Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 02.10.02 - Sak 102/02
<<sakliste
<<>> | vedtak

KRISTIN OG MAGNE SKILBRIGT - DELINGSSØKNAD FOR EIEND. SKILBRIGT VESTRE - 143-007, RONGLAN

Saksansvarlig: Øystein Lunnan

Arkiv:  L33

Arkivsaknr: 2002004909

Objekt: 143-007

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Plan- og utviklingskomité

02.10.02

OLU

102/02

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Levanger kommune tilrår at Magne og Kristin Skilbrigt gis tillatelse til deling av eiendommen Skilbrigt vestre, gnr 143/7 i Levanger kommune. Det settes som vilkår at den fradelte parsellen med tun ikke er over 5 da.

Vedlegg:

1.      Kart

2.      Brev av 250602 fra Kristin og Magne Skilbrigt

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

3.      Søknad om deling av grunneiendom

4.      Oversendelsesbrev fra Teknisk saksbehandling.

Saksopplysninger:

Kristin og Magne Skilbrigt søker om deling av eiendommen 143/7 i Levanger kommune slik at tun med parsell på 12-15 da blir fradelt resteiendommen og denne blir solgt som tilleggsjord til naboeiendom.

Eiendommen 143/7 Skilbrigt vestre ligger mellom Ronglan og Ekne, ca 15 km fra Levanger sentrum. Eiendommen er totalt på 640 da, av dette er 121 da fulldyrka jord, 349 da prod. skog og 170 da anna areal. Jorda på eiendommen har de siste åra vært bortleid.

Parsellen som søkes fradelt er på totalt 14 da, av dette er 8 da fulldyrka jord, ca 5 da tun og 1 da anna areal.

Det er ikke framlagt kjøpekontrakt på resteiendom, saksbehandler legger ikke vekt på det ut fra kjennskap til forholdene.

Saka skal behandles etter jordlova paragraf 1 og 12 med tilhørende rundskriv og forskrifter.

Avgjørelse i saka er tillagt Fylkeslandbruksstyret, og kommunen skal utale seg i saka.

Vurdering:

Rundskriv  M 34/95 og M 4/2001 beskriver viktige element i vurderingene etter jordlovas § 12.

Fra Jordlovas § 12. Deling kan  siteres:

       Eigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk kan ikkje delast utan samtykke frå departementet.

       Departementet kan gi samtykke dersom samfunnsinteresser av stor vekt taler for det, eller deling er forsvarleg ut frå omsynet til den avkasting eigedomen kan gi. Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området. Det skal òg takast omsyn til godkjende planer som ligg føre for arealbruken etter plan- og bygningslova og omsynet til kulturlandskapet.

Fra rundskriv M 4/2002 kan siteres:

Fra tid til annen ønsker eier å dele eiendommen sin slik at han kan beholde hus med tomt, eventuelt selge hus7 med tomt og landbruksareal hver for seg. I praksis har det vært vanlig i delingssammenheng å gi samtykke til etablering av tomter opp til 5 dekar. Det at arealgrensen for konsesjonsfritt erverv av bebygd eiendom nå er hevet til 20 dekar, gir ikke grunnlag for å endre delingspraksis slik at tomtene blir opp mot ca 20 dekar. Hensynene bak delingsbestemmelsen er de samme, og begrunnelsen for å endre konsesjonsloven på dette punktet tilsier ingen endring av praksis. En viser til Landbruksdepartementets rundskriv M-34/95 ”Omdisponering og deling

Rundskriv M 34/95 gir bedre begrunnelse for teksten i lova.

Ut fra dette er det klart at samfunnsinteresser av stor vekt i dette tilfelle er hensynet til frivillig rasjonalisering i landbruket, og at slik hjemmelen for deling ligger her. Det er ikke andre forhold knytta til drifts og miljømessige ulemper eller hensyn til kulturlandskap som endrer dette.

Det en likevel må vurdere er størrelsa på parsellen. Etter rundskriv M 4/2001 er det ikke noen sammenheng mellom økningen i konsesjonsgrensa og at en skal tillate tomter på over 5 da. I vedlegg til søknad er det argumentert med at arealet som søkes fradelt, ikke er rasjonelt til kornproduksjon på grunn av jordart, vassoppsamling og åkerholmer. Det opplyses at det samtidig er godt egna til gras, og det vil være hest på den fradelte parsellen som kan nytte jorda.

Vår vurdering er at dette er fulldyrka jord av en slik kvalitet at det hører hjemme i landbrukets produksjonsareal.

Hensikten med en slik handling og hjemmelen i jordlovas §12, er at resteiendommen i ettertid ikke skal være landbrukseiendom. Spørsmålet her blir slik også knytta til om den fradelte tomta på 14 da vil ha preg av landbrukseiendom.

Med bakgrunn i dette vil vi tilrå overfor fylkeslandbruksstyret at delinga tilrås med vilkår om at arealet begrenses til maksimalt 5 da.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^