Til Levanger kommunes hovedside/hjemmeside

Plan- og utviklingskomité 02.10.02 - Sak 97/02
<<sakliste
<<>> | vedtak

MAGNUS OG BIRGITTA KOLLIND - SØKNAD OM KONSESJON FOR ERVERV AV FAST EIENDOM - EIEND. MOEN, GNR. 84 BNR. 2 I LEVANGER

Saksansvarlig: Øystein Lunnan

Arkiv:  V40

Arkivsaknr: 2002005898

Objekt:   084-002

Saken avgjøres av: PUK

Saksgang:

Møtedato:

Saksbeh.:

Saksnr.:

Plan- og utviklingskomité

02.10.02

OLU

097/02

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Levanger kommune tilrår at Magnus og Birgitta Kollind gis konsesjon for erverv av eiendommen Moen, gnr 84/2 i Levanger kommune. Det settes som vilkår at søkerne flytter til eiendommen og driver den innen et år etter at konsesjon er gitt.

Vedlegg:

1.      Kart

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

2.      Konsesjonssøknad

3.      Kjøpekontrakt

4.      Takst

Saksopplysninger:

Magnus og Birgitta Kollind, Nordengvn 1, 7600 Levanger søker konsesjon for erverv av eiendommen Moen, gnr 84/2i Levanger kommune.

Selger er Jostein Ravlo, 7623 Ronglan.

Avtalt pris er kr 1 400 000,.

Eiendommen Moen ligger på Ronglan, like nordøst for Tuv skole. Eiendommen er totalt på 209 da, av dette er 180 da dyrka mark og 16 da prod. skog.  Våningshus er oppført i 1965 og restaurert 1984. Grunnflate er 120 m2 i to etasjer. Standard er bra. Driftsbygning er oppført 1955, ombygd til gris i 1965 og restaurert i 2000. Kapasitet er 35 årspurker uten framforing av slaktegris. Utvendig gjødselkumme oppført 1995. Det er korntørke med kapasitet 50 tonn korn. Redskapsbu er bygd 1980 med grunnflate 120 m2.

Formål med ervervet er å flytte til bruket og drive med hest og korn. Erverver oppgir som kvalifikasjon at de har langvarig erfaring med hestehold.

Saka skal behandles etter konsesjonslova av 1975. Fylkeslandbruksstyret avgjør saka, og kommunen ved PUK uttaler seg først.

Vurdering:

Ved vurdering etter konsesjonslova skal en vurdere pris og om formålet er i samsvar med formålsparagrafen i lova.

Her virker prisen akseptabel i forhold til verdiene på bruket og kan aksepteres.

Formålet med konsesjonslova er å skape slike eier og brukerforhold som er gagnlige for samfunnet. Ut fra innholdet i søknaden vil et hestehold pluss korndrift i resten av jorda være i samsvar med dette, særlig om samarbeidet med naboer om drift av jorda fortsetter. Det er store, rasjonelle bruk som grenser inn til, og det er naturlig å se for seg i forhold til formål i konsesjonslov at dette blir rasjonelle løsninger.

Ut over dette er det ingen moment som er interessante å vurdere i forhold til omkonsesjon skal gis.

Vanlige vilkår om at eiendommen skal bebos og drives innen et år etter at konsesjon er gitt skal være med.

<<sakliste | vedtak
<<>>

Gå til Levanger kommunes hovedside
^