Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 24.04.02 - Sak 49/02
<<sakliste
<<>> | vedtak

RESTAURERINGSFONDET 2001

Saksansvarlig: Olav Lægran

Arkiv:  242 L00 

Arkivsaknr: 2001007006

Objekt:    Saken avgjøres av: PUK/FOR

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Plan- og utviklingskomité

24.04.02

OLE

049/02

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Formannskapet godkjenner at kr. 188.200,- av fondsmidlene for 2001 overføres for bruk for 2002, jfr. Vedtekter for Fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum, § 5.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Det foretas følgene tildeling av midler fra Fond til restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum for 2001:

1.      Hattrem foto og reklame, Kirkegt. 52, kr. 50.000,.

2.      Siri og Parker Christensen, Jernbanegt. 30 B. kr. 30.000,-

3.      Trine W. Johnsen og Terje Haanes, Jernbanegt. 32, Kr. 0,-

Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28.

Vedlegg:

1.      Søknad fra Hattrem foto - reklame, Kirkegt. 52.

2.      Søknad fra Siri og Parker Christensen, Jernbanegt. 30 B. side 2

3.      Søknad fra Trine W. Johnsen og Terje Haanes, Jernbanegt.- 32 B.

4.      Uttalelse fra Fylkeskommunen v/fylkeskonservatoren dat. 04.03.02. side 2, 3

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

     5.   Vedtekter til fondet.

Saksopplysninger:

Fondet ble annonsert i henhold til vedtektene med søknadsfrist 15.10.01. Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 3 søknader. Søknadene har vært forelagt fylkeskonservatoren i samsvar med fondets vedtekter.

I flg. vedtektene kan 90 % av fondets renter deles ut som tilskudd til ”restaurering og fornying av bygg og bomiljø i Levanger sentrum”. Fondet har nå en størrelse på ca. 5,6 mill. kroner. Rentene for 2001 utgjør kr. 298.000,-. Beløpet som er til disposisjon for utdeling er kr. 268.200,-.

Det har aldri vært så få søkere til fondet som denne gang. Etter som fondet kun gjelder for sentrum av Levanger vil antallet søkere begrense seg selv etter hvert. De fleste byggene i sentrum har gjennomgått en rehabiliteringsprosess de senere årene.

Fondet skal være med å dekke merutgiftene med å føre bygget tilbake til sin opprinnelige stil. Det er ikke meningen at fondet skal dekke rene vedlikeholdsutgifter for huseierne.

Etter som det ved årets tildeling er så få søkere vil mye av det disponible beløp ikke nyttet. Etter fondets vedtekter kan det søkes formannskapet om overføring av ubenyttede midler for bruk neste år. 

Vurdering:

Hattrem foto – reklame, Kirkegt. 52.

Søknaden gjelder utvendig restaurering av hovedbygningen. Det er meningen å skifte vinduer og bordkledning.

Vi har ingen dokumentasjon på hvordan byggets fasader var den gang bygget ble oppført ca. 1897. Bygget ble renovert i 1941 og det er fasaden fra denne renovering som framstår i dag, med unntak av karnappvinduet mot Kirkegt. Dette ble forandret i 1985.

Restaureringsarbeidene som nå tenkes utført vil beholde den eksisterende fasade. Det er ikke opplyst noe i søknaden om ytterveggene skal tilleggsisoleres. Vi er enig med fylkekonservatorens vurdering når det gjelder problemet med utvendig tilleggsisolering særlig mot Kirkegt. på grunn av de små takutstikk. Bordkledning, vinduer og omramning rundt vinduer må utføres slik som på bygget i dag. 

Bygget ligger sentralt til i Kirkegt. og vi ser det som svært vesentlig at eksiterende fasade opprettholdes.

Søknaden er prioritert av fylkeskonservatoren.

Vi anbefaler et tilskudd på kr. 50.000,-.

Siri og Parker Christensen, Jernbanegt. 30 B.

Bygget er oppført i 1934-35. Vinduene den gang var 2 og 3 fags (oppdelt med 1 eller 2 vertikale stolper). Utvendig var bygget kledd med tømmermannspanel.

Det er sannsynligvis foretatt skifting av vinduer en eller annen gang. De vinduene som er i huset i dag er delvis helruter og delvis et mindre luftevindu ved siden av en større fastkarmrute.

De nye vinduene som settet inn er slik de opprinnelige vinduer var. Omramningene rundt vinduer og dører var i flg. tegninger enkle med settbord over og under vinduene og med vannbord over vinduene. De omramningene som er utført på de vinduer som er skiftet er påsatt forholdsvis store og massive knekter. Så vidt vi kjenner til var det ikke vanlig med knekter sammen med denne type vinduer.

Fylkeskonservatoren har bemerket skjøtingen av bordkledningen på gavlveggene. Dette er sikkert gjort for å unngå skjøting av hvert bord. Den måten som er nyttet her vil være sikrere mot inntrenging av fukt i skjøtene, men den er ikke i stil med den opprinnelige utførelse. Vi er av den oppfatning at de påsatte knekter er et større fremmedelement på bygget enn hva skjøtinga av bordkledningen medfører. Det ville vært en fordel om knektene ble fjernet, men dette vil medføre at vannbrettet blir for langt i forhold til settbordet. Vi finner på tross av de fravik fra den opprinnelige stilen å kunne anbefale et tilskudd på kr. 30.000,-.

Trine W. Johnsen og Terje Haanes, Jernbanegt. 32 B.

Dette er et bygg som ble oppført i 1949-50. I søknaden står det at de vil restaurere bygget tilnærmet tilbake til opprinnelig stil.

De tegninger som foreligger for huset den gang det ble godkjent viser 2 og 3 fag vinduer med enkel omramning rundt vinduer og dører og tømmermannspanel. Søkeren opplyser at bygget ikke ble oppført i samsvar med tegningene, men det er ikke dokumentert hva som ble endret i forhold til tegningene.

Det er nå innsatt vinduer med småruter og det er påsatt omramninger av profilert lister. Det er settbord over og under vindu med vannbord over vinduet. Panelet som er brukt er profilert.

På den tid da bygget ble oppført var den type vinduer, omramningene rundt vinduene og paneltypen ikke vanlig. Vi vil anta at bygget ble oppført med 2 og 3 fags vinduer hvor glassene i hvert fag var helruter. Vannese over og under vindu var uten settbord. Det var uvanlig med profilerte påbord på den tiden.

Slik bygget framstår i dag er det, etter det vi kan forstå, et helt annet bygg enn det som ble oppført i 1949 – 50. Det har således ingen ting med tilbakeføring til opprinnelig stil å gjøre.

Fylkeskonservatoren har ikke anbefalt søknaden.

Vi finner ikke å kunne anbefale tilskudd. Dersom søker kan dokumentere at det utførte restaureringsarbeid er i samsvar med opprinnelig utførelse vil saken kunne tas opp på nytt. 

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^