Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 02.10.02 - Sak 105/02
<<sakliste
<<>> | vedtak

ROGER GRIDSETH - DELING AV EIENDOMMEN ULVESVEGEN 14 - 275-338 - VISER TIL SAK 64/1999 I TEKNISK KOMITÉ

Saksansvarlig: Torbjørn Sirum

Arkiv:  L33 

Arkivsaknr: 2002003869

Objekt: 275-338

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Plan- og utviklingskomité

02.10.02

TSI

105/02

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Plan- og utviklingskomiteen viser til kommunedelplanens bestemmelser når det gjelder krav til minste areal for boligtomt ( netto tomt) som kan godkjennes delt, er 1000  m2 og til bestemmelsene når det gjelder estetiske vurderinger i forbindelse med fortettinger i eksisterende boligfelt. Komiteen mener at søknaden bryter så vesentlig med det utbyggingsmønsteret som er i det området at de ikke finner å kunne godkjenne omsøkte fradeling av boligtomt av eiendommen Ulvesvegen 14, gnr. 275 bnr. 338, Ulve.

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28.

Vedlegg:

1. Utskrift TKO sak 64/1999.

2. Situasjonskart.  side 2 | (foto)

3. Uttalelse fra naboer datert 04.05.99.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

3. Søknad om fradeling datert 25.04.99.

Saksopplysninger:

Det ble første gang søkt om deling av eiendommen Ulvesvegen 14 i 1999. Søknaden ble behandlet av teknisk komité i sak 64/1999 hvor det lagt ned bygge- og delingsforbud etter PBL § 33 i påvente av ny kommuneplan.

Kommunedelplan Levanger sentrum ble vedtatt av kommunestyret i møte 27.09.00.

I bestemmelsene til planen står blant annet følgende:

Ved fortetting i områder med reguleringsplan og i eldre byggeområder uten reguleringsplan gjelder følgende hovedregler:

- Estetisk vurdering knyttet til landskapsstruktur, utbyggingsmønster, bygninger, og samspillet mellom disse skal inngå i alle fortettingssaker.

- Miljøkvalitet skal tillegges vekt ved å sikre nye grønne områder for opphold og leik.

- Fysiske forhold skal søkes forbedret ved å prioritere miljørettede løsninger i forhold til bygging av gang-/ og sykkelveger og fortau samt søke gode trafikkløsninger.

- Videre skal fortetting underordnes strøkets særpreg når det gjelder byggeskikk.

- Det kreves reguleringsplan for alle vesentlige fortettingssaker.

- Der annet ikke er fastsatt i reguleringsplan gjelder følgende:

- Det tillates oppført bebyggelse med bebygd areal (BYA) på inntil 35 % av netto tomtegrunn. Parkeringsplasser på terreng skal regnes med i BYA med 15 m2 pr. plass i samsvar med kommunens parkeringsnorm.

- I boligområder kan garasjer plasseres med portvegg inntil 5 m fra kommunal veg eller med andre vegger inntil 2 meter fra kommunal veg.

- Minste areal for boligtomt (netto tomt) som kan godkjennes delt, er 1000 m2.

Eiendommen Ulvesvegen 14 har et areal på 985 m2. Forslaget på deling går på det fradeles et areal på ca. 642 m2. I dette arealet inngår også adkomstveg til parsellen. Gjenværende tomt blir ca. 343m2.

Det er kommet innsigelse mot søknaden fra 4 av de omkringliggende naboer. De skriver bl.a. i sine merknader.

” Normen for boligbygging på Ulvesområdet ble allerede lagt tidlig på 1950- tallet. Tomtestørrelsen ble på vel 1 dekar og boligene regulert utbygd til en- bebyggelse med hageareal mot nabogrensene. At tomtene er større enn etter dagens norm, bør ikke medføre en velvilje fra kommunes side til fortetting av området innimellom eksisterende husrekker. Godkjennes en delingstillatelse i dette bo området, vil det kunne medføre en videre fortetting som blir uryddig og forstyrrende. Det er for oss naboer ikke ønskelig og vi påpeker at dette også vil forringe bo kvaliteten og eiendomsverdien for våre eiendommer.”

Vurdering:

Eiendommen Ulvesvegen 14 ligger innenfor reguleringsplanen Ulve – Nordli. Det er ikke vedtatt reguleringsbestemmelser til planen og det vil dermed være bestemmelsene i kommunedelplan for Levanger sentrum som vil være bestemmende i saken.

Etter kommunedelplanens bestemmelser kan ikke tomta deles, da denne er under 1000 m2.

Videre sier bestemmelsene i kommunedelplanen at det skal foretas estetisk vurdering knyttet til landskapsstruktur, utbyggingsmønster, bygninger og samspillet mellom disse.

Ser en på boligfeltet Ulve under ett, er det et område hvor det er forholdsvis store tomter, ca. 1000 m2. Husene i området har gjennomgående liten grunnflate. Dette gjør at det er et boligfelt med mye luft mellom husene.

Husene på sør side av Ulvesvegen ligger forholdsvis nære vegen, omtrent på rekke og rad og med et forholdsvis stort hageareal på baksiden av husene. Ved å plassere to hus på samme tomt brytes dette mønsteret.

Kommunedelplanen stiller også krav om reguleringsplan for alle vesentlige fortettingssaker. Fortetting av tomt fra ett bolighus til to bolighus vil isolert sett være en vesentlig fortetting. Sett i en større sammenheng vil det ikke kunne sies å være en vesentlig fortetting. Det er ikke tatt inn noen bestemmelse i kommunedelplanen som sier at det kan kreves reguleringsplan for et større område.

Ut fra det vi har trukket fram kan ikke omsøkte fradeling godkjennes. Tomta er i seg selv under 1000 m2. Søknaden bryter vesentlig med det utbyggingsmønsteret som er i området.

Dersom det skal tillates fortetting i området bør dette skje etter en helhetlig plan, men ut fra eksisterende lovverk må en slik plan utarbeides av kommunen. Kommunen har pr. i dag ikke ressurser til å sette i gang et såpass omfattende arbeid.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^