Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 02.10.02 - Sak 96/02
<<sakliste
<<>> | vedtak

REGULERINGSPLAN SAGTUN: FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING

Saksansvarlig: Karl Eidsvik

Arkiv:  

Arkivsaknr: 2002001084

Objekt:   

Saken avgjøres av: KOM
Saksordfører: Guri Skjesol, SP

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Plan- og utviklingskomité

20.03.02

KEI

031/02

Plan- og utviklingskomité

02.10.02

KEI

096/02

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:

Forslag til reguleringsendring for del av Sagtun, Åsenfjord, med tilhørende bestemmelser, datert 28.08.2002, godkjennes.

Vedlegg:

      11. Uttalelser  side 2, 3, 4, 5

      12. Revidert planforslag m/ brev 28.08.02 fra ARKIDECO AS.

      13. Reviderte bestemmelser, 28.08.02.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen.

Saksopplysninger:

I samsvar med planutvalgets vedtak 20.03.2002 har planforslaget vært utlagt til offentlig ettersyn. Innkomne uttalelser:

Nr.         Fra                                                                           Dato                     Kommentar

01          NTE                                                                          16.05.02             Diverse

02          Enhet for helse og rehabilitering                            22.05.02             Diverse

03           Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen        27.05.02             Diverse

05          Sagtun og Elvsand hytteforening                            31.05.02             Diverse

06           Magnhild Fiskvik, Håkon Busklein                       31.05.02             Diverse

07          Nord- Trøndelag Fylkeskommune,

      Avdeling for samfunnsutvikling og miljø              03.06.02           Diverse

09          Fylkesmannen i Nord- Trøndelag,

      Kommunal- og familieavdelingen                           03.06.02          Diverse

04          Kommunalt råd for funksjonshemmede                29.05.02             Ingen

08          Statens Vegvesen, Nord- Trøndelag vegktr.          17.06.02             Ingen

Vurdering:

Utt. nr. 01: NTE.

Kommentar: Uttalelsen går på eventuell omgjøring av NTEs anlegg. Tiltakshaver orienteres om forholdet.

Utt. nr. 2: Enhet for helse og rehabilitering.

Kommentar: Uttalelsen tas til underretning.

Utt. nr. 3: Sametinget, Miljø- og kulturvernavdelingen.

Kommentar: Uttalelsen tas til underretning.

Utt. nr. 05: Sagtun og Elvsand hytteforening.                  

Pkt. 1: Uheldig med dispensasjon fra strandplanloven.

Pkt. 2: Eksisterende atkomstvei til friområde/ sjø, bør beholdes.

Pkt. 3: Fortetting i strandsonen, innskrenking av friareal, begrensning av friområdets utnyttelsesmuligheter.

Pkt. 4: Dispensasjoner implisitt i aktuell søknad, framtidig effekt mht. fortetting, innskrenkning av friareal, allmennhetens anledning til atkomst/ benyttelse av strandsonen.

Kommentar: Merknadene tas til underretning. Vi mener at den mest verdifulle delen av friområdet ikke blir innskrenket eller får dårligere utnyttelsesmuligheter, heller ikke at allmennheten får dårligere anledning til atkomst/ benyttelse av strandsonen. Atkomsten til den aktuelle delen av friområdet vil foregå langs samme trase som i dag, men denne blir nå gjort langt mer tydelig og markert. (Se også kommentar til utt. nr. 9.)

Utt. nr. 06: Magnhild Fiskvik, Håkon Busklein.                          

Strandplanloven: Betenkelig med dispensasjon fra denne.

Atkomst til fellesareal: Reduksjon/ fjerning vil gi alvorlige følger for hele Sagtunområdet.

Tomt 21 A: Utbygging meget uheldig i forhold til friområde og ved signaleffekt mht. til nye etableringer.

Friareal: Det friarealet som omreguleres, er av stor betydning.

Presedens: Gradvis rasering av området innenfor strandplanlovens begrensninger.

Kommentar:  Merknadene tas til underretning. Kommentar som for utt. nr. 5.

Utt. nr. 07: Nord- Trøndelag Fylkeskommune, Avdeling for samfunnsutvikling og miljø.

Det aktuelle området må reguleres til kombinert område landbruk/ byggeområde hytter.

Forslag: Kravet tas til følge. Se for øvrig under uttalelse 9.

Utt. nr. 09: Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, Kommunal- og familieavdelingen.         

Miljøvernavdelingen:

Det kreves at atkomst til friområdet opparbeides, skiltes og skjermes fysisk med gjerde/ hekk i forhold til hytte nr. 20, og at dette innarbeides som krav i bestemmelsene.

Forslag: Kravet tas til følge.

