Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 25.06.08, kl. 17:40-21:20, kommunestyresalen
<< møtekalender
<< | >>

 

Si DIN mening i sakene
Sakliste som PDF
- hefte 1 (sak 50-51)
- hefte 2 (sak 52-59)
- hefte 3 (sak 60-61)
Hovedutskrift som PDF

SAKLISTE:   |  som PDF - hefte 1 (sak 50-51) - - hefte 2 (sak 52-59) - - hefte 3 (sak 60-61)    |  hovedutskrift som PDF

Åpning, opprop og merknader

video

PS 50/08

Trønderhallen - Garanti for spillemidler

saksutredning

vedtak

video

PS 51/08

Reguleringsplan Levanger sentrum

saksutredning

vedtak

video

PS 52/08

Ny pleie- og omsorgsplan for Levanger kommune 2008 – 2025+

saksutredning

vedtak

video

PS 53/08

Estetikkutvalg Levanger kommune

saksutredning

vedtak

video

PS 54/08

Hovedplan veg - rullering

saksutredning

vedtak

video

PS 55/08

Fv. 108 i Åsen, nedklassifisering av deler av vegen til kommunal

saksutredning

vedtak

video

PS 56/08

Fv. 119 Eideskorsen - Julsborg, ny gang-/sykkelveg, overtakelse og finansiering

saksutredning

vedtak

video

PS 57/08

Godtgjøring av overformynderiet - justering

saksutredning

vedtak

video

PS 58/08

Den norske kirke - finansiering av nytt gjerde ved Levanger kirkegård

saksutredning

vedtak

video

PS 59/08

Plan for selskapskontroll i Levanger Kommune for 2008-2011

saksutredning

vedtak

video

PS 60/08

Rapport etter gjennomført selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS

saksutredning

vedtak

video

PS 61/08

Reguleringsplan "Tangvik"- 1719/3/27

saksutredning

vedtak

video

Av utvalgets medlemmer møtte 35 av 35.
Oppmøte:

Representant Møtte Merknad

Svarva, Robert

DNA

Ordfører

x

 

Heieraas, Hans Edvard

SP

Varaordfører

x

 

Nesgård, Gunnhild M Ø

DNA

Medlem

x

 

Hojem, Anne-Grethe

DNA

Medlem

x

 

Rehtmar, Flemming

DNA

Medlem

x

 

Strid, Olav

DNA

Medlem

-

forfall

Johansen, Per Anker

DNA

Medlem

x/-

permisjon fra kl. 20:15

Aas, Kristin

DNA

Medlem

x

 

Krogstad, Anne Grete

DNA

Medlem

x

 

Rad, Saadat Arman

DNA

Medlem

x

 

Løvås, Tove Irene

DNA

Medlem

x

 

Granås, Asle

DNA

Medlem

-

forfall

Gausen, Fanny Sofie

DNA

Medlem

x

 

Bullen, Kjell

DNA

Medlem

x

 

Jørstad, Ole Rogstad

SP

Medlem

x

 

Skogstad, Jorunn

SP

Medlem

x

 

Reberg, Alf Magnar

SP

Medlem

x

 

Solem, Arne

SP

Medlem

x

 

By, Siv

SP

Medlem

x

 

Aalberg, Hans-Arne

FRP

Medlem

x

 

Persøy, Geir Tore

FRP

Medlem

x

 

Johansen, Inge

FRP

Medlem

x

 

Pettersen, Olin Halgeir

FRP

Medlem

x

 

Trøite, Jostein

SV

Medlem

x

 

Lilleberg, Hanne E

SV

Medlem

-

forfall

Løvås, Gunnar Morten

SV

Medlem

x

 

Skjerve, Ragnhild Torun

SV

Medlem

x

 

Bangstad, Einar Theodor

H

Medlem

x

 

Bye, Nina Bakken

H

Medlem

x

 

Haugberg, Gerd

H

Medlem

x

 

Buchholdt, Karl Meinert

V

Medlem

x

 

Flaten, Heidi

V

Medlem

x

 

Vandvik, Einar

V

Medlem

x

 

Haugan, Britt Tønne

KRF

Medlem

x

 

