Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 02.10.02 - Sak 101/02
<<sakliste
<<>> | vedtak

SISSEL H. OG HALLGEIR SKJØRSTAD, ANG BOPLIKT PÅ VANDSVIK ØVRE GNR. 337-001 I LEVANGER

Saksansvarlig: Øystein Lunnan

Arkiv:  V63 

Arkivsaknr: 2002005696

Objekt: 337-001

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Plan- og utviklingskomité

02.10.02

OLU

101/02

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Levanger kommune tilrår at Hallgeir Skjørstad og Sissel Hveding Skjørstad får ny frist 01.10.03 får å flytte til eiendommen Vandsvik øvre, gnr 337/1 i Levanger kommune som nytt konsesjonsvilkår.

Vedlegg:

1.      Brev av 300802 fra Hallgeir Skjørstad.

2.      Innvilging av konsesjon av 010798.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

3.      Sak 15/98 fra Hovedutvalg Landbruk

4.      Sak 92/98 fra Fylkeslandbruksstyret

5.      Kart

6.      Brev av 230102 og 230702 fra Levanger Kommune til Hallgeir Skjørstad.

7.      Dokumentasjon på økonomi i eggproduksjon

8.      Kopi av salgsannonse på bolighus.

Saksopplysninger:

Hallgeir Skjørstad og Sissel Hveding Skjørstad fikk i møte 1.7.98 i Fylkeslandbruksstyret innvilga konsesjon for erverv  av eiendommen Vandsvik øvre, gnr 337/1 i Levanger kommune. Som vilkår ble satt at eiendommen innen ett år ble drevet landbruksmessig forsvarlig og at erverver innen 31.12.2000 tilflytter eiendommen og deretter bebor og driver den forsvarlig i minst 5 år.

Søkerne har tatt over drifta på eiendommen og driver den i tråd med vilkåra. De har ikke tilflytta eiendommen, og søker nå om utsetting av denne fristen til 2004.

Levanger kommune har i brev av 230102 og 230702 bedt om at det blir sendt søknad om endring av konsesjonsvilkår fra bruker, og redegjort for de faktiske forhold.

Som argument i saka nevner søkerne at kommunen v/landbrukssjef  ikke har stilt opp i vurdering av omlegging av gårdsvei, at økonomien i eggproduksjon har vært variabel og i perioden har hatt nedgang og at de har hus på Ytterøy som de ikke har fått godt nok tilbud på.

Eiendommen er beskrevet i vedlagt konsesjonssak fra 1998, etterpå er drifta omlagt til ca 14500 verpehøns.

Saka skal behandles som endring av konsesjonsvilkår, og det er det organ som har innvilga konsesjon, dvs. Fylkeslandbruksstyret som gan endre vilkåra. Kommunen skal uttale seg i saka.

Lovgrunnlaget for behandling er konsesjonslovas § 23 om overtredelse av konsesjonsvilkår og rundskriv M34/95 om saksbehandling av slike saker.

Vurdering:

Rundskriv M 34/95 sier at en skal vurdere om oversittelse av tilflytting er av en slik art at det kreves ny konsesjonssøknad eller om en kan behandle det som endring av vilkår. Vår mening er at denne saka kan behandles som endring av vilkår.

Videre må en vurdere om den opprinnelige behandlingas krav om tilflytting skal gjelde, eller om boplikta kan anses oppfylt med at de bor i egen enebolig på Hjemle, ca 3-4 km unna. Vår vurdering er at krav om tilflytting skal gjelde fortsatt.

Etter dette blir hovedspørsmålet hvordan en skal sette ny frist for tilflytting og hvor tydelig en skal være på sanksjoner om denne ikke blir fulgt opp. Vår mening er at de oppgitte argument er i hovedsak usaklige. Spørsmålet om økonomi i produksjon er etter lova usaklig, spørsmål om salg av enebolig er også usaklig, i tillegg måtte dette være kjent ved konsesjonssaka, og spørsmålet om omlegging av vei er i denne sammenheng en detalj som ville løst seg om presset hadde vært der, og det hadde vært byggesøknad inne til behandling.

Vår mening er altså at det finnes ingen grunner til å utsette fristen utover det praktisk riktige. Vi foreslår derfor at tilflyttingsfristen settes til 1.10.2003.

Samtidig er det riktig å nevne, med hjemmel i M 34/95 at hvis eiendommen ikke er tilflytta til da eller bygging satt i gang, vil det være riktig å tilrå ny konsesjonsbehandling.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^