Kommunal- og familieavdelingen:

Enten må det aktuelle området reguleres til kombinert område landbruk/ byggeområde hytter, eller så må de  tomtene hyttene skal plasseres på, reguleres til byggeområder hytter.

Det skal ikke være hvite uregulerte områder innenfor reguleringsgrensen .

Det må fastsettes en U- grad for byggeområdene.

§ 6 i bestemmelsene må tas ut.

Forslag: Kravene tas til følge: Området reguleres til kombinert område landbruk/ byggeområde hytter. Symbol for reguleringsgrense justeres. U- grad tas inn i bestemmelsene.

§ 6 i bestemmelsene tas ut.

Generell kommentar:

I det reviderte planmaterialet som legges fram nå, er følgende endringer gjort i forhold til forslaget som var lagt fram til 1. gangs behandling:

* Formål jord-/ skog-/ naturområde går ut, og erstattes med kombinert formål landbruk/   hytteområde.

* Eksisterende atkomst til friområdet beholdes som i dag, og sikres gjennom bestemmelser med vilkår for oppføring av hytte nr. 20. Atkomsten skal være fysisk avskjermet med gjerde/ hekk mot hytte nr. 20. Friområdet trekkes helt opp til planens begrensning.

* Symbol for planens begrensning er revidert.

* Grad av utnytting er tatt inn i bestemmelsene, og er satt til maks 80 kvm bruttoareal inkl. evt. uthus/ anneks.

* § 6 er tatt ut, og erstattet med bestemmelser for friområdet.

Endringene som er gjort ved planmaterialet, anses som mindre vesentlige. Vi vurderer dem også til stort sett å være i tråd med de uttalelser som har kommet fram i saken.

20.03.2002 Plan- og utviklingskomité

Forslag i møte:

Ingen.  

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

PUK-031/02 Vedtak:

Forslag til reguleringsendring for del av Sagtun, Åsenfjord, med tilhørende bestemmelser, datert 12.12.01, legges ut til offentlig ettersyn.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag til reguleringsendring for del av Sagtun, Åsenfjord, med tilhørende bestemmelser, datert 12.12.01, legges ut til offentlig ettersyn.

Vedlegg:

1.      Oversiktskart, 1: 50.000.

2.      Reguleringskart, farger, nedfotografert.

3.      Reguleringsbestemmelser.

4.      Brev 18.12.2001 fra ARKIDECO AS. Beskrivelse. side 2

5.      Utsnitt av gjeldende plan, med forslaget inntegnet.

6.      Brev 02.07.2001, fra Kai Thronæs.

7.      Brev fra miljøverndepartementet, 18.02.80, sak nr. 23/ 79. side 2

8.      Møtebok bygningsrådet, sak nr. 2060/ 92. side 2

9.   Møtebok kommunestyret, sak nr. 5/ 94, 27.01.94. side 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

10.   Reguleringsplan for Sagtun.

Saksopplysninger:

Med brev datert 18.12.2001 har firma ARKIDECO AS oversendt forslag til endring av reguleringsplan for Sagtun. Forslaget omfatter plankart, bestemmelser og beskrivelse.

Historikk.

1957:       Tomt nr. 20 ble kjøpt, og var først bebygd med en kiosk for salg av dagligvarer i feriemånedene.

1973:       Eieren søkte om å få bebygge tomten med en hytte.

20.09.78: Friluftsnemnda behandlet søknaden. Anbefalte ikke unntak fra strandplanloven.

19.10.78: Bygningsrådet behandlet søknaden. Vedtak: Utsetting.

09.11.78: Bygningsrådet behandlet søknaden. Vedtak: Ikke unntak fra strandplanloven.

25.11.78: Johan Thronæs klaget i skriv over bygningsrådets vedtak.

18.01.79: Bygningsrådet behandlet klagen. Vedtak: Fastholding av tidligere vedtak.

19.09.79: Fylkesutvalget anbefalte at klagen ikke blir tatt til følge.

18.02.80: Departementet tok ikke klagen fra Johan Thronæs (over bygningsrådets vedtak 19.10.78 (skal vel være 09.11.78?)) til følge (sak 5253/ 79).

15.12.82: Bygningsrådet.    Reguleringsplan Sagtun (1. gg. behandling).                          

01.06.83: Bygningsrådet.    Reguleringsplan Sagtun.(2. gg. behandling).

25.10.83: Kommunestyret. Reguleringsplan Sagtun.              

27.12.83: Stadfesting (FM) Reguleringsplan Sagtun.                                                                                                                                    

2060/ 92: (saksnr.) Bygningsrådet gjorde flg. vedtak:

    ”Bygningsrådet godkjenner at det fremmes privat forslag til omregulering av deler av

    stadfestet reguleringsplan Sagtun, jfr. plan- og bygningslovens § 30. Reguleringsforslaget   

    må utarbeides i henhold til plan- og bygningslovens § 28- 1, jfr. § 27- 1.”

