Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 02.10.02 - Sak 108/02
<<sakliste
<<>> | vedtak

FRANK EIDE - DELINGSSØKNAD FOR EIEND. EIDSVOLL GNR. 17 BNR. 7, LEVANGER

Saksansvarlig: Asbjørn Eriksen

Arkiv:  L33 

Arkivsaknr: 2002004788

Objekt: 017-007

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Plan- og utviklingskomité

02.10.02

AER

108/02

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Søknad fra Frank Eide om fradeling av to boligtomter fra eiendommen Eidsvoll, gnr 17 bnr 7, Levanger kan ikke imøtekommes. Avslaget begrunnes med at omsøkt areal ligger innenfor område som i kommuneplanens arealdel er definert som landbruk- natur og friluftsformål, og som i hht. bestemmelsene ikke tillater spredt bolig- og ervervsbebyggelse uten tilknytning til stedbunden næring.

Vedtaket kan påklages etter forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtak.

Vedlegg:

1. Kartutsnitt 1:1000 som viser tomtedeling  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

2. Søknad om fradeling datert 01.07.2002

3. Gjenpart av nabovarsel datert 08.07.2002

Saksopplysninger:

Søknad gjelder fradeling av to parseller som skal benyttes til boligformål. Omsøkte parseller ligger 150 – 200 meter vest for Fylkesveg  mellom Alstadhaug kirke og ”Eideskorsen” og vil ha adkomst til Fylkesveg fra privat veg.

Omsøkt areal ca 2 da. tenkes delt på to boligtomter. Arealet grenser i sør mot gnr 17 bnr 13 og i vest mot gnr 17 bnr 6.

Inntegnede tomteplasseringer må evt. justeres da deler av tomta ligger på tomtegrunn utenfor hovedbruket

Vurdering:

Omsøkt areal ligger innenfor område i kommuneplanens arealdel hvor spredt bolig- og ervervsbebyggelse uten tilknytning til stedbunden næring samt fritidsbebyggelse ikke er tillatt (LNF-område). Dersom fradeling skal godkjennes må det i så fall gis dispensasjon fra bestemmelsene. I hht. PBL § 7 kan det gis dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser dersom det foreligger særlige grunner for at dispensasjon kan gis, slike særlige grunner er ikke oppgitt i søknaden.

Dersom tomtene skal kunne godkjennes for bygging bør forhold knyttet til avløp og veg være godkjent på forhånd. Det er ikke offentlig kloakk i området og pr dags dato er det heller ikke planlagt legging av kloakkledning i området. Alternativet er da minirenseanlegg eller annen godkjent ordning dersom forholdene tillater det (f. eks. infiltrasjon).

Når det gjelder adkomst må denne sikres som tinglyst rettighet.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^