Karlsen, Jann

KRF

Medlem

x

 
Nordli, Arild

DNA

Varamedlem 3

x

(Strid)
Fevang, Anne Hagen

DNA

Varamedlem 4

x

(Granås)
Veimo, Terje Johannes

DNA

Varamedlem 12

x

(Johansen) fra kl. 20:15
Sæther, Sølvi Helene

SV

Varamedlem 3

x

(Lilleberg)

Fra administrasjonen møtte:

Ola Stene

rådmann

Rita-Mari Keiserås

formannskapssekretær

Åsmund Brygfjeld

web-ansvarlig

Alf Birger Haugnes

kommunalsjef

Øystein Sende

kommunalsjef

Dessuten var tilstede:
Tove Melgård revisjonsdirektør
Elin Aune prosjektleder pleie- og omsorgsplan

Per Anker Johansen (DNA) fikk permisjon og forlot møtet kl. 20:15, etter behandling av sak 52/08 Terje Veimo tiltrådte da møtet.

Det ble avholdt følgende generalforsamlinger fra kl. 16.:

Orienteringer:

§        Trivselsbygda (PDF) v/Elin Bjørnstad fra Bygdeungdomslaget, Lars Andre Alstad fra 4H-klubbene i Levanger og Toril Skjørholm fra Bygdekvinnelagene i Levanger - video -  ^

§       Levanger kulturfestival v/Jorunn Skogstad - video

 

 

PS 50/08 Trønderhallen - Garanti for spillemidler

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.06.2008 -  video

Forslag i møte:

Karl M. Buchholdt (V) fremmet følgende utsettelsesforslag:

Levanger kommune vil behandle husleiegaranti og driftsorganisasjon før man tar stilling til eventuell garanti for spillemidler.

Begrunnelse:

Garanti for spillemidler bør i utgangspunktet oppfattes som positivt. Det er imidlertid et sunt økonomisk prinsipp at kommunale garantier først gis når det kommer frem hva det koster å drive nye tiltak.

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende tilleggsforslag – tillegg punkt 2:

Levanger kommune fastholder rammene for årlige driftsutgifter til driftsorganisasjonen Trønderhallen slik det tidligere er gjort vedtak om, jfr. kommunestyresak 35/06.

Avstemning:

Buchholdts utsettelsesforslag avvist med 30 mot 5 stemmer.

Innstillingen, pkt. 1 enstemmig vedtatt.

Innstillingen, pkt. 2 med tillegg i møtet, enstemmig vedtatt.

Innstillingen, pkt. 3 vedtatt med 30 mot 5 stemmer.

VEDTAK:

1.        Kommunen vil fortsatt prioritere Trønderhallen – idrettshall og svømmehall mht. spillemidlene.

2.        Levanger kommune fastholder rammene for årlige driftsutgifter til driftsorganisasjonen Trønderhallen slik det tidligere er gjort vedtak om, jfr. kommunestyresak 35/06

3.        Kommunen vil garantere for spillemidlene ovenfor Statsbygg hvis dette er nødvendig for at anleggsstart kan skje før tildeling blir gitt. -  ^

 

 

PS 51/08 Reguleringsplan Levanger sentrum

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.06.2008 - video

Forslag i møte:

Flemming Rehtmar (DNA) fremmet følgende tilleggsforslag:

Reguleringsplan for Levanger sentrum tas opp til politisk behandling hvert 5. år. Neste gang 2013.

Einar Vandvik (V) fremmet følgende oversendelsesforslag:

  1. Kommunestyret ber om at det utredes muligheten for å steinsette (steinmur) Levangerelva langs begge elvebredder fra Jernbanebrua fram til Holmgangen.

Elvebreddene som gjennom dette utvides, beplantes parkmessig. Gang/sykkelvei legges på begge elvebredder fram til Holmgangen.

Begrunnelse: Elveløpet fra Jernbanebrua og ned til Holmgangen er i dag ca 60 m bred og er ikke noe vakkert syn på fjære sjø. Elva passerer Jernbanebrua i en bredde på ca 20 m og det videre løpet kan derfor innskrenkes noe. Elvebreddene må steinsettes (mures opp med naturstein) og i elveløpet må det legges inn terskler slik at vannspeilet beholdes på fjære sjø. Elvebreddene beplantes og utformes parkmessig med blant annet benker. 

