål fra Einar Vandvik (V)  - Vedtak om estetikkutvalg - manglende oppfyllelse av kommunestyrets vedtak

tekst PDF

beh.

video

FO 11/08

Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Sats på skogen som lokal næringsutvikling og energibærer

tekst PDF

beh.

video

Av utvalgets medlemmer møtte 35 av 35.
Oppmøte:

Representant Møtte Merknad

Svarva, Robert

DNA

Ordfører

x

 

Heieraas, Hans Edvard

SP

Varaordfører

x

 

Nesgård, Gunnhild M Ø

DNA

Medlem

x

 

Hojem, Anne-Grethe

DNA

Medlem

x

 

Rehtmar, Flemming

DNA

Medlem

-

forfall

Strid, Olav

DNA

Medlem

x

 

Johansen, Per Anker

DNA

Medlem

x

 

Aas, Kristin

DNA

Medlem

x

 

Krogstad, Anne Grete

DNA

Medlem

x

 

Rad, Saadat Arman

DNA

Medlem

-

forfall

Løvås, Tove Irene

DNA

Medlem

-

forfall

Granås, Asle

DNA

Medlem

x

 

Gausen, Fanny Sofie

DNA

Medlem

x

 

Bullen, Kjell

DNA

Medlem

x

 

Jørstad, Ole Rogstad

SP

Medlem

x

 

Skogstad, Jorunn

SP

Medlem

x

 

Reberg, Alf Magnar

SP

Medlem

x

 

Solem, Arne

SP

Medlem

x

 

By, Siv

SP

Medlem

x

 

Aalberg, Hans-Arne

FRP

Medlem

x

 

Persøy, Geir Tore

FRP

Medlem

x

 

Silkoset, Mia Therese

FRP

Medlem

-

forfall

Johansen, Inge

FRP

Medlem

x

 

Trøite, Jostein

SV

Medlem

x

 

Lilleberg, Hanne E

SV

Medlem

-

forfall

Løvås, Gunnar Morten

SV

Medlem

x

 

Skjerve, Ragnhild Torun

SV

Medlem

x

 

Bangstad, Einar Theodor

H

Medlem

x

 

Bye, Nina Bakken

H

Medlem

x

 

Haugberg, Gerd

H

Medlem

-

forfall

Buchholdt, Karl Meinert

V

Medlem

x

 

Flaten, Heidi

V

Medlem

x

 

Vandvik, Einar

V

Medlem

x

 

Haugan, Britt Tønne

KRF

Medlem

x

 

Karlsen, Jann

KRF

Medlem

x

 
Granaune, Vegard Riseth

DNA

Varamedlem 2

x

 (T. Løvås)
Nordli, Arild

DNA

Varamedlem 3

x

 (Rehtmar)
Fevang, Anne Hagen

DNA

Varamedlem 4

x

 (Rad)

Holten, Steinar

FRP

Varamedlem 2

x

 (Silkoset)
Heimburg, Morten von

SV

Varamedlem 5

x

 (Lilleberg)
Hveding, Ketil

H

Varamedlem 1

x

 (Haugberg)

Fra administrasjonen møtte:

Ola Stene

rådmann

Rita-Mari Keiserås

formannskapssekretær

Åsmund Brygfjeld

web-ansvarlig

Trude Nøst

kommunalsjef

Alf Birger Haugnes

kommunalsjef

Under behandling av sakene 43-49/08 møtte revisjonsdirektør Tove Melgård og assisterende revisjonsdirektør Terje Wist, begge fra KomRev Trøndelag IKS.

Kulturelt innslag:

§        ”Strykeorkester” fra kulturskolen - video

Orienteringer:
§       
Ungdomsrådet i Levanger v/leder Marius Winje Brustad - video
§       
NAV v/leder Jan Arve Strand - presentasjon PDF, powerpoint - video
§       
Kvalitetskommuneprogrammet v/prosjektleder PDF - Anne Grete Wold - video
§        Bukkebeinurt - henvendelse fra Miljøvernministeren PDF - ordføreren - video

FO 9/08 Interpellasjon fra Hans Aalberg (FRP) - Sikre eldres rettigheter med eldreombud - video

Ordføreren besvarte interpellasjonen.

