Til Levanger kommunes hoveside/hjemmeside

Kommunestyret 02.12.99
<< møtekalender

SAKLISTE: (UO foran saksnummer angir unntatt offentlighet)

90/1999 GODKJENNING AV PROTOKOLL

91/1999 INNFØRING AV EIENDOMSSKATT PÅ VERKER OG BRUK FRA 01.01.2000 I LEVANGER KOMMUNE - saksutredning

92/1999 FREMTIDIG BRUK AV KIRKEGT. 1/"REKTORBOLIGEN" - saksutredning

93/1999 BOSETTING AV FLYKTNINGER I LEVANGER I ÅRENE 1999 OG 2000 - saksutredning

94/1999 SØKNAD OM OPPSTART AV 1 AVDELINGS BARNEHAGE VED FINNE SKOE - saksutredning

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 52 av 53.

 

Parti

Fornavn

Etternavn

Type

SV

SIGURD JAN

INGVALDSEN

Varaordfører

DNA

JONAS NORDENBORG

UTVIK

Medlem

DNA

SIRI MARIE ØVRUM

NESGÅRD

Medlem

DNA

WENCHE WESTRUM

SUNDAL

Medlem

DNA

EDVARD

ØFSTI

Medlem

DNA

KJELL

BULLEN

Medlem

DNA

INGE ARNLJOT

STRØMSNES

Medlem

DNA

HARRIET RAGNA

HJELDE

Medlem

DNA

RUGIA MOHAMED

ELMI

Medlem

DNA

MARIUS

GRANÅS

Medlem

DNA

EINAR

SKJETNEMARK

Medlem

DNA

CHRISTINE

NORDGÅRD

Medlem

DNA

TORE RONÆS

ROLLAND

Medlem

DNA

SAADAT ARMAN

RAD

Medlem

DNA

TORBJØRN

SIRUM

Varam.

DNA

PEDER BERNHARD

BØRRESEN

Varam.

DNA

ASLE

GRANÅS

Varam.

FRP

SVEIN ERIK

MUSUM

Medlem

FRP

TONI KRISTIN

SOLBAKKEN

Medlem

FRP

EIVIND

HAGEN

Medlem

FRP

SOLGUNN ØYEN

SVEPSTAD

Varam.

H

GERD

HAUGBERG

Medlem

H

GUNNAR LAURITS

MYHR

Medlem

H

SIGVARD KRISTIAN

GILSTAD

Medlem

H

IVAR

HAARSTAD

Medlem

H

EYSTEIN

SUNDAL

Medlem

H

TROND

HUSTAD

Medlem

H

TURID

ERTZAAS

Medlem

KRF

GUDNY

RONGLAN

Medlem

KRF

BRITT TØNNE

HAUGAN

Medlem

KRF

OLAV JOHANNES

GRENNE

Medlem

KRF

SIGVAR

SANDSTAD

Medlem

KRF

JOHANNES

HUSBY

Medlem

KRF

KARSTEIN L H

SOLVANG

Varam.

SV

GERD MARIT

SVENDSEN

Medlem

SV

KJELL JOHANSEN

VANG

Medlem

SV

JOSTEIN

TRØITE

Medlem

SV

VIGDIS

SKÅRDAL

Varam.

SV

PER

SOLBERG

Varam.

SV

GUNNAR MORTEN

LØVÅS

Varam.

SP

TRUDE MARIAN

NØST

Medlem

SP

MARTIN

STAVRUM

Medlem

SP

HANS EDVARD

HEIERAAS

Medlem

SP

GURI JOHANNE

SKJESOL

Medlem

SP

ARNE

SOLEM

Medlem

SP

HILDE HAUGAN

HYNNE

Medlem

SP

STEINAR

SVENDGÅRD

Medlem

SP

HELGE

DIESET

Medlem

SP

SIGBJØRN

MATBERG

Medlem

V

ODDMUND

MYHR

Medlem

V

GERD TALSNES

HEGGDAL

Varam.

V

HELGE

BAKKEN

Varam.

Ellers møtte:

RÅDMANN STENE OG SEKR. KEISERÅS

Merknader:

Hans Heieraas ble enstemmig valgt som settevaraordfører.

Repr. Stavrum fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 92/99

 

 

 

SAK NR: 90/1999

GODKJENNING AV PROTOKOLL

Rådmannens forslag til vedtak:

Protokoll fra kommunestyrets møte 28. oktober 1999 godkjennes.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

Protokoll fra kommunestyrets møte 28. oktober 1999 godkjennes.

