Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 02.10.02 - Sak 93/02
<<sakliste
<<>> | vedtak | høring

KOMMUNEDELPLAN SUNDET - HAVNA

Saksansvarlig: Johannes Bremer

Arkiv:  143    

Arkivsaknr: 2002000702

Objekt: 1.3.24    

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Plan- og utviklingskomité

02.10.02

JBR

093/02

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag til kommunedelplan Sundet – Havna for perioden 2002 – 2013 leges ut til offentlig ettersyn

Vedlegg:

1. Tekstdelen (word)

2. Plankartet | lite | stort | områdebeskrivelse (kommer opp i eget vindu) | foto | stort foto | foto 2 |

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

3. Innspill. (si DIN mening)

Saksopplysninger:

I møte den 23.05.01 ba formannskapet om at det skal utarbeides en bruksplan for området Sundet – Havna. Planen er utarbeidet som en kommunedelplan etter regler beskrevet i plan – og bygningsloven. Arbeidet med planen er utført som et prosjekt der følgende har deltatt i prosjektgruppen: Arild Pettersen, Hans Fredrik Donjem, Hilde Monica Røstad, John Helge Holmen, Knut Stornes, Lars Edv. Hoff, Nils M. Sellgren, Roar Eriksen, Torbjørn Sirum  og  Johannes Bremer. Sistnevnte har ledet arbeidet. I forbindelse med utarbeidingen av planen er det avholdet et folkemøte den 05.02.02. Videre er det avholdet et orienteringsmøte med statlige – og fylkeskommunale etater samt en rekke andre møter. Det har også vært informert om planarbeidet på kommunens hjemmeside.

I arbeidet med plandokumentet er det lagt betydelig vekt på å dokumentere alle  kulturelle og historiske verdier samt miljøkvalitetene i planområdet. Planforslaget er utformet med basis i følgende målsettinger:

Nærmere beskrivelse av planforslaget fremgår av vedleggene.

Vurdering:

Planforslaget bekrefter mye av dagens arealbruk i Sundet og i dets umiddelbare nærhet.

Hovedtrekkene i planforslaget klargjør at Sundet sikres for rekreasjon, friluftsliv, båtliv, undervisning og biologisk mangfold.  Det prioriteres  at Levanger by skal gjenvinne kontakten med Sundet og sjøen. Dette forutsetter at almenningene – åpningene – mellom bygningsmassene langs Sundet sikres som friområder med god tilgjengelighet både fra land – og sjøsiden. Planforslaget sikrer også nye friområder. 

Forslaget viser nye rammer for videre revitalisering av havneområdet med en sterkere integrering av dette området til selve bykjernen. Målet er at havneområdet skal utvikles til en pulserende bydel der boliger vil være en del av mangfoldet som kjennetegner et levende sentrum. Innslaget av boliger skal på ingen måte fortrenge videre utvikling basert på næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser. Areal som har kombinert formål bolig/ næring, utgjør en mindre del av havneområdet slik at næringsvirksomhet har en høg prioritet fortsatt. Områdene som åpnes for kombinasjon med boliger, er orientert mot Sundet og vil ha gode  bokvaliteter. Boliger vil bidra til at livet fortsatt pulserer etter endt arbeidstid. Videre vil det bidra til redusert transportbehov, gi lavere energiforbruk og mindre forurensning. Forslaget vil være et ledd i mer bærekraftig byutvikling. Skal dette bli et godt boområde i sentrum, så må det totale miljøet prioriteres der oppvekstmiljø og tilrettelegging av areal til uteopphold må vies stor oppmerksomhet.  For områdene som er avsatt til kombinert formål bolig/ næring, skal det utarbeides helhetlige planer før utbygging kan finne sted.

<<sakliste | vedtak | høring
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^