 

FO 10/08 Spørsmål fra Einar Vandvik (V)  - Vedtak om estetikkutvalg - manglende oppfyllelse av kommunestyrets vedtak - video

Ordføreren besvarte spørsmålet.

 

FO 11/08 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Sats på skogen som lokal næringsutvikling og energibærer - video

Ordføreren besvarte spørsmålet. - ^

 

 


 

PS 34/08 Invitasjon til tegning av andeler i Innherred Seniorforum BA

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.05.2008 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Levanger kommune tegner 20 andeler a 300 kr. i Innherred Seniorforum BA.

Beløpet belastes disposisjonsfondet. - ^

 

 

PS 35/08 Reglement for Eldres Råd, Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.05.2008 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Forslag til Reglement for Eldres Råd, Levanger kommune vedtas. - ^

 

 

PS 36/08 Høyfartstog - søknad om støtte til utredning og rapport til nasjonal Transportplan 2010-2019

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.05.2008 - video

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Levanger kommunestyre ser positivt på at det blir gjennomført en utredning om høyhastighetstog. Finansiering av utredningsarbeidet må tas opp som egen sak når eventuelt regionalt samarbeid om prosjektet blir besluttet.

Robert Svarva (DNA) fremmet følgende forslag til vedtak:

Levanger kommunestyre bevilger kroner 50 000 til utredning av høyfartstog da dette er av stor betydning for vår regionale utvikling.

Representantene Trøite og Svarva trakk sine forslag, og fremmet deretter følgende samordnet forslag til vedtak:

Levanger kommunestyre ser positivt på at det blir gjennomført en utredning om høyhastighetstog.

Levanger kommunestyre bevilger kroner 50 000 til utredning av høyfartstog da dette er av stor betydning for vår regionale utvikling.

Jann Karlsen (KRF) fremmet følgende forslag til vedtak:

Levanger kommunestyre ser positivt på at det blir gjennomført en utredning om høyhastighetstog. Finansiering av utredningsarbeidet må tas opp som egen sak når eventuelt regionalt samarbeid om prosjektet blir besluttet.

Avstemning:

Svarva og Trøites fellesforslag fikk 29 stemmer.

Karlsens forslag fikk 6 stemmer.

Fellesforslaget fra Svarva og Trøite er dermed vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommunestyre ser positivt på at det blir gjennomført en utredning om høyhastighetstog.

Levanger kommunestyre bevilger kroner 50 000 til utredning av høyfartstog da dette er av stor betydning for vår regionale utvikling. - ^

 

 

PS 37/08 Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Fv. 119  Eideskorsen - Julsborg

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.05.2008 - video

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag – til Statens Vegvesen:

Levanger kommunestyre ber om at det ved bygging av gang- og sykkelveg langs FV 119 Eideskorsen – Julsborg, ikke legges hindringer for at fylkesvegen senere kan utbygges mot E6 slik at det blir hovedvegen fra nye og etablerte boligområder på Nesset. Det er stort behov for å lede trafikken fra Nesset til E6 utenom Levanger sentrum.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Trøites oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt Statens Vegvesen.

VEDTAK:

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs Fv. 119 Eideskorsen - Julsborg, datert 01.11.2007, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr.1.

Oversendelsesforslag – til Statens Vegvesen:

Levanger kommunestyre ber om at det ved bygging av gang- og sykkelveg langs FV 119 Eideskorsen – Julsborg, ikke legges hindringer for at fylkesvegen senere kan utbygges mot E6 slik at det blir hovedvegen fra nye og etablerte boligområder på Nesset. Det er stort behov for å lede trafikken fra Nesset til E6 utenom Levanger sentrum.  - ^

 

 

PS 38/08 Reguleringsplan Kv. Sveet, Åsen sentrum

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.05.2008 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer på plankart datert 15.01.08:

 • Område for industri påføres BYA = 70 % og område for bolig påføres BYA = 20 %.

