Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 30.09.99
<< tilbake til møtekalender | nytt kommunestyre>>

SAKLISTE: (UO foran saksnummer angir unntatt offentlighet)

74/1999 GODKJENNING AV PROTOKOLL

75/1999 FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE - saksutredning

76/1999 LEVANGERSUNDET NORDRE SIDE - VEG- OG LEDNINGSANLEGG - REVIDERT FORPROSJEKT - saksutredning

77/1999 SØKNAD OM UTVIDET GARANTIPERIODE- saksutredning

78/1999 GNR. 314 BNR. 236 MOAN CAMPING. OVERDRAGELSE TIL LEVANGER FRITIDSPARK MOAN A/S- saksutredning

Sak 79-82 Nyttkommunestyre>>

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 52 av 53.

Følgende medlemmer var tilstede:

NAVN FUNKSJON PARTI
STAVRUM, MARTIN ORDFØRER SP
VANG, KJELL VARAORDF. SV
UTVIK, JONAS NORDENBORG MEDLEM DNA
ODD- EILIV B. THRANING MEDLEM DNA
AUNE, NILS ÅGE MEDLEM DNA
ØFSTI, EDVARD MEDLEM DNA
JOHANSEN, PER ANKER MEDLEM DNA
JONASSEN, MARGUN OLINE MEDLEM DNA
JOHNSEN, ARNE JOHAN MEDLEM DNA
GAUSEN, FANNY SOFIE MEDLEM DNA
AUNE, ELIN JOHANNE MEDLEM DNA
NYBAKKEN, ØYVIND MEDLEM DNA
STRØMSNES, INGE ARNLJOT MEDLEM DNA
NYENGET, KJELL MEDLEM DNA
FURUNES, RANDI MEDLEM DNA
NESGÅRD, SIRI ØVRUM VARAM. DNA
BARTNES, TERJE VARAM. DNA
MØLNÅS, BRITT VARAM. DNA
WIST, JOHAN VARAM. DNA
SOLEM, ARNE MEDLEM SP
HEIERAAS, HANS MEDLEM SP
SKJESOL, GURI JOHANNE MEDLEM SP
DIESET, HELGE MEDLEM SP
HYNNE, HILDE HAUGAN MEDLEM SP
VESTRUM, NILS ARVE MEDLEM SP
RICHARDSEN, TONE MYHR MEDLEM SP
HOLBERG, SOLVEIG K HAMMER MEDLEM SP
AASENHUUS, RANDI ALVHILD MEDLEM SP
MATBERG, SIGBJØRN VARAM. SP
STJERN, IVAR VARAM. SP
SVENDGÅRD, STEINAR MEDLEM SP
SKILBRIGT, OLA MEDLEM SP
LYNUM, MORTEN VARAM. SP
SAURE, ASTRID JULIE MEDLEM SV
SVENDSEN, GERD MARIT MEDLEM SV
TRØITE, JOSTEIN MEDLEM SV
AUNET, PER MEDLEM SV
FOLKVORD, ASBJØRN MEDLEM SV
SUNDAL, EYSTEIN MEDLEM H
HAUGBERG, GERD MEDLEM H
GILSTAD, SIGVARD KRISTIAN MEDLEM H
MYHR, GUNNAR LAURITZ MEDLEM H
ERTZAAS, TURID MEDLEM H
JOHANSEN, KRISTIAN A S MEDLEM FRP
MUSUM, SVEIN ERIK MEDLEM FRP
FOSSAN, JOHAN MEDLEM KRF
GRENNE, OLAV JOHANNES MEDLEM KRF
MIKALSEN, INGEBJØRG MEDLEM KRF
FORBERG, INGA S DAAE MEDLEM KRF
HAUGAN, JARLE MEDLEM V
HEGGDAL, GERD TALSNES MEDLEM V
BAKKEN, HELGE MEDLEM V

Ellers møtte:

RÅDMANN STENE OG SEKRETÆR KEISERÅS

 

 

 

SAK NR: 74/1999

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Rådmannens forslag til vedtak:

Protokoll fra kommunestyrets møte 2. september 1999 godkjennes.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

Protokoll fra kommunestyrets møte 2. september 1999 godkjennes.

 

 

 

SAK NR: 75/1999

FORSLAG TIL RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE

Rådmannens forslag til vedtak

 1. Forslag til retningslinjer for kommunalt råd for funksjonshemmede (punkt 1,2 og 3) vedtas.
 2. Retningslinjer for samordningsrådet for funksjonshemmede i Levanger, vedtatt 17.12.1987 oppheves.
 3. Til dekning av rådets driftsutgifter m.v budsjetteres det med minimum kr 20.000,- pr år i kommende valgperiode.

