Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 02.10.02 - Sak 104/02
<<sakliste
<<>> | vedtak

PETTER HAUGAN/GURI SIVERTSEN HAUGAN - DELING AV EIENDOMMEN OKKENHAUG VESTRE - 288-004

Saksansvarlig: Torbjørn Sirum

Arkiv:  L33 

Arkivsaknr: 2002001151

Objekt: 288-004

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Plan- og byggesakssjefen 25.02.2002 OLE 026/02
Landbrukssjefen 15.05.2002 ARA 029/02
Landbrukssjefen 22.08.2002 ARA 041/02

Plan- og utviklingskomité

02.10.02

OLE

104/02

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Vedtak fattet av bygningssjefen i sak 26/02 opprettholdes. En kan ikke se at saken er tilført nye opplysninger som gjør at søknad om fradeling av boligtomt fra eiendommen Okkenhaug vestre, gnr. 288 bnr. 4 kan imøtekommes.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nord- Trøndelag for endelig avgjørelse.

Vedlegg:

1. Bygningssjefsak 26/02.  side 2

2. Klage fra Petter Haugan og Guri S. Sivertsen på avslått søknad fra Bygningssjefen, datert 27.03.02.  side 2

3. Brev datert 10.09.02 fra Petter Haugan og Guri S. Haugan – Søknad om ny tomteplassering med nytt situasjonskart side 2, 3

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

4. Søknad om fradeling datert 07.02.02. side 2

5. Brev datert 03.06.02 fra Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

6. Landbrukssjefen,  vedtak i sak 029/02. side 2

7. E- post sendt 16.05.02 til Arne Ramdal fra Helge H. Skjærpe.

8. E- post sendt 15.05.05 til Ola Stene fra Guri M. S. Haugan og E- post sendt 16.05.02 fra Ola Stene til Guri M. S. Haugan. side 2, 3

9. Brev datert 07.07.02 fra Petter Haugan og Guri S. Haugan, klage på vedtak fra landbruksforvaltningen. side 2, 3, 4, 5

10. Landbrukssjefen, vedtak i sak 41/02. side 2, 3

Saksopplysninger:

I sak 026/02 ble det av bygningssjefen gjort følgende vedtak:

” I flg. kommunedelplan Okkenhaug er arealet hvor omsøkte tomt regulert til landbruks-, natur- og friluftsområde. Vi finner ikke ut fra søknaden at det foreligger særlige grunner, jfr. plan- og bygningslovens § 7, for å kunne gi dispensasjon fra godkjent kommunedelplan.

Søknad om fradeling av boligtomt av eiendommen Okkenhaug vestre, gnr. 288 bnr. 4, avslås.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er kjent.

I henhold til delegasjonsbestemmelsene av 29.03.00 er myndighet delegert til bygningssjefen. Saken vil bli referert på neste møte i faste utvalg for plansaker.”

I brev datert 27.03.02 påklager søkerne vedtak fattet i sak 026/02. I klagen er blant annet følgende momenter nevnt:

- Tomt ligger særlig godt til rett for fradeling og bygging uten å komme i konflikt med andre viktige forhold. Det er nær tilknytning til vann og kloakk. Vegføring kan skje ved forbedring av eksisterende avlingsveg.

 - Omsøkte tomt ligger naturlig knyttet til eksisterende bebyggelse på 6 – 7 boliger like utenfor boligfeltet. I sum utgjør dette en naturlig helhet sammen med boligfeltet, og svekker på ingen måte boligfeltets attraktivitet for andre boligsøkere.

- 14.11.2001 ga teknisk komité dispensasjon/ godkjenning for fradeling av tomt på eiendommen Segtnan lille.

- I rådmannens innstilling til nevnte sak opplyses følgende: ” Ved evt. innvilgelse av dispensasjon/ godkjenning av fradeling vil saken gi presedens for lignende saker og det skal da rimelige gode grunner til for at søknadene ikke kan godkjennes.

- Helge Hjemaas Skjærpe og Kari Hynne Skjærpe ønsker å bosette seg permanent i Levanger dersom de får bygge på denne tomta. Av ulike årsaker ønsker de ikke å bosette seg i boligfeltet.

- I Levanger kommune – og særlig i en ”utkant” som Okkenhaug – mener vi dette er en særlig grunn og et forhold som bør tillegges betydelig vekt.

- To av hovedmålsettingene i strategisk næringsplan for Levanger hvor det framgår ” Levanger skal framstå som en attraktiv kommune å bo og virke i” og ” Botilbud og oppvekstmiljø skal være det beste i regionen”. I kommunestyrets vedtak om arealplanen for Levanger kommune heter det videre at ” Dispensasjon for spredt boligbygging i sone A kan tillates dersom forholdene ligger til rette for veg, vann og avløp og det foreligger særlige grunner” og ” planens bestemmelser skal praktiseres liberalt”.