 

 

 

SAK NR: 91/1999

INNFØRING AV EIENDOMSSKATT PÅ VERKER OG BRUK FRA 01.01.2000 I LEVANGER KOMMUNE

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

  1. Med hjemmel i lov om eigedomsskatt av 6.juni 1975 nr. 29 §§ 2 og 3 vedtar Levanger kommunestyre å innføre eiendomsskatt i kommunen fra og med skatteåret 2000.
  2. Eiendomsskatten omfatter verker og bruk i Levanger kommune.
  3. Kommunale eiendommer og Innherred sykehus fritas for eiendomsskatt i Levanger kommune
  4. Med hjemmel i byskattelovens §§4 og 5 blir det oppnevnt en skattetakstnemnd på 3 medlemmer til å foreta verdifastsettelsen av de skattepliktige eiendommene.
  5. Valgperioden følger kommunevalgperioden.

   Skattetakstnemnda kan engasjere juridisk og teknisk bistand i den grad det er nødvendig for å taksere de enkelte verker og bruk. Skattetakstnemnda må ha gjennomført de nødvendige takster i god tid før utgangen av juni år 2000.

  6. Med hjemmel i byskattelovens § 4 blir det oppnevnt en overskattetaksnemnd på 6 medlemmer. Valgperioden følger kommunevalgperioden.
  7. Skatteyteren eller formannskapet kan kreve overtakst innen 4 uker fra utlegging av skattetakstlistene.
  8. Eiendomsskattetaksten blir utskrevet av kemneren, som også blir tillagt de funksjoner som etter loven er lagt til eiendomsskattekontoret.
  9. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer.
  10. Eiendomsskatten fastsettes til kr. 2,- av hver kr. 1.000,-. Næringslivet må ha forutsigbare og gode rammebetingelser. Dette er særlig viktig for å sikre framtidige investeringer i Levanger. Skattesatsen for verker og bruk skal derfor ikke heves ut over 2 promille og takstverdiene må holdes på et moderat nivå..
  11. Utkast til skattetakstvedtekter datert 16.11.99 som følger vedlagt i saken vedtas.

Forslag i møte:

Repr. Myhr fremmet følgende forslag:

Saken utsettes.

Saken tas opp når inntektsanslaget er dokumentert.

Repr. Øfsti fremmet følgende endringsforslag pkt. 9:

.... derfor ikke i fremtiden heves ....

Repr. Gilstad fremmet på vegne av H, KrF, FRP og V følgende forslag:

Det innføres ikke eiendomsskatt i valgperioden 1999-2003.

Innføring av eiendomsskatt vil få uoversiktlige negative følger for næringslivet i Levanger og truer direkte de planlagte nye investeringene på Fiborgtangen, som Varmekraftverk og PM 4.

De inntektsanslag som er benyttet i økonomiplan er for høye, det er mer sannsynlig at inntektene til kommunen kan bli fra 2-3 mill til 7-8 mill enn fra 10 mill til 20 mill, som i økonomiplanen.

Repr. Heieraas fremmet følgende forslag til punkt 11:

Formannskapet gis fullmakt til å velge medlemmer og varamedlemmer av skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd.

Avstemning:

Myhrs forslag avvist med 32 mot 20 stemmer.

Formannskapts innstilling vedtatt med 32 mot 20 stemmer som ble avgitt for Gilstads forslag.

Øfstis endringsforslag enstemmig vedtatt.

Heieraas forslag enstemmig vedtatt.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

  1. Med hjemmel i lov om eigedomsskatt av 6.juni 1975 nr. 29 §§ 2 og 3 vedtar Levanger kommunestyre å innføre eiendomsskatt i kommunen fra og med skatteåret 2000.
  2. Eiendomsskatten omfatter verker og bruk i Levanger kommune.
  3. Kommunale eiendommer og Innherred sykehus fritas for eiendomsskatt i Levanger kommune
  4. Med hjemmel i byskattelovens §§4 og 5 blir det oppnevnt en skattetakstnemnd på 3 medlemmer til å foreta verdifastsettelsen av de skattepliktige eiendommene.
  5. Valgperioden følger kommunevalgperioden.

   Skattetakstnemnda kan engasjere juridisk og teknisk bistand i den grad det er nødvendig for å taksere de enkelte verker og bruk. Skattetakstnemnda må ha gjennomført de nødvendige takster i god tid før utgangen av juni år 2000.