Dette vil forhindre pågående erosjon og vil i tillegg forskjønne sentrum.

  1. Kommunestyret ber om at det i forhandlinger/samtaler med Jernbaneverket taes opp spørsmålet om mulig framtidig bruk av Lokomotivstallen og omliggende areal til friområde/park/allmennyttig formål.

Begrunnelse: Jernbaneområdet i Levanger har 8 - 9 parallelle spor, men det er kun ca 4 -5 av de som brukes.  Området mot elva er foreslått til friområde med gang/sykkelvei og parkering P6. Området bør kunne utvides mot Jernbanebrua og bli et flott nærområde for sentrum Det planlegges undergang under jernbanen fra P6 til Sundgata. Fra området rundt Lokomotivstallen kan det i tillegg anlegges en gang/sykkel-bru (jfr. det som nå er under arbeid på Steinkjer) slik at en kommer rett inn på torgområdet. Dermed bli området rundt Lokomotivstallen en del av parkaksen gjennom byen. Lokomotivstallen kan på sikt bli et tilbud til utøvende kunstnere, for eksempel kunstverksted, (jf.r det som nå skjer på Stjørdal).

Gunnar Løvås (SV) fremmet følgende endringsforslag, nytt punkt 1 j):

Forlengelse av Elvegt. mot Kirkegt. tas ut av planen.

Buchholdt (V) fremmet på vegne av Høyre, Venstre og FRP følgende endringsforslag – til innstillingens punkt 4 d):

Setningen: ”der avgift kan være et av virkemidlene” tas ut av planen.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Kommunestyret ber rådmannen ta kontakt med Sykehuset Levanger med sikte på å sikre tomt til landingsplass for helikopter.

Hans Aalberg (FRP) fremmet følgende oversendelsesforslag:

1.       Fjerne fartshumper i Gml. Kongevei samt oppheve gjennomkjøring forbudt fra Elberg til Røstadlia.

2.       Kartlegging av trafikk sørfra og nordfra:

a.       Hvor skal de?

Gerd Haugberg (H) fremmet følgende oversendelsesforslag:

Turister som kommer til Levanger bør ønskes velkommen med mulighet for 3 timer gratis parkering. Bevis kan hentes ved Servicekontoret.

Avstemning:

Innstillingen, pkt. j, vedtatt med 27 mot 8 stemmer som ble avgitt for Løvås sitt forslag pkt. j.

Buchholdts fellesforslag avvist med 20 mot 15 stemmer.

Rehtmars tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Plan- og utviklingskomiteens innstilling, med tillegg i møtet, enstemmig vedtatt.

Oversendelsesforslag fremmet i møtet oversendt uten realitetsvotering.

VEDTAK:

1.        Reguleringsplan for Levanger sentrum m/bestemmelser og retningslinjer, datert 12.06.07, revidert 27.06.07 og 23.04.08, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 27-2 nr. 1, med følgende endringer-/tillegg:

a)     § 16 Offentlig trafikkområder

·         Det innarbeides nytt punkt: Lyskryss Kirkegt. Bakkegt. 

b)    § 20.11 andre avsnitt permanent uteservering i Tollbugata taes ut

c)     Planbeskrivelsen om fartsgrenser og fartsdempere taes ut av planen og legges   fram som en egen sak.

d)    Det kan i planperioden utredes trafikkregulerende tiltak for å få ned       gjennomgangstrafikken i Kirkegt., der avgift kan være et av virkemidlene.

e)     Vegforbindelse fra Geitingsvollen alt. 2 skal også utredes

f)     Området rundt Levanger videregående sikres til skoleutvidelse.

g)    Veg langs FT2 taes ut. 

h)    Parkeringshus på ”Løvåstomta” i 3 etasjer tas inn i planen

i)      Det avsettes områder til sykkelparkering ved arbeidsplasser og skoler

j)     Transport:

o        Elvegata: Ny avlastningsveg i Elvegata flyttes så langt mot jernbanen som mulig og det tilrettelegges for garasjer og støydemping mellom avlastningsveg og eksisterende bebyggelse i området 09 og 13.

o        Fartsdempende tiltak for Tollbugt. – Torggt., Sjøgt., Kirkegt., Jernbanegt. og flere steder i Kirkegt. tas ut.

k)    Estetikk:

o        Det opprettes estetikkutvalg for Levanger kommune. Når estetiske retningslinjer er utarbeidet for plan- og byggesaksbehandling implementeres disse i reguleringsplan for Levanger sentrum.