Deretter vedtas reguleringsplan for Kv. Sveet, Åsen sentrum, sammen med til hørende

Bestemmelser datert 15.01.08.. - ^

 

 

PS 39/08 Reguleringsplan for Linus Jenssen tomten - 1719/275/28 + 34, 780

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.05.2008 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Innstillingen vedtatt med 18 mot 17 stemmer.

VEDTAK:

Det vises til Plan- og utviklingskomiteens vedtak den 16.01.08, sak 4/08 og Mesterbygg Innherred AS krav om kommunestyrebehandling.

Det gjøres følgende endringer på plankartet:

·         Det tilføyes tegnforklaringen at omriss av planlagt bebyggelse og parkeringsfelter er en illustrasjon.

Reguleringsplan for Linus Jenssen eiendommen med plankart datert 28.03.07, sist rev. 12.11.07, med bestemmelser sist revidert 03.01.08 nr. c, med endringer som anført ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1

Utbygger bes vurdere å tilrettelegge for alternativ oppvarming basert på fornybare energikilder. - ^

 

 

PS 40/08 Kulturhus i Levanger - Lokalisering

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.05.2008 - video

Inhabilitet:

Geir Tore Persøy (FRP) ble enstemmig vedtatt erklært inhabil i denne saken. Persøy fratrådte møtet under behandlinga av saken.

Forslag i møte:

Kjell Bullen (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt pkt. 3:

Kommunestyret oppfordrer næringssjefen/næringsstyret i kommunen til fortsatt å arbeide med og forene de to alternative prosjektene som det arbeides med for et kulturhus i kommunen.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Bullens tilleggsforslag vedtatt med 33 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

1.        Kommunestyret opprettholder sitt vedtak i k.sak  94/07:

Som følge av en realitetsvurdering av Levanger Kommunes økonomiske situasjon og framtidige utfordringer kan Levanger Kommune verken bygge eller drifte et nytt kulturhus i perioden 2007-2011. Det understrekes at utvikling av havneområdet fremdeles vil ha like stor prioritet.

2.        Etablering av et kulturhus vil skje innenfor rammene for en vedtatt plan. Kommunestyret ønsker ikke å ta stilling til planspørsmålet før de krav plan- og bygningsloven setter til prosedyre for utarbeidelse, medvirkning, offentlig ettersyn etc. er gjennomført for det enkelte alternativ. Det forventes også en avklaring rundt tomt og HiNT sin interesse for prosjektet.

3.        Kommunestyret oppfordrer næringssjefen/næringsstyret i kommunen til fortsatt å arbeide med og forene de to alternative prosjektene som det arbeides med for et kulturhus i kommunen. - ^

 

 

PS 41/08 Leva fro as - søknad om kommunal garanti

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.05.2008 - video

Forslag i møte:

Jorunn Skogstad (SP) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt pkt. 5:

Kommunestyret anmoder om at det tas kontakt med Frosta kommune om å ta 20% av garantiansvaret.

Avstemning:

Innstilingen med Skogstads tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Levanger kommune stiller simpel garanti for lån inntil 10 mill kr for Leva Fro as i forbindelse med anskaffelse av nye lokaler.
 2. Det forutsettes at salgssum for bedriftens lokaler i Kirkegt 75 benyttes til avdrag på lånet og at den kommunale garantien reduseres tilsvarende.
 3. Resterende garantiperiode settes til maksimalt 20 år
 4. Saken går til fylkesmannen i Nord-Trøndelag for godkjenning.
 5. Kommunestyret anmoder om at det tas kontakt med Frosta kommune om å ta 20% av garantiansvaret. - ^

   

 

PS 42/08 NAV Partnerskap i Levanger - godkjenning av samarbeidsavtalen (partnerskapsavtalen) mellom Levanger kommune og NAV stat

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.05.2008 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

1). Vedlagte forslag til endelig samarbeidsavtale (partnerskapsavtale) mellom Levanger kommune og NAV Nord-Trøndelag av 25.04.08, godkjennes.

