Kommunestyret 27.08.98
<< tilbake til møtekalender

SAKLISTE: (UO foran saksnummer angir unntatt offentlighet)

66/98 GODKJENNING AV PROTOKOLL

67/98 BAMBERG ARBEIDSKIRKE. SØKNADER OM STØTTE

68/98 FORSLAG TIL ERKJENTLIGHETSGAVER

69/98 VEDR. UTVIDELSE AV ANTALL PLASSER TILKNYTTET LEIRA MOTTAK

70/98 KLAGE PÅ VEDTAK I FORMANNSKAPET SAK NR. 147/98

71/98 LEVANGER SKOLE - GODKJENNING AV FORPROSJEKT

72/98 HEGLE SKOLE - GODKJENNING AV FORPROSJEKT

73/98 HANDLINGSPLAN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

74/98 HÅKON DEN GODES GATE- VALG AV STANDARD PÅ GATEDEKKET.

75/98 NORSKE SKOG - ANMODNING OM UTTALELSE TIL SØKNAD FRA NORSKE SKOG OM FRITAK FRA SØKNADSPLIKT ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS & 86 B

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 52 av 53.

Følgende medlemmer var tilstede:

NAVN FUNKSJON PARTI

STAVRUM, MARTIN ORDFØRER SP

VANG, KJELL VARAORDF. SV

ODD- EILIV B. THRANING MEDLEM DNA

BARTNES, TERJE MEDLEM DNA

ØFSTI, EDVARD MEDLEM DNA

BØRSTING, GUDRUN ELSE MEDLEM DNA

HAUGEN, INGER HELENE P MEDLEM DNA

JOHANSEN, PER ANKER MEDLEM DNA

AUNE,ELIN JOHANNE MEDLEM DNA

NESGÅRD, SIRI ØVRUM MEDLEM DNA

JONASSEN, MARGUN OLINE MEDLEM DNA

JOHNSEN, ARNE JOHAN MEDLEM DNA

GREVSKOTT, ELI MEDLEM DNA

STRØMSNES, INGE ARNLJOT MEDLEM DNA

FURUNES, RANDI MEDLEM DNA

MØLNÅS, BRITT VARAM. DNA

AALBERG, PER MORTEN VARAM. DNA

AABAKKEN ANN-MARI VARAM. DNA

GRANÅS, ASLE VARAM. DNA

BRATTAKER, IVAR MEDLEM SP

HEIERAAS, HANS MEDLEM SP

SKJESOL, GURI JOHANNE MEDLEM SP

DIESET, HELGE MEDLEM SP

HYNNE, HILDE HAUGAN MEDLEM SP

BRENNE, ODD ARILD MEDLEM SP

RICHARDSEN, TONE MYHR MEDLEM SP

HOLBERG, SOLIVELIG K HAMMER MEDLEM SP

AASENHUUS, RANDI ALVHILD MEDLEM SP

HAUGSKOTT, IRENE MEDLEM SP

SVENDGÅRD, STEINAR MEDLEM SP

MATBERG, SIGBJØRN VARAM. SP

JERMSTAD, GUNNAR VARAM. SP

STJERN, IVAR VARAM. SP

SAURE, ASTRID JULIE MEDLEM SV

SVENDSEN, GERD MARIT MEDLEM SV

AUNET, PER MEDLEM SV

TRØITE, JOSTEIN MEDLEM SV

RØNNING BODIL BJØRAAS VARAM. SV

SUNDAL, EYSTEIN MEDLEM H

HAUGBERG, GERD MEDLEM H

MYHR, GUNNAR LAURITZ MEDLEM H

ERTZAAS, TURID VARA M. H

SKILLE, OLAV VARAM. H

JOHANSEN, KRISTIAN A S MEDLEM FRP

MUSUM, SVEIN ERIK MEDLEM FRP

KJØLSVIK, OLINE MEDLEM KRF

GRENNE, OLAV JOHANNES MEDLEM KRF

MIKALSEN, INGEBJØRG MEDLEM KRF

FORBERG, INGA S DAAE MEDLEM KRF

HAUGAN, JARLE MEDLEM V

HEGGDAL, GERD TALSNES MEDLEM V

FLATÅS, ARVE VARAM V

Ellers møtte:

RÅDMANN DONJEM, KONTORSJEF STENE OG SEKRETÆR MORADI

Protokollen gjennomgått og godkjent 27. august 1998

Diverse merknader:

Arne Chr. Vodahl fra Levanger Utvikling A/s orienterte om avtale mellom Levanger Utvikling og Industriverk Midt-norge.

Representanten Grevskott(AP) stilte spørsmål om åpningstid ved SFO i Levanger.