2.        Anbefalingene i vedlegg 6; ”Avlastningsveger/turstisystem – Levanger sentrum” (rev. juni 2007), som ligger utenfor planområdet, bearbeides videre og legges inn som en del av premissene for revisjon av kommunedelplan for Levanger sentrum og kommuneplanens arealdel.

3.        Kommunal vedtekt til plan- og bygningslovens § 66, om tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg, gjennomføres.

4.        Prosjektarbeid med følgende innhold igangsettes:

·         Trehusbyen Levanger i kulturhistorisk perspektiv

·         Kulturvernfaglig vurdering av det middelalderske kulturlaget.

·         Ny veileder for byggeskikk

·         Veileder for fargesetting

·         Gjennomgang av bevaringsverdig bebyggelse, gårdsrom og andre objekt

5.        Reguleringsplan for Levanger sentrum tas opp til politisk behandling hvert 5. år. Neste gang 2013.

*************

Oversendelsesforslag (ikke realitetsbehandlet):

  1. Kommunestyret ber om at det utredes muligheten for å steinsette (steinmur) Levangerelva langs begge elvebredder fra Jernbanebrua fram til Holmgangen.

Elvebreddene som gjennom dette utvides, beplantes parkmessig. Gang/sykkelvei legges på begge elvebredder fram til Holmgangen.

Begrunnelse: Elveløpet fra Jernbanebrua og ned til Holmgangen er i dag ca 60 m bred og er ikke noe vakkert syn på fjære sjø. Elva passerer Jernbanebrua i en bredde på ca 20 m og det videre løpet kan derfor innskrenkes noe. Elvebreddene må steinsettes (mures opp med naturstein) og i elveløpet må det legges inn terskler slik at vannspeilet beholdes på fjære sjø. Elvebreddene beplantes og utformes parkmessig med blant annet benker. 

Dette vil forhindre pågående erosjon og vil i tillegg forskjønne sentrum.

  1. Kommunestyret ber om at det i forhandlinger/samtaler med Jernbaneverket taes opp spørsmålet om mulig framtidig bruk av Lokomotivstallen og omliggende areal til friområde/park/allmennyttig formål.

Begrunnelse: Jernbaneområdet i Levanger har 8 - 9 parallelle spor, men det er kun ca 4 -5 av de som brukes.  Området mot elva er foreslått til friområde med gang/sykkelvei og parkering P6. Området bør kunne utvides mot Jernbanebrua og bli et flott nærområde for sentrum Det planlegges undergang under jernbanen fra P6 til Sundgata. Fra området rundt Lokomotivstallen kan det i tillegg anlegges en gang/sykkel-bru (jfr. det som nå er under arbeid på Steinkjer) slik at en kommer rett inn på torgområdet. Dermed bli området rundt Lokomotivstallen en del av parkaksen gjennom byen. Lokomotivstallen kan på sikt bli et tilbud til utøvende kunstnere, for eksempel kunstverksted, (jf.r det som nå skjer på Stjørdal).

Oversendelsesforslag (ikke realitetsbehandlet):

Kommunestyret ber rådmannen ta kontakt med Sykehuset Levanger med sikte på å sikre tomt til landingsplass for helikopter.

Oversendelsesforslag (ikke realitetsbehandlet):

1.        Fjerne fartshumper i Gml. Kongevei samt oppheve gjennomkjøring forbudt fra Elberg til Røstadlia.

2.        Kartlegging av trafikk sørfra og nordfra:

b.       Hvor skal de?

