Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 02.10.02 - Sak 103/02
<<sakliste
<<>> | vedtak

FRODE ARILD JENSEN - OPPFØRING AV GRILLHUS PÅ EIEND. NORDFJÆRA - 007-002

Saksansvarlig: Hilde M. Røstad

Arkiv:  L42

Arkivsaknr: 2002000509

Objekt: 007-002

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Plan- og byggesakssjefen 17.04.2002 HMR 070/02

Plan- og utviklingskomité

02.10.02

HMR

103/02

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksfremlegget og i sak 070/02 opprettholdes det vedtak som ble truffet av bygningssjefen i sak 070/02.

Saken sendes Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

Vedlegg:

1.      Situasjonskart.

2.      Tegninger.

3.      Bygningssjefens sak 070/02.  side 2

4.      Uttalelse fra Fylkesmannen (Miljøvernavdelingen) datert 24.06.02   side 2

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

5.      Søknadsskjema med nabovarsel.

6.      Uttalelse fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune (RUA) datert 02.07.02.

7.      Klage fra Frode Arild Jensen (ref. i saksfremlegget) datert 08.05.02. side 2

Saksopplysninger:

Frode Arild Jensen søkte den 18.01.02 om restaurering av naust og oppføring av grillhus. I sak 070/02 ble saken behandlet av bygningssjefen. Det ble gitt tillatelse til restaurering av naust, mens søknaden om grillhus ble avslått med hjemmel i PBL §17-2 (100-meters beltet langs sjøen).

Tiltakshaver har i brev datert 08.05.02 påklaget bygningssjefens vedtak. Klagen begrunnes med følgende:

Ovennevnte bygg er tiltenkt oppsatt i fjæra i enden av min hage, som strekker seg ned til sjøkanten. Dette huset/paviljongen skal være til offentlig bruk av alle som ferdes i fjæra, som for eksempel skoleklasser, speidere og andre.

Denne delen av fjæra har i alle år vært benyttet til samlingsplass ved bålbrenning og grilling hver pinse og sankthansaften. For at strandkanten ikke skal bli tilgriset mer enn i dag er det tiltenkt oppsatt søppelkasse som grunneier påpasser blir tømt hver uke. Grillhuset er tiltenkt brukt i perioden mai til august.

Som tidligere nevnt er dette område en del av min hage. Mitt bolighus ligger bare 40-50 meter fra strandkanten. For at brukerne av fjæra ikke skal føle at de ferdes ulovlig på privat grunn, ønsker jeg også av den grunn å kunne tilby en slik plass å være. Uten vederlag. I og med at dette er til nytte for de som ikke eier hytter ved sjøen vil jeg ikke se på dette som noen form for utvidelse av et område som er privatisert, men mer som et tilbud til alle.

Når det gjelder forurensning av strandsonen vil dette prosjektet føre til mye mindre forurensning enn i dag. Det er 3 hytteeiere i området, disse har gitt positiv respons for dette prosjektet. Plassen som grillhuset/ paviljongen er tenkt skal stå er den mest gunstige for både grunneier, hytteeiere og andre brukere av fjæra. Om nødvendig kan paviljongen bygges slik at den kan settes bort i vinterhalvåret, men mitt største ønske er å få bygget den permanent på plassen. Håper på snarlig behandling og et positivt resultat, slik at byggverker kan tas i bruk i løpet av sommeren. 

Vurdering:

Området er i arealdelen til kommuneplanen avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområde. Bygget krever dispensasjon fra PBL §17-2 på grunn av at det ligger innenfor 100-meters beltet langs sjøen.

Saken er sendt på høring til Nord-Trøndelag Fylkeskommune (RUA) og Fylkesmannen (Miljøvernavdelingen). RUA har ingen merknader foruten aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens §8. Miljøvernavdelingen er negativ til bygget, som de mener kan føre til en bit for bit nedbygging av strandsonen (se vedlegg 4).

Jensen skriver i sin klage at dette er en del av hans hage. Plan- og byggesakssjefen er uenig i dette. Jensens bolighus ligger 70-80 meter fra stranda, mellom Jensens bolig og stranda er det dyrkajord. En plassering av paviljongen i hagen (nær bolighuset) ville være uproblematisk.

Det står videre at paviljongen skal være til offentlig bruk for alle. For de som ferdes i fjæra vil byggverk uansett oppleves som privatiserende, de vet ikke nødvendigvis at paviljongen kan brukes av alle. Fylkesmannen skriver i sin uttalelse at  erfaringer fra Oslofjordområdet viser at slike mindre bygg, for eksempel grillhus, badehus etc. i stor grad bidrar til å utvide den privatiserende virkningen rundt hytter og hus.

Også sentrale myndigheter har den senere tid særlig vektlagt forbud mot bygging  i strandsonen, senest i brev fra miljøvernministeren av 08.03.02.

Vi har vært på befaring i området. Omsøkt paviljong ligger helt inntil fjæra. Området på vestsiden av omsøkt grillhus er allerede privatisert, da området er utbygd i form av naust og eldre hytter. Omsøkt grillhus vil utvide ”området som er privatisert” mot øst. Plan- og byggesakssjefen mener at det er uheldig at ”den delen av strandsonen som er privatisert” utvides.

Det må foreligge særlige grunner for at det skal kunne gis dispensasjon. Plan- og byggesakssjefen har vurdert tiltakshavers argumenter, men kan ikke se at disse kan anses som særlige.

Vesentlig er også presedensfaren som ligger i denne saken. Dersom man gir tillatelse til oppføring av dette bygget, vil det være vanskelig å avslå lignende saker. Dette for at det ikke foreligger særlige grunner i dette tilfelle, slik PBL §7 krever for at dispensasjon kan gis.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^