- Avslag vil etter vår vurdering være i strid med de målsettingen og politiske føringer som er gitt.

I brev datert 09.04.02 ble søknaden om fradeling sendt til uttalelse/ behandling til Nord- Trøndelag Fylkeskommune og landbrukssjefen i kommunen.

Fra Nord- Trøndelag Fylkes kommune i brev datert 03.06.02 blant annet følgende:

” Det er ikke kjent fredete kulturminner fra tiden før 1537 i planområdet. Det er heller ikke påvist konflikt med kulturminner fra nyere tid. Vi har derfor ingen innvendinger til planen.

Det kan likevel fortsatt ligge upåviste fredete kulturminner under nåværende markoverflate i eller inn mot planområdet. Vi vil derfor minne om aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminne § 8 dersom noen treffer på slike kulturminner under det videre arbeidet med planforslaget eller byggearbeidene. Dette pålegget må videre formidles til de som skal foreta arbeidet.”

Fra landbrukssjefen ble i sak 41/02 følgende vedtak fattet :

Alternativ I.

Forutsetter at tomteplassering endres slik at tomta flyttes ca. 100 m nordover langs eksisterende avlingsveg slik som beskrevet under vurdering.

Med hjemmel i Jordlovens § 12 og i henhold til delegasjonsreglementet i Levanger kommune, godkjennes søknaden om fradeling av en parsell på ca. 1. 5 da av eiendommen Okkenhaug vestre, gnr. 288 bnr. 4 i Levanger.

Alternativ II.

Forutsetter at søker opprettholder søknaden slik som opprinnelig.

Levanger kommune opprettholder da sitt vedtak i saken. Det er ikke kommet nye moment.

Saken oversendes Fylkeslandbruksstyret til avgjørelse.   

I brev datert 10.09.02 har søkerne kommet med blant annet følgende tilleggsopplysninger:

Siden søknad og klage ble avsendt har det skjedd en omfattende saksutredning, som blant annet omfatter avslag, klage og endret vedtak i forhold til Jordloven. Endret vedtak innebærer at rådmannen anbefaler fradeling dersom omsøkte tomt flyttes noe i forhold til opprinnelig søknad. Vi aksepterer dette og søker Teknisk etat om fradeling med endret plassering av tomta.

I klagen er det lagt vesentlig vekt på dokumentert forskjellsbehandling i forhold til en tilsvarende sak, fradeling fra eiendommen Segtnan lille. Vi påpeker at et avslag på vår søknad vil være en urimelig forskjellsbehandling av to saker som er svært like.

Vi forutsetter at bygningene (bolig og garasje) kan plasseres på egnet byggegrunn med godt egnet beliggenhet. Ny plassering i tråd med rådmannens anbefaling er illustrert på vedlagte kartutsnitt. Plasseringen innebærer at tomta trekkes nærmere annen boligbebyggelse.

Vurdering:

Følgende vurderinger ble gjort av bygningssjefen i den administrative behandling av saken:

Omsøkte tomt ligger innenfor område som i kommunedelplanen for Okkenhaug er avsatt til LNF- formål. Området er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål. I hht. Plan- og bygningslovens § 7 kan dispensasjon gis dersom det foreligger særlig grunner. I denne saken foreligger det ikke slike særlige grunner av en slik art at dispensasjon kan gis.

Dersom en åpner for fradeling av boligtomter ved siden av et regulert boligfelt så lenge dette har ledige tomter, skal det rimelige gode grunner til ikke å gi dispensasjon også ved evt. lignende søknader om fradeling. Boligfeltet i Okkenhaug som ligger ca. 300 meter nord for omsøkte boligtomt, har pr. dags dato 3 ledige tomter med areal fra 910 m2 til 980 m2.

Denne vurderingen gjøres også gjeldende for den nye plasseringen av tomten.

Plan- og byggesakssjefen kan ikke se at det foreligger nye momenter i saken og tillegger kommunedelplanen for Okkenhaug med tilhørende bestemmelser størst vekt i behandling av klagen.

Vesentlig er også den store presedensfaren som ligger i denne saken. Dersom man tillater fradeling av omsøkte boligtomt som i dette tilfellet, vil det være svært vanskelig å avslå andre søknader om fradelinger i dette området. Dette fordi det ikke foreligger særlige grunner, slik plan- og bygningslovens § 7 krever for at dispensasjon kan gis.

Siden dette er en sak av prinsipiell karakter, vil vi anbefale at det ikke gis dispensasjon til fradeling av omsøkte boligtomt.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^