Oversendelsesforslag (ikke realitetsbehandlet):

Turister som kommer til Levanger bør ønskes velkommen med mulighet for 3 timer gratis parkering. Bevis kan hentes ved Servicekontoret. -  ^

 

 

PS 52/08 Ny pleie- og omsorgsplan for Levanger kommune 2008 – 2025+

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.06.2008 - video

Forslag i møte:

Ragnhild Skjerve (SV) fremmet følgende endringsforslag:

1. Endringsforslag kulepunkt 6 i ramme s. 22 i planen:

  • Avdeling Nylåna på Skogn helsetun får status som utredningsavdeling med særskilt kompetanse.
  • Kompetansen deles aktivt med hjemmetjenesten/institusjoner.

2. Endringsforslag til kulepunkt 1 og 2 i ramme s. 24 i planen

·         Palliativ avdeling på Breidablikktunet oppgraderes og utvikles slik at det blir en avdeling på 5-7 plasser med særskilt kompetanse på kreft- og smertebehandling og terminal pleie.

- Kompetansen deles aktivt med hjemmetjenesten / institusjonene i kommunen

·         Det lages en plan for disse fagfeltene som delplan til pleie- og omsorgsplan.

3. Endringsforslag kulepkt. 3 i ramme s. 28 i planen:

·        Kompetansen på fagfeltet økes i pleie- og omsorg, samtidig styrkes psykisk helse og rus/psykiatribasen i Helse og Rehab og blir en viktig samarbeidspartner innen fagfeltet.

4. Endringsforslag pkt. 2.2 og kulepkt. 2 – likelydende i ramme s. 70 i planen:

·        Ansatte skal i størst mulig grad ha en hovedarbeidsplass i hjemmetjenesten/bofellesskap eller avd. i institusjon. Bare unntaksvis kan denne praksis endres.

Avstemning:

Skjerves endringsforslag, pkt. 1 avvist med 23 mot 12 stemmer.

Skjerves endringsforslag, pkt. 2 avvist med 23 mot 12 stemmer.

Skjerves endringsforslag, pkt. 3 avvist med 24 mot 11 stemmer

Skjerves endringsforslag, pkt. 4 avvist med 23 mot 12 stemmer.

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.  Hovedprinsippene i forslag til pleie- og omsorgsplan for Levanger kommune for perioden 2008-2025 der alt 1 er valgt for kapasitetsøkning-plasser, vedtas. Planen rulleres i 2012.

2. Kommunestyret tar stilling til lokalisering og valg av boform (institusjon eller omsorgsbolig type 3) ved hvert byggetrinn.

3. Behandlingen av forslag til fagplaner, eller andre tiltak er forankret i vedtakets pkt 1,  og som gir varige økonomiske forpliktelser for kommunen, skal behandles av formannskapet/kommunestyret.

Kvalitet s. 15 pkt 4 henvendelse nå til nasjonalt kompetansesenter for musikk og helse, lokalisert til Levanger – bør gjøres nå og ikke vente til 2013. -  ^

 

 

 

PS 53/08 Estetikkutvalg Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.06.2008 - video

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende oversendelsesforslag – til PUK:

Kommunestyre ber PUK vurdere å utvide Estetikkutvalget med 2 medlemmer.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

Trøites oversendelsesforslag avvist med 28 mot 7 stemmer.

VEDTAK:

Mht. møtegodtgjørelse likestilles Estetikkutvalget og Trafikksikkerhetsutvalget. Det gis ikke vanlig møtegodtgjørelse, men det gis erstatning for tap i ordinær arbeidsinntekt, jfr. kommunens reglement for godtgjøring.  -  ^

 

 

 

PS 54/08 Hovedplan veg - rullering

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.06.2008 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1. Framlagte handlingsplan vedtas som rullering av handlingsplan i kommunens hovedplan veg 1999-2011 .
  2. Foreslåtte tiltak søkes innarbeidet i økonomiplan for 2009-2012
  3. Arbeidet med revisjon av hovedplan veg oppstartes i 2009- med politisk behandling før sommeren 2010. -  ^

 

 

PS 55/08 Fv. 108 i Åsen, nedklassifisering av deler av vegen til kommunal

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.06.2008 - video

Forslag i møte:

Siv By (SP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Før nedklassifisering av deler av fylkesveg 108 til kommunal vei, må svingen på avkjørsel nytt kryss FV 108 kommunal veg sikres med autovern mot elva.