Representanten Trøite (SV) stilte spørsmål om bruk av næringsfondmidler i Levanger.

Ordfører besvarte spørsmålene.

 

 

 

SAK NR: 66/98

GODKJENNING AV PROTOKOLL

FORSLAG I MØTE:

Ingen .

AVSTEMNING:

Enstemmig.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

Protokoll fra kommunestyrets møte 25.juni 1998 godkjennes.

 

 

 

 

SAK NR: 67/98

BAMBERG ARBEIDSKIRKE. SØKNADER OM STØTTE.

**************

Representanten Talsnes Heggdal (V) fratrådte under behandling av denne saken p.g.a inhabilitet.

FORSLAG I MØTE:

Representanten Mikalsen (KRF) fremmet følgende forslag:

Levanger kommune innvilger søknaden fra Bamberg arbeidskirke om et rente- og avdragsfritt lån på kr. 250.000.- som betales tilbake etter 3 år.

AVSTEMNING:

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 39 mot 12 stemmer for Mikalsen sitt forslag.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

 1. Levanger kommune garanterer med simpel garanti for lån kr. 250.000,- som Anna og Sverre Bamberg legat tar opp til gjennomføring av Bamberg arbeidskirke.
 2. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. kr. 250.000,- med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av evt. påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige 250.000,- + 10%
 3. Garantiansvaret reduseres i takt med avtalt nedbetaling og opphører 31.12.2001

 

SAK NR: 68/98

FORSLAG TIL ERKJENTLIGHETSGAVE

FORSLAG I MØTE:

Ingen .

AVSTEMNING:

Enstemmig.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

RETNINGSLINJER FOR ERKJENTLIGHETSGAVER TIL ARBEIDSTAKERE I LEVANGER KOMMUNE.

1.

Arbeidstakere som går av for aldersgrense eller slutter av annen årsak tilstås erkjentlighetsgave etter lang tids tjeneste i Levanger kommune. Ordningen gjelder alle ansatte i Levanger kommune.

Gaven kan være en gjenstand, gjerne med inskripsjon med Levanger kommune, evt. kommunevåpen, og gis ved fratreden etter

15 år tjeneste -verdi inntil 1/40 av Folketrygdens gr.beløp (G)      
25 år tjeneste - verdi inntil 1/20 G      

Ordningen gjelder uavhengig av om virksomheten tidligere har vært statlig eller fylkeskommunal.

2.

Ansatte med 25 års tjeneste i kommunen tilstås en gave fra Levanger kommune, verdi inntil 1/20G.

Etatene har ansvar for at dette følges opp.

3.

Erkjentlighetsgaven overrekkes ved en enkel tilstelning der vedkommendes nærmeste medarbeidere deltar. Overrekkelsen foretas av rådmannen eller den han peker ut. Det vurderes ut fra kjennskap til de aktuelle ansatte om det er hensiktsmessig å samle flere ansatte til en felles tilstelning. Kostnadene ved arrangementet begrenses til ca 1/40 av Folketrygdens grunnbeløp for hver av de som skal ha gaven. Summen justeres skjønnsmessig i samråd med personalsjefen dersom det er mange deltakere.

4.

Andre som slutter og som har vært ansatt i minimum 5 år, får en mindre oppmerksomhet i form av et krus, en vase etc.

5.

Ved begravelse av kommunalt ansatte, gis oppmerksomhet i form av båredekorasjon, blomster eller evt. penger til gavefond - verdi inntil 1/80 G.

Det er den nærmeste leder som har ansvar for at retningslinjene blir fulgt.

Utgiftene til gaver og tilstelninger etter disse retningslinjer dekkes over budsjettpost 1.197.294 uten særskilt vedtak i hvert enkelt tilfelle.

Ordningen gjøres gjeldende med virkning fra 01.01.99.

 

 

 

SAK NR: 69/98

UTVIDELSE AV ANTALL PLASSER TILKNYTTET LEIRA MOTTAK

FORSLAG I MØTE:

Representanten Musum (FRP) fremmet følgende forslag:

Utvidelse av Leira mottak avvises.

AVSTEMNING:

Formannskapets innstilling ble vedtatt med 50 mot 2 stemmer for Musum sitt forslag.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

 1. Under forutsetning av at det oppnås tilfredsstillende avtaler med UDI og utleier av hybler/leiligheter kan Leira mottak midlertidig utvides med inntil 39 plasser.
 2. Rådmannen får fullmakt til å forhandle fram avtaler med UDI og utleier, og gjennomføre nødvendige budjettjusteringer i kommunens budsjett for inneværende år.

