Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 02.10.02 - Sak 107/02
<<sakliste
<<>> | vedtak

JON MAGNE WESCHE, SØKNAD OM DELING AV EIENDOMMEN VESKE ØSTRE GNR 13 BNR 2 I LEVANGER KOMMUNE

Saksansvarlig: Asbjørn Eriksen

Arkiv:  L33 

Arkivsaknr: 2002000218

Objekt: 013-002

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Landbrukssjefen 06.03.2002 OHU 012/02
Landbrukssjefen 05.04.2002 ATV 018/02
Plan- og byggesakssjefen 11.07.2002 AER 172/02

Plan- og utviklingskomité

02.10.02

AER

107/02

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Søknad fra Jon Magne Wesche om fradeling av to boligtomter til sammen inntil 2 da fra eiendommen Veske østre nordre, gnr 13 bnr 2 i Levanger kommune avslås.

I flg. kommunedelplan for sentrum ligger omsøkt areal innenfor område som er regulert til landbruks-, natur- og friluftsområde. Vi finner ikke ut fra søknaden at det foreligger særlige grunner, jfr. PBL § 7, for å kunne gi dispensasjon fra bestemmelsene i godkjent kommunedelplan.

Vedtaket kan påklages i hht. forvaltningslovens § 28. Klagefristen er tre uker fra vedtaket er kjent.

Vedlegg:

1. Klage fra Jon Magne Wesche datert 12.03.02 til landbrukssjef

2. Brev datert 16.04.02 fra Fylkesmannens landbruksavdeling

3. Kartutsnitt 1:5000

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

4. Søknad om fradeling datert 05.11.01.

5. Landbrukssjefsak 12/02 side 2, 3

6. Brev datert 07.03.02 fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune  side 2

7. Brev datert 22.01.02 fra Fylkesmannens miljøvernavdeling

Saksopplysninger:

Søknad om fradeling av de omsøkte boligtomter er tidligere behandlet av bygningssjefen i Levanger kommune i møte 24.02.99, sak 2342/99. Søknad ble avslått med den begrunnelse at det ikke forelå særlige grunner for å kunne gi dispensasjon fra kommunedeldplanens bestemmelser, jfr. PBL § 7.

Vedtaket ble den gang ikke påklaget.

Det kan gis dispensasjon fra bestemmelsene når særlige grunner foreligger,  jfr. PBL § 7. Som grunnlag for eventuell dispensasjon er det innhentet uttalelse fra Fylkeskommunen v/avd. for samfunnsutvikling og miljø samt fra Fylkesmannen v/Miljøvernavdelingen.

Fylkeskommunens avd. for samfunnsutvikling og miljø har i brev datert 07.03.2002 uttalt seg til søknaden som myndighet for plan-, friluftsliv- og kulturminner.

Avdelingen vurderer randsonen rundt Levanger som attraktiv og utsatt for en ”bit for bit-utbygging” som er uheldig for kulturlandskapet. Videre anføres at boligbygging i randsonen bør skje planmessig gjennom helhetlige politiske vurderinger og ikke gjennom dispensasjoner som vil kunne skape presedens for påfølgende saker.

I forholdet til kulturminner vurderes det som sannsynlig at beliggenheten av omsøkte areal tilsier at det kan finnes kulturminner under markoverflata. Befaring og arkeologisk forundersøkelse vurderes som påkrevet i dette tilfellet. Evt. befaring bekostes av tiltakshaver i hht. Kulturminnelovens § 10.

Søknaden (datert 25.05.01) gjelder fradeling av to boligtomter. Tomtene ligger inntil et eksisterende, men ikke regulert boligfelt ved Rognhaug.

Iflg. kommunedelplan er arealet planlagt som LNF-område hvor det i planbestemmelsene bl.a. heter:

-innen LNF er det generelt ikke tillatt med annen bygg og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytting til stedbunden næring.

I tillegg er saken oversendt til Landbrukssjefen i Levanger kommune for uttalelse/behandling. Saken er behandlet etter jordlovens § 12. Søknaden ble avslått i møte 06.03.02 sak 12/02 med begrunnelse at omsøkte parseller ligger i område som i kommunedelplan er avsatt til LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsområde).

Vedtaket ble påklaget og oversendt Fylkesmannens landbruksavdeling som klageinstans. I brev fra Fylkesmannens landbruksavdeling datert 16.04.2002 fremgår at omsøkte parsell etter jordlovens bestemmelser ble godkjent fradelt til samme formål i vedtak av 15.02.99. Etter jordlovens § 12. 6. ledd fremgår at delingssamtykke etter jordlovens bestemmelse, bortfaller dersom det ikke er rekvirert deling innen tre år etter at vedtaket er gjort. Rekvisisjon av deling datert 05.11.2001 er journalført inn til kommunen 10. januar 2002, dvs før foreldelse av delingssamtykke utløp. Etter landbruksdirektørens vurdering er det derfor ikke nødvendig med ny jordlovsbehandling. Landbrukssjefens avslag i sak 12/02 bør derfor ikke vektlegges i videre behandling.

Vurdering:

Arealet som søkes fradelt ligger i eiendommens sør-vestre hjørne og består av grunnlendt, noe bratt og lauvskogbevokst terreng. Arealet må betraktes som uproduktivt i jordbrukssammenheng. Tomtene danner i utgangspunktet en naturlig utvidelse av et område på ca 15-20 da som er bebygd med 11 bolighus. Tomtene har grei adkomst og offentlig vann- og kloakkledninger ligger i umiddelbar nærhet.

I 1996 ble det utarbeidet reguleringsplan for arboretet i Staupsmarka. Denne planen grenser i nord mot Wesches eiendom. I denne planen ble det etter behandling i Fylkeslandbruksstyret innregulert to tomter like ved det arealet som nå søkes fradelt. Dette, sammen med at omsøkte tomter vil bli en del av eksisterende boligtomter på Rognhaugen kunne åpnet for at dispensasjon for fradeling kunne gis.

Det foreligger skylddeling for eiendommen gnr 13 bnr 32 utskilt fra hovedbruket og tinglyst i 1953 som ligger delvis innenfor/i nærheten av omsøkt parsell. Grensene for denne parsellen er imidlertid ikke fastslått i terrenget, parsellen kan ikke betraktes som boligtomt.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^