Avstemning:

By sitt tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Plan- og utviklingskomiteens innstilling, med tillegg i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune overtar deler av fylkesveg 108 fra E6 og fram til ny fylkesveg v/Vang til kommunal drift fra det tidspunkt ny bru og ny veg tas i bruk. Framtidig vedlikehold av jernbaneundergangen på strekningen overtas ikke til kommunal drift eller utbedring.

Før nedklassifisering av deler av fylkesveg 108 til kommunal vei, må svingen på avkjørsel nytt kryss FV 108 kommunal veg sikres med autovern mot elva. -  ^

 

 

PS 56/08 Fv. 119 Eideskorsen - Julsborg, ny gang-/sykkelveg, overtakelse og finansiering

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.06.2008 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1. Gang-/sykkelveg fra Fv. 119 Eideskorsen – Julsborg overtas til kommunal drift når vegen er ferdig bygd.

2. Kommunens egenandel til prosjektet finansieres slik:

Fylkesvegprosjekter budsjett 2008

300 000

Fylkesvegprosjekter budsjett 2009

600 000

Sum kommunal andel

900 000 -  ^

 

 

 

PS 57/08 Godtgjøring av overformynderiet - justering

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.06.2008 - video

Forslag i møte:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Reglement for godtgjøringer endres ikke nå. Det legges opp til en gjennomgang av reglement for godtgjøring i slutten av kommunestyreperioden.

Avstemning:

Trøites forslag til vedtak vedtatt med 26 mot 9 stemmer som ble avgitt for formannskapets innstilling.

VEDTAK:

Reglement for godtgjøringer endres ikke nå. Det legges opp til en gjennomgang av reglement for godtgjøring i slutten av kommunestyreperioden. -  ^

 

 

PS 58/08 Den norske kirke - finansiering av nytt gjerde ved Levanger kirkegård

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.06.2008 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.        Investeringsrammen for Den Norske Kirke utvides fra 1,0 til 1,4 mill kr i 2008

2.        Utvidelsen finansieres ved bruk av investeringsfond.

3.        Kommunen kontakter Opplysningsvesenets fond om mulig støtte til finansiering av nytt gjerde ved Levanger kirkegård. -  ^

 

 

PS 59/08 Plan for selskapskontroll i Levanger Kommune for 2008-2011

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.06.2008 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.        Kommunestyret slutter seg til Plan for selskapskontroll i Levanger kommune for 2008-2011 med følgende forslag til prioriteringsliste:

Selskap Prioritet i planen
Levanger Næringsselskap AS 1
Innherred Produkter AS 2
Levanger Fritidspark AS 3
Levanger Parkering AS 4
Levanger Tomteselskap AS 5

2.        Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden -  ^

 

 

PS 60/08 Rapport etter gjennomført selskapskontroll i Innherred Renovasjon IKS

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.06.2008 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

1.        Kommunestyret tar rapporten Selskapskontroll Innherred Renovasjon IKS – Eierskapskontroll utført 2007 for Levanger kommunetil orientering.

2.        Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide en eierskapsmelding som omhandler mål og resultatkrav (eierstrategi) for kommunens ulike eierskap i selskaper. Kommunestyret ser det som naturlig at eierstrategiene sees i sammenheng med kommunens øvrige virksomhet, planer og lovpålagte krav. -  ^

 

 

PS 61/08 Reguleringsplan "Tangvik"- 1719/3/27

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 25.06.2008 - video

Forslag i møte:

Gerd Haugberg (H) fremmet følgende forslag til vedtak:

Det gjøres følgende endringer på plankartet datert 18.01.08:

  • ”Omriss av planlagt bebyggelse” tas inn i tegnforklaringen, og betegnes som ”veiledende”.

Deretter vedtas reguleringsplan for ”Tangvik” – 1719/3/27, sammen med tilhørende bestemmelser datert 18.01.08.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 27 mot 8 stemmer som ble avgitt for Haugbergs forslag.

VEDTAK:

Reguleringsplan for ”Tangvik” – 1719/3/27, sammen med tilhørende bestemmelser datert 18.01.08 avvises. -  ^

<< møtekalender
<< | >>
Gå til Levanger kommunes hovedside ^