Forslag i møte:

Repr. Vang fremmet følgende endringsforslag:

Pkt. 3 strykes..

Avstemning:

Vangs forslag vedtatt med 48 mot 4 stemmer.

Formannskapets innstilling med endring enstemmig vedtatt.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

 1. Forslag til retningslinjer for kommunalt råd for funksjonshemmede (punkt 1,2 og 3) vedtas.
 2. Retningslinjer for samordningsrådet for funksjonshemmede i Levanger, vedtatt 17.12.1987 oppheves.

 

 

 

SAK NR: 76/1999

LEVANGERSUNDET NORDRE SIDE - VEG- OG LEDNINGSANLEGG - REVIDERT FORPROSJEKT

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

1. Det framlagte forprosjekt med totale kostnader kr. 7.750.000 for veg- og ledningsarbeid Levangersundet nordre side godkjennes.

2. Manglende finansiering på kr. 3.320.000 finansieres på følgende måte:

0.620.429 Vannledning Ekne fra 1996 reduseres med kr. 251.484 fra kr.251.484 til 0.

Kr. 48.516 belastes driftsbudsjettet, ansvar 6620.

6630 Levanger renseanlegg reduseres med kr. 2.130.000. Beløpet finansieres opp i 2000/2001-budsjettet.

6762 Rehabilitering gatelys belastes med kr. 40.000 i år 2000.

Kr. 530.000 fra budsjett 1998 brukt til miljøgate Håkon den godes gate finansieres opp i 2000-budsjettet.

Restbeløpet, kr. 290.000, finansieres ved å redusere 6630 Levanger rensanlegg med samme beløp.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

1. Det framlagte forprosjekt med totale kostnader kr. 7.420.000 for veg- og ledningsarbeid Levangersundet nordre side godkjennes.

2. Manglende finansiering på kr. 3.250.000 finansieres på følgende måte:

0.620.429 Vannledning Ekne fra 1996 reduseres med kr. 251.484 fra kr.251.484 til 0.

Kr. 48.516 belastes driftsbudsjettet, ansvar 6620.

6630 Levanger renseanlegg reduseres med kr. 2.130.000. Beløpet finansieres opp i 2000/2001-budsjettet.

6762 Rehabilitering gatelys belastes med kr. 40.000 i år 2000.

Kr. 530.000 fra budsjett 1998 brukt til miljøgate Håkon den godes gate finansieres opp i 2000-budsjettet.

Restbeløpet, kr. 250.000, finansieres ved å redusere 6630 Levanger rensanlegg med samme beløp.

 

 

 

SAK NR: 77/1999

SØKNAD OM UTVIDET GARANTIPERIODE

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

 1. Levanger kommune gir simpel garanti for lån til Utleiebygg AS stort kr. 65.000.000,-
 2. med tillegg av 10% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens garantiansvar bli dermed maksimum 71.500.000,-

 3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører i år 2031 med tillegg av inntil 2 år.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

 1. Levanger kommune gir simpel garanti for lån til Utleiebygg AS stort kr. 65.000.000,-
 2. med tillegg av 10% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens garantiansvar bli dermed maksimum 71.500.000,-

 3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører i år 2031 med tillegg av inntil 2 år.

 

 

 

SAK NR: 78/1999

GNR. 314 BNR. 236 MOAN CAMPING. OVERDRAGELSE TIL LEVANGER FRITIDSPARK MOAN A/S

Formannskapets innstilling:

Styret i Levanger Næringsselskap a/s tilrår at Levanger kommune betjener gjelden som påhviler Moan Campingplass og at området overføres Levanger Fritidspark Moan a/s for en rimelig pris. Overdragelsen bør skje pr. 01.01.00.

Forslag i møte:

Ordføreren fremmet følgende tilleggsforslag:

Prisen settes til kr. 1.000,-.

Repr. Vang fremmet følgende forslag til endring av første setning:

Levanger kommune betjener gjelden som påhviler Moan Campingplass og at området overføres Levanger Fritidspark Moan a/s for en rimelig pris

Avstemning:

Ordførerens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Vangs endringsforslag enstemmig vedtatt.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

Levanger kommune betjener gjelden som påhviler Moan Campingplass og at området overføres Levanger Fritidspark Moan a/s for en rimelig pris. Overdragelsen bør skje pr. 01.01.00.

Prisen settes til kr. 1.000,-.

Til toppen