26.05.93: Bygningsrådet gjorde flg. vedtak (sak 2031/ 93):

                ”Reguleringsendring for del av Sagtun i Åsenfjord, B.nr. 232/ 12 og 232/ 50 legges ut til 

                   offentlig ettersyn i 30 dager.”    

22.09.93: Bygningsrådet gjorde flg. vedtak (sak 2042/ 93, 2. gangs behandling):  ”Saken utsettes.”

20.10.93: Bygningsrådet kom til flg. innstilling (sak 2053/ 93, 2. gangs behandling):

                ”Forslag til reguleringsendring for del av Sagtun i Åsenfjord, Gnr. 232/ 12 og 232/ 50 imøtekommes.”

04.11.93: Formannskapet gjorde flg. vedtak (sak 312/ 93): ”Saken utsettes.”

16.12.93: Formannskapet kom til flg. innstilling (sak 351/ 93):

”1. Forslag til reguleringsendring for del av Sagtun i Åsenfjord, gnr. 232 bnr. 12 og gnr. 232 bnr. 50 avvises.

                2. Vedtaket er begrunnet i tidligere vurderinger, jfr. saksframlegg, og adv. Per Solems brev datert 17.11.93.”

27.01.94: Kommunestyret gjorde flg. vedtak (sak 5/ 94): (som innstilling.)

Vurdering:

Andre planer i nærområdet.

Tinbuen (vedtatt plan). Langøya (forslag for tiden til offentlig ettersyn).  

Gjeldende plan, Sagtun.

I gjeldende reguleringsplan for Sagtun er reguleringsområdet er totalt ca. 160 – 170 daa. Av dette er parkeringsområde ca. 2 daa og friområde ca. 7 daa. Resten er regulert til jord-/ skog-/ naturområde.

Forslaget:

I vedlegg 4 er det gjort rede for bakgrunnen for reguleringsendringen, og forslaget er beskrevet.

Det foreslås to nye hytter: Nr. 20 og 21 A. Nr. 20 er hyttetomten med den lange forhistorien nevnt ovenfor. Nr. 21 A ligger innenfor arealet som har formålet jord-/ skog- / naturområde. I forbindelse med plasseringen av nr. 20 er ca. 600 kvm av friområdet foreslått omregulert til jord- skog-/ natur-område. I gjeldende plan ligger dette arealet som en tunge inn i hytteområdet. Den viktigste delen av friområdet, strandlinjen og området nærmest sjøen, blir ikke berørt av endringen, men i prosentandel er det en relativt stor del (nærmere 10 %) av friområdet som foreslås regulert til jord- skog-/ naturområde. Dersom friområdets bruksverdi ikke skal virke redusert ved den foreslåtte omreguleringen, er det en forutsetning at den viktige adgangen til friområdet og sjøkanten framtrer som åpen og ryddig.

Denne atkomsten blir liggende tett opp til hytte 20. Å holde den slik at friområdet er lett tilgjengelig, bør være av felles interesse hos både brukerne av de to foreslåtte nye hyttene, nr. 20 og 21 A, og de øvrige brukerne av friområdet. 

Sagtun-området er så tett utbygd at vi mener det ikke betyr noe vesentlig om det legges inn 2 nye hytter, mao. at området totalt sett tåler den fortettingen de to forslåtte hyttene utgjør. Mht. selve plasseringen av hytte nr. 20, er det ikke store valgmuligheter pga.  begrenset tomteareal.  Den vil uansett bli liggende godt synlig fra sjøsiden. De nærmeste hyttene, bortsett fra nr. 19, ligger på et høyere nivå. Hytten blir liggende i et område med forskjellige ”interesser” på alle sider:

På to av sidene friområde, på en side atkomststi.

Det er regulert ca. 30 m kjøreveg fram mot hytte 20. Videre herfra er det vist regulert sti langs hytte 20 inn i friområdet. Vi ser ikke poenget med at kjørevegen forlenges fram til hytte 20. Jo nærmere fram mot friområdet det legges opp kjøreveg, jo større er sjansen for at det vil bli bilkjøring helt inn til og inne i friområdet, noe som er lite ønskelig.. Med det P- arealet som finnes i området, og som ligger kloss opp til og grenser mot friområdet, er det vanskelig å forstå behovet for å utvide det regulerte  kjørevegnettet som foreslått. Det bør vurderes å regulere de nevnte 30 m kjøreveg som gangsti. Etter vår mening vil dette høyne kvaliteten både av friområdet og de aktuelle hyttetomtene.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^