Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 02.10.02 - Sak 100/02
<<sakliste
<<>> | vedtak

MARIT OG REIDAR ANDREAS OLSEN, SØKER OM KONSESJON PÅ EIENDOMMEN GRYTE SØNDRE GNR. 132-001 I LEVANGER

Saksansvarlig: Øystein Lunnan

Arkiv:  V62 

Arkivsaknr: 2002006116

Objekt: 132-001

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Plan- og utviklingskomité

02.10.02

OLU

100/02

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Levanger kommune tilrår at Marit og Reidar Andreas Olsen, 7082 Kattem gis konsesjon for erverv av eiendommen Gryte søndre, gnr 132/1 i Levanger kommune. Prisen aksepteres. Det settes som vilkår at søkerne flytter til eiendommen i løpet av et år etter at konsesjon er gitt og at de deretter bebor og driver den i minst 5 år.

Vedlegg:

1. Kart

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

2. Konsesjonssøknad

3. Kjøpekontrakt

4. Takst, salgsoppgave

Saksopplysninger:

Marit og Reidar Andreas Olsen, 7082 Kattem søker konsesjon for erverv av eiendommen Gryte søndre, gnr 132/1 i Levanger kommune.

Selger er Per Robert Bakken.

Avtalt pris er kr 700 000 for fast eiendom, for driftstilbehør og buskap kr 184.500.

Eiendommen Gryte søndre ligger på sørvestre side av Movatnet i Skogn.

Eiendommen er totalt på 225 da, av dette er 78 da fulldyrka jord, 35 da beite og ca 100 da skog.

Våningshuset er bygd ca 1870, er på 111 m2 i 1. etasje og på 88 m2 i 2. etasje. 2. etasje er delvis med lav høgde. Våningshuset er i middels stand og vil kreve vedlikehold.

Driftsbygningen er oppsatt i 1959 og er på 276 m2. I tillegg er det tilbygg gjødsellager på 84 n2, oppført i 1987 med 3,2 m høgde. Bygningen krever noe vedlikehold.

Jorda er for det meste bratt ned mot Movatnet, delvis dårlig arrondert, men med gode voksemuligheter. Driftsform er nå sau.

Søkerne oppgir at de vil fortsette med sau i tillegg til hestehold. De vil flytte til bruket.

Saka skal behandles etter konsesjonslova av 1975, og Fylkeslandbruksstyret avgjør saka etter at kommunen ved PUK har uttalt seg.

Vurdering:

Ved vurdering etter konsesjonslova skal en vurdere i forhold til § 1 og 8 i lova, om salget fører til slike eier og driverforhold som er gagnlige for samfunnet, og salget er en del i en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling på fast eiendom og om søkerne er skikka til å ta over eiendommen.

Vår vurdering i denne saka er at på alle disse punkta er salget godt innafor de rammer lova setter, og vi kan ikke se moment som taler mot at konsesjon gis.

Vanlige vilkår om at eiendommen skal tilflyttes og drives forsvarlig er riktig å ha med.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^