2).  Nødvendige budsjettreguleringer som følge av etableringen av NAV kontor i Levanger skjer ved den halvårlige reguleringen av kommunebudsjettet for 2008. - ^

 

 

PS 43/08 KomRev Trøndelag IKS - Endring av selskapsavtalen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.05.2008 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

 1. Levanger kommunestyre godkjenner at kommunene Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad trer inn som deltakere i KomRev Trøndelag IKS fra 1. juli 2008
 2. Levanger kommunestyre godkjenner den endrede selskapsavtalen for KomRev Trøndelag IKS. - ^

 

 

PS 44/08 Kontrollutvalgets reglement

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.05.2008 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

1.        Kommunestyret finner at lov og forskrift i stor grad regulerer kontrollutvalgets arbeid og opphever reglementet for kontrollutvalget.

2.        Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer og kommunestyret ønsker at kontrollutvalget i særlig grad skal

 • Søke å bidra til allmenn tillit til at kommunale oppgaver blir ivaretatt på en best mulig måte.
 • Søke å bidra til at innbyggernes rettsikkerhet blir ivaretatt.
 • Søke å bidra til at kommunens ressurser blir utnyttet mest mulig effektivt gjennom hensiktsmessige rutiner og resultatvurderinger.
 • Søke å bidra til at folkestyret fungerer innenfor de rammer kommunestyret og overordnede myndigheter har fastlagt. - ^

 

 

PS 45/08 Kontrollutvalgets årsrapport for 2007

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.05.2008 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2007 til orientering. - ^

 

 

PS 46/08 Godkjenning av resultatregnskap-/årsrapport 2007 - Levanger Boligforvaltning KF

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.05.2008 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Resultatregnskap - og årsrapport 2007 for Levanger Boligforvaltning KF godkjennes. - ^

 

 

PS 47/08 Levanger Boligforvaltning KF - godtgjøring til styret for 2007

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.05.2008 - video

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet på vegne av SP og SV følgende forslag til vedtak.

Godtgjøring til styret for 2007:

Styreleder:               kr 2500.- + kr 500.- pr møte

Styremedlemmer:                       kr 500.- pr møte

Avstemning:

Heieraas sitt forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Godtgjøring til styret for 2007:

Styreleder:               kr 2500.- + kr 500.- pr møte

Styremedlemmer:                       kr 500.- pr møte - ^

 

 

PS 48/08 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.05.2008 - video

Forslag i møte:

Ragnhild Skjerve (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Det gis en orientering i kvartalsrapporten og årsrapport om hvor stor prosentandel av arbeidsstokken som er på tilrettelagte tiltak ved bruk av IA-avtalen og økonomisk refundering fra NAV.

Avstemning:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Skjerves oversendelsesforslag enstemmig vedtatt oversendt administrasjonen

VEDTAK:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.03.08 til etterretning.
 2. Kommunestyret ser alvorlig på at flere resultatenheter varsler fare for merforbruk for 2008. Behovet for streng prioritering og fasthet i forhold til å overholde tildelt ramme understrekes.

Oversendelsesforslag til administrasjonen:

Det gis en orientering i kvartalsrapporten og årsrapport om hvor stor prosentandel av arbeidsstokken som er på tilrettelagte tiltak ved bruk av IA-avtalen og økonomisk refundering fra NAV. - ^

 

 

PS 49/08 Årsregnskap og årsrapport 2007 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 21.05.2008 - video

Forslag i møte:

Ingen 

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

 1. Levanger kommunes årsregnskap for 2007 fastsettes med det regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr. 15.305.988,65

2.       Det regnskapsmessige resultatet for 2007 disponeres slik:

 

Til investeringer                                                                 4,5 millioner kroner

Til kompetansehevingsfond                                            1,5 millioner kroner

Til IA-fond                                                                          1,5 millioner kroner

Overføring av ubrukte midler til enheter                        6,0 millioner kroner

Til disposisjonsfond                                                         1,8 millioner kroner
 

Rådmannens årsrapport for 2007 tas til orientering. - ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^