Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 02.10.02 - Sak 95/02
<<sakliste
<<>> | vedtak | offentlig ettersyn

REGULERINGSPLAN FOR SJØMYRA

Saksansvarlig: Karl Eidsvik

Arkiv: 

Arkivsaknr: 2002001965

Objekt:  

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Plan- og utviklingskomité

02.10.02

KEI

095/02

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Følgende justeringer gjøres med planforslaget før det legges ut til offentlig ettersyn:

Bestemmelsene:

* Paragraf 6 sløyfes.

* Det må angis hvilke eiendommer fellesområdene skal betjene (felles atkomstveg og felles parkering.)

* Det bør angis maks. areal for hyttene.

Planforslaget legges deretter ut til offentlig ettersyn.

Vedlegg:

1.      Oversiktskart, 1: 50.000.

2.      Reguleringskart, farger, nedfotografert. | større kart

3.      Reguleringsbestemmelser.

4.      Planbeskrivelse  side 2, 3

5.      Brev 20.06.2002 fra Austad maskinstasjon as

6.      Landbruksfaglig uttalelse   side 2

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

       7.   Profiler.

8.    Bestemmelser om tekniske fellesanlegg.

9.   Brev 18.02.2002 fra Laugens skog- og utmarkservice.

    10.   Komplett planmateriale (hefte).

    11.   Barnerepresentantens uttalelse, 16.08.02.

12.      Uttalelse fra RUA (brev stemplet inn hos kommunen 23.08.2002)

Saksopplysninger:

Med brev av 18.02.2002 (vl 8) har Laugens skog- og utmarkservice oversendt forslag til reguleringsplan for Sjømyra til offentlig behandling.

Forslaget inneholder: Oversiktskart 1: 5.000, reguleringskart 1: 2.000, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, bestemmelser om tekniske fellesanlegg, profiler.     

Av administrasjonen er forslaget oversendt til fylkeskommunen, regional utviklingsavdeling, for vurdering mht. mulige kulturminner, det er lagt fram for landbruksmessig vurdering i Levanger kommune, og det er oversendt til kommunens barnerepresentant.

Uttalelse fra RUA:

(Udatert brev, stemplet inn hos kommunen 23.08.02): Ingen innvendinger til planforslaget.

Landbruksfaglig uttalelse (kommunalt), vl 6:

Det tilrås at planen godkjennes.

Barnerepresentantens uttalelse:                                                                                                       

Ingen kommentarer til planforslaget.

Området er befart av administrasjonen sammen med tiltakshaver. Administrasjonens konklusjon etter befaringen var at det var behov for bedre dokumentasjon mht. den planlagte felles atkomstvegen opp i hytteområdet. Etter dette er planmaterialet supplert med profiler (vl 6).

Vurdering:

Beliggenhet: Området ligger ved sørvestspissen på Ytterøy.

Reguleringsmessig status:

Området er uregulert.

Forslaget:

Av plandokumentene går det bl.a. fram:

I. Beskrivelse av området.

Eiendommen har 140 daa dyrkajord, 288 daa produktiv skog, totalareal 428 daa.

Det drives tradisjonell landbruksdrift med skogbruk, melk- og kjøttproduksjon.

Det planlagte byggeområdet for hytter er en relativt bratt vestvendt li ca. 500 m øst for naustområdet.

(Kommentar: Målt i luftlinje er avstanden fra naustområdet til hytte nr. 1 ca. 250 m. Langs veg og traktorveg er det derimot temmelig nøyaktig 500 m fra hytte nr. 2 til naust.)

Boniteten er middels, med mye berg i dagen. Skogvegetasjonen er lauvskog med forskjellige treslag.

Omdisponering av areal til byggeområde for hytter er godkjent av kommunens (tidligere) kultur-/ landbruks- og miljøetat.

II. Målsetting.

Utbygginga skal gjennomføres på en måte som minimaliserer konflikter i forhold til landbruksdrift, friluftsliv og natur.

III. Planen.

1.0   Arealdisponering.

2.0   Adkomst – parkering.

Tomt 1 får P- plass ved eksisterende privat veg.

Øvrige tomter får separat atkomstveg: Tomt 2 får veg fram til tomten, for tomt 3 og 4 anlegges felles P- plass.

(Kommentar: Det må angis i bestemmelsene hvilke eiendommer fellesområdene skal betjene.)

3.0   Bebyggelse.

Ett område med 4 hytter og ett område for naust.

4.0   Vannforsyning.

Grunnvannsboring, tappested ved hver hytte. Ikke innlagt vann før godkjent kloakkanlegg er utbygd.

5.0   Sanitærtekniske anlegg.

5.1 Privet.

      Biologisk komposteringsklosett. Klosettype godkjennes samtidig med byggesøknad.

5.2 Avløp.

      Utslagsvasker for spillvann. Avløpet spres i løsmassen etter resorpsjonsprinsippet med spredegrøfter anlagt for hver hytte.

5.3 Renovasjon.

      Kommunal renovasjon med kildesortering.

6.0   Energiforsyning.

Tillatte energikilder: El- forsyning, solcellepanel, propan, fast brensel, petroleum til  belysning.

Generell kommentar:

Arealbruk:

Reguleringsformål:

Byggeområder hytter og naust:        ca.  6- 7 daa.

Spesialområde    badeplass               ca.       5 daa.

Spesialområde privat veg

Landbruksområde                              ca.     24 daa.

Jord- og skogbruk

Fellesområde adkomstveg

Fellesområde parkering

Totalt reguleringsområdet              ca.     35 daa.

Bestemmelsene:

Paragraf 6 har en formulering som det ikke lenger er anledning til å bruke. Den må derfor utgå.

Det bør angis maks. areal for hyttene.

Kartet:

Reguleringskartet viser en vegføring som neppe er den gunstigste mht. terrengutslag.

Ved befaring av området var administrasjonen av den mening at det ville være nyttig med bedre dokumentasjon av terrengutslagene av vegen opp til hyttene 2, 3 og 4. Derfor ba vi om at det måtte utarbeides en del tverrprofiler samt lengdesnitt av vegen, gjerne i tillegg til inntegning av større skjæringer og fyllinger.  På grunnlag av det nevnte materiale kan en evt. justere traseen, og  arbeide seg fram til best mulig vegføring i forhold til terrenget (skjærings- og fyllingsutslag).

Byggeområdet tåler godt den foreslåtte utnyttingen med 4 hytter. En må være omhyggelig ved plassering av hyttene, både i forhold til det kuperte terrenget og for at hyttene skal bli liggende mest mulig usjenert i forhold til hverandre.

Det forutsettes at det i god tid opprettes privatrettslige avtaler mellom grunneier og hytteeiere om rett til å bruke den private vegen. (Slike avtaler er ikke del av reguleringsplanen, men de er en forutsetning for å kunne gjennomføre en plan og for å kunne nytte området.)

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^