 

 

 

 

SAK NR: 70/98

KLAGE PÅ VEDTAK I FORMANNSKAPET SAK NR. 147/98

FORSLAG I MØTE:

Representanten Vang (SV) fremmet følgende forslag på vegne av AP, SV, KRF og flertallet i SP:

Formannskapets vedtak oppretholdes

Representanten Sundal (H) fremmet følgende forslag:

Formannskapets vedtak Omgjøres. Saken sendes til behandling i fagutvalget, hovedutvalg for helse- og sosialsaker, før den legges fram på nytt for formannskap/ kommunestyre.

AVSTEMNING:

Vang sitt forslag ble vedtatt med 37 mot 15 stemmer for Sundal sitt forslag.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

Formannskapets vedtak oppretholdes..

 

 

 

 

SAK NR: 71/98

LEVANGER SKOLE- GODKJENNING AV FORPROSJEKT

************

Representanten Johansen (AP) fratrådte under behandling av denne saken p.g.a inhabilitet.

FORSLAG I MØTE:

Representanten Musum (FRP) fremmet følgende forslag:

Saken utsettes og administrasjonen får i oppdrag å finne annen og bedre tomt for Levanger skole, evt. legges til Hegle skole.

AVSTEMNING:

Musums utsettelsesforslag ble avvist med 48 mot 3 stemmer.

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

 1. Forprosjektet godkjennes
 2. I det videre arbeidet gjennomføres arbeidet i 2 etapper.
 3. Plan- og byggenemnda får fullmakt til å innhente anbud for byggetrinn 1, murbygget/nybygget i samsvar med forprosjektet innenfor en ramme på 20.000.000 kr
 4. Økt investering i 1999 dekkes ved utsetting av nytt bibliotek med kr 2.000.000

 

 

 

 

SAK NR: 72/ 98

HEGLE SKOLE- GODKJENNING AV FORPROSJEKT

FORSLAG I MØTE:

Ingen .

AVSTEMNING:

Enstemmig.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

 1. Forprosjektet godkjennes
 2. Plan- og byggenemnda får fullmakt til å innhente anbud i samsvar med forprosjektet innenfor en ramme på 7.350.000 kr

 

 

 

 

SAK NR: 73/ 98

HANDLINGSPLAN FOR FUNKSJONSHEMMEDE

FORSLAG I MØTE:

Ingen .

AVSTEMNING:

Enstemmig.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

Handlingsplan for funksjonshemmede i Levanger kommune 1998 - 2002 vedtas.

 

 

 

 

 

 

SAK NR: 74/98

HÅKON DEN GODES GATE- VALG AV STANDARD PÅ GATE DEKKET

FORSLAG I MØTE:

Ingen .

AVSTEMNING:

Enstemmig.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

Håkon den godes gate, parsell Torvgata - Sverres gate opparbeides som miljøgate innenfor en samlet kostnadsramme på kr. 995 000,-

Ledningsanleggene dekkes over driftsbudsjettet med kr. 300 000,-

I tillegg foretas følgende budsjettendringer:

Konto

Budsjett

Endring

Rev. budsjett

0.762 430 Miljøgate, Håkon. d. g .gt.

0

695 000

695 000

0.762. 841 Gårdeiernes andel

0

- 165 000

165 000

0.764. 423 Gangveg Eidsbotnvegen

1 200 000

- 530 000

670 000

Kr. 530 000,- tilbakeføres til anlegget langs Eidsbotnvegen i 1999.

 

 

 

 

SAK NR: 75/ 98

NORSKE SKOG- ANMODNING OM UTTALELSE TIL SØKNAD FRA NORSKE SKOG OM FRITAK FRA SØKNADSPLIKT ETTER PLA OG BYGNINGSLOVEN § 86 B

************

Representanten Dieset (SP) fratrådte under behandling av denne saken p.g.a inhabilitet.

FORSLAG I MØTE:

Representanten Trøite (SV) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 1:

Levanger kommune vil anbefale at Norske skog gis fritak fra søknadsplikt etter plan- og bygningslovens § 86 B med virkning for nødvendig utvikling og vedlikehold av dagens produksjon, samt bygging av nytt anlegg for mottak av retutpapir.

AVSTEMNING:

Trøite sitt forslag ble avvist med 21 mot 30 stemmer.

Hovedutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

 1. Levanger kommune vil anbefale at Norske Skog gis fritak fra søknadsplikt etter plan- og bygningslovens § 86 b med umiddelbar virkning.
 2. Bedriften pålegges å utarbeide en reguleringsplan for bedriftsområdet innen utgangen av 1999.

Til toppen av siden