  6. Med hjemmel i byskattelovens § 4 blir det oppnevnt en overskattetaksnemnd på 6 medlemmer. Valgperioden følger kommunevalgperioden.
  7. Skatteyteren eller formannskapet kan kreve overtakst innen 4 uker fra utlegging av skattetakstlistene.
  8. Eiendomsskattetaksten blir utskrevet av kemneren, som også blir tillagt de funksjoner som etter loven er lagt til eiendomsskattekontoret.
  9. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer.
  10. Eiendomsskatten fastsettes til kr. 2,- av hver kr. 1.000,-. Næringslivet må ha forutsigbare og gode rammebetingelser. Dette er særlig viktig for å sikre framtidige investeringer i Levanger. Skattesatsen for verker og bruk skal derfor ikke i fremtiden heves ut over 2 promille og takstverdiene må holdes på et moderat nivå..
  11. Utkast til skattetakstvedtekter datert 16.11.99 som følger vedlagt i saken vedtas.
  12. Formannskapet gis fullmakt til å velge medlemmer og varamedlemmer av skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd.

 

 

 

SAK NR: 92/1999

FREMTIDIG BRUK AV KIRKEGT. 1/"REKTORBOLIGEN".

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

 1. Det foretas makeskifte mellom kommunal eiendom Kirkegt.1/"Rektorboligen",gnr.315 bnr.219 og fylkeskommunal eiendom Okkenhaugveien 9 (Leira sjefsgård), gnr.275 bnr.449.
 2. Tidspunkt for makeskifte settes til den 01.07.2000.
 3. Partene svarer hver for 50% av utgiftene forbundet med makeskiftet.
 4. Nord-Trøndelag fylkeskommune kompenserer avvik i verdi stor kr.300.000,- mellom de to eiendommer i form av ytelser til Levanger kommune.
 5. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre makeskiftet.

Forslag i møte:

Repr. Solem fremmet følgende forslag:

 1. Kirkegt. 1/"Rektorboligen" tilbys fylkeskommunen til takstpris.
 2. Dersom fylkeskommunen avslår tilbudet, legges eiendommen ut for salg på det åpne marked.
 3. Salgssummen inntektsføres kommunalt boligfond.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre salget.

Avstemning:

Solems forslag avvist med 34 mot 18 stemmer.

Formannskapets innstilling vedtatt med 38 mot 14 stemmer.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

 1. Det foretas makeskifte mellom kommunal eiendom Kirkegt.1/"Rektorboligen",gnr.315 bnr.219 og fylkeskommunal eiendom Okkenhaugveien 9 (Leira sjefsgård), gnr.275 bnr.449.
 2. Tidspunkt for makeskifte settes til den 01.07.2000.
 3. Partene svarer hver for 50% av utgiftene forbundet med makeskiftet.
 4. Nord-Trøndelag fylkeskommune kompenserer avvik i verdi stor kr.300.000,- mellom de to eiendommer i form av ytelser til Levanger kommune.
 5. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre makeskiftet.

 

 

SAK NR: 93/1999

BOSETTING AV FLYKTNINGER I LEVANGER I ÅRENE 1999 OG 2000

FORMANNSKAPET'S INNSTILLING:

 1. Levanger kommune aksepterer å bosette 70 flyktninger innen utgangen av år 2000. Det forutsettes at tallet inkluderer familiegjenforeninger.
 2. Prosjektet for kvalifisering og alternativ inntektssikring finansiert av UDI gjennomføres.

Forslag i møte:

Repr. Solbakken fremmet følgende tilleggsforslag i formannskapets forslag pkt. 1:

Dette iberegnet de 39 som vi allerede har bosatt i 1999.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

Solbakkens tilleggsforslag avvist med 45 mot 7 stemmer.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

 1. Levanger kommune aksepterer å bosette 70 flyktninger innen utgangen av år 2000. Det forutsettes at tallet inkluderer familiegjenforeninger.
 2. Prosjektet for kvalifisering og alternativ inntektssikring finansiert av UDI gjennomføres.

 

 

 

SAK NR: 94/1999

SØKNAD OM OPPSTART AV 1 AVDELINGS BARNEHAGE VED FINNE SKOLE.

UNDERVISNINGSKOMITÈENS INNSTILLING:

Etablering av Kosekroken barnehage med en avdeling inkludert skolefritidsordning i lokaler ved Finne skole fra 01.08.00 godkjennes dersom det fortsatt blir drift av Finne skole.

Barnehagetilbudet må ikke medføre økte driftsutgifter for kommunen.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

Etablering av Kosekroken barnehage med en avdeling inkludert skolefritidsordning i lokaler ved Finne skole fra 01.08.00 godkjennes dersom det fortsatt blir drift av Finne skole.

Barnehagetilbudet må ikke medføre økte driftsutgifter for kommunen.

Til toppen