Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 02.10.02 - Sak 94/02
<<sakliste
<<>> | vedtak

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

Saksansvarlig: Håvard Heistad

Arkiv:  03 L9

Arkivsaknr: 2002004487

Objekt:  

Saken avgjøres av: KOM

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Plan- og utviklingskomité

02.10.02

HHE

094/02

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Boligsosial handlingsplan tas til orientering og legges fram for formannskapet.

Vedlegg:

1. Boligsosial handlingsplan (som word, best egnet til utskrift)

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

2. Stortingsmelding 49 (1997-1998) Om boligetablering for unge og vanskeligstilte

Saksopplysninger:

Stortingsmelding 49 (1997-98) om boligetablering for unge og vanskeligstilte oppfordrer alle kommuner til å lage en tverrsektoriell handlingsplan.

 Målet med en boligsosial handlingsplan er å gi:

Økonomiske, sosiale eller fysiske problemer gjør at enkelte mennesker har problemer med å etablere seg i bolig, eller bli boende. Den boligsosiale handlingsplanen er primært en plan rettet mot disse gruppene. De boligsosiale behovene må sees i lys av den generelle boligpolitikken i kommunen.

Hensikten med planarbeidet er at kommunen skal få et godt styringsredskap – at planen skal føre til handling og utvikling, og ikke minst kompetanseheving.

Planen skal ikke regulere boligbyggingen i kommunen, til det har vi Tomteselskapet A/S som etablerer bygningsklare tomter til en forholdsvis rimelig inngangsbillett.

Planen skal rulleres sammen med kommuneplanen dvs. hvert 4 år. Slik sikrer man at planen blir oppdatert og at ansvaret følges opp. 

Høringsuttalelser

Rapporten ble sendt på høring til diverse organisasjoner uten den store responsen.

Gruppen har tatt med en del av innspillene som har kommet. Noe er utelatt fordi det ikke er aktuelt i framtida. Blant annet er det ikke laget en eldreplan som går lenger enn til 2002 og det er derfor tatt med en del om omsorgsboliger i handlingsplanene. Dette som et ledd i en tverrsektoriell handlingsplan.

Vurdering:

Målet med en boligsosial er som nevnt økt kunnskap om boligbehovet i kommunen, en mer samkjørt boligpolitikk mellom sektorene, bedre utnyttelse av kommunens boligmasse, en mer målrettet og effektiv bruk av virkemidler, større effektivitet ved å samordne ressursene. Det å skaffe bolig til de som har behov og ikke klarer det selv er en lovbestemt rett enkelte av innbyggerne i en kommune har. Hvordan boligen skaffes kan gjøres på mange måter. Dette er det sagt litt om i handlingsplanen. Det må være samhandling mellom offentlig, privat og ideelle organisasjoner for at resultat skal bli som best.

Planene er lagt opp med 6 strategier; de er som følger

STRATEGI 1:   

Å fremskaffe en oversikt over boligbehovet for vanskeligstilte i boligmarkedet.

STRATEGI 2:    

Framskaffe hensiktsmessige og rimelige boliger for ungdom, eldre, funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser, rusmisbrukere og flyktninger.

STRATEGI 3:    

Tilrettelegge for etablering av gode boligmiljøer for alle boligsøkende med nødvendig bistand og oppfølging basert på individuelle behov.

STRATEGI 4:   

Tydeliggjøre ansvarsforhold og oppgavefordeling vedrørende  boligplanlegging, søknad og tildelingsprosedyrer.

STRATEGI 5:   

Tilrettelegge for at organisasjonen har rett kompetanse i forhold til de ulike fagfelt.

STRATEGI 6:   Utnytte husbankens finansieringsmuligheter.

Handlingsplanen stiller store krav til intern organisering og tverrsektoriell tenking.

En kompetanseheving på Husbankens regelverk vil være viktig, og at de riktige personene sitter med riktig kunnskap slik at innbyggerne kan få opplysnninger om sine rettigheter.

Samarbeid mellom offentlig og privat, boligbyggelag og andre vil også være en framtredende arbeidsform framover. Dette er viktig for at det sikres at offentlige midler som stilles til disposisjon ikke kommer på avveie.

Planen tar for seg viktige områder for å skaffe riktig botilbud til de som trenger det.

Det er prioritert å følge planen for psykisk helse i første omgang.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^